Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Jaroslav Kučera Zblízka

Jaroslav Kučera Zblízka

vlcsnap 2019 04 04 13h45m03s576
vlcsnap 2019 04 04 13h45m03s576

Dnes vstu­pu­je do kin hodi­no­vý fil­mo­vý por­trét jed­no­ho z nej­na­da­něj­ších výcho­do­ev­rop­ských fil­ma­řů 20. sto­le­tí. Přibližuje prá­ci kame­ra­ma­na Jaroslav  Kučery, kte­rý  se význam­ně podí­lel na úspě­chu fil­mů jako Až při­jde kocour, Démanty noci, Sedmikrásky, Všichni dob­ří rodá­ci, Adéla ješ­tě neve­če­ře­la či Noc na Karlštejně. Jeho neza­mě­ni­tel­ný vizu­ál­ní styl je jed­ním ze základ­ních pozná­va­cích prv­ků čes­ko­slo­ven­ské nové vlny, kte­rá má své obdi­vo­va­te­le i v zahra­ni­čí. Tvůrci doku­men­tu Jaroslav Kučera Zblízka, Tomáš Michálek a Jakub Felcman, vyzva­li jeho spo­lu­pra­cov­ní­ky, rodin­né pří­sluš­ní­ky a znal­ce jeho roz­sáh­lé­ho díla, aby se poku­si­li vystih­nout jedi­neč­nost Kučerova pří­no­su čes­ké i svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Ve fil­mu účin­ku­jí:  Michal Bregant, Jaroslav Brabec, Marek Jícha, Štěpán Kučera, Tereza Kučerová, Jan Schmid.

Jaroslav Kučera měl vel­mi inten­ziv­ní pra­cov­ní nasa­ze­ní a sna­žil hle­dat opti­mál­ní způ­sob vizu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní fil­mu. Spolupracoval s mno­ha význam­ný­mi reži­sé­ry a byl pro­fe­si­o­nál­ní i osob­ní part­ner Věry Chytilové. Pracoval jako kame­ra­ma­nem Filmového stu­dia Barrandov i v tele­vi­zi. V letech 1967–1990 před­ná­šel na katedře kame­ry FAMU v Praze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85511 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56635 KB. | 07.07.2022 - 00:40:14