JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER

Padrino

Jaroslav Kmenta zís­kal v roce 2010 pres­tiž­ní cenu Karla Havlíčka Borovského za pří­nos inves­ti­ga­tiv­ní žur­na­lis­ti­ce. Je auto­rem cel­kem jede­nác­ti knih, mezi jiný­mi i pub­li­ka­cí Český špi­on Erwin van Haarlem či Svědek na zabi­tí.

Této audi­ok­ni­ze pro­půj­čil svůj hlas Pavel Rímský, člen Divadla na Vinohradech a zná­mý dabin­go­vý herec.

Z celé nahráv­ky je znát, že Jaroslav Kmenta věno­val stu­diu mate­ri­á­lů i sepsá­ní díla mno­ho času. Žádná věta není zby­teč­ná, vše má význam a je pro­myš­le­no do nejmen­ších detai­lů. Autor mís­ty citu­je poli­cej­ní zázna­my i pře­pi­sy roz­ho­vo­rů mezi akté­ry pří­bě­hu, kte­rý je jako vystři­že­ný z romá­nu o zahra­nič­ní mafii. Přesto je to sku­teč­nost, a to dosti tem­ná a šoku­jí­cí.

Kniha se sklá­dá z úvo­du, osmi kapi­tol a dvou epi­lo­gů, z nichž prv­ní shr­nu­je názo­ry  jed­no­ho z účast­ní­ků děje na nasta­lou situ­a­ci, a dru­hý vysvět­lu­je dří­ve zmi­ňo­va­né kau­zy. Dílo odkrý­vá stin­né strán­ky i neka­lé prak­ti­ky pou­ží­va­né zejmé­na po roce 1989. Je psá­no drs­ně, úder­ně a nic neza­ml­ču­je.

Při posle­chu není mož­no se nudit. Děj je pou­ta­vý a napí­na­vý až do posled­ní chví­le. Jednotliví účast­ní­ci pří­bě­hu jsou popsá­ni struč­ně a tak věro­hod­ně, že sami bez náma­hy vstu­pu­jí do poslu­cha­čo­vy fan­ta­zie. Dialogy půso­bí auten­tic­ky vhod­ně vole­nou hovo­ro­vou češ­ti­nou s občas­ný­mi vul­ga­rismy, slan­gismy i pře­pi­sy hovo­ru cizin­ců, což slou­ží k vět­ší plas­tič­nos­ti postav.

Známý novi­nář pří­běh zpra­co­val uvě­ři­tel­ně a bez příkras. Hrdinové jsou popsá­ni jako lidé mají­cí své sla­bos­ti a ide­á­ly. Je mož­né s nimi nesou­hla­sit, odsu­zo­vat je, ale záro­veň je také tro­chu chá­pat.

Přestože se jed­ná o lite­ra­tu­ru fak­tu, celý pří­běh je zachy­cen belet­ris­tic­kou for­mou a poslu­chač snad­no vplu­je do děje, jenž je kru­tý, ale prav­di­vý. Vystupuje zde vět­ší množ­ství osob, epi­zod­ních i těch s roz­ho­du­jí­cím vli­vem na celý pří­běh. Jak se říká, život sám píše ty nej­vět­ší romá­ny. Jednotlivé kapi­to­ly sle­du­jí jed­ná­ní lidí, sou­vi­se­jí­cích s hlav­ním hrdi­nou pub­li­ka­ce.

Hlas Pavla Rímského se k tomu­to dru­hu lite­ra­tu­ry hodí a - dle mého názo­ru - vkus­ně dokres­lu­je celé pro­stře­dí i zamě­ře­ní díla.

Tuto audi­ok­ni­hu bych urči­tě dopo­ru­či­la k posle­chu. Vnáší svět­lo do kauz, kte­ré zazní­va­ly z tele­viz­ní­ho zpra­vo­daj­ství minu­lých let, shr­nu­je všech­ny dostup­né pra­me­ny a spo­ju­je je v uce­le­ný pohled na éru pod­ni­ká­ní po roce 1989 i na ile­gál­ní obcho­dy před Sametovou revo­lu­cí.

Hodnocení: 75%


Autor:Jaroslav Kmenta
Interpret:Pavel Rímský

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • E. L. James: Grey - 52 %4. března 2016 E. L. James: Grey - 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či […]
  • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor […]
  • Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger24. dubna 2016 Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to tak bývá, rodiče chtějí pro svou dceru to nejlepší, aby její život byl lepší než jejich. A tak se […]
  • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […]
  • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […]
  • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také […]
  • DivkaVeVlakuAudio27. ledna 2016 Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček Paula Hawkins v životní formě. Kniha roku 2015. Román, který láme prodejní rekordy a na první příčce žebříčku bestsellerů The New York Times se udržel třináct týdnů. Tuzemská i zahraniční […]
  • E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)1. listopadu 2015 E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová) Pokud jste si oblíbili komerčně velmi úspěšné romány Padesát odstínů šedi a Padesát odstínů temnoty od spisovatelky E.L.James, určitě nepohrdnete závěrečným dílem, Padesát odstínů svobody, […]