Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek

Dusek

Jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších her­ců své gene­ra­ce je doma jak před fil­mo­vý­mi kame­ra­mi, tak na diva­del­ních prk­nech. Jeho dlou­ho­do­bým pro­jek­tem je diva­dlo Vizita, zalo­že­né spo­leč­ně s Janem Bornou v roce 1981, kte­ré při­ná­ší oje­di­ně­lý prvek herec­ké impro­vi­za­ce a kre­a­ti­vi­ty na jeviš­ti. Učí na FAMU, pří­le­ži­tost­ně před­ná­ší na JAMU a DAMU. Divákům se do pamě­ti nej­vý­raz­ně­ji zapsal ve sním­cích Jana Hřebejka (Pelíšky, Musíme si pomá­hat, Pupendo), dále také ve fil­mech Kouř nebo Želary – dru­hý z nich byl nomi­no­ván na Oscara. V letech 2000–2002 mode­ro­val slav­nost­ní cere­mo­ni­ál výroč­ních fil­mo­vých cen Český lev. V Pustině si zahrál nejed­no­znač­nou roli Karla Sikory.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Nebylo to těž­ké, pro­to­že mne to vel­mi bavi­lo. Navíc jsem poci­ťo­val, že té záhad­né posta­vě doce­la rozu­mím.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Ono je cel­kem nesnad­né defi­no­vat reál­ný život. Myslím, že může­te coko­li apli­ko­vat kde­ko­li, pokud máte dojem, že to tak má být.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

 Ovlivňuje se vše navzá­jem tam i zpět. Je to ta tajem­ná neko­neč­ná zpět­no­va­zeb­ná smyč­ka.

 V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Nevím, vůbec žád­né seri­á­ly nesle­du­ji.

 Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

Nemám ve své fil­mo­gra­fii žád­ný sys­te­ma­tic­ký pře­hled, tak­že bych Pustinu zařa­dil zatím na konec. Nic dal­ší­ho jsem neto­čil. Myšleno v line­ár­ním čase.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Byla lad­ná, pří­jem­ná a vese­lá.

 Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Pečlivě jsem četl scé­nář.

V Pustině hra­je­te roli, na kte­rou u vás není divák pří­liš zvyk­lý. Popište nám, jak se vám hrá­lo ve zce­la odliš­né herec­ké polo­ze, než do kte­ré jste obvykle obsa­zo­ván?

Hrálo se mi to vět­ši­nou samo. Samozřejmě s pří­nos­ný­mi korek­ce­mi Ivana Zachariáše a Alice Nellis. Byla to radost.

  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […] Posted in Retro filmové recenze
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […] Posted in Filmové recenze
  • Horem pádem - Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole.15. ledna 2020 Horem pádem - Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole. Aspoň to se nám snaží říct nový film Jana Hřebejka Horem pádem. O čem vlastně Horem pádem je? Je o dvojici tiráků, kteří převážejí v kamionu utečence tmavší pleti. Jednou jim ale v autě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […] Posted in Recenze knih
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha16. března 2017 Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova […] Posted in Zajímavosti
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské […] Posted in Rozhovory
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com