Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek

Dusek

Jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších her­ců své gene­ra­ce je doma jak před fil­mo­vý­mi kame­ra­mi, tak na diva­del­ních prk­nech. Jeho dlou­ho­do­bým pro­jek­tem je diva­dlo Vizita, zalo­že­né spo­leč­ně s Janem Bornou v roce 1981, kte­ré při­ná­ší oje­di­ně­lý prvek herec­ké impro­vi­za­ce a kre­a­ti­vi­ty na jeviš­ti. Učí na FAMU, pří­le­ži­tost­ně před­ná­ší na JAMU a DAMU. Divákům se do pamě­ti nej­vý­raz­ně­ji zapsal ve sním­cích Jana Hřebejka (Pelíšky, Musíme si pomá­hat, Pupendo), dále také ve fil­mech Kouř nebo Želary – dru­hý z nich byl nomi­no­ván na Oscara. V letech 2000–2002 mode­ro­val slav­nost­ní cere­mo­ni­ál výroč­ních fil­mo­vých cen Český lev. V Pustině si zahrál nejed­no­znač­nou roli Karla Sikory.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Nebylo to těž­ké, pro­to­že mne to vel­mi bavi­lo. Navíc jsem poci­ťo­val, že té záhad­né posta­vě doce­la rozu­mím.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Ono je cel­kem nesnad­né defi­no­vat reál­ný život. Myslím, že může­te coko­li apli­ko­vat kde­ko­li, pokud máte dojem, že to tak má být.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

 Ovlivňuje se vše navzá­jem tam i zpět. Je to ta tajem­ná neko­neč­ná zpět­no­va­zeb­ná smyč­ka.

 V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Nevím, vůbec žád­né seri­á­ly nesle­du­ji.

 Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

Nemám ve své fil­mo­gra­fii žád­ný sys­te­ma­tic­ký pře­hled, tak­že bych Pustinu zařa­dil zatím na konec. Nic dal­ší­ho jsem neto­čil. Myšleno v line­ár­ním čase.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Byla lad­ná, pří­jem­ná a vese­lá.

 Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Pečlivě jsem četl scé­nář.

V Pustině hra­je­te roli, na kte­rou u vás není divák pří­liš zvyk­lý. Popište nám, jak se vám hrá­lo ve zce­la odliš­né herec­ké polo­ze, než do kte­ré jste obvykle obsa­zo­ván?

Hrálo se mi to vět­ši­nou samo. Samozřejmě s pří­nos­ný­mi korek­ce­mi Ivana Zachariáše a Alice Nellis. Byla to radost.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […]
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […]
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha16. března 2017 Clemens Kuby v Praze představí nejen "mental healing" při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha Tvrdí, že „kdo chce něco změnit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osudu dokázal, měl vpravdě drtivou. Příčné ochrnutí po úrazu, měsíce bolestivé rekonvalescence a pak doslova […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz19. února 2016 Rozhovor s Jiřím Štréblem pro Kritiky.cz K.CZ: Můžete přiblížit své herecké začátky? Co Vás na herectví chytlo? JŠ: Mě to vůbec nechytlo. To se stalo náhodou. Já jsem měl narozeniny a šel jsem za kamarádem, který hrál amatérské […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU29. února 2012 ROZHOVOR S REŽISÉREM OLMEM OMERZU Vystudoval jste pražskou FAMU, ale narodil jste se ve Slovinsku. Jaká byla vaše cesta do Čech? Do České republiky jsem přišel studovat. Český film měl velký vliv jak na […]