Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem

Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem

HanzlikLeto

Do jaké míry je Artur Jaromírem Hanzlíkem? Co vás dva spo­ju­je, kte­rá kon­krét­ní situ­a­ce z vaše­ho živo­ta se pro­mít­la do fil­mu?

Jaromír Hanzlík by ješ­tě občas chtěl být Arturem, pro­to­že Arturů není nikdy dost. Takoví lidé vná­še­jí do našich živo­tů nadě­ji, úsměv a sne­si­tel­nou leh­kost žití.

Artur Aničku vel­mi roman­tic­ky dobý­vá, cito­val jste vy sám někdy něja­ké dívce/dámě ver­še, vystře­lil jí srd­ce na pou­ti, pla­val nahý v ryb­ní­ce?

Často jsem vydá­val Šrámkovy ver­še za své a míval jsem s nimi úspěch. Hřešil jsem na to, že dív­ky, jimž jsem těmi ver­ši ple­tl hla­vy, je nezna­ly. I per­ní­ko­vá srd­ce na pou­tích jsem vystří­lel a za měsíč­ku se v ryb­ní­cích rád kou­pal. To máme s Arturem spo­leč­né.

Prozraďte, jaká scé­na byla tech­nic­ky nej­ná­roč­něj­ší a proč?

V lomu, kde jsme se s Alenkou Antalovou kou­pa­li při měsíč­ku, byla vel­ká hloub­ka, a tak nám muse­li pod hla­di­nu posta­vit na leše­ní plo­ši­nu, abychom na ní moh­li stát.

Jak dlou­ho vám sepsá­ní scé­ná­ře trva­lo a hod­lá­te se do této dis­ci­plí­ny pus­tit napl­no, máte v hla­vě dal­ší pří­běhy, kte­ré by stá­ly za to zfil­mo­vat?

Překvapilo mě samé­ho, že mi psa­ní šlo doce­la od ruky, píšu totiž ješ­tě posta­ru tuž­kou do seši­tu. Ale tím, že mě to od samé­ho začát­ku úpl­ně pohl­ti­lo a bavi­lo, se mi situ­a­ce i dia­lo­gy sko­ro samy vyba­vo­va­ly. Celý život si do své pamě­ti uklá­dám zážit­ky nejen svo­je, ale i mých přá­tel. Pěkné situ­a­ce a dia­lo­gy, kte­ré jsem kdy zasle­chl, se mi v urči­tých chví­lích při mé herec­ké prá­ci samy zpát­ky nabí­ze­jí a já je vyu­ží­vám nebo nabí­zím reži­sé­rům. Herec musí cho­dit po svě­tě s ote­vře­ný­ma oči­ma!  A tahle záso­ba zážit­ků a vzpo­mí­nek se mi zúro­či­la i při psa­ní scé­ná­ře.

Co pod­le vás zna­me­ná v dneš­ní době slo­vo „gentle­man“? Sám se za něj pova­žu­je­te? A co si mys­lí­te o sluš­ném cho­vá­ní dneš­ní gene­ra­ce?

Pod pojmem gentle­man si vyba­vím pře­de­vším Oldřicha Nového v jeho neza­po­me­nu­tel­ných fil­mo­vých rolích. Ale i můj tatí­nek byl z toho­to rodu. Myslím, že před­vá­leč­ná doba, kte­rou oba tito páno­vé zaži­li, měla urči­tou noble­su. Lidé se setká­va­li v kavár­nách, tan­či­lo se v barech a dámy i páno­vé dba­li na ele­gant­ní oble­če­ní. Nosily se klo­bou­ky. Na dru­hé stra­ně se jez­di­lo do pří­ro­dy, kde tram­po­vé u tábo­rá­ků zpí­va­li pís­ně a na ohni si vaři­li v kotlí­cích. A i to v sobě mělo jis­tou noble­su. Nebyla tele­vi­ze ani soci­ál­ní sítě, a tak lidé žili víc pospo­lu. Sokolové dba­li nejen o těles­nou zdat­nost a skau­ti měli čest a hrdost na svou vlast ve zna­ku. Dnes téměř všich­ni stá­le čučí do svých mobi­lů a děti spo­lu žijí jen na inter­ne­tu. Když jsem byl kluk, měli jsme par­tu, a když jsme při­šli ze ško­ly, hodi­li jsme taš­ku do kou­ta, zhlt­li něco k obě­du a hurá ven na Petřín, na Kampu a tam jsme hrá­li na čet­ní­ky a lupi­če a vůbec jsme se spo­leč­ně vyblb­li. Na Střeláku jsme měli svůj vlast­ní spor­tov­ní oddíl a pořá­da­li jsme olym­pi­á­dy v atle­ti­ce. A rodi­če nás muse­li večer honit domů. Dnes rodi­če nutí jít děti nao­pak ven od počí­ta­čů. Některým to dokon­ce vyho­vu­je, když dítě sedí u tele­vi­ze, pro­to­že se o ně nemu­sí sta­rat. A inter­net a tele­vi­ze jsou plné nási­lí, vraž­dy vidí­te téměř v pří­mém pře­no­su, náš krás­ný jazyk hrub­ne, tole­ran­ce mizí… V tram­va­ji se nad mla­dí­kem se slu­chát­ky na uších a sou­stře­dě­ně hle­dí­cím do mobi­lu klá­tí babič­ka o holi a na dru­hé stra­ně vozu si hla­si­tě poví­da­jí děv­ča­ta slov­ní­kem, kte­rý se sty­dím repro­du­ko­vat. V tako­vém pro­stře­dí se noble­se neda­ří a těž­ko v něm najde­me něja­ké­ho gentle­ma­na. Existují výjim­ky jako Marek Eben nebo Zdeněk Svěrák. A z těch bychom si měli brát pří­klad. Bohužel vzo­rem pro mla­dé jsou jiné „celebri­ty“.

Po koli­ka letech jste seděl na koni? Musel jste brát hodi­ny? Neměl jste pře­ce jenom z jízdy strach?

Na koni jsem seděl snad po dva­ce­ti letech a při psa­ní jsem si to vůbec neu­vě­do­mil. Líbil se mi obraz jezd­ce na koni a domní­val jsem se, že stej­ně jako jíz­da na kole se neza­po­mí­ná, tak i s koněm je to stej­né. Jenže ouha! Ještě štěs­tí, že jsem před natá­če­ním pár hodin jízdy absol­vo­val. Zadek jsem měl v jed­nom ohni a steh­na od sed­la odře­ná něko­lik dní.

Celovečerní fil­my, ve kte­rých jste se za posled­ní deká­du obje­vil, by se daly spo­čí­tat na prs­tech jed­né ruky. Proč? Odmítáte role, nebo je to nao­pak nedo­stat­kem nabí­dek?

Vlastně obo­jí je prav­da. Řekl jsem si, že jsem si za celý svůj herec­ký život u divá­ků vydo­byl jis­tý kre­dit a na sta­rá kole­na bych si ho nechtěl zby­teč­ně poka­zit. A tak hloupé scé­ná­ře a role klid­ně odmít­nu. Na dru­hé stra­ně těch dob­rých nabí­dek je jako šafrá­nu. Tak jsem se poku­sil jed­nu roli si sám napsat a musím dou­fat, že si jí ten kre­dit sám nezka­zím.

Jaká téma­ta vám v sou­čas­ném čes­kém fil­mu chy­bě­jí?

Měl jsem obdo­bí, kdy jsem hltal fil­my Felliniho, Buňuela, Antonioniho. Pak jsem si vybí­ral fil­my s úžas­ný­mi her­ci, o kte­rých jsem se domní­val, že nedě­la­jí blbos­ti, napří­klad Jean Gabin. Potom svě­to­vou lite­ra­tu­ru ve fil­mu, tře­ba Hamleta se Smoktunovským nebo Olivierem a shake­spea­rov­ská téma­ta od Kenetha Branagha. Co se týče čes­kých fil­mů, tak jsem si vždyc­ky vybí­ral prá­vě pod­le kva­li­ty her­ců a reži­sé­rů. A mys­lím, že síla naše­ho fil­mu vždy byla v chyt­rých a inte­li­gent­ních kome­di­ích. Frič, Menzel, Svěrák, Krejčík, Vorlíček a jiní.

Radil jste se při psa­ní s něja­kým sce­náris­tic­kým „guru“, kte­rý vám posky­to­val zpět­nou vazbu?

Jsem moc vděč­ný za rady zku­še­né­ho sce­náris­ty a dra­ma­tur­ga Gustava Oplustila i Marie Loucké, kte­ří byli jed­ně­mi z prv­ních, komu jsem svůj text dal pře­číst.

Když se ohléd­ne­te zpět, kte­rý tvůr­ce pro vás byl vždy záru­kou kva­li­ty?

Jednoznačně reži­sér Jaroslav Dudek v diva­dle i v tele­vi­zi. Ve fil­mu Kachyňa, Vávra, Menzel, se kte­rý­mi jsem měl mož­nost hrát své nej­lep­ší role.

Léto s gentle­ma­nem je poe­tic­ký film o lás­ce, hra­je lás­ka obec­ně důle­ži­tou roli i ve vašem živo­tě?   Láska hra­je pod­le mého názo­ru důle­ži­tou roli pro kaž­dé­ho.

Obsazení pro Léto s gentle­ma­nem jste si vysnil sám, nebo s nápa­dy při­chá­zel Jiří Adamec? Čím vás coby tvůr­ce oslo­vi­ly Alena Antalová, Lucie Vondráčková a dal­ší?

Jako vždy je výsled­kem obsa­ze­ní všech rolí kom­pro­mis mezi názo­ry auto­ra, reži­sé­ra a nako­nec i dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti. Ale máme obsa­ze­ní rolí exce­lent­ní!

Jste nejen sce­náris­tou, ale i jed­ním z pro­du­cen­tů fil­mu – pra­ly se ve vás někdy tyto dvě polo­hy? Vymyslel sce­náris­ta Hanzlík něja­kou scé­nu, kte­rou pak pro­du­cent Hanzlík nere­a­li­zo­val?

Ve scé­ná­ři bylo tolik scén, že se všech­ny do fil­mu nedo­sta­ly. Režisér Adamec byl nucen něko­lik nato­če­ných scén vystří­hat, a tak dokon­ce i pár her­ců se kvů­li tomu ve fil­mu neob­je­ví, což mě vel­mi mrzí! Ale nedá se nic dělat, tak to pros­tě cho­dí.

Jiří Adamec je pověst­ný svou pev­nou rukou, pocí­til jste ji i vy? Jste ukáz­ně­ný herec?

Myslím, že jsem ukáz­ně­ný herec. A Jirka je v urči­tých momen­tech i tole­rant­ní.

Kdo měl na natá­če­ní posled­ní slo­vo? Režisér je reži­sér, ale zde jste i sce­náris­ta a pro­du­cent…

Jirka Adamec je také nejen reži­sér, ale z nut­nos­ti a sho­dou okol­nos­tí i pro­du­cent stej­ně jako já. Ale on trvá na tom, že reži­sér a mamin­ka mají vždyc­ky prav­du. Moje mamin­ka bohu­žel nemě­la vždyc­ky prav­du a zažil jsem i mno­ho reži­sé­rů, o kte­rých mohu říct, že prav­du nemě­li. Doufám, že výsle­dek naše­ho spo­leč­né­ho počí­ná­ní bude důka­zem, že reži­sér měl prav­du. Moc bych si to přál.

Co bys­te chtěl, aby si divá­ci z kina odná­še­li za poci­ty? Co by pro vás bylo nej­vět­ší odmě­nou?

Pro sebe jsme si s Jirkou film nazva­li „pohla­ze­ní po duši“. Byl bych rád, kdy­by s tím­to poci­tem divá­ci z kina odchá­ze­li. A kdy­by měli během pro­mí­tá­ní na tvá­ři milý úsměv. To by byla krás­ná odmě­na.

  • Tento film zvítězil ve Varech7. července 2018 Tento film zvítězil ve Varech Křišťálový globus získal na 53. ročníku MFF KV rumunský film Je mi jedno, že vstoupíme do dějin jako barbaři.  Rumunský režisér Radu Juhe natočil film o ženě, performerce, která připravuje […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […] Posted in Speciály
  • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […] Posted in Galerie
  • ROZHOVOR S DAVIDEM VIGNEREM31. října 2019 ROZHOVOR S DAVIDEM VIGNEREM „Filmem nechci nikoho odrazovat od pití. Rád bych, aby diváky zasáhl emočně.” Jak vznikl nápad na film o mladém alkoholikovi? Nápad vznikl už před pěti lety, kdy jsem na besedě potkal […] Posted in Rozhovory
  • Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den […] Posted in Rozhovory
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády2. března 2016 Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády Jak dlouho trvalo, než vznikla maska dryády?  V maskérně jsme trávily obvykle čtyři hodiny. Pokud jsme točily i další den, tak jsme si nechaly pouze odlíčit obličej a oddělat uši. V tom […] Posted in Rozhovory
  • Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče10. září 2019 Otázky a odpovědi s Václavem Marhoulem k filmu Nabarvené ptáče Proč Nabarvené ptáče? Co pro vás znamená kniha Jerzyho Kosińského? Kosińského román mě velmi silně a hluboce zasáhl. Jako scenárista, režisér a v podstatě i jako producent činím svá […] Posted in Rozhovory
  • King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM20. září 2018 King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM Stěžejní součástí filmu jsou unikátní dobové záběry. Jakým objemem filmového materiálu jste se museli probírat? Kdo byli ti, kteří tehdejší skejtovou komunitu natáčeli? Měli jsme asi […] Posted in Rozhovory
  • Klára Melíšková BEDŘIŠKA26. dubna 2017 Klára Melíšková BEDŘIŠKA Jaká je vaše Bedřiška, kterou ztvárňujete v trilogii Zahradnictví? Je to nejstarší ze sester Rohnových. Nemá děti, zůstala sama a má na starost celou rodinu. Je to takový chlap v sukni. […] Posted in Rozhovory

Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...