Kritiky.cz > Filmové recenze > Klubové filmy > Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)

Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)

jaroleto 01

Opravdová fil­mo­vá báseň, v kte­ré je z kaž­dé­ho políč­ka cítit poe­ti­ka a ale­go­rie.

Nejznámější korej­ský reži­sér Kim Ki-duk, kte­rý sám sebe ozna­ču­je za nezá­vis­lé­ho tvůr­ce, nato­čil sní­mek mno­hý­mi ozna­čo­va­ný jako počá­tek nové kapi­to­ly v jeho tvor­bě. Začínal s nedo­stu­do­va­nou země­děl­skou ško­lou a svo­je posled­ní pení­ze utra­til za leten­ku do Paříže, kde na uli­cích dva roky pro­dá­val své obra­zy, a také se popr­vé podí­val do kina. Po návra­tu do Koreje usi­lov­ně psal a také vyhrá­val v scé­náris­tic­kých sou­tě­žích. V roce 1996 pak debu­to­val svým prv­ním fil­mem Krokodýl. A od roku 2000 jsme se od něj zatím moh­li dočkat ale­spoň jed­no­ho fil­mu roč­ně.

Tolik k samot­né­mu reži­sé­ro­vi. Za jeho vel­ký talent je pova­žo­vá­na schop­nost tvo­řit veli­ce půso­bi­vé zábě­ry s mini­mem dia­lo­gů. Obě tyto schop­nos­ti nám před­ve­dl měrou vrcho­va­tou.

]

Samotný název fil­mu je jed­nou z ale­go­rií. Představuje totiž koloběh živo­ta. Hned v úvo­du nám reži­sér pro­mít­ne nápis **Jaro** a my začí­ná­me sle­do­vat pří­běh pros­té­ho bud­his­tic­ké­ho mni­cha a jeho malé­ho žáka. Zatímco jsme uchvá­ce­ni nád­her­nou kra­ji­nou, učeň pro­ve­de nepěk­ný kou­sek: mučí zví­řát­ka tím, že jim k tělu při­vá­že kámen a poba­ve­ně sle­du­je jejich mar­né zna­že­ní. Jeho mis­tr vše vidí a v noci mu pro­ve­de to samé, chla­pec bude při­pou­tán ke kame­ni, dokud neo­svo­bo­dí všech­ny živo­či­chy, kte­ré při­vá­zal. Pokud ale jen jed­no ze zví­řá­tek zemře, bude až do kon­ce živo­ta nosit svůj kámen v srd­ci.

Tato část nemá jen výchov­ný pod­text, ale slou­ží hlav­ně jako pojít­ko celé­ho fil­mu, uza­ví­rá ho do jed­no­ho cel­ku a dostá­vá do úpl­ně jiné rovi­ny.

**Léto** je obdo­bí roz­kvě­tu a neji­nak je tomu i u lidí, mni­chův žák již sko­ro dospěl a do chrá­mu k nim při­chá­zí nemoc­ná dív­ka. Každému je urči­tě jas­ný násle­du­jí­cí děj. U učně zví­tě­zí při­ro­ze­nost nad duchov­ní­mi ide­á­ly.

**Podzim** zase před­sta­vu­je odlou­če­ní, melan­cho­lii a nestá­lost v lid­ském živo­tě. Stane se zde plno zvra­tů, kte­ré upou­ta­jí divá­ka a umož­ní mu lépe pocho­pit.

Nikoho nepře­kva­pí, že **Zima** zna­me­ná konec, ale i obno­vu a očiš­tě­ní. Toto obdo­bí je z celé­ho fil­mu nej­pů­so­bi­věj­ší a i samot­ný fakt, že prá­vě zde hra­je reži­sér, nazna­ču­je jeho důle­ži­tou roli.

Nové **Jaro** nava­zu­je na před­cho­zí část a uza­ví­rá celý děj do vše­ří­ka­jí­cí­ho kolobě­hu, kte­ré­mu říká­me **ŽIVOT**...

Krásný sní­mek, kte­rý sto­jí nejen za podí­vá­ní, ale i za chví­li pře­mýš­le­ní a pocho­pe­ní. Kim Ki-duk stvo­řil nád­her­né dílo s mini­mem her­ců a dia­lo­gů.

**Víte, že...**

„.. samot­né natá­če­ní fil­mu pro­bí­ha­lo na udol­ní nádr­ži Jusan v Korei, což je 200 let sta­ré, umě­le vytvo­ře­né jeze­ro? To si, díky více než sto let sta­rým stro­mům a horám odrá­že­jí­cím se na jeho hla­di­ně, dodnes udr­žu­je mystic­kou atmo­sfé­ru. A prá­vě zde nahrá­va­cí stu­dio po šes­ti­mě­síč­ním vyjed­ná­vá­ní s korej­ským minis­ter­stvem život­ní­ho pro­stře­dí zís­ka­lo prá­va natá­čet.

**Info**

- Režie: Kim Ki-duk

- Rok uve­de­ní: 2003

- Originální název: Bom yeo­reum gae­ul gye­oul geu­ri­go bom

- Anglický název: Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring

- Země: Jižní Korea / Německo

- Délka fil­mu: 103 min

- Hrají: Kim Ki-duk, Oh Yeong-su, Kim Young-min, Seo Jae-kyeong, Kim Jong-Ho, Kim Jung-Young, Ji Dae-Han, Choi Min, Park Ji-A, Son Min-Young

**Odkazy**

- „info o fil­mu (kfilmu.net)“:[http://kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=jaroleto]

- „ofi­ci­ál­ní strán­ky (anglicky)“:[http://www.sony classics.com/spring/]

  • Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)26. června 2020 Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987) Výjimečné válečné drama v podání Stanleyho Kubricka. Tomu trvalo sedm let než se od kultovního snímku Osvícení dostal k adaptaci novely The Short-Timers, kterou nazval právě Full Metal […] Posted in Klubové filmy
  • Mrtvý muž (Dead man) (1995)19. června 2020 Mrtvý muž (Dead man) (1995) Osobitý snímek Jima Jarmusche, známé ikony amerického nezávislého filmu. A ač poměrně nedávno natočený, má čenobílý obraz. Rozhodně to ale nebylo způsobeno nedostatkem peněz, film byl […] Posted in Klubové filmy
  • Ospalá díra (Sleepy Hollow) (1999)24. července 2020 Ospalá díra (Sleepy Hollow) (1999) *Legenda o Sleepy Hollow je krátký příběh Washingtona Irvinga vydaný poprvé v roce 1820. V něm jde o soupeření dvou mužů o jednu dívku. Důležitější je ale legenda o bezhlavém jezdci, která […] Posted in Klubové filmy
  • Retro Recenze: Železný opičák16. června 2020 Retro Recenze: Železný opičák Železný Opičák (Ringo Yu) je ve svém městě něco jako Robin Hood - bohatým bere a chudým dává. Wong Kei-ying (Donnie Yen) se dostane do rvačky se zloději, kteří se ho snažili okrást. […] Posted in Klubové filmy
  • Psycho (1960)31. července 2020 Psycho (1960) Klasika všech klasik a pradědeček všech hororů, to je Psycho. Kultovní film amerického génia, sira Alfréda Josepha Hitchcocka, který se zapsal do diváckého povědomí právě tímto snímkem, i […] Posted in Klubové filmy
  • Země (Tierra) (1996)17. července 2020 Země (Tierra) (1996) V té smršti filmů co se na nás neustále valí z Ameriky, Británie, krimi seriálů z Německa, ale i poměrně úspěšných snímků z Ruska, Číny či Japonska se mi zdá že se zapomíná na ne až […] Posted in Klubové filmy
  • The Piano (1993)7. srpna 2020 The Piano (1993) Němá Ada odjíždí ze Skotska do rodné země svého nastávajícího, Nového Zélandu. S sebou si také bere jedinou věc, bez níž nemůže existovat - své piano.Pokud se přenesete přes nutný úvod a […] Posted in Klubové filmy
  • Stalker (1979)10. července 2020 Stalker (1979) Stalker. Možná jste toto slovo už slyšeli... Ať už jako jméno filmu nebo název připravované počítačové hry. Obojí čerpá z 35 let staré povídky *Piknik u cesty* bratrů Arkadije a Borise […] Posted in Klubové filmy
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...