Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Jarní typ? Proč ne.

Jarní typ? Proč ne.

jarní typ

Úvod do článku

V tom­to člán­ku se podí­vá­me na prv­ní typ, kte­rým je jaro. Ukážeme si jeho cha­rak­te­ris­ti­ku, zamě­ří­me se na to, co zástup­ky­ním jar­ní­ho typu slu­ší a také se zasta­ví­me u toho, co těmhle jem­ným krás­kám neli­cho­tí. Křehkou slav­nou dámou, kte­rá nále­ží k jar­ní­mu typu, je tře­ba hereč­ka Cameron Diaz.

Světlý typ

Už na prv­ní pohled vypa­dá­te jako svět­lý typ. Vyvoláváte vel­mi něž­ný dojem. Jaro pat­ří k tep­lé­mu barev­né­mu typu a je tlu­me­né, pro­to evo­ku­je onen pocit křeh­ké víly. Vaše pleť je svět­lá, se zla­ta­vým pod­tó­nem. Mohou se vyskyt­nout i pihy. Také rty půso­bí podob­ně křeh­kým dojmem díky svět­le růžo­vé nebo načer­ve­na­lé bar­vě. Vzdor pihám se dob­ře opa­lu­je­te, a to do hně­dé bar­vy s bron­zo­vým náde­chem.

Tlumený typ

Barva očí u tlu­me­né­ho typu nebý­vá vět­ši­nou jis­kři­vě čis­tá, zdá se jako by spíš byla na hra­ni­ci dvou odstí­nů, tře­ba šedo­mod­rá, šedo­ze­le­ná, pří­pad­ně se obje­vu­jí svět­lé vari­an­ty jako oří­šo­vě hně­dá nebo mod­rá. Všimněte si, že se typic­ky vysky­tu­je tep­lý pod­tón a tlu­me­nost. Stejně jsou na tom i vla­sy, vět­ši­nou zástup­ky­ně jar­ní­ho typu pat­ří k pla­vo­vlás­kám a jejich hří­vá má zla­ta­vý odstín.

Co vám sluší?

Slušet vám budou všech­ny jem­né tep­lé odstí­ny. Na rty může­te pou­žít loso­so­vou nebo jakou­ko­li tep­lou růžo­vou, poslou­ží vám i lehce čer­ve­ná. Make-up a veš­ke­ré pro­duk­ty na pleť vol­te se žlu­tým pod­tó­nem. Černá lin­ka na vás bude vypa­dat pří­liš ostře, není dob­rým výbě­rem. A čer­nou řasen­ku vyměň­te za hně­dou.

Barvy jara

S barva­mi na oble­če­ní je to podob­né. Vyhovovat vám bude tep­le růžo­vá, loso­so­vá, barva slo­no­vé kos­ti, svět­le zele­ná, zla­ta­vá, svět­lá hně­dá s náde­chem do tep­la. Vyhnout bys­te se měla čer­né, mís­to ní vyhraď­te v šat­ní­ku svůj pro­stor coby neut­rál­ní bar­vě radě­ji hně­dé. Stejně tak záři­vě bílá je pro vás nevhod­ná, nos­te mís­to ní radě­ji béžo­vou. Vzory vám budou ide­ál­ně pad­nout jem­né a něž­né, vyva­ro­vat bys­te se měla těch výraz­ných a křikla­vých. Ze šper­ků může­te smě­le vyzkou­šet růžo­vé a žlu­té zla­to. I v tom­to pří­pa­dě vám poslou­ží spíš drob­né šper­ky, masiv­ní ozdo­by vynech­te.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...