Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jarmark marnosti - recenze

Jarmark marnosti - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

  Nový film Miry Nairové je his­to­ric­ké melod­ra­ma z 19. sto­le­tí ode­hrá­va­jí­cí se pře­váž­ně v Anglii v obdo­bí napo­le­on­ských válek. Je nato­čen na námět romá­nu Trh mar­nos­ti od Williama Makepeace Thackeraye. A podá­vá lehce iro­nic­ký a tro­chu humor­ný pohled na teh­dej­ší ang­lic­kou spo­leč­nost.

  Hlavní hrdin­ka Becky Sharpová (Reese Witherspoonová) je dce­ra chudé­ho malí­ře. Sní o boha­té budouc­nos­ti. Nechává se najmout jako guver­nant­ka do rodi­ny svým cho­vá­ním poně­kud zvlášt­ní­ho Pitta Crawleyho (Bob Hoskins). Tam se sezná­mí s jeho mlad­ším synem Rawdonem (James Purefoy) a spřá­te­lí se s pano­vač­nou tetou Mathildou (Eileen Atkinsová). Po něja­ké době si Rawdona taj­ně vez­me. Ze začát­ku jsou plni opti­mis­mu, a ačko­liv je Rawdon vydě­děn, žijí si na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Její život ovliv­ňu­jí její přá­te­lé a pře­de­vším mar­kýz Steyne. Film sle­du­je celo­ži­vot­ní sna­hu Becky zís­kat za kaž­dou cenu význam­né mís­to ve spo­leč­nos­ti. Paralelní dějo­vá linie se věnu­je život­ním peri­pe­ti­ím její nej­lep­ší a jedi­né pří­tel­ky­ně, naiv­ní a dob­ro­sr­deč­né Amélie a její­ho málo šťast­né­ho man­žel­ství s Johnem Osbornem, kvů­li kte­ré­mu po dlou­há léta zce­la igno­ru­je náklon­nost jeho pří­te­le Dobbina.

 Film trva­jí­cí 138 minut byl na můj vkus až pří­liš dlou­hý, někte­ré pasá­že se vlek­ly a děj ztrá­cel na počá­teč­ní sviž­nos­ti. Ačkoliv živo­ty hlav­ních hrdi­nů vel­mi ovliv­ní vál­ka, vět­ší bojo­vou akci tam nena­jde­te.

  Možná vás pře­kva­pí chlad, s jakým se cho­vá Becky ke své­mu muži a jejich syno­vi, ale musí­te si uvě­do­mit, že si ho bra­la jen pro pení­ze a posta­ve­ní ve spo­leč­nos­ti.

  Určitě vás okouz­lí scé­na, v níž Reese Witherspoonová tan­čí ori­en­tál­ní tanec na počest krá­le a roz­hod­ně vás poba­ví její dia­lo­gy s Rawdonovou pano­vač­nou tetou.

  Výkony her­ců, pře­de­vším Jamese Purefoye a Eileen Atkinsové, jsou vyni­ka­jí­cí.

  Film je zají­ma­vá his­to­ric­ká freska, ale zno­vu vidět bych ho nemu­se­la.

hra­jí: Becky Sharpová - Reese Witherspoonová ( Velmi nebez­peč­né zná­mos­ti, Pravá     blon­dýn­ka I, II)

        Rawdon Crawley - James Purefoy (Příběh rytí­ře, Legenda o sva­tém Jiřím a dra­ko­vi)

        tetič­ka - Eileen Atkinsová ( Co ta hol­ka chce)

        Pitt Crawley - Bob Hoskins (Cotton Club)

        mar­kýz Steyne - Gabriel Byrne ( Muž se želez­nou mas­kou)

        Amelia Sedleyová- Romola Garaiová ( Hříšný tanec II)

        Dobbin - Rhys Ifans ( Náhradníci, Slez ze stro­mu, Spadl z obla­ků)

        George Osborne - Jonathan Rhys - Meyers

        pan Osborne - Jim Broadbent ( Deník Bridget Jones)

kame­ra: Declan Quinn

hud­ba: Mychael Danna

scé­nář: Matthew Falk, M. Skeet, Julian Fellows

kos­týmy: Beatrix Anna Pastzorová

režie: Mira Nairová

dél­ka: 138 minut

ori­gál­ní název: Vanity Fair


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,23876 s | počet dotazů: 248 | paměť: 61483 KB. | 28.11.2022 - 03:46:26