Kritiky.cz > Recenze knih > Januš Jan, Léko Kristián: Kurz právní sebeobrany

Januš Jan, Léko Kristián: Kurz právní sebeobrany

KursPravni

Potřebujeme vědět, jak jed­nat v pří­pa­dě doprav­ních pře­stup­ků, pokut od úřa­dů, nedo­dr­žo­vá­ní nájem­ní smlou­vy, rekla­ma­ce zbo­ží či při pochy­be­ní léka­ře? Tato kni­ha nám může pomo­ci. Najdeme v ní řeše­ní nepří­jem­ných situ­a­cí, jimž vět­ši­na z nás musí čelit.

Mgr. Jan Januš absol­vo­val Právnickou fakul­tu UK v Praze. V roce 2014 byl spo­lu­no­mi­no­ván na Novinářskou cenu za sérii por­trétů kan­di­dá­tů na soud­ce Ústavního sou­du. Vedl pří­lo­hu Lidových novin s názvem Právo a jus­ti­ce, na níž spo­lu­pra­co­val se stu­den­tem Právnické fakul­ty UK v Praze, Kristiánem Lékem.

Publikace obsa­hu­je cel­kem 30 lek­cí z oblas­tí, s nimiž se běž­ně může­me setkat. Materiál vychá­zí ze seri­á­lu Kurz práv­ní sebe­obra­ny, kte­rý byl otiš­těn jako pří­lo­ha Lidových novin v led­nu a úno­ru 2016.

První se zabý­vá moto­ris­mem. Rozebírá auto­ha­vá­rii z hle­dis­ka viní­ka a nabou­ra­né­ho, doprav­ní pře­stup­ky i body za ně, poku­ty či ode­brá­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu. Dále řeší poku­ty od úřa­dů, nedo­dr­že­ní nájem­ní smlou­vy, šika­nu ze stra­ny pro­na­jí­ma­te­le nebo nájem­ní­ka a pro­blé­mo­vé sou­sed­ské vzta­hy.

V dal­ších kapi­to­lách se auto­ři věnu­jí ško­dám způ­so­be­ným zví­ře­tem nebo na zví­ře­ti, spo­rům se sta­veb­ním úřa­dem či tím, co si ohlí­dat při stav­bě. Velmi zají­ma­vý je oddíl s názvem Plánované stav­by a jak je zasta­vit, což je v sou­čas­nos­ti vel­mi zásad­ní téma.

Přínosným shle­dá­vám text o řeše­ní kon­flik­tů se řeme­sl­ní­ky a rady, jak postu­po­vat při rekla­ma­ci zbo­ží i slu­žeb.

Díl 22 infor­mu­je o práv­ních dopa­dech sta­ho­vá­ní fil­mů a foce­ní umě­ní, pojed­ná­vá o tom, co je dovo­le­no a jaké jed­ná­ní je už v roz­po­ru se záko­nem.

Kdo zažil spo­ry s léka­řem, oce­ní kapi­to­ly s názvem Pacient u léka­ře, Pacient v nemoc­ni­ciChyby léka­ře.

Jak postu­po­vat, když lék nelze sehnat či v pří­pa­dě stíž­nos­ti a žalo­by na lékár­nu? I tyto odpo­vě­di tu najde­me.

Zajímavé je pojed­ná­ní věno­va­né spa­mu a prů­zkumům, sebe­obra­ně či zákro­kům pro­ti zlo­dě­jům. Závěrečná kapi­to­la radí, kde zís­ká­vat infor­ma­ce o prá­vu. V ní auto­ři upo­zor­ňu­jí na nebez­pe­čí staré­ho zně­ní i neplat­nost záko­nů a zdů­raz­ňu­jí důle­ži­tost občan­ské­ho záko­ní­ku 89/2012 Sb., jenž shr­nu­je uza­ví­rá­ní smluv, man­žel­ství, dědic­tví, naro­ze­ní, rekla­ma­ci i odškod­ňo­vá­ní újmy na zdra­ví.

Druhá část kni­hy, nazva­ná Jak na práv­ní doku­men­ty, se váže k jed­not­li­vým kapi­to­lám prv­ní polo­vi­ny bro­žu­ry a mimo jiné obsa­hu­je návo­dy, jak sepsat žalo­bu na náhra­du ško­dy, kup­ní smlou­vu, odvo­lá­ní se při doprav­ním pře­stup­ku či pro­ti roz­hod­nu­tí úřa­du, smlou­vu o nájmu bytu nebo pro­sto­ru slou­ží­cí­mu k pod­ni­ká­ní, trest­ní ozná­me­ní, odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy, závěť, růz­né ver­ze plné moci, výpo­věď danou zaměst­nan­cem či žádost o roz­vod. Není zde však uve­de­no přes­né zně­ní smluv ani vzo­ro­vé for­mu­lá­ře, nýbrž pou­ze dopo­ru­če­ní, jak nej­lé­pe při jejich sepi­so­vá­ní postu­po­vat.

Bonusový díl nabá­dá k ostra­ži­tos­ti ohled­ně pode­pi­so­vá­ní doku­men­tů.

Tato kni­ha napo­mů­že všem k základ­ní ori­en­ta­ci v nej­běž­něj­ších práv­ních situ­a­cích. Je psá­na sro­zu­mi­tel­ně, struč­ně a věc­ně.

Každá kapi­to­la z prv­ní čás­ti učeb­ni­ce obsa­hu­je nástin pro­blé­mu, postup při řeše­ní situ­a­ce a pře­hled našich práv i povin­nos­tí, což pat­ří k nej­zá­sad­něj­ším pří­no­sům kni­hy. Oceňuji odka­zy na jed­not­li­vé čás­ti záko­nů k hlub­ší­mu stu­diu řeše­né pro­ble­ma­ti­ky.

Pochválit musím gra­fic­ké zpra­co­vá­ní a pře­hled­nost. Publikace je dopl­ně­na tema­tic­ky ladě­ný­mi vtip­ný­mi ilu­stra­ce­mi Richarda Cortése, výtvar­ní­ka Lidových novin.


 • Autor: Januš Jan, Léko Kristián
 • Formát/ stran: 16×24 cm, 256 stran
 • Datum vydá­ní: 31.5.2016
 • ISBN: 978-80-271-0195-5
 • Edice: Právo pro kaž­dé­ho
 • Kategorie: Právo pro kaž­dé­ho
 • Hodnocení: 94 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s., kde si ji může­te zakou­pit.

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […] Posted in Recenze knih
 • Život podle Julie - v každé chvíli si můžeme vybrat svou cestu30. srpna 2019 Život podle Julie - v každé chvíli si můžeme vybrat svou cestu Přemýšlíte nad svým životem? Něco vám chybí? Jste nespokojení? Laura Vanderkamová je autorkou knihy Život podle Julie. Ve svém životním příběhu vás navede na myšlenky, jakou cestou se […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...