Kritiky.cz > Recenze knih > Janina Černá: Cukrfree

Janina Černá: Cukrfree

025

Bez cuk­ru si život asi těž­ko doká­že­me před­sta­vit. Teď během vánoč­ní­ho obdo­bí je nepo­stra­da­tel­nou ingre­di­en­cí do cuk­ro­ví, tep­lých nápo­jů na zahřá­tí, dor­tů, koko­sek, vanil­ko­vých rohlíč­ků a dal­ších vánoč­ních dob­rot, kte­ré máme rádi a po celý rok se na ně těší­me. A vím moc dob­ře, že cukr nehra­je hlav­ní roli jen o Vánocích. Kdo by si nedal něco slad­ké­ho na zub? Zákusek v cuk­rár­ně při pose­ze­ní s přá­te­li, kou­sek čoko­lá­dy pro uklid­ně­ní, buch­tu od mamin­ky na návštěvě... A nemám na mys­li pou­ze nezdra­vý, bílý rafi­no­va­ný cukr. Mám na mys­li i zdra­vou náhra­du cuk­ru jako jsou dat­le, koko­so­vý cukr, javo­ro­vý sirup a dal­ší alter­na­ti­vy, kte­ré se posled­ní dobou stá­va­jí popu­lár­ní­mi, a stá­le více lidí hle­dá zdra­věj­ší alter­na­ti­vy, co se mls­ných jazýč­ků týče.

Ale i když jíme zdra­vé alter­na­ti­vy, tak pořád jíme cukr, ako­rát v jiné for­mě. Pak exis­tu­je jed­na mož­nost, kte­rá je pro mě nepřed­sta­vi­tel­ná a já sama bych takhle žít nemoh­la (přes­to­že vyzná­vám zdra­vý život­ní styl a jím zdra­vou stra­vu bez masa, zalo­že­nou na rost­lin­ných slož­kách). A tím je cuk­rfree – aneb život bez cuk­ru. Jakéhokoli! A ten nám před­sta­vu­je úspěš­ná blo­ger­ka Janina Černá ve své „Cukrfree“ kni­ze.

O jejím blo­gu jsem sly­še­la již dří­ve, a tak pro mě bylo pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, když jsem se dozvě­dě­la, že blo­ger­ka vydá­vá kni­hu. A jeli­kož já sama se zají­mám o zdra­vý život­ní styl, nemoh­la jsem tuto cuk­rfree kuchař­ku pře­jít bez povšim­nu­tí. Když se mi kni­ha dosta­la do rukou, byla jsem nad­še­ná, pro­to­že recep­ty vypa­da­ly vel­mi láka­vě a kaž­dý recept byl dopl­něn mini­mál­ně o jed­nu krás­nou fot­ku. Ale po bliž­ším pro­zkou­má­ní mě prvot­ní nad­še­ní tro­chu pře­šlo, pro­to­že jsem zjis­ti­la, že cuk­rfree není pro mě, roz­hod­ně ne na stá­lo, jako to má sama autor­ka. Zjistila jsem, že já bych se cuk­ru nikdy nedo­ká­za­la vzdát, a ani to nechci. To mi ale nebrá­ní k tomu, abych si z kni­hy odnes­la pár rad, zají­ma­vých tipů a inspi­ra­cí do kuli­nář­ské­ho tvo­ře­ní.

Kniha obsa­hu­je desít­ky nevšed­ních recep­tů, kte­ré jsou záro­veň bezlep­ko­vé a samo­zřej­mě bez cuk­ru. V úvo­du nám autor­ka krát­ce poví a své ces­tě k cuk­rfree, co je vlast­ně cuk­rfree (měli bychom si uvě­do­mit, že cukr je tře­ba i v zele­ni­ně!) a také ví a píše o tom, jak moc je těž­ké vzdát se cuk­ru. Proto čte­ná­ře také pod­po­ru­je a moti­vu­je, aby se nevzdá­va­li. Najdeme zde recep­ty na výživ­né sní­da­ně, sýro­vé kre­k­ry, zdra­vé alter­na­ti­vy dor­tů a dal­ších „slad­kých“ recep­tů – čoko­lá­do­vý krém, koláč, kokosky apod., dále tipy na leh­ké sva­čin­ky, jak si při­pra­vit domá­cí sýr a úžas­né sní­da­ně hýří­cí vše­mi barva­mi. Zaujalo mě např. sní­da­ňo­vé burri­to a man­dlo­vá kaše, kte­rá je vhod­ná prá­vě pro nyněj­ší zim­ní obdo­bí a chlad­ná rána.

Kuchařka obsa­hu­je ale také návod k výro­bě vlast­ních rost­lin­ných mlék, jak si při­pra­vit zdra­vé ver­ze domá­cích majonéz, může­me si upéct bezlep­ko­vý chléb, ane­bo obda­ro­vat přá­te­le „neferre­ro“ kulič­ka­mi. Janina Černá neza­po­mí­ná ale ani na hlav­ní jíd­la, kte­rá jsou vel­mi důle­ži­tá. Dozvíme se, jak při­pra­vit hře­ji­vé cur­ry, dýňo­vé špage­ty, nety­pic­ké vaječ­né nebo hou­bo­vé bur­ge­ry a nebo tře­ba batá­to­vý salát - co ho takhle zku­sit mís­to kla­sic­ké­ho bram­bo­ro­vé­ho salá­tu na štěd­ro­ve­čer­ní veče­ři? Autorka ale také neo­po­me­ne zdra­vou vari­an­tu bram­bo­ro­vých chip­sů – kade­řáv­ko­vé chipsy, kte­ré se řadí mezi jed­no z nej­lep­ších zdra­vých (a záro­veň nezdra­vých) jídel, kte­rá jsem kdy zku­si­la. Těm by měl dát šan­ci kaž­dý, pro­to­že zape­če­né zele­né lis­ty s tro­chou ole­je a soli chut­na­jí oprav­du bož­sky, i když je to k neu­vě­ře­ní!

Co se týče pou­ži­tel­nos­ti recep­tů, tam už je to tro­chu slo­ži­těj­ší, pro­to­že se dostá­vá­me k jis­tým zádrhe­lům. A to buď je tady ten pro­blém, že jsou suro­vi­ny na daný recept poměr­ně dosti dra­hé, a tak je výsled­ný pokrm finanč­ně náklad­ný. A nebo nepři­mě­ře­ně vyso­ké množ­ství tuků a tuč­ných ingre­di­en­cí, kte­ré jsou bohu­žel nedíl­nou sou­čás­tí téměř kaž­dé­ho jíd­la. A záro­veň jsem si mys­le­la, že kni­ha bude vegan­ská – tedy bez masa, ryb, vajec a mléč­ných pro­duk­tů, nicmé­ně tak to vůbec neby­lo a v kni­ze se hoj­ně vysky­tu­jí růz­né dru­hy masa a sýry, kte­ré tvo­ří důle­ži­tou část kaž­dé­ho dru­hé­ho recep­tu. Což někdo může vidět jako výho­du, něko­mu se to může líbit méně.

Nicméně já kni­hu hod­no­tím spí­še pozi­tiv­ně, i když mě svou men­ší pou­ži­tel­nos­tí zkla­ma­la. Čekala jsem více prů­lo­mo­vých vari­ant na to, jak si osla­dit život bez cuk­ru, ale roz­hod­ně jsem neče­ka­la vel­ké množ­ství obsa­hu tuků, kte­ré mě poměr­ně dost odra­di­lo. Ale pokud se někdo roz­hod­ne pro ces­tu bez cuk­ru, kte­rou si zvo­li­la i sama autor­ka, roz­hod­ně má můj obdiv a s více tuky si nemu­sí dělat žád­né sta­ros­ti.

Kuchařka je roz­hod­ně zají­ma­vým a nevšed­ním kous­kem, kte­rý se neztra­tí v žád­né sbír­ce jaké­ko­li hos­po­dyň­ky. Pro mě samot­nou byla kni­ha spí­še zají­ma­vým nahléd­nu­tím k jiné­mu život­ní­mu sty­lu, kte­rým bych se však já sama nevy­da­la a nevi­dím ho jako ten správ­ný. Avšak vyzkou­še­la jsem pár recep­tů a zatím jsem neby­la nad­še­ná jen z jed­no­ho, což byly koko tyčin­ky, kte­ré se zača­ly rych­le kazit a jejich pří­pra­va byla poměr­ně prac­ná a nároč­ná, když to porov­nám s výsled­nou podo­bou. Ale za sebe mohu dopo­ru­čit mno­hé výbor­né recep­ty jako je např. čokoládovo-kokosový boun­ty koláč, kla­sic­ké kokosky, nadý­cha­ný oop­sie bread, růz­né kaše, gua­ca­mo­le a květá­ko­vou rýži.

Cukrfree je krás­ně zpra­co­va­ný titul, plný láka­vých fotek a designo­vě vyla­dě­ný tak, že je jen radost na kni­hu pohle­dět, lis­to­vat v ní a hle­dat inspi­ra­ci. V obrov­ské kon­ku­ren­ci dal­ších kucha­řek vyční­vá svou oje­di­ně­los­tí a mož­ná i tuč­nos­tí, pro­to­že jsem nikde ješ­tě nena­šla tolik tuč­ných jídel pohro­ma­dě. Ale stá­le je Cukrfree oso­bi­tým a vzác­ným kous­kem, jež musí něčím zaujmout kaž­dé­ho.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...