Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jangsa-ri 9.15 – jihokorejská Normandie

Jangsa-ri 9.15 – jihokorejská Normandie

Photo © Warner Bros. Korea
Photo © Warner Bros. Korea
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Korejská vál­ka není v hle­dáč­ku západ­ních fil­ma­řů pří­liš čas­to. Filmfanatic si vlast­ně nevy­ba­vu­je jedi­ný sní­mek z posled­ní doby, kte­rý by reflek­to­val krva­vý kon­flikt na Korejském polo­ostro­vě. Všichni si nej­spíš vyba­ví­me ale­spoň legen­dár­ní M.A.S.H., ale jinak musí­me za fil­mař­ským ztvár­ně­ním korej­ské vál­ky pří­mo ke zdro­ji.

ZAHNANÍ DO KOUTA
Je rok 1950 a vojen­ské síly Jižní Koreje jsou zatla­če­ny do nej­již­něj­ší­ho cípu země. Generál McArthur v reak­ci na to pro­ve­de odváž­nou vylo­ďo­va­cí ope­ra­ci, kte­rou k vytvo­ře­ní zmat­ku pod­po­ří i diverz­ní úto­ky na dal­ších mís­tech. Jedním z nich je Jangsari. Vzhledem k vyso­kým ame­ric­kým ztrátám a nedo­stat­ku vojá­ků dosta­nou misi za úkol nezku­še­ní jiho­ko­rej­ští stu­den­ti s pou­hým dese­ti­den­ním výcvi­kem.

KOREJSKÁ NORMANDIE
Režisér Kwak Gyeong-taek má na svě­do­mí jed­nu z mých nej­ob­lí­be­něj­ších gan­gs­te­rek Chingoo a svůj um potvr­zu­je také na váleč­ném poli. Pravda, že ten­to­krát mu tro­chu drh­ne gra­da­ce, ale divák bude spo­ko­jen i tak. Úvodní sek­ven­ce vylo­dě­ní je totiž abso­lut­ní fil­mař­skou lahůd­kou. Svou epič­nos­tí sice nedo­sa­hu­je legen­dár­ní­ho vylo­dě­ní ze Zachraňte vojí­na Ryana, ale už jen to, že na ni dá vzpo­me­nout, je dosta­teč­ným pun­cem kva­li­ty.

S KAMEROU DO ZÁKOPU
Jangsari je váleč­ným fil­mem, kte­rý nešet­ří akč­ní­mi scé­na­mi. Všechny pře­střel­ky jsou skvě­le nato­če­né a vylo­že­ně lahůd­kou je kame­ro­vá scé­na z dobý­vá­ní záko­pů. Opravdu, všech­na čest před reži­sé­rem i kame­ra­ma­nem, že vymys­le­li tak­to efekt­ní sek­ven­ci. Filmfanatica doslo­va strh­la! Povedená je i odváž­ná léč­ka na nepří­te­le a v tu chví­li jsem byl s hod­no­ce­ním tař­ka u abso­lu­to­ria.

Jihokorejci si pak neod­pus­tí tra­dič­ní retrospek­ti­vy do civil­ních živo­tů vojá­ků, jež mají dát posta­vám hloub­ku a chyt­nout divá­ka za srd­ce. Funguje to a figu­ry sbí­ra­jí sym­pa­tie. Jenže film v tu chví­li tro­chu ztrá­cí tem­po a už se mu nepo­da­ří vrá­tit se na pře­de­šlou vlnu. Závěrečná pře­střel­ka je pře­kva­pi­vě nej­slab­ší z celé­ho fil­mu a tro­chu tím srá­ží výsled­ný dojem. Filmfanatic však neza­po­mněl, že pře­de­šlá podí­va­ná je fil­mař­skou lahůd­kou a nej­lep­ším řemes­lem v obo­ru váleč­né podí­va­né.

NOVÉ SEBEVĚDOMÍ
Pro západ­ní pub­li­kum tu má roli i Megan Fox, ale spíš než její posta­va mě zau­ja­lo něco jiné­ho. Totiž to, že v jiho­vý­chod­ní Asii došlo v posled­ních letech k obrov­ské eman­ci­pa­ci a růstu národ­ní­ho sebe­vě­do­mí. Především díky růstu eko­no­mic­ké síly. S tím sou­vi­sí i zají­ma­vé detai­ly, kte­ré Filmfanatic (nejen) v Korejských fil­mech vní­má opa­ko­va­ně. Už dáv­no není vše, co je Americké bez­vý­hrad­ně sva­té a nedo­tknu­tel­né. Nejde o pří­mou obža­lo­bu, ale nekri­tic­ké časy jsou pryč. Asie je zkrát­ka na vze­stu­pu a její moc se může šířit i v kine­ma­to­gra­fii. Filmfanatic si na to klid­ně vsa­dí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87936 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60764 KB. | 30.09.2022 - 15:33:46