Janet W. Hardy, Dossie Easton: Etická coura

IMG 20190307 163052

Etická cou­ra? A že jsme jí sko­ro kaž­dý? Co je tohle za názor? Popravdě, ráda začnu recen­zi závě­reč­ným zhod­no­ce­ním, a sice, že v kni­ze najde­te kus sebe. A kdo řek­ne, že ne - kecá! A nemu­sí t u jít jenom o vzta­hy. Pojďme ale na to. Etická cou­ra je pros­tě člo­věk, kte­rý si v živo­tě jde za tím, co je mu vlast­ním.

Otevřený vztah? Je to pro vás láka­dlo, nebo noč­ní můra? V obou pří­pa­dech je Etická cou­ra, kni­ha s oprav­du výstiž­ným názvem prá­vě pro vás. Pro obo­je. Protože se v prv­ní řadě věnu­je ote­vře­ným vzta­hům, ale pod tím vším je mno­hem klí­či­věj­ší semín­ko, jež je v duši kaž­dé­ho z nás. Ať už vyzná­vá jaký­ko­liv vztah ke vzta­hům. Je to obec­ně vztah k lidem a živo­tu. Ke spo­leč­nos­ti. K vlast­ní­mu sebe­vy­já­d­ře­ní. Možná i k prá­ci a život­ním snům.

Dozvíte se tu totiž mno­ho z pra­xe vzta­ho­vých tera­pe­u­tů a porad­ců. Chcete vědět, co radí spe­ci­a­lis­té na vol­né vzta­hy? Jak se vypo­řá­dat s žár­li­vos­tí, s nepří­jem­ný­mi poci­ty, jak komu­ni­ko­vat při hád­ce, aby se věci vyře­ši­ly, niko­liv jen roz­ma­zá­va­ly? Jak komu­ni­ko­vat o emo­cích? Paradoxně v této kni­ze může­te poznat sami sebe. Dozvíte se i to, že ote­vře­nost tím­to smě­rem, byť teo­re­tic­ká, může vylé­čit i trau­ma­tic­ká sexu­ál­ní zra­ně­ní z minu­los­ti.

IMG 20190307 163052
IMG 20190307 163052

Z extrém­ních situ­a­cí si vez­mě­te něco pro sebe

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 9. série – 11. díl ...
Jak včelí medvídci malovali chaloupku I nejmenší děti ve věku kolem dvou let jsou vybíravými čtenáři. Potěšit by je mohlo lepor...
Slibované věcí, kterých se nikdy nedočkáte ...
Pulp Fiction-Historky z podsvětí Film, který proslavil Quentina Tarantina....
Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám...

A jak je to s těmi tera­pe­u­ty? To jsou ostat­ně vel­mi důle­ži­té doved­nos­ti a infor­ma­ce pro kaž­dé­ho. Nejen pro toho, kdo napří­klad, těch vzta­hů udr­žu­je víc. Ale může­te někte­ré infor­ma­ce vztáh­nout i na zce­la nese­xu­ál­ní, přá­tel­ské nebo pra­cov­ní vzta­hy. Tu mi utkvě­ly nej­ví­ce dvě infor­ma­ce. S kaž­dým člo­vě­kem, kte­ré­ho máme v oko­lí, se může­me cho­vat jinak, vzta­ho­vat se k němu samé­mu, s kým­ko­liv jsme, s tím jsme něja­kým způ­so­bem jiní – obo­ha­cu­je nás to. Rozvíjí to v nás růz­né podo­by, celou tu květ­na­tost člo­vě­ka. No a pak jeden extrém. Sex na veřej­nos­ti zba­vu­je ostychu a dodá­vá sebe­vě­do­mí. Tak, nemu­sí­me mít rov­nou sex na veřej­nos­ti, ale jaká­ko­liv for­ma pro­je­vu je podob­ným pro­blé­mem nebo nao­pak sil­nou strán­kou. Kolik lidí má pro­blém s mlu­ve­ním na veřej­nos­ti? Tak k tomu pros­tě musí­me při­stou­pit jako k tomu sexu – začít TO pro­vo­zo­vat.

A v tom­to pova­žu­ji tuto kni­hu za vel­mi pří­nos­nou. Není jen o vzta­zích.

No, chví­li to trvá, ale…. ZVYKNETE SI

Měla jsem s kni­hou od samé­ho začát­ku troš­ku pro­blém. Přece jen to není téma, kte­ré bych hor­li­vě vyhle­dá­va­la, ale po prvot­ním pře­ko­ná­ní před­sud­ků (a tím mys­lím oprav­du tvr­dých odsud­ků), jsem s pře­kva­pe­ním zjiš­ťo­va­la, že to do jis­té míry není ani tak kni­ha o vol­ných vzta­zích, ale kni­ha o tom, jak fun­gu­je lid­ská psy­cho­lo­gie vzta­hů, a že naše při­ro­ze­né potře­by duše jsou někdy dale­ce od toho, co se nám roz­ka­zu­je morál­kou. A i přes­to s tím může­te nějak pra­co­vat, uvě­do­mo­vat si to, řešit to v páru – pokud pro vás je myš­len­ka poly­a­mo­rie nepří­pust­ná. Na tom není nic špat­né­ho.

Pusťte si tady uzdu fan­ta­zii napl­no. Pusťte obě autor­ky do hlu­bin své duše a uvi­dí­te, že s nimi může­te roze­bí­rat téma­ta tak hlu­bo­ká, intim­ní, že se hodí občas jen tak ke sklen­ce vína s kama­rád­kou v pozd­ní večer­ní hodi­ně. A že by vlast­ně neby­lo vůbec od věci to samé otevřít i s part­ne­rem. Protože tak to pros­tě je.

Jen na to nejsme zvyklí! Stejný nezvyk, nebo dokon­ce nevo­li, jakou může tato kni­ha vyvo­lá­vat, máme v sobě i ve chví­li, kdy dojde na oprav­du hlu­bo­ké řeše­ní part­ner­ských vzta­hů a toho, co se nám nelí­bí. Ale i líbí. Je-li to v té zatuhnu­té truh­li­ci „tabu“, nemů­že to ven, ať je to hez­ké, pří­nos­né, nebo nao­pak potla­če­né a vztah devas­tu­jí­cí.

Etická cou­ra je o nás samot­ných. Zpoloviny o tom kous­ku svo­bod­né lid­ské duše, kte­rá by tak chtě­la žííííít dle své­ho…. A z dru­hé polo­vi­ny je o pozná­ní dru­hých lidí a ener­gií, kte­rý­mi nás mnoh­dy i nevě­dom­ky ovliv­ňu­jí. A to celé potom tvo­ří doko­na­lý návod na to, jak žít a pro­je­vo­vat se svo­bod­ně.

Bez klí­cek, pro­va­zů a zkost­na­tě­lých schrá­nek.

O auto­rech: Dossie Easton je man­žel­ská a rodin­ná tera­pe­u­t­ka spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na alter­na­tiv­ní sexu­a­li­tu a vzta­hy. Má více než pět­a­dva­ce­ti­le­tou zku­še­nost s pora­den­stvím v poly­a­mo­rii a ote­vře­ných vzta­zích. Kromě Etické cou­ry je autor­kou dal­ších čtyř knih. www.dossieeaston.com

Janet W. Hardy je autor­kou nebo spo­lu­au­tor­kou dva­nác­ti knih a zakla­da­tel­kou Greenenergy Press, vyda­va­tel­ství spe­ci­a­li­zu­jí­cí­ho se na lite­ra­tu­ru o ote­vře­né sexu­a­li­tě. Vystudovala tvůr­čí psa­ní v Kalifornii a v roce 1987 se roze­šla s mono­ga­mií. www.janetwhardy.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2019


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!29. srpna 2016 Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje! Miluju knihy, které mohu zařadit od jednoho autora někam. Mezi dvě různé. A Sex jako cesta k Bohu je pro mě postavena bez diskuzí mezi Cestu vášně (kterou jsem považovala za strááášnou […]
  • Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže4. listopadu 2017 Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže Muži v přítomnosti a ve vztahu se silnou a vědomou ženou doslova ožívají. Jenže často o tom vůbec nevědí. Na jednu stranu se tu autorka do morku kostí rozčiluje a rozhořčuje doslova se […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]
  • Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům20. března 2019 Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům Jak jednoduché je Citové pouto? To, jak se vztahujeme k druhým lidem, partnerům především, ovlivní to, jak jsme se naučili v raném dětství a v životě jako takovém. A osud umí být velmi […]
  • Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem15. listopadu 2017 Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem Kniha Svět bez stížností je jedinečná tím, že s ní je spojen nejen motivační náramek, který má praktický význam, ale také celosvětová výzva, která má naučit… a tady opravdu udělám tři […]
  • 107278 350 0 fit10. června 2018 Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker Už máte dost těch škarohlídů kolem vás, kteří vám jen vysávají energii, nebo jste zjistili, že vy sami vidíte svět hlavně v černých barvách a hlavně to už tak nechcete? Pak přesně pro vás […]
  • Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu1. srpna 2018 Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu Také máte občas pocit, že se nevyznáte sami v sobě? Náš život formují více než bychom chtěly komunikační stereotypy, navyklé vzorce myšlení, psychické bloky a také uzavřené třinácté […]
  • Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)6. srpna 2017 Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.) Knížky pro dospívající dívky nebyly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šálkem kávy. Přesto jsem, spíše ze zvědavosti, po tomto žánru občas sáhla. A měla jsem štěstí, že se mi […]
  • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Normálně jiní – strhující román o rodinném poutu a lásce4. března 2019 Normálně jiní – strhující román o rodinném poutu a lásce Hledáte nevšední čtení, které vás chytne již od první strany? Chcete si přečíst dojemný román o lásce, rodině i touze? Neváhejte a začtěte se do novinky vydavatelství Grada, kterou vydala […]