Kritiky.cz > Profily osob > Janek Gregor

Janek Gregor

Gregor

Narodil se v Praze. Vystudoval Střední umě­lec­kou ško­lu, hrál v diva­dle Ta Fantastika, nyní pra­cu­je na vol­né noze v obo­ru. Mezi jeho záli­by pat­ří tanec, gym­nasti­ka, zpěv a bojo­vé spor­ty. Role Tibora Baloga v Pustině je jeho prv­ní vel­kou herec­kou pří­le­ži­tos­tí.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

 Nebylo, posta­va Tibora Baloga je výbor­ně napsa­ná. A já jsem věděl, že se ztvár­ně­ním posta­vy nebu­du mít pro­blém. Už na začát­ku jsem si sta­no­vil atri­bu­ty, kte­ré bych chtěl této roli dát a sna­žil jsem se jich držet. Největší díky za pomoc při ztvár­ně­ní role pat­ří Ivanovi Zachariášovi a Alici Nellis, pro­to­že jejich prá­ce s her­ci byla skvě­lá a doká­za­li mi struč­ně a jas­ně vysvět­lit, co by změ­ni­li a proč.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě? A

pli­ko­vat to lze asi na úpl­ně všech­ny život­ní situ­a­ce. Pustina vás v tom­to ohle­du nene­chá vydech­nout a mys­lím, že kaž­dý si najde v pří­bě­hu něco své­ho a osob­ní­ho.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Prostředí Pustiny ovliv­ňu­je úpl­ně všech­ny posta­vy. Každá posta­va má své mís­to a své inter­ak­ce, kte­ré nako­nec ovliv­ní vývoj dal­ších postav. Pro Baloga je pro­stře­dí, ve kte­rém žije, tedy pas­ťák, pod­stat­né pro jeho vývoj. Prostředí v pas­ťá­ku je nestá­lé a je tu hod­ně zásad­ních momen­tů. Je to veli­ce depre­siv­ní mís­to, kte­ré půso­bí nato­lik reál­ně, že jsem měl občas na pla­ce husí kůži.

V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Kvalitou, reál­nos­tí a zpra­co­vá­ním pří­bě­hu. Nemám co bych k tomu víc dodal!

 Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

V žád­ném seri­á­lu ani fil­mu jsem nehrál, tudíž si nedo­vo­lím Pustinu kam­ko­li zařa­dit. Je to můj herec­ký debut a nová zku­še­nost, díky kte­ré jsem zjis­til, co chci dělat.

 Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Hereckých zku­še­nos­tí mám veli­ce málo, nicmé­ně spo­lu­prá­ce s HBO byla úžas­ná po celou dobu pro­jek­tu, a to je z mého pohle­du jeden z důvo­dů, proč je na tak vyso­ké úrov­ni. Pro mě je to veli­ká čest, že jsem dostal mož­nost v Pustině hrát, a pro­to vzdá­vám vel­ké díky všem, kte­ří to umož­ni­li.

 Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Musím upřím­ně říct, že jsem na tuto roli nijak zvlášť nepři­pra­vo­val. Baloga jsem se na pla­ce sna­žil ztvár­nit co nej­ví­ce reál­ně a mnoh­dy jsem čer­pal ze svých život­ních zážit­ků. Role Baloga se zají­ma­vě vyví­jí, a to mě hod­ně bavi­lo.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • DAVID SPROXTON 29. dubna 2012 DAVID SPROXTON DAVID SPROXTON (producent) je spoluzakladatelem a předsedou představenstva společnosti Aardman. Se svým společníkem Peterem Lordem byli svědkem proměny své přátelské spolupráce dvou […]
  • Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší16. září 2016 Magdalena Jelínková Nováková: Zvěrohrátky pro nejmenší Hledáte knížku, vhodnou jako dárek k prvním narozeninám nebo pod první vánoční stromeček? Nebo tápete a v paměti lovíte říkadla, která jste z dětských let už zapomněli? Už nemusíte. […]
  • Juraj Herz4. září 2014 Juraj Herz Režisér, scénárista a herec Juraj Herz se narodil 4. září 1934 ve slovenském Kežmaroku. Ke konci války byl spolu s rodiči deportován do koncentračního tábora. Po válce studoval na […]
  • Karel Höger17. června 2014 Karel Höger Karel Höger (17. června 1909, Brno-Královo Pole – 4. května 1977, Praha) byl významný český herec. Byl to velice jemný člověk s mimořádně citlivým hereckým projevem a kultivovanou […]