Kritiky.cz > Profily osob > Janek Gregor

Janek Gregor

Gregor

Narodil se v Praze. Vystudoval Střední umě­lec­kou ško­lu, hrál v diva­dle Ta Fantastika, nyní pra­cu­je na vol­né noze v obo­ru. Mezi jeho záli­by pat­ří tanec, gym­nasti­ka, zpěv a bojo­vé spor­ty. Role Tibora Baloga v Pustině je jeho prv­ní vel­kou herec­kou pří­le­ži­tos­tí.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

 Nebylo, posta­va Tibora Baloga je výbor­ně napsa­ná. A já jsem věděl, že se ztvár­ně­ním posta­vy nebu­du mít pro­blém. Už na začát­ku jsem si sta­no­vil atri­bu­ty, kte­ré bych chtěl této roli dát a sna­žil jsem se jich držet. Největší díky za pomoc při ztvár­ně­ní role pat­ří Ivanovi Zachariášovi a Alici Nellis, pro­to­že jejich prá­ce s her­ci byla skvě­lá a doká­za­li mi struč­ně a jas­ně vysvět­lit, co by změ­ni­li a proč.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě? A

pli­ko­vat to lze asi na úpl­ně všech­ny život­ní situ­a­ce. Pustina vás v tom­to ohle­du nene­chá vydech­nout a mys­lím, že kaž­dý si najde v pří­bě­hu něco své­ho a osob­ní­ho.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Prostředí Pustiny ovliv­ňu­je úpl­ně všech­ny posta­vy. Každá posta­va má své mís­to a své inter­ak­ce, kte­ré nako­nec ovliv­ní vývoj dal­ších postav. Pro Baloga je pro­stře­dí, ve kte­rém žije, tedy pas­ťák, pod­stat­né pro jeho vývoj. Prostředí v pas­ťá­ku je nestá­lé a je tu hod­ně zásad­ních momen­tů. Je to veli­ce depre­siv­ní mís­to, kte­ré půso­bí nato­lik reál­ně, že jsem měl občas na pla­ce husí kůži.

V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Kvalitou, reál­nos­tí a zpra­co­vá­ním pří­bě­hu. Nemám co bych k tomu víc dodal!

 Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

V žád­ném seri­á­lu ani fil­mu jsem nehrál, tudíž si nedo­vo­lím Pustinu kam­ko­li zařa­dit. Je to můj herec­ký debut a nová zku­še­nost, díky kte­ré jsem zjis­til, co chci dělat.

 Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Hereckých zku­še­nos­tí mám veli­ce málo, nicmé­ně spo­lu­prá­ce s HBO byla úžas­ná po celou dobu pro­jek­tu, a to je z mého pohle­du jeden z důvo­dů, proč je na tak vyso­ké úrov­ni. Pro mě je to veli­ká čest, že jsem dostal mož­nost v Pustině hrát, a pro­to vzdá­vám vel­ké díky všem, kte­ří to umož­ni­li.

 Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Musím upřím­ně říct, že jsem na tuto roli nijak zvlášť nepři­pra­vo­val. Baloga jsem se na pla­ce sna­žil ztvár­nit co nej­ví­ce reál­ně a mnoh­dy jsem čer­pal ze svých život­ních zážit­ků. Role Baloga se zají­ma­vě vyví­jí, a to mě hod­ně bavi­lo.

  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […] Posted in Filmové premiéry
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Interview –3. ledna 2008 Interview – Interview – Recenze 15.September.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková […] Posted in Recenze
  • Druhý díl Borata už měl být údajně nejen realizován ale...9. září 2020 Druhý díl Borata už měl být údajně nejen realizován ale... Druhý díl Borata už měl být údajně nejen realizován ale i tajně promítán. Dle několika zdrojů Borat 2 sleduje titulního kazachstánského reportéra, který se po premiéře původního snímku z […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […] Posted in Pro domov
  • n200806141042 110. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Grantchester S05E02 - Episode #5.220. ledna 2020 Titulky k Grantchester S05E02 - Episode #5.2 Geordi a Will dnes řeší smrt muže, kterého v Grantchesteru srazil automobil. Willovi se nelíbí nápadník jeho matky. Geordie zjišťuje, že mít doma tchýni není tak špatné. Titulky pro vás […] Posted in Titulky
  • Konec kampaně 214. května 2019 Konec kampaně 2 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • 9. 9. 2020 proběhne v Kině Edison předpremiéra nového filmu...3. září 2020 9. 9. 2020 proběhne v Kině Edison předpremiéra nového filmu... 9. 9. 2020 proběhne v Kině Edison předpremiéra nového filmu režiséra Bohdana Slámy (Štěstí, Čtyři slunce, Bába z ledu) Krajina ve stínuFilm pojednává o jedné vesnici a kronice jejich […] Posted in Krátké filmové aktuality

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com