Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky

Česká tele­vi­ze o letoš­ních Vánocích nadě­lí divá­kům tři pre­mi­é­ro­vé pohád­ky od tří výraz­ných reži­sé­rů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdi­no­vé musí vypo­řá­dat s nepříz­ní osu­du, kte­rou zapří­či­ni­la prázd­ná krá­lov­ská poklad­na, zapo­mnět­li­vá sudič­ka nebo čarov­ný nápoj. A prá­vě ten se sta­ne hlav­ním spouš­tě­čem pří­bě­hu štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ky Korunní princ s Kryštofem Hádkem, Patrikem Děrgelem a Evou Josefíkovou.

„V pro­sin­ci roku 1993 se popr­vé na obra­zov­ce obje­vil film Sedmero krkav­ců, kte­rý sto­jí na začát­ku tra­di­ce pre­mi­é­ro­vých štěd­ro­ve­čer­ních pohá­dek. Za posled­ních dva­a­dva­cet let se z nich stal feno­mén, kte­rý kaž­dé Vánoce v jedi­ný oka­mžik sdí­le­jí mili­o­ny lidí. Pro mě tak hlav­ně z toho­to důvo­du před­sta­vu­je štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ka jeden z pomy­sl­ných vrcho­lů celé­ho tele­viz­ní­ho roku,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Letošní pohád­ka Korunní princ v sobě spo­ju­je to, pro co naši tvor­bu pro děti vyhle­dá­va­jí vysí­la­te­lé všu­de na svě­tě, napě­tí, humor, jas­né etic­ké posel­ství a cit­li­vé pro­vá­zá­ní kla­sic­kých moti­vů a moder­ní­ho fil­mo­vé­ho poje­tí.“

Když se na začát­ku štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ky Korunní princ Karel (Kryštof Hádek) nesmí­ří s tím, že by krá­lov­ství mělo při­pad­nout jeho bra­t­ro­vi (Patrik Děrgel), a nalez­ne kou­zel­ný lek­tvar, kte­rý Janovi vyma­že paměť, odstar­tu­je řetě­zec dra­ma­tic­kých situ­a­cí, kte­ré nejed­nou divá­ka pře­kva­pí i poba­ví. „Jaký je princ Jan? Když řek­nu, že nevím, tak mi to při­jde nej­přes­něj­ší. Princ Jan je totiž opa­ko­va­ně pod vli­vem lek­tva­ru zapo­mně­ní. A slo­vo nevím“ se tak stá­vá jeho leit­mo­ti­vem,“ při­bli­žu­je svo­ji roli Patrik Děrgel.

V režii Karla Janáka, kte­rý už má na svém kon­tě dvě úspěš­né vánoč­ní pohád­ky (Dvanáct měsíč­ků, Princezna a písař), se v Korunním prin­ci obje­ví řada výji­meč­ných herec­kých osob­nos­tí. Vedle Kryštofa Hádka a Patrika Děrgela v rolích krá­lov­ských synů a Evy Josefíkové coby prin­cez­ny i Josef Abrhám, Jaromír Hanzík, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Veronika Freimanová, Jaroslav Plesl, Kristýna Boková a dal­ší.

Na Boží hod vánoč­ní se bude ve Svatojánském Věnečku Jiřího Stracha Jiří Mádl jako pros­tý kuchtík Ondra uchá­zet s dal­ší­mi, sice uro­ze­něj­ší­mi, ale vel­mi podiv­ný­mi nápad­ní­ky o ruku prin­cez­ny Verunky, kte­rá se musí boha­tě vdát, aby zapl­ni­la prázd­nou krá­lov­skou poklad­nu. „Verunka není jen tak oby­čej­ná prin­cez­na. Je to chyt­rá hol­ka, kte­rá se ráda věnu­je mate­ma­ti­ce a fyzi­ce a hlav­ně má sny jako kaž­dé děv­če, tře­ba o tom svém prin­ci na bílém koni, kte­rý sice oprav­du při­je­de, ale uká­že se, že ani on ani jiní uro­ze­ní nápad­ní­ci nejsou to pra­vé,“ popi­su­je „svo­ji“ prin­cez­nu Eliška Jansová, kte­rá se obje­vi­la jako dvor­ní dáma i v loň­ské štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ce Princezna a písař.

Stejně jako loni bude i letos sou­čás­tí svá­teč­ní­ho pro­gra­mu kopro­dukč­ní česko-slovenská pohád­ka. Johančino tajem­ství potě­ší na dru­hý svá­tek vánoč­ní všech­ny pří­z­niv­ce sil­ných hrdi­nek, kte­ré se, ač jim osud již od naro­ze­ní kla­de do ces­ty samé pře­káž­ky, umě­jí o své štěs­tí a lás­ku posta­rat samy. I když s malou pomo­cí sudič­ky, jež před lety zapo­mně­la tyto ingre­di­en­ce vlo­žit Johance do koléb­ky. Záhadou a tajem­stvím je samot­ná Johanka a její taj­ná lás­ka k prin­co­vi. Pohádka se vždy čte od začát­ku a reží­ru­je od kon­ce, tedy od posel­ství. Tím by měla být víra v lás­ku, víra v nadě­ji a neko­neč­ný vděk za tyto dary živo­ta,“ pood­ha­lu­je Johančino tajem­ství reži­sér Juraj Nvota.

Štědrovečerní nadíl­ku ČT1 dopl­ní po Korunním prin­co­vi dnes již kul­tov­ní, do zim­ní kra­ji­ny zasa­ze­né Tři oříš­ky pro Popelku. Pohádky budou divá­ky České tele­vi­ze ale pro­vá­zet po celé Vánoce, těšit se mohou na Anděla Páně, Kouzla krá­lů, Peklo s prin­cez­nou, Tajemství sta­ré bam­bit­ky a řadu dal­ších. Navíc Česká tele­vi­ze nabíd­ne his­to­ric­ky prv­ní pohád­ku pro slu­cho­vě posti­že­né děti a jejich rodi­če, hra­nou nesly­ší­cí­mi her­ci ve zna­ko­vém jazy­ce. Unikátní pohád­ko­vý pří­běh Vánoční krá­lov­ství uve­de 23. pro­sin­ce maga­zín Televizní klub nesly­ší­cích.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,33977 s | počet dotazů: 228 | paměť: 46597 KB. | 26.01.2021 - 20:17:41