Kritiky.cz > Články > Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky

Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky

Česká tele­vi­ze o letoš­ních Vánocích nadě­lí divá­kům tři pre­mi­é­ro­vé pohád­ky od tří výraz­ných reži­sé­rů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdi­no­vé musí vypo­řá­dat s nepříz­ní osu­du, kte­rou zapří­či­ni­la prázd­ná krá­lov­ská poklad­na, zapo­mnět­li­vá sudič­ka nebo čarov­ný nápoj. A prá­vě ten se sta­ne hlav­ním spouš­tě­čem pří­bě­hu štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ky Korunní princ s Kryštofem Hádkem, Patrikem Děrgelem a Evou Josefíkovou.

„V pro­sin­ci roku 1993 se popr­vé na obra­zov­ce obje­vil film Sedmero krkav­ců, kte­rý sto­jí na začát­ku tra­di­ce pre­mi­é­ro­vých štěd­ro­ve­čer­ních pohá­dek. Za posled­ních dva­a­dva­cet let se z nich stal feno­mén, kte­rý kaž­dé Vánoce v jedi­ný oka­mžik sdí­le­jí mili­o­ny lidí. Pro mě tak hlav­ně z toho­to důvo­du před­sta­vu­je štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ka jeden z pomy­sl­ných vrcho­lů celé­ho tele­viz­ní­ho roku,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Letošní pohád­ka Korunní princ v sobě spo­ju­je to, pro co naši tvor­bu pro děti vyhle­dá­va­jí vysí­la­te­lé všu­de na svě­tě, napě­tí, humor, jas­né etic­ké posel­ství a cit­li­vé pro­vá­zá­ní kla­sic­kých moti­vů a moder­ní­ho fil­mo­vé­ho poje­tí.“

Když se na začát­ku štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ky Korunní princ Karel (Kryštof Hádek) nesmí­ří s tím, že by krá­lov­ství mělo při­pad­nout jeho bra­t­ro­vi (Patrik Děrgel), a nalez­ne kou­zel­ný lek­tvar, kte­rý Janovi vyma­že paměť, odstar­tu­je řetě­zec dra­ma­tic­kých situ­a­cí, kte­ré nejed­nou divá­ka pře­kva­pí i poba­ví. „Jaký je princ Jan? Když řek­nu, že nevím, tak mi to při­jde nej­přes­něj­ší. Princ Jan je totiž opa­ko­va­ně pod vli­vem lek­tva­ru zapo­mně­ní. A slo­vo nevím“ se tak stá­vá jeho leit­mo­ti­vem,“ při­bli­žu­je svo­ji roli Patrik Děrgel.

V režii Karla Janáka, kte­rý už má na svém kon­tě dvě úspěš­né vánoč­ní pohád­ky (Dvanáct měsíč­ků, Princezna a písař), se v Korunním prin­ci obje­ví řada výji­meč­ných herec­kých osob­nos­tí. Vedle Kryštofa Hádka a Patrika Děrgela v rolích krá­lov­ských synů a Evy Josefíkové coby prin­cez­ny i Josef Abrhám, Jaromír Hanzík, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Veronika Freimanová, Jaroslav Plesl, Kristýna Boková a dal­ší.

Na Boží hod vánoč­ní se bude ve Svatojánském Věnečku Jiřího Stracha Jiří Mádl jako pros­tý kuchtík Ondra uchá­zet s dal­ší­mi, sice uro­ze­něj­ší­mi, ale vel­mi podiv­ný­mi nápad­ní­ky o ruku prin­cez­ny Verunky, kte­rá se musí boha­tě vdát, aby zapl­ni­la prázd­nou krá­lov­skou poklad­nu. „Verunka není jen tak oby­čej­ná prin­cez­na. Je to chyt­rá hol­ka, kte­rá se ráda věnu­je mate­ma­ti­ce a fyzi­ce a hlav­ně má sny jako kaž­dé děv­če, tře­ba o tom svém prin­ci na bílém koni, kte­rý sice oprav­du při­je­de, ale uká­že se, že ani on ani jiní uro­ze­ní nápad­ní­ci nejsou to pra­vé,“ popi­su­je „svo­ji“ prin­cez­nu Eliška Jansová, kte­rá se obje­vi­la jako dvor­ní dáma i v loň­ské štěd­ro­ve­čer­ní pohád­ce Princezna a písař.

Stejně jako loni bude i letos sou­čás­tí svá­teč­ní­ho pro­gra­mu kopro­dukč­ní česko-slovenská pohád­ka. Johančino tajem­ství potě­ší na dru­hý svá­tek vánoč­ní všech­ny pří­z­niv­ce sil­ných hrdi­nek, kte­ré se, ač jim osud již od naro­ze­ní kla­de do ces­ty samé pře­káž­ky, umě­jí o své štěs­tí a lás­ku posta­rat samy. I když s malou pomo­cí sudič­ky, jež před lety zapo­mně­la tyto ingre­di­en­ce vlo­žit Johance do koléb­ky. Záhadou a tajem­stvím je samot­ná Johanka a její taj­ná lás­ka k prin­co­vi. Pohádka se vždy čte od začát­ku a reží­ru­je od kon­ce, tedy od posel­ství. Tím by měla být víra v lás­ku, víra v nadě­ji a neko­neč­ný vděk za tyto dary živo­ta,“ pood­ha­lu­je Johančino tajem­ství reži­sér Juraj Nvota.

Štědrovečerní nadíl­ku ČT1 dopl­ní po Korunním prin­co­vi dnes již kul­tov­ní, do zim­ní kra­ji­ny zasa­ze­né Tři oříš­ky pro Popelku. Pohádky budou divá­ky České tele­vi­ze ale pro­vá­zet po celé Vánoce, těšit se mohou na Anděla Páně, Kouzla krá­lů, Peklo s prin­cez­nou, Tajemství sta­ré bam­bit­ky a řadu dal­ších. Navíc Česká tele­vi­ze nabíd­ne his­to­ric­ky prv­ní pohád­ku pro slu­cho­vě posti­že­né děti a jejich rodi­če, hra­nou nesly­ší­cí­mi her­ci ve zna­ko­vém jazy­ce. Unikátní pohád­ko­vý pří­běh Vánoční krá­lov­ství uve­de 23. pro­sin­ce maga­zín Televizní klub nesly­ší­cích.

  • Nespoutaný Django - O FILMU8. ledna 2013 Nespoutaný Django - O FILMU Cesta Nespoutaného Djanga na filmová plátna začala už před více než deseti lety, když scenáristu a režiséra Quentina Tarantina poprvé napadl hlavní hrdina tohoto snímku, Django. „Původním […]
  • Jan Kritik VS Virtuální realita24. června 2016 Jan Kritik VS Virtuální realita Virtuální realita..... Když, je to venku tak hrozné, že musíš vstupovat a uzavírat se, do svého světa virtuálního, který si vystavíš časem, jak sám potřebuješ, neboli, k podobě […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hráč - SYNOPSE4. července 2014 Hráč - SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém […]
  • Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá2. února 2004 Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá Šest nejlepších filmových hitů z druhé půlky roku 2003.Červenec > Hodiny Přestože by se mohl zdát červencový přehled premiér chudší (zejména pro ty, co holdují americkým money-movies), […]
  • Forman Festival27. listopadu 2012 Forman Festival V Praze se bude od 7. do 13. prosince konat Forman Festival, kompletní retrospektiva legendy světové kinematografie českého původu. Přijďte dát divácký dárek Miloši Formanovi k jeho […]

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...