Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

PodvojneUcet

Ing. Jana Skálová, Ph.D., audi­tor­ka a daňo­vá porad­ky­ně, se podí­le­la na zalo­že­ní sku­pi­ny TPA Horwath. Je člen­kou Prezidia Komory daňo­vých porad­ců České repub­li­ky a v Národní účet­ní radě se podí­lí na pří­pra­vě nových účet­ních a daňo­vých před­pi­sů. Je autor­kou něko­li­ka odbor­ných pub­li­ka­cí a vyu­ču­je na Vysoké ško­le eko­no­mic­ké v Praze.

Tuto kni­hu vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. v roce 2016.

Ing. Skálová v Úvodu pozna­me­ná­vá, že je pří­ruč­ka Podvojné účet­nic­tví 2016 urče­na stu­den­tům i začá­teč­ní­kům v oblas­ti účet­nic­tví pod­ni­ka­tel­ských sub­jek­tů. Vychází ze záko­na o účet­nic­tví č. 563/1991 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů a vyhláš­ky č. 500/2002 Sb., pro účet­ní jed­not­ky, kte­ré jsou pod­ni­ka­te­li účtu­jí­cí­mi v pod­voj­ném účet­nic­tví, a z čes­kých účet­ních stan­dar­dů.

Kniha se sou­stře­ďu­je na základ­ní účet­ní prin­ci­py a ope­ra­ce. V jed­not­li­vých kapi­to­lách se čte­ná­ři sezná­mí s důle­ži­tý­mi účet­ní­mi pojmy, jako jsou nákla­dy, výno­sy, zisk, ztrá­ta, účet­nic­tví v plném i ve zjed­no­du­še­ném roz­sa­hu, deník, hlav­ní kni­ha, před­va­ha či inven­ta­ri­za­ce. Dále je pro­stor věno­ván účto­vé tří­dě 0, jež zahr­nu­je dlou­ho­do­bý maje­tek. Mezi ten se počí­tá dlou­ho­do­bý nehmot­ný maje­tek, dlou­ho­do­bý hmot­ný maje­tek odpi­so­va­ný a dále opráv­ky k dlou­ho­do­bé­mu hmot­né­mu majet­ku. Oproti tomu prv­ní účto­vá tří­da obhos­po­da­řu­je záso­by, a to mate­ri­ál, záso­by vlast­ní výro­by a zbo­ží. Další tří­da obsa­hu­je krát­ko­do­bý finanč­ní maje­tek a krát­ko­do­bé ban­kov­ní úvě­ry. Sem nále­ží pení­ze, dále děle­né na poklad­nu a ceni­ny, účty v ban­kách, ban­kov­ní úvě­ry, krát­ko­do­bé finanč­ní výpo­mo­ci a krát­ko­do­bé cen­né papí­ry. Účtová tří­da 3 se věnu­je tak­zva­ným zúčto­va­cím vzta­hům, tedy pohle­dáv­kám, podroz­va­ho­vým účtům či napří­klad zúčto­vá­ní daní a dota­cí. Ke čtvr­té účto­vé tří­dě pat­ří kapi­tá­lo­vé účty a dlou­ho­do­bé závaz­ky. Účtové tří­dy 5 a 6 se zabý­va­jí nákla­dy a výno­sy, účto­vá tří­da 7 objas­ňu­je závěr­ko­vé a podroz­va­ho­vé účty.

V násle­du­jí­cích kapi­to­lách je nastí­ně­na pří­pra­va a obsah účet­ní závěr­ky, jsou jme­no­vá­ny dru­hy účet­ních závě­rek, povin­nos­ti násle­du­jí­cí po sesta­ve­ní účet­ní závěr­ky, audit účet­ní závěr­ky a výroč­ní zprá­vy, schvá­le­ní účet­ní závěr­ky i zve­řej­ňo­vá­ní účet­ní závěr­ky a výroč­ní zprá­vy.

Velmi pří­nos­ná je rov­něž kapi­to­la s názvem Přehled o peněž­ních tocích – cash flow. Na jejích strán­kách je čte­ná­řům osvět­le­no nejen základ­ní vyme­ze­ní toho­to pojmu, nýbrž i obsa­ho­vá náplň jed­not­li­vých polo­žek výka­zu cash flow a dopa­dy vli­vu účet­ních pří­pa­dů na výkaz cash flow sesta­ve­ný nepří­mou meto­dou.

Dále je pří­ruč­ka věno­vá­na výka­zu o změ­nách vlast­ní­ho kapi­tá­lu, jenž „infor­mu­je uži­va­te­le účet­ní závěr­ky o polož­kách, kte­ré tvo­ří vlast­ní kapi­tál, a o jejich změ­nách, kte­ré nasta­ly během účet­ní­ho obdo­bí“.

V pří­lo­ze je otiš­těn účto­vý roz­vrh a vzo­ry výka­zů do roku 2015 a od roku 2016.

Na pub­li­ka­ci oce­ňu­ji její sro­zu­mi­tel­nost a pře­hled­nost. Snaha o názor­nost a vysvět­le­ní dané pro­ble­ma­ti­ky se pro­je­vu­je i v množ­ství řeše­ných pří­kla­dů. Grafická úpra­va kni­hy napo­má­há snad­né ori­en­ta­ci čte­ná­ře v jed­not­li­vých čás­tech učeb­ni­ce. Zájemci tak na 182 stra­nách zís­ka­jí základ­ní pře­hled o tom­to téma­tu.

Podvojné účet­nic­tví 2016 dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří se chtě­jí blí­že sezná­mit s danou pro­ble­ma­ti­kou. Odborníkům zas poskyt­ne struč­ný pře­hled základ­ních pra­vi­del a ter­mí­nů.


 • Autor: Skálová Jana a kolek­tiv
 • Formát / stran: 17×24 cm, 192 stran
 • Datum vydá­ní: 16.02.2016
 • Katalogové čís­lo: 4839
 • ISBN: 978-80-271-0031-6

Kniha ke kou­pi na Grada.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, […]
 • SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY22. února 2016 SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY Oba autoři, JUDr. Svatopluk Galočík a Ing. Oto Paikert, pracovali dlouhá léta na Ministerstvu financí České republiky. Podíleli se na tvorbě zákona o DPH a v současnosti pořádají rozsáhlou […]
 • Magdalena Karelová: KAM za živou vodou31. března 2016 Magdalena Karelová: KAM za živou vodou Léčivé a minerální prameny, zázračné studánky, zapomenuté i věhlasné lázně, duchovní místa Kdo z nás by se nechtěl vydat za tajemstvím i krásou léčivých minerálních pramenů, objevit […]
 • Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe17. prosince 2015 Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe V období, kdy se většina územních celků intenzivně zabývá návrhem či schvalováním rozpočtu na rok 2016, vychází v Gradě 3. aktualizované a rozšířené vydání publikace Romany Provazníkové […]
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová […]
 • Johanna Basfordová: Tajná zahrada8. prosince 2015 Johanna Basfordová: Tajná zahrada Proti stresu, úzkosti a depresi se dá jednoduše bojovat pastelkami, vodovkami nebo fixy. Antistresové omalovánky fungují lépe než alkohol nebo antidepresiva a navíc nenechávají zdravotní […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě18. listopadu 2015 Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě V podvečer 11. listopadu se v pražském ateliéru Megapixel uskutečnil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální fotografie polopatě. Knihu pokřtil český portrétní a reportážní fotograf Antonín […]