Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny

JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny

Praisova

Naposledy jste stá­la před fil­mo­vou kame­rou v his­to­ric­kém dra­ma­tu Řád před pat­nác­ti lety.

Proč jste při­ja­la prá­vě nabíd­ku od reži­sér­ky Lenky Kny na tuhle zim­ní kome­dii?

Je to o rodi­ně a hra­ju milu­jí­cí babič­ku, kte­rou jsem i v reál­ném živo­tě. Mám čty­ři vnou­čát­ka a ta mě úžas­ně drží při živo­tě. A také mě natá­če­ní sved­lo dohro­ma­dy s kole­gy, kte­ří jsou mému srd­ci blíz­cí.

Poprvé jste se před kame­rou potka­la s Bolkem Polívkou.

Jaké bylo tohle setká­ní?

Bolka samo­zřej­mě znám dlou­há léta, ale nikdy jsem s ním nepra­co­va­la. Tak mě vel­mi potě­ši­lo, když roli při­jal. Práce s ním byla moc pří­jem­ná a inspi­ru­jí­cí.

Hrajete s Bolkem něž­ně se haš­te­ří­cí man­žel­skou dvo­ji­ci po mno­ha letech sou­ži­tí. S vaším mužem Viktorem jste spo­lu také přes pade­sát let. Je pod­le vás humor v part­ner­ském vzta­hu důle­ži­tý?

Naprosto. A nejen v part­ner­ském vzta­hu, ale i ve vzta­hu s dět­mi, s lid­mi při prá­ci. Když se člo­věk bere moc váž­ně, k niče­mu dob­ré­mu to neve­de.

Máte něja­ký recept na dlou­ho­do­bý vztah?

Na to nejsou žád­né rady. Jenom musí­te roz­li­šo­vat, co je pod­stat­né, a co ne. A abys­te si měli pořád o čem poví­dat a abys­te se spo­lu smá­li. Humor je lás­ka, humor je život.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84520 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53489 KB. | 28.09.2021 - 03:19:33