Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > JANA PLODKOVÁ (Zelenková)

JANA PLODKOVÁ (Zelenková)

Ploskova
Ploskova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Aby to bylo ješ­tě lep­ší“

 

Jak hereč­ka při­jí­má, když je jí nabíd­nu­ta role žár­li­vé, a ne prá­vě pří­jem­né žen­ské? Také v tako­vých situ­a­cích reži­sér hereč­ce říká: Mám pro tebe roli na tělo?

V tom­to smě­ru mi Jirka Vejdělek roli nepřed­sta­vil jako roli na tělo. Pouze mi sdě­lil, že roli má a ať

mu dám vědět, zda­li mě zají­má. A musím říct, že mě spíš zají­ma­la prá­ce s Jiřím než samot­ná posta­va. Jinak vše­o­bec­ně nemám potíž hrát nepří­jem­né, žár­li­vé či nějak nega­tiv­ně poja­té posta­vy. Jsou to jenom posta­vy a mě baví k nim hle­dat ces­tu.

Šlo o vaši prv­ní spo­lu­prá­ci s Jiřím Vejdělkem. Jaká byla?

Šlo a byla pře­kva­pi­vá. Dlouho se mi nesta­lo, že bychom se jed­no­mu obra­zu věno­va­li takřka celý den. Množství zábě­rů a úhlů pohle­du mi děla­lo radost. A bavi­lo mě, že Jiří pokaž­dé při­šel s drob­nou při­po­mín­kou. Aby to bylo ješ­tě o kou­sek lep­ší. Každý herec potom rád udě­lá maxi­mum pro to, aby jeho posta­va byla živou­cí a napl­ně­ná, ať má jed­nu scé­nu či nesle­ze z plát­na.

 

Do kte­ré­ho šuplí­ku člo­věk při hra­ní tako­vé posta­vy sáh­ne?

Jakmile sahá­te do šuplí­ku, vaše prá­ce ztra­ti­la smy­sl, tvo­ři­vost, nad­še­ní pro obje­vo­vá­ní. Šuplíky nepo­u­ží­vám, hle­dám vět­ši­nou ve svém oko­lí, ve fil­mech, v kni­hách, kde­ko­liv se ty nit­ky dají pro­po­jit.

Vy sama v něja­kých situ­a­cích kou­sa­vá a jíz­li­vá být umí­te?

Ano, ve chví­lích, kdy mám potře­bu se brá­nit. Mnohdy toho potom litu­ju, pro­to­že mi to pak při­jde zby­teč­né. Ale umím to.

 

Tátova volha je film výraz­ně posta­ve­ný na žen­ských posta­vách. Je o to slo­ži­těj­ší se v tako­vé sesta­vě se svou posta­vou „pro­sa­dit“?

Myslíte, že bych tře­ba posta­vu Elišky Balzerové „vystr­či­la z plát­na“ (smích)? Když se řek­ne film,

před­sta­vím si hodi­no­vý stro­jek. A já jsem jed­no to koleč­ko, kte­ré má své mís­to, svo­ji veli­kost. A není důvod jeho veli­kost měnit, to bychom pak nevě­dě­li, kolik je hodin.

 

Na co bys­te divá­ky nalá­ka­la do kina?

Přece na Elišku, Táňu a na jejich volhu!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,57019 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60299 KB. | 19.08.2022 - 22:21:25