Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jana Plodková - Lichoradka

Jana Plodková - Lichoradka

Plodkova

Vaše posta­va pat­ří mezi ty zápor­né, jak bys­te ji popsa­la?

Říká se, že Lichoradka je obec­ně zlá posta­va, já bych ji spíš spe­ci­fi­ko­va­la jako hod­ně zákeř­nou. Je to sest­ra Rodovoje a Rodovíta a jejím úko­lem je vytvo­řit co nej­ví­ce pře­ká­žek do živo­ta. Vždycky, když se jde před­po­ví­dat budouc­nost novo­ro­zen­cům, je to prá­vě ona, kdo při­pra­ví tu nej­pe­pr­něj­ší.

Jak se vám zápor­ná pohád­ko­vá posta­va hrá­la?

Hrála se mi moc dob­ře. Po domluvě s Jitkou Rudolfovou jsme usou­di­ly, že Lichoradce bude slu­šet i něja­ký druh humo­ru, že to není jenom o tom být zlý a nepří­jem­ný, ale taky zábav­ný. I díky tomu hle­dá­ní vtip­ných situ­a­cí mě ta role moc bavi­la.

Jak se vám líbil váš kos­tým? Cítila jste se v něm poho­dl­ně? Taky jste měla čer­né vla­sy – doká­za­la bys­te si sama sebe takhle před­sta­vit i v reá­lu?

Kostýmní výtvar­ník Marek Cpin odve­dl nesku­teč­nou prá­ci. Díky zpra­co­vá­ní kos­tý­mů doká­zal vystih­nout kaž­dou posta­vu, kte­rá se ve fil­mu mih­ne. Ten můj se mi moc líbil. A vzhle­dem k tomu, že jsem čer­né vla­sy už asi dva­krát měla, tak si na sobě doká­žu před­sta­vit snad už úpl­ně všech­no.

Když jste si scé­nář pře­čet­la, jak na vás zapů­so­bil?

Moc hez­ky. Já jsem původ­ně měla být Morana a Živa, ale sho­dou okol­nos­tí je ze mě nako­nec Lichoradka. Takže když jsem čet­la scé­nář popr­vé, tak jsem si říka­la, jaká je to ško­da, že nebu­du mít těch scén víc. Ten scé­nář je hez­ký, chyt­rý a pros­tě to sed­lo. Nebylo co řešit a nako­nec se mé přá­ní spl­ni­lo.

Vašimi fil­mo­vý­mi bra­t­ry jsou Jaroslav Plesl a Václav Neužil, jak se vám s nimi spo­lu­pra­co­va­lo? Přeci jen jste se na pla­ce nepo­tka­li popr­vé…

To je spl­ně­ný sen, hrát s nimi. Vždycky jsme se na natá­če­ní potka­li zvlášť. Vím, že když jsou ti dva spo­lu, tak je z nich vel­mi sil­ná dvoj­ka, kte­rá jede na stej­né vlně humo­ru. A tako­vé to špič­ko­vá­ní mezi námi je dost přes­né jak v reá­lu, tak i v pohád­ce. Určitě bych si je doká­za­la před­sta­vit jako vlast­ní bra­t­ry, ale bylo by to pak asi všech­no ješ­tě hor­ší.

Jak bys­te pohád­ku popsa­la, na co se mohou divá­ci těšit?

V kaž­dé pohád­ce by mělo dob­ro zví­tě­zit nad zlem, a tak je to i v té naší. Ale tím nad­stan­dar­dem, kte­rý Hodinářův učeň má, je jeho výprav­nost, nád­her­ná archi­tek­tu­ra, kos­týmy a loka­ce. Taky je potře­ba dodat, že pří­běh je napí­na­vý, není to tako­vá ta slad­ká pohád­ka. Je v něm napě­tí i legra­ce – vše tak, jak má být.


Jana Plodková - Lichoradka
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • JANA PLODKOVÁ (Zelenková)14. března 2018 JANA PLODKOVÁ (Zelenková) „Aby to bylo ještě lepší“   Jak herečka přijímá, když je jí nabídnuta role žárlivé, a ne právě příjemné ženské? Také v takových situacích režisér herečce říká: Mám pro tebe roli na […]
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […]
  • Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů4. července 2018 Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztratí? Nový film režiséra Marka Najbrta se hrdě hlásí k tradici české filmové pohádky. Příběh Čertí […]
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […]
  • Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin15. listopadu 2018 Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech. Do […]
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]
  • Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel27. března 2017 Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel Jubilejní třicátý ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 20. do 26. dubna 2017. Hlavním pilířem největší přehlídky českých a slovenských filmů bude i letos […]