Kritiky.cz > Profily osob > Jana Andresíková (2. dubna 1941 - 19.10.2020)

Jana Andresíková (2. dubna 1941 - 19.10.2020)

Adresikova

Po stu­diu na Pedagogické fakul­tě stu­do­va­la herec­tví na JAMU v Brně, kte­rou dokon­či­la v roce 1964. Po abso­lu­to­riu ode­šla do Prahy a prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní angaž­má zís­ka­la v avant­gard­ním diva­dle Maringotka (1964–1966), poté byla dva roky člen­kou legen­dár­ní­ho Divadle Za bra­nou (1966–1968). Od roku 1969 opus­ti­la stá­lé angaž­má a půso­bí jako hereč­ka na vol­né noze.
Má za sebou vel­kou řadu fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí, kde se obje­vu­je zejmé­na v drob­něj­ších úlo­hách. Několikrát byla obsa­ze­na do rolí němec­kých žen (fil­my ...a pozdra­vu­ji vlaš­tov­ky, Kouzelníkův návrat, Kukačka v tem­ném lese). Výraznou posta­vu krá­lov­ny Elišky Přemyslovny ztvár­ni­la v tele­viz­ním fil­mu Poslední krá­lov­na (1975). Mezi její nej­zná­měj­ší role, kte­ré vytvo­ři­la před kame­rou, pat­ří čaro­děj­ni­ce v seri­á­lu Arabela. Kvůli teh­dej­ším váž­ným zra­ně­ním, způ­so­be­ný­mi doprav­ní neho­dou se nemoh­la účast­nit post­pro­duk­ce, pro­to ji v této roli nada­bo­va­la Jana Dítětová. Ve dru­hé sérii (Arabela se vra­cí) se obje­vi­la coby záhad­ná paní Černá.
Její výraz­ně zabar­ve­ný hlas se čas­to uplat­ňo­val v dabin­gu a před roz­hla­so­vým mik­ro­fo­nem. Kromě jiné­ho pro­půj­či­la hlas ame­ric­ké hereč­ce Whooppi Goldbergové ve fil­mech Sestra v akci, v roce 2010 jí byla udě­le­na Cena Františka Filipovského za celo­ži­vot­ní mis­trov­ství v dabin­gu. Zatím posled­ní fil­mo­vou rolí byla poma­te­ná Lejdy v Troškových fil­mech Kameňák 1 a Kameňák 3.

Jana Andresíková vyu­čo­va­la na DAMU a na Soukromé herec­ké ško­le v Praze.


 


Foto: Photo © Česká tele­vi­ze

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,69692 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46823 KB. | 26.02.2021 - 17:18:16