Kritiky.cz > Profily osob > Jan Vodňanský - dlouhý a slavný život s tvorbou pro děti

Jan Vodňanský - dlouhý a slavný život s tvorbou pro děti

JanVodnansky

Jan Vodňanský se naro­dil v roce 1941 a v roce 1965 zakon­čil vyso­kou ško­lu ČVUT jako pro­jek­tant. Své pro­fe­si se nevě­no­val, pro­to­že se během stu­dií setkal s hudeb­ní­kem Petrem Skoumalem, se kte­rým vytvo­řil na dlou­hých 20 let autor­skou dvo­ji­ci.

V 60. a 70. letech vytvá­řel uni­kát­ní insce­na­ce v Činoherním klu­bu (S úsmě­vem idi­o­ta, S úsmě­vem Donkichota a Hurá na Bastilu) ve spo­lu­prá­ci s Táňou Fischerovou, Miloslavem ŠtibichemLeošem Suchařípou.

Po pod­pi­su Charty 77 byla jeho čin­nost ome­zo­vá­na, a tak se věno­val v 80. letech věno­val tvor­bě pro děti, kde vytvo­řil něko­lik slav­ných dět­ských pís­ní, mezi kte­rý­mi se sta­la nej­slav­něj­ší Jak mi dupou krá­lí­ci.

Po roce 1989 zno­vu obno­vil psa­ní pro dospě­lé a opět spo­lu­pra­co­val s Petrem Skoumalem a vydal své dří­věj­ší pís­ně, kte­ré nemohl vydat v 70. a 80. letech.

V posled­ních letech se také věno­val poli­tic­kým téma­tům, kde kri­ti­zo­val stá­va­jí­cí poli­tic­kou situ­a­ci a návrat komu­nis­tů na výslun­ní. Jeho poli­tic­kým názo­rem byl Monarchismus.

Zemřel v nemoc­ni­ci během pan­de­mie nemo­ci COVID-19, kte­rou se naka­zil, a ve sko­ro 80 letech byla pro něj tato nemoc smr­tel­ná.

Nejslavnější písně

Jak mi dupou králíci

 Dejte mi pastelku, nakreslím pejska


Foto: Ben Skála, Benfoto / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,86900 s | počet dotazů: 204 | paměť: 54369 KB. | 14.04.2021 - 19:31:37
X