Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jan Saudek slaví jubileum

Jan Saudek slaví jubileum

P1064989
P1064989

Kolik že mu je? Slavného mezi­ná­rod­ní­mu foto­gra­fo­vi, kte­rý svůj život zažil hod­ně román­ku, hod­ně mile­nek, ale hod­ně stras­tí, na kte­ré pohlí­ží se svým své­ráz­ným pohle­dem?

Janu Saudkovi už je 85.  Narodil se v Praze spo­lu se svým dvoj­če­tem Karlem Saudkem, kte­rý nej­lep­ší malí­řem a komik­so­vým auto­rem České i Československé repub­li­ky. Během dru­hé svě­to­vé vál­ky byl svěd­kem němec­ké oku­pa­ce a jeho otec byl v ghet­tu v Terezíně.

Od začát­ku 50. let začal pra­co­vat jako foto­graf a po vojen­ské služ­bě se mu naro­di­li dva syno­vé David a Samuel.

Na kon­ci 60. let se odstě­ho­val do Ameriky, kde se stal šéfem oddě­le­ní foto­gra­fie v Institutu umě­ní v Chicagu a ihned na začát­ku 70. let měl prv­ní vel­kou výsta­vu v USA.

Když se v roce 1970 roz­ve­dl se svo­jí prv­ní ženou, začal fotit na svo­jí „zdi“, kte­rá se sta­la jeho cha­rak­te­ris­tic­kým prv­kem foto­gra­fií.

Během něko­li­ka desí­tek let se stal slav­ným, začal vysta­vo­vat v Paříži a zís­kal i fran­couz­ský Řád umě­ní a lite­ra­tu­ry.

Jeho nej­slav­něj­ší part­ner­kou byla Sára Saudková, původ­ně mana­žer­ka. Sára se nako­nec osa­mo­stat­ni­la a je zní také uzná­va­ná foto­gra­f­ka.


Foto: Karolína Černá - Kritiky.cz - CC BY-SA 3.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31494 s | počet dotazů: 211 | paměť: 55772 KB. | 24.05.2022 - 14:29:04