Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jan Palach

Jan Palach

JP
JP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé jsou lhos­tej­ní. Češi jsou lhos­tej­ní. Uběhlo téměř pade­sát let od smr­ti Jana Palacha a já si kla­du otáz­ku, co by asi poci­ťo­val, kdy­by viděl sou­čas­nou poli­tic­kou situ­a­ci v ČR. Andrej Babiš, Miloš Zeman a vlá­da pod­po­ro­va­ná komu­nis­ty. Cítil by Jan Palach lítost? Cítil by, že jeho čin neměl vůbec žád­nou cenu? Přemýšlel by nad tím, proč češi se situ­a­cí ve své zemi stá­le vlast­ně nic nedě­la­jí a jen cho­dí ve své hlu­bo­ké apa­tii, neschop­ni akce, poci­tu, mrt­ví a uza­vře­ní ve svém cynis­mu, smí­ře­ni se svou mizer­nou exis­ten­cí? Podle vše­ho vadi­la Janu Palachovi prá­vě tato čes­ká letar­gie a apa­tie. A roz­ho­dl se jí v led­nu, roku 1969 změ­nit.

Příběh nové­ho čes­ké­ho fil­mu začí­ná plí­ži­vě. V sále kina Hvězda, 44. let­ní fil­mo­vé ško­ly, jsme svěd­kem ztra­ce­ní malé­ho Jana v zim­ních Všetatech, což má asi sym­bo­li­zo­vat jeho život­ní odlou­če­nost od lidí a běž­né­ho smýš­le­ní.
Prudký střih nás zave­de již do jeho dospě­los­ti.

Je to chla­pec bys­trý, odváž­ný, nebo­jí­cí se mlu­vit. V očích her­ce Viktora Zavadila lze spat­řit odhod­lá­ní a jaký­si vnitř­ní náboj a téměř nezná­mý herec se zdá býti pro úlo­hu dobrou vol­bou. Pozorujeme život Jana  a dia­lo­gy jeho přá­tel a zná­mých nám od začát­ku pod­pra­ho­vě nazna­ču­jí, co se bude dít. Často se mlu­ví o ohni, mlu­ví se o pále­ní a o smr­ti a Jan to všech­no zau­ja­tě poslou­chá a chví­le­mi je vidět, že je tím až mor­bid­ně fas­ci­no­ván. Začátek sním­ku pro­bí­há za dopro­vo­du jed­no­ho z nej­lep­ších čes­kých orchest­rál­ních soun­d­trac­ků, co jsem kdy měl tu čest sly­šet a je napí­na­vý i při úpl­ně běž­ných scé­nách.
Jan se napří­klad se svou dív­kou noří do vody, a kla­vír­ní tóny jsou „uto­pe­ny“ spo­leč­ně s nimi a s kame­rou zas vyplou­va­jí na povrch. Když se Jan roz­hod­ne pro prv­ní vystou­pe­ní z řady pro­ti rus­kým oku­pan­tům, celou scé­nu pod­bar­vu­jí ner­vy drá­sa­jí­cí smyč­ce, a kame­ro­vý pohled z tře­tí oso­by. Ve sním­ku lze najít i zce­la oby­čej­né zábě­ry, ale hud­ba z nich zkrát­ka dělá něco víc. Hudba i kame­ra jsou oprav­du na vel­mi dob­ré úrov­ni.

Jenomže pří­běh pokra­ču­je a pokra­ču­je a napě­tí se počí­ná sni­žo­vat. I hud­ba zhru­ba v polo­vi­ně sto­pá­že najed­nou ustou­pí do poza­dí a my jsme nuce­ni zas a zno­vu sle­do­vat epi­zo­dy Jana Palacha s jeho mat­kou (zahra­nou jak jinak než výbor­nou Zuzanou Bydžovskou) ve Všetatech a těch­to scén se jeví býti ve fil­mu až pří­liš.

Jan je zkla­mán svým pro­fe­so­rem, svý­mi spo­lu­žá­ky, v očích už nemá odhod­lá­ní, ale spíš těž­ké zou­fal­ství a vše spě­je k nevy­hnu­tel­né­mu kon­ci.
Samotný akt pro­běh­ne napros­to beze slov a bez výteč­né, dří­ve tak čas­to pou­ží­va­né hud­by a dle mě je to vel­ká ško­da, pro­to­že závě­reč­ná scé­na je samo­zřej­mě sil­ná a s hud­bou moh­la být ješ­tě lep­ší.

Jaký je tedy Jan Palach?
Jedná se urči­tě o kva­lit­ně odve­de­nou prá­ci s poten­ci­á­lem zaujmout mno­ho mla­dých lidí. Výborná kame­ra, skvě­lá orchest­rál­ní hud­ba, talen­to­va­ní her­ci. Stopáž je ale zby­teč­ně dlou­há a sním­ku by deva­de­sát minut namís­to stodva­ce­ti slu­še­lo mno­hem víc. Jsem zvě­da­vý na uve­de­ní fil­mu čes­kou tele­vi­zí.

9/10


Photo © CinemArt


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jan Palach17. srpna 2018 Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018 Posted in Galerie
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Palach9. srpna 2018 Jan Palach Čtyři videa z novinářské konference filmu Jan Palach 9. 8. 2018. https://youtu.be/_r0rZRgi0SU https://youtu.be/t2CrlXmWf98 https://youtu.be/_iYDc2sduBM https://youtu.be/hM29QIjN3Yc Posted in Videa
  • Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach9. srpna 2018 Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach Ve čtvrtek 9.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natáčel Sedláček od roku 2017, aby byl uveden do kin u příležitosti výročí […] Posted in Filmové premiéry
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud10. srpna 2022 NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud I přes mravenčí práci policie a vyšetřovacích týmů se někdy stává, že vrah není ani po letech dopaden. Nebo naopak po desítkách let dojde k otevření případu a na základě nových metod nebo […] Posted in Recenze knih
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,66353 s | počet dotazů: 251 | paměť: 61554 KB. | 28.11.2022 - 03:55:31