Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Hudební recenze > Jan P. Muchow - The Antagonist

Jan P. Muchow - The Antagonist

muchow

Jan P. Muchow je nejen vyhle­dá­va­ným pro­du­cen­tem a remi­xé­rem, ale i jed­ním z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších skla­da­te­lů fil­mo­vé hud­by. Během dva­ce­ti let slo­žil hud­bu k více než tři­ce­ti fil­mům a v něko­li­ka fil­mech si i sám zahrál. Svým herec­kým debu­tem v hlav­ní roli ve fil­mu Šeptej se stal sym­bo­lem čás­ti gene­ra­ce 90. let.

Přesto se roz­ho­dl ve fil­mo­vé tvor­bě věno­vat jen a pou­ze kom­po­no­vá­ni hud­by. Že to bylo správ­né roz­hod­nu­tí, doka­zu­jí jeho sklad­by z množ­ství popu­lár­ních fil­mů, jako jsou napří­klad Jedna ruka net­les­ká, Muži v nadě­ji, Teorie tig­ra, Samotáři, My 2, Václav nebo Grandhotel. Za svo­ji hud­bu obdr­žel nespo­čet oce­ně­ní - napří­klad čty­ři ceny Český lev, ceny České fil­mo­vé kri­ti­ky nebo Slnko v sie­ti Slovenské fil­mo­vé aka­de­mie.

Nyní pod názvem The Antagonist vychá­zí výběr toho nej­lep­ší­ho z jeho tvor­by. Kromě skla­deb z již spo­mí­na­ných fil­mů na něm najde­te i sklad­by napsa­né pro pol­ský film Yuma. Výběr je to oprav­du pove­de­ný - najde­te zde instru­men­tál­ní scé­nic­ké sklad­by, kte­ré jsou melan­cho­lic­ké i vese­lé,  smut­né i plné nadě­je, mini­ma­lis­tic­ké i roz­ma­ni­té. Každá z nich je jedi­neč­ným umě­lec­kým kous­kem plným nej­růz­něj­ších nálad a emo­cí a ori­gi­nál­ní výpo­vě­dí skla­da­te­le. Společně tvo­ří vyrov­na­ný a fun­gu­jí­cí celek, kte­rý si zaslou­ží být nazý­ván tím nej­lep­ším, co Jan P. Muchov vytvo­řil.

Album potě­ší nejen lidi, kte­ří mají rádi fil­mo­vé soun­d­trac­ky a instru­men­tál­ky, ale oslo­ví i milov­ní­ky kva­lit­né hud­by. Jan P. Muchov už dlou­hé roky doka­zu­je, že pat­ří k nej­lep­ším čes­kým hudeb­ním skla­da­te­lům, a tímhle výbě­rem svou pozi­ci na scé­ně obhá­jil. The Antagonist je album plné skvě­lých skla­deb, kte­ré doka­zu­je, že i v České repub­li­ce je mož­né nahrát něco, co zní zahra­nič­ně a svě­to­vě.


Album si může­te kou­pit jak na CD, tak MP3 nebo FLAC for­má­tu zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79566 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53125 KB. | 02.12.2021 - 16:00:15