Kritiky.cz > Recenze knih > Jan Keller - Nedomyšlená společnost

Jan Keller - Nedomyšlená společnost

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nedomyšlená spo­leč­nost je doce­la zná­má kníž­ka, dočka­la se cel­kem čtyř vydá­ní a dob­ré­ho při­je­tí z řad čte­ná­řů. Názor na text jež je v ní obsa­žen může být samo­zřej­mě růz­ný. Pan Keller je do jis­té míry spe­ci­fic­ká osob­nost a výběr soci­o­lo­gů a jiných spo­le­čen­ských věd­ců, kte­ré si pro svo­ji kni­hu při­pra­vil asi nebu­de zrov­na v kaž­dém vyvo­lá­vat poci­ty libos­ti. To je ale u podob­ných spo­le­čen­sko­věd­ních knih cel­kem nor­mál­ní.

Základním smys­lem kni­hy je naru­šit pev­nou víru v to, že sou­čas­ná spo­leč­nost je nějak vyso­ce raci­o­nál­ní, rozum­ná, a tím­to se odli­šu­je od spo­leč­nos­tí dří­věj­ších, respek­ti­ve dneš­ních, kte­rým jsme si zvyk­li říkat spo­leč­nos­ti pri­mi­tiv­ní. Keller zde nasti­ňu­je názo­ry něko­li­ka reno­mo­va­ných soci­o­lo­gů na toto téma (jme­no­vi­tě Maxe Webera, Raymonda Boudona, atd...), sám pak při­dá­vá jen tu a tam pomy­sl­nou „třeš­nič­ku na dor­tu“.

Podle těch­to tezí se v naší spo­leč­nos­ti zhru­ba od 16. sto­le­tí vyvi­nu­ly jis­té nezpo­chyb­ni­tel­né civi­li­zač­ní návy­ky (při­jí­mat stra­vu pří­bo­rem, apod.). Tuto „civi­li­zo­va­nost“ upev­nil pro­ces teh­dej­ší mocen­ské cen­t­ra­li­za­ce, kte­rý ale záro­veň „uvedla...do pohy­by mecha­nismy, kte­ré o lidech roz­ho­du­jí zce­la bez ohle­du na stu­peň či míru zdvo­ři­los­ti jejich cho­vá­ní...“. Má to být totiž prá­vě byro­kra­tic­ký úřed­ník, kte­rý je pově­řen služ­bě veřej­nos­ti a kte­rý musí ke kaž­dé­mu člo­vě­ku při­stu­po­vat ne dle toho jaký je to jedi­nec, ale zce­la nestran­ně, dle svých lis­tin, spi­sů a pří­sluš­ných kolo­nek. Není jis­tě náho­dou, že byro­kra­cii se daří vel­mi dob­ře v demo­kra­tic­kých spo­leč­nos­tech (kdy lidé si jsou for­mál­ně rov­ni a na kaž­dé­ho lze uplat­nit stej­ný spis, for­mu­lář, práv­ní nor­mu, apod.). Keller se pak táže, „Co je vlast­ně rozum­né­ho na tom, může-li být v kaž­dém oka­mži­ku svr­že­na ato­mo­vá bom­ba na lidi, kte­ří smr­ka­jí do kapes­ní­ku a sty­dí se vzít si jíd­lo u sto­lu jako prv­ní?

Dalším para­do­xem kte­rý je v kni­ze zmí­něn je vztah rodi­ny a stá­tu. Velmi čas­to se tvr­dí, že rodi­na je zákla­dem stá­tu, leč toto tvr­ze­ní Keller zpo­chyb­ňu­je. Současná stát­ní poli­ti­ka ve vzta­hu k rodi­nám, kdy stát je postu­pem sta­le­tí při­pra­vil o všech­na prá­va a mož­nos­ti roz­ho­do­vat uvnitř rodin­né­ho kla­nu, či domác­nos­ti, totiž vede k zne­hod­no­ce­ní for­my tra­dič­ní­ho rodin­né­ho sou­ži­tí a tedy i k sou­čas­né­mu nárůstu roz­vo­dů ve spo­leč­nos­ti.

Velmi zají­ma­vou byla pro mě kapi­to­la s názvem „Společnost, kte­rá neví co sla­ví“, kdy je vysvět­lo­ván původ svát­ků jako tako­vých a jejich význam pro sou­čas­né spo­le­čen­ské uspo­řá­dá­ní. 

V kni­ze se dospí­vá k závě­ru, že člo­věk (a tedy ani celá spo­leč­nost) se necho­vá raci­o­nál­ně, rozum­ně, ale řídí se hod­no­ta­mi z toho­to hle­dis­ka poně­kud absurd­ní­mi. I pokud se někdy člo­věk řídí raci­o­nál­ním hle­dis­kem, tak jeho jed­ná­ní čas­to poté dopro­vá­ze­jí ved­lej­ší efek­ty, jež původ­ní záměr dost zka­zí (jako pří­klad se tře­ba uvá­dí tou­ha ces­to­vat rych­le -) nákup auto­mo­bi­lu, ale s vět­ším počtem lidí, kte­ří se začnou cho­vat tak­to „rozum­ně“ vzni­ka­jí i ucpa­né ces­ty, zne­čiš­tě­né ovzdu­ší, apod.).

Kniha je to krát­ká (asi 130 stran), vel­mi čti­vá a trou­fám si tvr­dit že i zají­ma­vá. Jsem si samo­zřej­mě vědom toho, že ne kaž­dý může se závě­ry jež při­ná­ší sou­hla­sit, ale jak jsem psal výše, to už je tako­vé úska­lí podob­ných pub­li­ka­cí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hra Aeterna Noctis se dočkala nové aktualizace a je poprvé v prodeji v obchodě Epic Games Store3. března 2022 Hra Aeterna Noctis se dočkala nové aktualizace a je poprvé v prodeji v obchodě Epic Games Store Aeterna Noctis, 2D metroidvania vyvinutá společností Aeternum Game Studios, která od svého uvedení na trh v prosinci loňského roku zaznamenala velký prodejní úspěch. V obchodě Epic Games […] Posted in Herní aktuality
  • Zombik – 5410. února 2019 Zombik – 54 Posted in Komiks
  • Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989)21. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989) Dcera Radka Jaroše, jejíž kniha Hory, má panenko byla inspirací pro vznik dokumentu Cesta vzhůru Narozena v Novém Městě na Moravě. Hlavní inspirací pro její psaní byl její otec […] Posted in Rozhovory
  • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […] Posted in Profily osob
  • Hardcore Henr (2015)2. května 2016 Hardcore Henr (2015) Ruský Tarantino splnil sen všem mužům !!Hardcore Henry je divoká a vzrušující jízda, která 90 minut nepřetržitě přidává na plyn a nepolevuje až do extrémního finále.( Jestli si někdo […] Posted in Krátké recenze
  • Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 19427. května 2020 Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 1942 Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […] Posted in Retro filmové recenze
  • TV TIPY17. března 2004 TV TIPY Opět pár tipů pro dlouhé večery od 18 - 26.3.04 18.3 -  ČT 1 - 20:00 "MAREČKU PODEJTE MI PERO !"   Česká filmová komedie o návratu seniorů do školních lavic. […] Posted in TV Recenze
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Aeon Flux14. srpna 2006 Aeon Flux Jsou filmy, jejichž osud lze odhadnout už před samotným dnem jejich premiéry. Aeon Flux byl pro mě jeden z nich. Je inspirovaný bizarním kresleným seriálem vysílaným na MTV, který rozhodně […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48095 s | počet dotazů: 251 | paměť: 61706 KB. | 28.09.2023 - 03:59:44