Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > JAN HARTL – Kytka

JAN HARTL – Kytka

Jan Hartl vystu­do­val praž­skou DAMU. Hrál v Realistickém diva­dle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za bra­nou II. a nyní je v Národním diva­dle v Praze. Ve fil­mu debu­to­val v roce 1974 ve fil­mu Jáchyme, hoď ho do stro­je. Spolupracoval s význam­ný­mi čes­ký­mi reži­sé­ry, mimo jiné s Jiřím Menzelem (Vesničko má stře­dis­ko­vá, Konec sta­rých časů) a Janem Švankmajerem (Otesánek). Za herec­ký výkon ve fil­mu Golet v údo­lí zís­kal nomi­na­ci na cenu Český lev. Vytvořil také řadu kome­di­ál­ních rolí ve fil­mech pro děti, za kte­ré zís­kal mimo jiné divác­kou cenu pro nej­sym­pa­tič­těj­ší­ho her­ce (1986).

Ve fil­mu pra­cu­je­te v bota­nic­ké zahra­dě – jak se vám tohle pro­stře­dí zamlou­va­lo?

Panu archi­tek­to­vi Henrichovi Borarosovi se tak skvě­le poved­lo vytvo­řit svět bota­nic­ké zahra­dy, co pama­tu­je dáv­no minu­lé časy, že se i kolemjdou­cí Karlíňáci zasta­vo­va­li a zálib­ně kou­ka­li na to zje­ve­ní. A já tam mohl, mezi stro­my a kyt­ka­mi, trá­vit tolik času. Kdo by si přál víc.

V tak vel­ké roli jste se v čes­kém fil­mu dlou­ho neob­je­vil – čím vás pře­svěd­čil prá­vě ten­to film?

Přesvědčil mě scé­nář a zau­ja­tost mla­dých lidí z Negativu.

Jaká byla spo­lu­prá­ce s debu­tu­jí­cím reži­sé­rem Petrem Oukropcem?

Už když se Petrovi celá zále­ži­tost dva­krát za sebou těs­ně před natá­če­ním kvů­li penězům zhrou­ti­la, a on přes­to vytr­val, říkal jsem si, ten člo­věk zaslu­hu­je respekt. Pak se mi to při fil­mo­vá­ní jen potvr­di­lo.

Sledujete sou­čas­né fil­my pro děti? Máte pocit, že je Modrý tygr něčím výji­meč­ný?

Moje děti už se na dět­ské fil­my dáv­no nekou­ka­jí, čili ani já nemám bohu­žel pře­hled.

Jak se vám pra­co­va­lo s dět­ský­mi her­ci a s živým tygrem?

Linda i Jakub byli moc fajn, už pro­to, že se na roz­díl od tyg­ra cho­va­li sluš­ně a nesna­ži­li se mě kaž­dou chví­li kous­nout do všech mož­ných čás­tí těla.

© Negativ s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13971 s | počet dotazů: 215 | paměť: 55871 KB. | 23.05.2022 - 15:41:34