Jan Cina

Cina

Vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské kon­zer­va­to­ři a poté absol­vo­val kated­ru alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU. Před kame­rou se popr­vé obje­vil ve fil­mu Zdeňka Tyce Smradi. Poté násle­do­va­la prá­ce zejmé­na pro tele­vi­zi: Ordinace v růžo­vě zahra­dě 2, První krok, Terapie, O mé rodi­ně a jiných mrt­vo­lách. Ve fil­mu se napo­sle­dy obje­vil v roce 2014, a to v dra­ma­tu Místa Radima Špačka. Moderoval pořad pro děti Planeta YÓ, v sou­čas­nos­ti natá­čí zábav­ný pořad Tvoje tvář má zná­mý hlas 2. Je her­cem na vol­né noze. V sou­čas­nos­ti je k vidě­ní v Divadle Kalich, MeetFactory, A stu­diu Rubín, Divadle Hybernia a Studiu DVA. Působí také v hudeb­ní revu­ál­ní kape­le Olats Otesoc. V Pustině hra­je posta­vu Lukáše.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Na tako­vé momen­ty se asi při­pra­vit úpl­ně nedá. Člověk je na jed­nu stra­nu rád, že se mu tako­vé věci v živo­tě zatím nesta­ly, ale jako herec musí pře­mýš­let o tom, z čeho bude čer­pat a co je srov­na­tel­né s danou situ­a­cí. Herectví je pře­ce jen lež, kte­ré ide­ál­ně uvě­ří­me. Občas ale daná lež doká­že pře­kva­pit a zasko­čit.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

To je otáz­ka do jaké míry. Myslím, že vět­ši­na kon­flik­tů, se kte­rý­mi se posta­vy z Pustiny utká­va­jí, ať už vněj­ších nebo vnitř­ních, je schop­na fun­go­vat bez ohle­du na pro­stře­dí. Samozřejmě, veli­kost komu­ni­ty, či spí­še drob­nost, tady ovšem při­spí­vá ke zhuš­tě­ní okol­nos­tí a k tla­ku, kte­rý je na posta­vy vyví­jen.

V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

V pří­stu­pu všech zúčast­ně­ných, v péči o tvůr­ce a v důra­zu na zpro­střed­ko­vá­ní rea­li­ty bez příkras. A napros­to věc­ně – ve scé­ná­ři, kame­ře, režii a herec­kém obsa­ze­ní, kte­ré je mnoh­dy víc než pře­kva­pi­vé.

Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

Pokud můžu to, co mě zatím potka­lo, nazvat fil­mo­gra­fií, je Pustina roz­hod­ně na vrcho­lu. Jak mé osob­ní herec­ké prá­ce na roli, tak i setká­ním s napros­tou pro­fe­si­o­na­li­tou a zapá­le­ním pro danou věc. Myslím, že s vět­ším odstu­pem bude­me všich­ni moci říct, že šlo o výji­meč­né setká­ní.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Měl jsem již to štěs­tí, že jsem mohl pra­co­vat na Terapii 1, 2 i 3. Už to pro mě byl v dob­rém slo­va smys­lu šok a vel­ká ško­la. Scénář, režij­ní vede­ní, hereč­tí part­ne­ři. U Pustiny to šlo ješ­tě dál. Role Lukáše pro mě byla výzvou, se kte­rou jsem se dopo­sud nese­tkal a na začát­ku se jí doslo­va zale­kl. Ale prá­vě opět scé­nář, režij­ní vede­ní, hereč­tí part­ne­ři a prá­ce celé­ho štá­bu vytvo­ři­li téměř rodin­nou atmo­sfé­ru, že se člo­věk musel občas štíp­nout, aby si uvě­do­mil, že se mu to nezdá, ale oprav­du prá­vě pra­cu­je. »

 Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Kromě toho, že jsem tře­ba zce­la prak­tic­ky potře­bo­val zís­kat řidi­čák, abych mohl jako Lukáš neo­hro­že­ně závo­dit v bahně a být oprav­do­vým auto­me­cha­ni­kem (řidi­čák jsem zís­kal nako­nec asi týden před natá­če­ním), jsem se při­pra­vo­val dlou­ho a pro mě nově. Kontaktoval jsem Američana Bernarda Hillera, herec­ké­ho kou­če, se kte­rým jsem absol­vo­val krát­kou, ale inten­ziv­ní herec­kou pří­pra­vu na roli Lukáše. A dopřál jsem si téměř „holly­wo­od­ský“ klid na prá­ci a měl plnou hla­vu Pustiny téměř rok.

 Popište nám, jak jste se vcí­til do posta­vy Lukáše.

Těžko i leh­ko. Jako v živo­tě. Nic není jed­no­ba­rev­né. Lukášova situ­a­ce pro mě byla cel­kem vzdá­le­ná, ale sna­žil jsem se poro­zu­mět tomu, proč věci řeší tak, jak je řeší. A pak mi jeho polo­ha při­šla vlast­ně logic­ká. Když vás pohá­ní strach, jste schop­ni téměř čeho­ko­li. A samo­zřej­mě bych tohle všech­no nemohl řešit, kdy­by mě Ivan Zachariáš, mys­lím, že i přes pochyb­nos­ti tvůr­čí­ho týmu, do této role neob­sa­dil. Ale zřej­mě prá­vě jis­tý pro­ti­klad nako­nec roz­ho­dl.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,03234 s | počet dotazů: 227 | paměť: 47047 KB. | 21.01.2021 - 14:29:20