Kritiky.cz > Recenze knih > Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn

Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn

KarlStein

Jan A. Novák pra­co­val mno­ho let jako pub­li­cis­ta se zamě­ře­ním na vědu, vesmír, pří­ro­du, eko­lo­gii, záha­dy, his­to­rii a tech­no­lo­gie. Je auto­rem knih Utajené vyná­le­zy, Záhadné vyná­le­zy, Záhady Bible, Karel IV. mystik a čaro­děj, Utajené osob­nos­ti čes­kých dějin, Hory a kop­ce opře­de­né tajem­stvímTajemné pod­ze­mí na našem úze­mí. Všechny, stej­ně jako násle­du­jí­cí pub­li­ka­ci, vyda­lo v edi­ci KNIHY ZÁHAD nakla­da­tel­ství Alpress.

Tentokrát popi­su­je his­to­rii majestát­ní­ho hra­du Karlštejn od dob před zahá­je­ním jeho stav­by až po sou­čas­nost. Vychází z mno­ha his­to­ric­kých pra­me­nů a sna­ží se objas­nit čet­ná tajem­ství, kte­rá jsou s tou­to panov­nic­kou rezi­den­cí spo­je­na.

Podivný je už výběr loka­li­ty, jeli­kož tato oblast nemě­la žád­ný stra­te­gic­ký ani obran­ný význam a postrá­da­la pro život nezbyt­ný zdroj vody. Rovněž je mís­to ze všech stran obklo­pe­no výraz­ně vyš­ší­mi kop­ci. Přesto se autor domní­vá, že umís­tě­ní neby­lo zvo­le­no náhod­ně a mělo mystic­ký i duchov­ní význam. Vzdělaný jezu­i­ta Bohuslav Balbín napří­klad píše, že se asi tři sta kro­ků od hra­du nachá­zí jes­ky­ně, v níž rybá­ři v noci vídá­va­li dra­ky chr­lí­cí oheň. Jan A. Novák je toho názo­ru, že by se moh­lo jed­nat o význam­nou loka­li­tu z hle­dis­ka silo­vých míst Země, tedy geo­man­tie, jež ve stře­do­vě­ku neby­la nezná­mou dis­ci­plí­nou. Také podo­tý­ká, že zde byly obje­ve­ny kos­ter­ní pozůstat­ky pra­vě­kých ješ­tě­rů.

Neznáme ani datum polo­že­ní základ­ní­ho kame­ne, jeli­kož zápis, odka­zu­jí­cí na 10. čer­ven 1348, se uká­zal myl­ným, stej­ně jako tvr­ze­ní, že prv­ním sta­vi­te­lem toho­to opev­ně­né­ho kom­ple­xu byl Matyáš z Arrasu. O Karlštejně se obje­vu­je jen vel­mi málo zmí­nek v dobo­vých pra­me­nech a záhad­ná je i teh­dej­ší podo­ba hra­du, jeli­kož stav­ba pro­šla něko­li­ka roz­sáh­lý­mi rekon­struk­ce­mi. Při opra­vách v roce 2015 byla také obje­ve­na taj­ná dese­ti­me­t­ro­vá pod­zem­ní chod­ba z pře­lo­mu 15. a 16. sto­le­tí.

Publicista se dále věnu­je panov­ní­ko­vě záli­bě ve shro­maž­ďo­vá­ní sva­tých ostat­ků, jež tu pak byly ulo­že­ny. Hrad však nebyl vysta­věn jako poklad­ni­ce čes­kých koru­no­vač­ních kle­no­tů, jeli­kož vla­dař naří­dil, aby nikdy neo­pouš­tě­ly Prahu. Nebyl určen ani pro kle­no­ty Svaté říše řím­ské, pro­to­že v té době jí vlá­dl Ludvík IV. Bavorský a nástup­nic­tví syna Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny bylo neprav­dě­po­dob­né. Karel byl koru­no­ván řím­ským císa­řem až roku 1355 a tepr­ve poté sem byly pře­ve­ze­ny říš­ské koru­no­vač­ní kle­no­ty. Je zají­ma­vé, že když význam­né­mu Lucemburkovi svit­la nadě­je na císař­ský titul, z gotic­kých budov nad Berounkou se sta­la pev­nost zásad­ní­ho význa­mu a byla zapo­ča­ta jejich pře­stav­ba.

V násle­du­jí­cích kapi­to­lách je roze­bí­rá­na sym­bo­li­ka kame­nů na říš­ské koru­ně i Longinovo kopí, jež mělo zázrač­nou moc uči­nit jeho maji­te­le nepo­ra­zi­tel­ným. Pozoruhodný je také kos­tel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánské věži, kde se obje­vu­jí výje­vy z Apokalypsy sv. Jana. Mocný vla­dař zde trá­vil mno­ho času na mod­lit­bách a jed­ná se o jed­no z nejdu­chov­něj­ších míst hra­du. Pozornost zaslu­hu­je i záhad­ný blesk s děsi­vým obli­če­jem a cha­padly na fres­ce nane­bevstou­pe­ní pro­ro­ků Enocha a Eliáše. Je zají­ma­vé, že navzdo­ry tema­ti­ce kon­ce svě­ta se v těch­to pro­sto­rách lidé cítí vel­mi dob­ře.

Obraz Adorace sva­té­ho kří­že v nad­pra­ží kap­le sva­té Kateřiny, zachy­cu­jí­cí krá­le se tře­tí man­žel­kou, Annou Svídnickou, je dokon­ce mož­né vyklá­dat jako alchy­mic­kou svat­bu krá­le a krá­lov­ny, jež je zásad­ním prv­kem pod­sta­ty vzni­ku kame­ne mudr­ců.

V pev­nos­ti se rád zdr­žo­val i Karlův syn Václav IV., avšak po záhad­né smr­ti své prv­ní ženy, Johany Bavorské, se tomu­to mís­tu začal vyhý­bat. Zajímavou eta­pou v ději­nách panov­nic­ké­ho síd­la je též jeho oblé­há­ní husit­ský­mi voj­sky, jimž se jako jed­no z mála opev­ně­ní ubrá­ni­lo i přes své sta­veb­ní nedo­stat­ky. Ve funk­ci děka­na karl­štejn­ské kapi­tu­ly zde půso­bil napří­klad Václav Hájek z Libočan, autor zná­mé, avšak nepřes­né Kroniky čes­ké. Jeho život byl k pře­kva­pe­ní mno­hých čte­ná­řů vel­mi dob­ro­druž­ný a ten­to duchov­ní se dokon­ce zasa­dil o odha­le­ní zdej­ší čach­tic­ké paní, Kateřiny Bechyňové z Lažan, jež byla před­chůd­ky­ní slav­né vra­žed­ky­ně. Naopak vel­mi humor­ným se jeví pokus Josefa „Harryho“ Jelínka o pro­dej hra­du Američanům za prv­ní repub­li­ky.

Přízraků se tady zje­vo­va­lo vel­mi málo, zápis­kům vévo­dí legen­da o dva­nác­ti karl­štejn­ských bílých paních, jež od pout­ní­ků žáda­ly vysvo­bo­ze­ní.

Svazek obsa­hu­je tři pří­lo­hy – základ­ní fak­ta o Karlštejně i s jeho plán­kem, leto­pi­sy hra­du a slov­ní­ček důle­ži­tých cír­kev­ních a his­to­ric­kých poj­mů. Doplňuje jej také něko­lik foto­gra­fií exte­ri­é­ru i inte­ri­é­ru pro­sla­ve­né stře­do­vě­ké stav­by.

Tento pohled do svě­ta tajem­na urči­tě sto­jí za pře­čte­ní. Potěší nejen milov­ní­ky his­to­rie, ale i tajem­ství a všech­ny, kte­ří si oblí­bi­li oso­bu Otce vlas­ti, do jehož duše se Jan A. Novák poku­sil pro­nik­nout. Lehce a čti­vě nasti­ňu­je záha­dy, jež jsou s tou­to ohro­mu­jí­cí budo­vou spo­je­ny. Jeho styl je zábav­ný, napí­na­vý a mís­ty i odleh­če­ně humor­ný, což kni­hu oži­vu­je a činí z ní zají­ma­vou stu­dii o živo­tě v minu­los­ti, stře­do­vě­kých zbra­ních a mysti­ce. Zkušený novi­nář doka­zu­je, že doba nej­vět­ší­ho Čecha byla plná uta­je­né sym­bo­li­ky a zna­los­tí, jež nám jsou dnes k naší ško­dě skry­ty. Pisatel vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem shr­nu­je všech­ny dostup­né pra­me­ny a vyslo­vu­je mno­ho hypo­téz, jež sto­jí za úva­hu. Na všech­ny tyto teo­rie však zná odpo­věď pou­ze panov­nic­ké síd­lo, jež mlčen­li­vě shlí­ží do údo­lí a peč­li­vě stře­ží tajem­ství těch, kte­ří si je odnes­li s sebou na věč­nost.


 • vaz­ba: pev­ná
 • výš­ka: 205mm
 • šíř­ka: 135mm
 • hloub­ka: 23mm
 • počet stran: 256
 • jazyk: čes­ký
 • kód zbo­ží: 9788075430717
 • K dis­po­zi­ci: Ano

Hodnocení: 95 %

Knihu lze kou­pit v nakla­da­tel­ství Alpress.cz.

 • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […] Posted in Recenze knih
 • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […] Posted in Recenze knih
 • Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 %12. května 2016 Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 % Kniha vznikla na základě úspěšného seriálu České televize Jogínci v přírodě a seznamuje děti od čtyř let se základy IYENGAR JÓGY, kterou sestavil jogínský guru B.K.S. Iyengar. Jedná se o […] Posted in Recenze knih
 • Karel IV. v kouzelném kukátku1. června 2016 Karel IV. v kouzelném kukátku Bohatě ilustrovaná kniha nabízí zajímavé pohledy na život římského císaře od jeho narození až do jeho smrti. Přehledně, zábavnou a vtipnou formou jsou zde zpracované základní historické […] Posted in Recenze knih
 • Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová18. května 2016 Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová Jakub Horváth se věnuje publikační činnosti zaměřené na hudbu, film i divadlo a externě spolupracuje s periodiky Xantipa, Týdeník Rozhlas a Harmonie. V této knize se soustředil na […] Posted in Recenze knih
 • 300 - 100%21. května 2016 300 - 100% Tak jsem se s komiksem vrátil o 10 let zpět. Kdy Zack Snyder natočil svůj první velkofilm 300. Je na motivy komiksu a já se čtené verzi dostal až se zpožděním více než deseti […] Posted in Recenze knih
 • Ragemoor - 90 %21. května 2016 Ragemoor - 90 % Tak další komiks. Tentokrát Ragemoor. Černobílý příběh o hradě, prastarém, starší než lidstvo, starší než Egypt. Je tak starý, že pamatuje „Jurský park“ :-)  Ale je v něm tolik tajemného a […] Posted in Recenze knih
 • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […] Posted in Recenze knih
 • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […] Posted in Recenze knih
 • Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy16. května 2016 Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gretchen, která  vyrostla v obklopení národních socialistů, a Adolf Hitler byl pro ni strýček Dolf. Právě […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...