Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn

Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn

KarlStein

Jan A. Novák pra­co­val mno­ho let jako pub­li­cis­ta se zamě­ře­ním na vědu, vesmír, pří­ro­du, eko­lo­gii, záha­dy, his­to­rii a tech­no­lo­gie. Je auto­rem knih Utajené vyná­le­zy, Záhadné vyná­le­zy, Záhady Bible, Karel IV. mystik a čaro­děj, Utajené osob­nos­ti čes­kých dějin, Hory a kop­ce opře­de­né tajem­stvímTajemné pod­ze­mí na našem úze­mí. Všechny, stej­ně jako násle­du­jí­cí pub­li­ka­ci, vyda­lo v edi­ci KNIHY ZÁHAD nakla­da­tel­ství Alpress.

Tentokrát popi­su­je his­to­rii majestát­ní­ho hra­du Karlštejn od dob před zahá­je­ním jeho stav­by až po sou­čas­nost. Vychází z mno­ha his­to­ric­kých pra­me­nů a sna­ží se objas­nit čet­ná tajem­ství, kte­rá jsou s tou­to panov­nic­kou rezi­den­cí spo­je­na.

Podivný je už výběr loka­li­ty, jeli­kož tato oblast nemě­la žád­ný stra­te­gic­ký ani obran­ný význam a postrá­da­la pro život nezbyt­ný zdroj vody. Rovněž je mís­to ze všech stran obklo­pe­no výraz­ně vyš­ší­mi kop­ci. Přesto se autor domní­vá, že umís­tě­ní neby­lo zvo­le­no náhod­ně a mělo mystic­ký i duchov­ní význam. Vzdělaný jezu­i­ta Bohuslav Balbín napří­klad píše, že se asi tři sta kro­ků od hra­du nachá­zí jes­ky­ně, v níž rybá­ři v noci vídá­va­li dra­ky chr­lí­cí oheň. Jan A. Novák je toho názo­ru, že by se moh­lo jed­nat o význam­nou loka­li­tu z hle­dis­ka silo­vých míst Země, tedy geo­man­tie, jež ve stře­do­vě­ku neby­la nezná­mou dis­ci­plí­nou. Také podo­tý­ká, že zde byly obje­ve­ny kos­ter­ní pozůstat­ky pra­vě­kých ješ­tě­rů.

Neznáme ani datum polo­že­ní základ­ní­ho kame­ne, jeli­kož zápis, odka­zu­jí­cí na 10. čer­ven 1348, se uká­zal myl­ným, stej­ně jako tvr­ze­ní, že prv­ním sta­vi­te­lem toho­to opev­ně­né­ho kom­ple­xu byl Matyáš z Arrasu. O Karlštejně se obje­vu­je jen vel­mi málo zmí­nek v dobo­vých pra­me­nech a záhad­ná je i teh­dej­ší podo­ba hra­du, jeli­kož stav­ba pro­šla něko­li­ka roz­sáh­lý­mi rekon­struk­ce­mi. Při opra­vách v roce 2015 byla také obje­ve­na taj­ná dese­ti­me­t­ro­vá pod­zem­ní chod­ba z pře­lo­mu 15. a 16. sto­le­tí.

Publicista se dále věnu­je panov­ní­ko­vě záli­bě ve shro­maž­ďo­vá­ní sva­tých ostat­ků, jež tu pak byly ulo­že­ny. Hrad však nebyl vysta­věn jako poklad­ni­ce čes­kých koru­no­vač­ních kle­no­tů, jeli­kož vla­dař naří­dil, aby nikdy neo­pouš­tě­ly Prahu. Nebyl určen ani pro kle­no­ty Svaté říše řím­ské, pro­to­že v té době jí vlá­dl Ludvík IV. Bavorský a nástup­nic­tví syna Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny bylo neprav­dě­po­dob­né. Karel byl koru­no­ván řím­ským císa­řem až roku 1355 a tepr­ve poté sem byly pře­ve­ze­ny říš­ské koru­no­vač­ní kle­no­ty. Je zají­ma­vé, že když význam­né­mu Lucemburkovi svit­la nadě­je na císař­ský titul, z gotic­kých budov nad Berounkou se sta­la pev­nost zásad­ní­ho význa­mu a byla zapo­ča­ta jejich pře­stav­ba.

V násle­du­jí­cích kapi­to­lách je roze­bí­rá­na sym­bo­li­ka kame­nů na říš­ské koru­ně i Longinovo kopí, jež mělo zázrač­nou moc uči­nit jeho maji­te­le nepo­ra­zi­tel­ným. Pozoruhodný je také kos­tel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánské věži, kde se obje­vu­jí výje­vy z Apokalypsy sv. Jana. Mocný vla­dař zde trá­vil mno­ho času na mod­lit­bách a jed­ná se o jed­no z nejdu­chov­něj­ších míst hra­du. Pozornost zaslu­hu­je i záhad­ný blesk s děsi­vým obli­če­jem a cha­padly na fres­ce nane­bevstou­pe­ní pro­ro­ků Enocha a Eliáše. Je zají­ma­vé, že navzdo­ry tema­ti­ce kon­ce svě­ta se v těch­to pro­sto­rách lidé cítí vel­mi dob­ře.

Obraz Adorace sva­té­ho kří­že v nad­pra­ží kap­le sva­té Kateřiny, zachy­cu­jí­cí krá­le se tře­tí man­žel­kou, Annou Svídnickou, je dokon­ce mož­né vyklá­dat jako alchy­mic­kou svat­bu krá­le a krá­lov­ny, jež je zásad­ním prv­kem pod­sta­ty vzni­ku kame­ne mudr­ců.

V pev­nos­ti se rád zdr­žo­val i Karlův syn Václav IV., avšak po záhad­né smr­ti své prv­ní ženy, Johany Bavorské, se tomu­to mís­tu začal vyhý­bat. Zajímavou eta­pou v ději­nách panov­nic­ké­ho síd­la je též jeho oblé­há­ní husit­ský­mi voj­sky, jimž se jako jed­no z mála opev­ně­ní ubrá­ni­lo i přes své sta­veb­ní nedo­stat­ky. Ve funk­ci děka­na karl­štejn­ské kapi­tu­ly zde půso­bil napří­klad Václav Hájek z Libočan, autor zná­mé, avšak nepřes­né Kroniky čes­ké. Jeho život byl k pře­kva­pe­ní mno­hých čte­ná­řů vel­mi dob­ro­druž­ný a ten­to duchov­ní se dokon­ce zasa­dil o odha­le­ní zdej­ší čach­tic­ké paní, Kateřiny Bechyňové z Lažan, jež byla před­chůd­ky­ní slav­né vra­žed­ky­ně. Naopak vel­mi humor­ným se jeví pokus Josefa „Harryho“ Jelínka o pro­dej hra­du Američanům za prv­ní repub­li­ky.

Přízraků se tady zje­vo­va­lo vel­mi málo, zápis­kům vévo­dí legen­da o dva­nác­ti karl­štejn­ských bílých paních, jež od pout­ní­ků žáda­ly vysvo­bo­ze­ní.

Svazek obsa­hu­je tři pří­lo­hy – základ­ní fak­ta o Karlštejně i s jeho plán­kem, leto­pi­sy hra­du a slov­ní­ček důle­ži­tých cír­kev­ních a his­to­ric­kých poj­mů. Doplňuje jej také něko­lik foto­gra­fií exte­ri­é­ru i inte­ri­é­ru pro­sla­ve­né stře­do­vě­ké stav­by.

Tento pohled do svě­ta tajem­na urči­tě sto­jí za pře­čte­ní. Potěší nejen milov­ní­ky his­to­rie, ale i tajem­ství a všech­ny, kte­ří si oblí­bi­li oso­bu Otce vlas­ti, do jehož duše se Jan A. Novák poku­sil pro­nik­nout. Lehce a čti­vě nasti­ňu­je záha­dy, jež jsou s tou­to ohro­mu­jí­cí budo­vou spo­je­ny. Jeho styl je zábav­ný, napí­na­vý a mís­ty i odleh­če­ně humor­ný, což kni­hu oži­vu­je a činí z ní zají­ma­vou stu­dii o živo­tě v minu­los­ti, stře­do­vě­kých zbra­ních a mysti­ce. Zkušený novi­nář doka­zu­je, že doba nej­vět­ší­ho Čecha byla plná uta­je­né sym­bo­li­ky a zna­los­tí, jež nám jsou dnes k naší ško­dě skry­ty. Pisatel vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem shr­nu­je všech­ny dostup­né pra­me­ny a vyslo­vu­je mno­ho hypo­téz, jež sto­jí za úva­hu. Na všech­ny tyto teo­rie však zná odpo­věď pou­ze panov­nic­ké síd­lo, jež mlčen­li­vě shlí­ží do údo­lí a peč­li­vě stře­ží tajem­ství těch, kte­ří si je odnes­li s sebou na věč­nost.


  • vaz­ba: pev­ná
  • výš­ka: 205mm
  • šíř­ka: 135mm
  • hloub­ka: 23mm
  • počet stran: 256
  • jazyk: čes­ký
  • kód zbo­ží: 9788075430717
  • K dis­po­zi­ci: Ano

Hodnocení: 95 %

Knihu lze kou­pit v nakla­da­tel­ství Alpress.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,16720 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51681 KB. | 26.10.2021 - 23:10:03