Kritiky.cz > Profily osob > Jamie Lee Curtis dnes slaví 60 let

Jamie Lee Curtis dnes slaví 60 let

JMCurt
JMCurt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před dlou­hý­mi 60. lety zača­la život­ní pouť slav­né hereč­ky s ješ­tě slav­něj­ším jmé­nem. Jejím otcem je totiž Tony Curtis a její mat­kou je ješ­tě slav­něj­ší Janet Leigh (kdo neví, je to oběť ze sprchy z prv­ní Psycha).

Její nej­slav­něj­ším fil­mem je Halloween Johna Carpertnera, ale obje­vo­va­la se v mno­ha dal­ších fil­mech, kte­ré sto­jí při­po­me­nout.

5 nejlepších filmů Jamie Lee Curtis

1983    Záměna – 82 %

Mladý a úspěš­ný obchod­ník s komo­di­ta­mi Louis Winthorpe III a pou­lič­ní pod­vod­ní­ček Billy Ray Valentine si ze dne na den muse­jí vymě­nit svá mís­ta, kte­rá jim byla dáv­no urče­na v jejich živo­tě. To je ale pou­hý začá­tek důmy­sl­ných intrik, v jejichž poza­dí sto­jí dva star­ší namyš­le­ní bohá­či Randolph a Mortimer. Pro ně je to pou­hý „vědec­ký expe­ri­ment“ v ceně jed­no­ho dola­ru. Zato mla­dý Louis Winthorpe III je zce­la poko­řen svým neče­ka­ným spo­le­čen­ským pádem dolů. Jeho nový zástup­ce si zase brzy nachá­zí své mís­to ve svě­tě boha­tých. Každá hra má však nejen svá pra­vi­dla, ale také sla­bi­ny umož­ňu­jí­cí vzniklou situ­a­ci nějak vyu­žít...

1978    Halloween – 80 %

V roce 1963 o Halloweenské noci ubo­dal šes­ti­le­tý Michael svou pat­nác­ti­le­tou sest­ru Judith. Po pat­nác­ti letech v ústa­vech se mu poda­ří prá­vě v před­ve­čer všech sva­tých utéct. Nikdo neví a nikdo ani nechce vědět, co se sta­ne 31. říj­na 1978, kro­mě dok­to­ra Loomise, Michaelova psy­chi­at­ra. Ten si je jis­tý, že se Michael vra­cí zpát­ky do Haddongield, ale když to zjis­tí zby­tek měs­ta, je už pro mno­ho lidí poz­dě.

1994    Pravdivé lži – 79 %

Zvláštní agent Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) vede dvo­jí život. Plynule mlu­ví šes­ti jazy­ky, je dob­ře vycvi­čen pro kon­tra­špi­o­náž a pra­cu­je jako mezi­ná­rod­ní špi­ón pro vlád­ní orga­ni­za­ci nej­vyš­ší­ho uta­je­ní, ale jeho žena Helen (Jamie Lee Curtis) už pat­náct let věří tomu, že má za muže oby­čej­né­ho nud­né­ho obchod­ní­ka s počí­ta­či. Harry má všech­ny schop­nos­ti, pro­střed­ky a odva­hu chrá­nit svo­ji zemi... jen jest­li doká­že ochrá­nit také svo­je man­žel­ství?

1988    Ryba jménem Wanda – 78 %

Čtyři pro­hna­ní lupi­či - Wanda (Jamie Lee Curtis), Otto (Kevin Kline), Ken (Michael Palin) a George (Tom Georgeson) pro­ve­dou doko­na­lou lou­pež vzác­ných kle­no­tů. George ale svým spo­leč­ní­kům tak doce­la nevě­ří a kle­no­ty ukry­je na jiném mís­tě, než bylo domlu­ve­no. Když je dopa­den, zby­tek týmu se pídí po tom, kde kle­no­ty jsou, což George odmí­tá pro­zra­dit. Wandu napad­ne, že exis­tu­je ješ­tě jeden člo­věk, kte­rý to pře­ce musí vědět - Georgův obháj­ce Archie Leach (John Cleese). Všemožně se tedy sna­ží Archieho okouz­lit svý­mi půva­by a dostat z něj kýže­nou infor­ma­ci. To se nelí­bí žár­li­vé­mu Ottovi a Archieho pode­zí­ra­vé man­žel­ce (Maria Aitken)...

2003    Mezi námi děvčaty – 76 %

Dr. Tess Coleman (JAMIE LEE CURTIS) a její pat­nác­ti­le­tá dce­ra Anna (LINDSAY LOHAN) spo­lu pří­liš nevy­chá­ze­jí. Nerozumí si v otáz­kách oblé­ká­ní, úče­sů, hud­by a už vůbec ne ve výbě­ru part­ne­rů. V jeden čtvr­teč­ní pod­ve­čer jejich vzá­jem­ná nevra­ži­vost dosáh­ne vrcho­lu: Anna zuří, pro­to­že má pocit, že mat­ka nedo­sta­teč­ně pod­po­ru­je její hudeb­ní kari­é­ru a Tess - vdo­va, kte­rá se chys­tá na nové vdav­ky - nechá­pe, proč Anna nemů­že dát její­mu snou­ben­ci (MARK HARMON) ani na chví­li pokoj. Vše se ale změ­ní po malém inci­den­tu v čín­ské restau­ra­ci, kde si mat­ka s dce­rou omy­lem vymě­ní sušen­ky s přá­níč­ky. Páteční ráno je jako stu­de­ná spr­cha - Tess i Anna s hrů­zou zjis­tí, že si přes noc vymě­ni­ly těla. Po jed­nom dni strá­ve­ném v kůži své rodin­né soky­ně obě zno­vu nalé­za­jí vzá­jem­ný respekt. Sobotní svat­ba Tess se ale neza­dr­ži­tel­ně blí­ží a obě­ma nezbý­vá, než rych­le najít způ­sob, jak se dostat zpět do své­ho těla. Klasický román spi­so­va­tel­ky Mary Rodgers se vra­cí na stří­br­né plát­no ve zce­la nové moder­ní adap­ta­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,11025 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61828 KB. | 24.09.2023 - 05:54:44