Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > James Horner

James Horner

Horner
Horner
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Roy Horner (14. srp­na 1953 Los Angeles, Kalifornie - 22. červ­na 2015) byl ame­ric­ký hudeb­ní skla­da­tel, autor fil­mo­vé hud­by. Pro jeho díla jsou typic­ké prv­ky elek­tro­nic­ké hud­by, cho­rá­ly a hoj­ně vyu­ží­vá také prv­ky z kelt­ské tra­dič­ní hud­by.

Svůj talent uplat­nil v mno­ha holly­wo­od­ských trhá­cích jako byly např. Titanic (dodnes nej­pro­dá­va­něj­ší fil­mo­vý soun­d­track), Apollo 13, Statečné srd­ce, Star Trek II a III a nej­no­vě­ji Avatar. Proměnil dvě z cel­kem jede­nác­ti nomi­na­cí na Oscara a tak­též byl oce­něn Zlatým gló­bem a cenou Grammy.

Dětství a studium

Narodil se v Los Angeles v Kalifornii. Jeho otec (pochá­zel z Holic v Čechách) byl rakous­ký imi­grant, občas­ný reži­sér a pro­du­cent Harry Horner. V pěti letech začal hrát na kla­vír. Rané dět­ství pro­žil v Londýně, kde navště­vo­val Royal College of Music (Královskou hudeb­ní aka­de­mii) a stu­do­val u hudeb­ní­ho skla­da­te­le György Ligetiho. Na uni­ver­zi­tě v Jižní Karolíně zís­kal titul baka­lá­ře hud­by a na Kalifornské uni­ver­zi­tě v Los Angeles obdr­žel dok­to­rát (jeho uči­te­lem tam byl, mimo jiné, japonsko-americký skla­da­tel Paul Chihara).

Kariéra

V roce 1976 během svých stu­dií hud­by na University of California v Los Angeles, slo­žil něko­lik kon­cert­ních skla­deb, ale pří­liš neza­u­ja­ly míst­ní pub­li­kum. Během roku 1978, kdy dokon­čo­val stu­dia byl oslo­ven American Film Institute (ame­ric­ký fil­mo­vý insti­tut), aby slo­žil hud­bu k něko­li­ka stu­dent­ským fil­mům. Zanevřel tedy na sklá­dá­ní kla­sic­ké hud­by a roz­ho­dl se sklá­dat hud­bu k fil­mům, kte­ré oslo­ví vět­ší pub­li­kum.

Silně ovliv­něn Jerrym Goldsmithem (např. Rambo, Mumie, Šerifové) a Johnem Williamsem (Star Wars, Indiana Jones) slo­žil prv­ní hud­bu k celo­ve­čer­ní­mu fil­mu The Lady in Red v r. 1979. Stejně jako jeho vrs­tev­ní­ci a kole­go­vé, začí­nal na béč­ko­vých akč­ních fil­mech. V roce 1982 dostal šan­ci slo­žit hud­bu ke sním­ku Star Trek II: Khanův hněv. Tímto fil­mem se stal main­stre­a­mo­vým fil­mo­vým skla­da­te­lem. Následně svo­je posta­ve­ní upev­nil hud­bou pro fil­my jako např. Planeta Krull, Star Trek III: Pátrání po Spockovi, Komando, Vetřelci (prv­ní nomi­na­ce na Oscara) a Willow.

Na počát­ku deva­de­sá­tých let slo­žil zněl­ku k 75. výro­čí Universalu (zněl­ka byla pre­mi­é­rou k fil­mu Návrat do budouc­nos­ti III. a zůsta­la v něko­li­ka podo­bách až do roku 1997). V roce 1995 slo­žil hud­bu k vel­ko­fil­mům Statečné srd­ce a Apollo 13 (za oba zís­kal nomi­na­ce na Oscara). Zásadní zlom v jeho kari­é­ře při­šel v roce 1997, kdy obdr­žel nabíd­ku na slo­že­ní hud­by k fil­mu Titanic. Album se sta­lo dodnes nej­pro­dá­va­něj­ším soun­d­trac­kem všech dob (pro­dá­no přes 27 mili­o­nu kopií celo­svě­to­vě) a na sedm­de­sá­tém udě­lo­vá­ní cen Oscar pro­mě­nil obě nomi­na­ce – za nej­lep­ší hud­bu a za nej­lep­ší píseň. Tou byla píseň My Heart Will Go On, ke kte­ré napsal hud­bu o text se posta­ral textař Will Jennings. Současně obdr­žel tři ceny Grammy a dva Zlaté gló­by za píseň i za soun­d­track.

Od Titanicu pokra­čo­val v kom­po­no­vá­ní pro holly­wo­od­ské fil­my, např. Dokonalá bou­ře, Čistá duše nebo Zorro: Tajemná tvář. Zároveň sklá­dal hud­bu i pro komor­něj­ší díla, např. Iris či Bobby Jones: Stroke of genius.

V roce 2006 slo­žil zněl­ku i pro Evening News na tele­vi­zi CBS. Spolupráce s tou­to ame­ric­kou tele­vi­zí vydr­že­la dodnes – prak­tic­ky veš­ke­ré zněl­ky této tele­vi­ze pochá­zí od něj.

V roce 2008 se opět spo­jil s Jamesem Cameronem a slo­žil hud­bu k jeho vel­ko­fil­mu Avatar (2009).

V roce 2012 slo­žil hud­bu k fil­mo­vé­mu restar­tu o Spidermanovi (Amazing Spider-man). Jeho zatím posled­ní film, ke kte­ré­mu slo­žil hud­bu je film Romeo a Julie (2013).

Též slo­žil hud­bu k fil­mu Streets of fire (1984) a Young guns (1989), ale nako­nec byla nahra­ze­na jiný­mi skla­da­te­li.

Kromě hud­by k fil­mům a seri­á­lům, slo­žil i něko­lik kon­cert­ních skla­deb: 1976: „Conversations“, 1977: „Spectral Shimmers“, 1998: „Titanic Suite“ (album Back to Titanic), 2000: „A Forest Passage“, 2012: „Titanic 3D Premiere“ a 2013: „Double Concerto for Violin and Cello“.


Detaily o článku James Horner


Foto:

Popis
Español: Fotografía de James Horner
Datum
Zdrojhttp://www.cinemusica.com.ar/wp-content/uploads/2012/07/james-horner.jpg
Autornezná­mý
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Permiso bajo licen­cia Creative Commons 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James-horner.jpg


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39243 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58108 KB. | 10.08.2022 - 13:12:57