Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > James Garner

James Garner

James Garner, rod­ným jmé­nem James Scott Bumgarner (7. dub­na 1928, Norman, Oklahoma, USA − 19. čer­ven­ce 2014) byl ame­ric­ký herec.

Po své babič­ce je indi­án­ské­ho půvo­du, neboť ta pochá­ze­la z indi­án­ské­ho kme­ne Cherokee. V mlá­dí slou­žil u ame­ric­ké­ho váleč­né­ho námoř­nic­tva, ale tuto služ­bu musel brzy opus­tit, pro­to­že měl moř­skou nemoc. Poté bojo­val v Korejské vál­ce, kde byl raněn a poz­dě­ji za ně obdr­žel ame­ric­ké vojen­ské vyzna­me­ná­ní Purpurové srd­ce.

V roce 1954 začí­nal s drob­ný­mi role­mi na Broadwayi, v tele­vi­zi, vystu­po­val i v tele­viz­ních rekla­mách. Postupně se pro­sa­zo­val zejmé­na v tele­vi­zi, kde na sebe popr­vé upo­zor­nil ve seri­á­lu Maverick z let 1957-1960. Mezi jeho nej­zná­měj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší fil­my pat­ří sní­mek Velký útěk z roku 1963.

V roce 1985 si zahrál ve sním­ku Murphyho dob­ro­druž­ství, za kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara.

Za svo­ji kari­é­ru, kte­rá trva­la více jak 50 let, vytvo­řil desít­ky fil­mo­vých a tele­viz­ních rolí. Je zná­mý např. ze sním­ků Maverick z roku 1994, kde si zahrál s Melem Gibsonem, nebo Zápisník jed­né lás­ky z roku 2004. V roce 2001 nada­bo­val jed­nu z hlav­ních postav v ani­mo­va­ném fil­mu Atlantida: Tajemná říše. S Julií Andrewsovou účin­ko­val ve sním­ku Viktor, Viktorie, s Audrey Hepburnovou ve sním­ku Dětská hodin­ka.

Zemřel v roce 2014 ve věku 86 let.


Detaily o článku James Garner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66263 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55755 KB. | 24.05.2022 - 13:49:11