Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série

James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série

Bond
Bond

Snad dosud nikdy jsem se do bio­gra­fu netě­šil více. Bondovka nume­ro dva­cet pět byla v mých očích jed­nou z fil­mo­vých udá­los­tí dese­ti­le­tí. A poně­vadž jsem labuž­ní­kem vel­kých pře­kva­pe­ní, za celé dva roky jsem neo­koš­to­val ani ždi­bec trai­le­ru na Není čas zemřít. I pro­to byl výsle­dek nako­nec kra­pet jiný, než jsem oče­ká­val.

Není čas zemřít nebo­li No Time to Die pře­pi­su­je his­to­rii bon­dov­ské série již od prv­ních vte­řin. Dosud nikdy jsme ve fil­mech o Jimmym Bondovi nespat­ři­li úvod­ní scé­nu odha­lu­jí­cí tragé­dii z minu­los­ti s thrille­ro­vým až horo­ro­vým náde­chem. Připadal jsem si, jako bych sle­do­val spí­še napí­na­vou sever­skou detek­tiv­ku.

Ze zasně­že­né­ho Norska se násled­ně tele­por­tu­je­me do pro­slu­ně­né Itálie, do maleb­né­ho kamen­né­ho měs­teč­ka, jehož kuli­sy tvo­ří pře­de­vším měs­ta Matera a Gravina in Puglia. Tady při­chá­zí prv­ní adre­na­lí­no­vá nálož a sou­čas­ně jed­na z nej­lep­ších akč­ních pasá­ží celé­ho fil­mu. Soupeřit s ní může snad jen akce na Kubě, kdy Jamesi Bondovi kry­je záda agent­ka CIA Paloma.

A prá­vě krás­ná, ba pří­mo okouz­lu­jí­cí Ana de Armas je jed­ním z nej­vět­ších kla­dů fil­mu. Kubánská hereč­ka si mimo­cho­dem zahrá­la s Danielem Craigem jed­nu z hlav­ních rolí už v před­loň­ském sním­ku Na nože. Tady ovšem zamr­zí její pou­ho­pou­hý něko­li­ka­mi­nu­to­vý štěk. Čekal jsem, že se poz­dě­ji na plát­no ješ­tě vrá­tí, obzvláš­tě když se o ní refe­ro­va­lo jako o jed­né z Bond girl. Želbohu se tak nesta­ne. Ale i tak pla­tí to, co řekl Palomě rov­něž samot­ný Bond, tedy, že byla napros­to úžas­ná.

Velkou pochva­lu si opět zaslou­ží i vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, jako je tomu u posled­ních bon­do­vek zvy­kem. Tentokrát se o top zábě­ry posta­ra­li reži­sér Cary Joji Fukunaga a kame­ra­man Linus Sandgren. Přesto tomu ale chy­bí něja­ký neza­po­me­nu­tel­ný vel­ko­le­pý moment, kte­ré nabí­dl před­cho­zí Spectre.

Stejně jako Spectre má i Není čas zemřít pár scé­náris­tic­kých trh­lin. Zpočátku se navíc děj tro­chu zaš­mod­r­chá­vá a začí­ná být slo­ži­tý na pocho­pe­ní, naštěs­tí ale násled­ně posta­vy v Londýně vše vysvět­lí. Co mi ovšem na pět­a­dva­cá­té bon­dov­ce oprav­du dosti chy­bě­lo, je zastou­pe­ní kla­sic­ké­ho bon­dov­ské­ho hudeb­ní­ho moti­vu.

Jinak ale 163 minut trva­jí­cí a tedy nejdel­ší film série pře­váž­nou část šla­pe veli­ce dob­ře. První dvě hodi­ny jsou vskut­ku sviž­nou podí­va­nou, zádrhel nastá­vá až ve finá­lo­vé čás­ti, kte­rá nám ser­ví­ru­je to, co už jsme v mno­ha bon­dov­kách, ale i v dal­ších akč­ních fil­mech, vidě­li nesčet­ně­krát, tedy hro­mad­nou pře­střel­ku a záchra­nu svě­ta.

V tom­to ohle­du se tedy žád­ná revo­lu­ce neko­ná. Ty oprav­do­vé, neče­ka­né a pro část divác­tva i dojem­né revo­lu­ce nabí­zí No Time to Die v živo­tě Jamese Bonda.

Závěr

Jsem spo­ko­jen, ale ne une­šen. Akce není špat­ná, ale po kous­cích ve Spectre jsem byl naml­sán více. Pokud bych měl porov­nat kupří­kla­du akč­ní mega­film loň­ské­ho roku Tenet, kte­rý měl rov­něž lehce bon­dov­ský nádech, s roz­luč­kou Daniela Craiga, jed­no­znač­ně u mě vítě­zí letoš­ní Jimmy Bond. Na tako­vé­ho Ethana Hunta a jeho posled­ní Mission: Impossible – Fallout ale Není čas nemřít zda­le­ka nemá.

Byl jsem téměř pře­svěd­čen, že po zhléd­nu­tí Není čas zemřít bude­me upra­vo­vat náš žeb­ří­ček TOP 5 bon­do­vek his­to­rie. Pětadvacátou bon­dov­ku bych ovšem den po prv­ním zhléd­nu­tí zařa­dil „až“ na pozi­ci čís­lo šest. Není ale všem dnům konec, jak se hez­ky čes­ky říká. Většina fil­mů s agen­tem 007 se mi konec­kon­ců napo­dru­hé líbi­la ješ­tě o kou­sek více. A v pří­pa­dě No Time to Die veli­ce seri­óz­ně uva­žu­ji nad tím, že bych si jej ješ­tě jed­nou zopák­nul v bio­gra­fu…

Pažótí verdikt: 75 %


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer / Nicole Dove


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,28544 s | počet dotazů: 227 | paměť: 56027 KB. | 22.05.2022 - 17:27:58