Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > TV Tipy > James Bond, Marty McFly i samotný Norman Bates nás čekají v TV tento týden

James Bond, Marty McFly i samotný Norman Bates nás čekají v TV tento týden

X2

Do kon­ce týd­ne nás čeká ješ­tě mno­ho fil­mů. Na kaž­dý den jsme pro Vás při­pra­vi­li 2 ty nej­lep­ší, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout v tele­vi­zi vidět. Určitě neza­po­meň­te na Bondovku, posled­ní díl Návratu do budouc­nos­ti a jed­no noč­ní pokra­čo­va­ní slav­né­ho horo­ru.

Středa 18.7.2018

23:45-02:30 Nova Cinema - Vítězové a pora­že­ní (1999)
Dramatický pří­běh stár­nou­cí­ho ame­ric­ké­ho fot­ba­lis­ty, kte­rý musí nastu­po­vat k zápa­sům i přes­to, že je zra­něn, pro­to­že jinak by mu jeho mís­to v základ­ní sesta­vě obsa­dil jeho mlad­ší kole­ga, kte­rý netr­pě­li­vě čeká na sebe­men­ší mož­nost, jak se do týmu dostat. Vztahy mezi nimi dvě­ma, jejich tre­né­rem a maji­te­lem klu­bu se vyhro­tí v oka­mži­ku, kdy se při­blí­ží roz­ho­du­jí­cí utká­ní sezó­ny ...

15:30-18:05 Prima MAX - The Social Network (2010)

V rám­ci nové­ho Fincherova fil­mu jakož­to „fil­mu o vzni­ku Facebooku“ to auto­ra jeho recen­ze svá­dí k tomu začít svůj člá­nek jakým­si shr­nu­tím toho­to inter­ne­to­vé­ho feno­mé­nu a pří­pad­ně při­po­jit i vlast­ní názor na něj. V kon­tex­tu The Social Network by však tako­vá úva­ha byla asi stej­ně rele­vant­ní, jako kdy­bych roz­ví­jel svůj názor na rekre­ač­ní plav­by výlet­ní­mi par­ní­ky v recen­zi na Cameronův Titanic.

Více v naší recen­zi.

Čtvrtek 19.7.2018

20:00-22:10 Prima MAX Srdečný pozdrav ze země­kou­le (1982)

Na Zemi při­sta­ne léta­jí­cí talíř v podo­bě kon­tej­ne­ru na odpad­ky a vystou­pí z něj dva ufo­ni. Jejich prv­ní ces­ta vede k dok­to­ro­vi Jánskému, kte­rý byl nej­vyš­ším počí­ta­čem Galaxie vybrán jako jejich prů­vod­ce, pro­to­že je napros­to prů­měr­ný a bez­vý­znam­ný. Ten není jejich návště­vou vůbec nad­šen, a pro­to­že spě­chá do prá­ce, nechá je doma samot­né. Ufoni se roz­hod­nou nej­pr­ve pro­zkou­mat zaří­ze­ní bytu a poda­ří se jim dok­to­ro­vo obyd­lí totál­ně zde­mo­lo­vat. Ani jejich dal­ší výzkumy nepro­bí­ha­jí zrov­na úspěš­ně. Všechno, co zjis­tí, odvy­sí­la­jí pro­střed­nic­tvím tele­viz­ní obra­zov­ky na svou pla­ne­tu a postup­ně při­pra­vu­jí Jánskému dal­ší hor­ké chvil­ky.

00:15-02:40 Prima MAX  Psycho II (1983)

Třiadvacet let poté, co byl Norman Bates uznán dušev­ně cho­rým pacha­te­lem dvoj­ná­sob­né vraž­dy a zmi­zel za bra­na­mi psy­chi­at­ric­ké­ho ústa­vu, byl léka­ři uznán za vylé­če­né­ho a přes pro­tes­ty někte­rých lidí pro­puš­těn. Kvůli sní­že­ní stát­ní­ho roz­počtu však Normana neče­ká žád­ná „mezi­sta­ni­ce“, kte­rá by mu uleh­či­la návrat do nor­mál­ní­ho živo­ta, a také není určen žád­ný soci­ál­ní pra­cov­ník, kte­rý by ho občas navští­vil. Norman se vrá­tí zpět do staré­ho gotic­ké­ho domu nad Batesovým mote­lem a najde si prá­ci v kuchy­ni blíz­ké­ho moto­res­tu jako umý­vač nádo­bí. Spřátelí se se sym­pa­tic­kou číš­ni­cí Mary, kte­rá dokon­ce sou­hla­sí, že se k němu nastě­hu­je. Jenže pak to začne zno­vu. Jeho dáv­no mrt­vá „mat­ka“ mu začí­ná tele­fo­no­vat a zane­dlou­ho dojde k prv­ní vraž­dě…

Pátek 20.7.2018

20:20-23:00 Prima Jeden svět nesta­čí (1999)

Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro mě byla nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku 2000. Dočkal jsem se brzy, což je na dru­hou stra­nu vykou­pe­no tím, že nemám na co se celý rok pořád­ně těšit. Jistě, jsou před námi lahůd­ky jako Mission: Impossible 2, Šestý smy­sl nebo Galaxy Quest, ale bon­dov­ky jsou pros­tě bon­dov­ky. Alespoň pro mě. Když jsem při­chá­zel 5.ledna před pro­jek­cí do kina, čekal jsem hod­ně. Nejdelší (a nej­lep­ší) předti­tul­ko­vou sek­ven­ci ze všech 19 bon­do­vek. Děj a spád, kte­rý bude naku­ko­vat, podob­ně jako tře­ba Matrix v roce minu­lém, do 21. sta­le­tí. Čekal jsem zkrát­ka Jamese Bonda par exce­lan­ce, krás­né dív­ky kolem něj a zlo­věst­né padou­chy. Po 128 minu­tách jsem pak musel, ač nerad, dát plně za prav­du Františku Fukovi. Jeden svět nesta­čí je lep­ší než Zítřek nikdy neu­mí­rá. Ale hor­ší než Zlaté oko.

Více v naší recen­zi.

22:30-00:55 Nova Dannyho par­ťá­ci 3 (2007)

Bezcharakterní pod­ni­ka­tel William Bank při stav­bě luxus­ní­ho hote­lu a her­ny vyu­žil a pak pod­ra­zil a okra­dl obchod­ní­ho part­ne­ra Reubena Tishkoffa. Ten se zhrou­til a po sil­ném infark­tu leží v nemoc­ni­ci, kde ho s celou par­tou navští­ví jeho pří­tel, pod­vod­ník Danny Ocean, Podle dok­to­ra potře­bu­je apa­tic­ký paci­ent něco, pro co by žil, a pod­le Dannyho je tím pra­vým řeše­ním pomsta. Rozhodnou se pro­to v den slav­nost­ní­ho ote­vře­ní Bankovo kasi­no vylou­pit a sou­čas­ně zabrá­nit udě­le­ní pres­tiž­ní „Ceny pěti dia­man­tů“. Ta má podo­bu náhr­del­ní­ku a zís­ka­ly ji zatím všech­ny Bankovy pod­ni­ky. Vypracují plán, pod­le nějž má sku­pi­na hrá­čů vyhrát pět set mili­o­nů dola­rů ve hrách, kte­ré bude mít Danny se svý­mi par­ťá­ky pod kon­t­ro­lou. Livingston je při­jat k blac­kjacku, brat­ři Malloyovi upra­ví sadu kos­tek a zajis­tí jejich doru­če­ní do kasi­na, o výsled­ky rule­ty se posta­ra­jí dál­ko­vě ovlá­da­né kulič­ky a upla­ce­ní kru­pi­é­ři. S pomo­cí vel­ké­ho vrtá­ku se par­ta chys­tá vyvo­lat otře­sy podob­né zemětře­se­ní, kte­ré by na chví­li vyřa­di­ly sle­do­va­cí sys­tém z pro­vo­zu. Místo kon­t­ro­lo­ra zaujme Saul. Situaci neče­ka­ně zkom­pli­ku­je poru­cha vrtá­ku, a tak se par­ta obrá­tí na Terryho Benedikta. Je to sice jejich nepří­tel, ale sou­čas­ně je mu Bankův nový pod­nik trnem v oku. Ten jim půj­čí na nový vrták, ale pod pod­mín­kou, že ukrad­nou všech­ny „Ceny pěti dia­man­tů“. V den slav­nost­ní­ho ote­vře­ní akci kom­pli­ku­je řada pře­ká­žek. Livingston je zatčen agen­tem Caldwellem. To celou akci ohro­zí, pro­to­že Bank zjis­tí, že pat­ří k Dannymu. Rozjetou akci už však nelze zasta­vit.

Sobota 21.7.2018

13:00-15:20 - Nova  Návrat do budouc­nos­ti III
Píše se rok 1955 a dr. Emmet Brown prá­vě ode­slal do budouc­nos­ti Martyho McFlye. Jenže v ten­týž oka­mžik mu pokle­pe na rame­no Marty, kte­rý se vrá­til pro alma­na­ch spor­tov­ních výsled­ků a uví­zl v minu­los­ti poté, co úder bles­ku ode­slal stroj času i s dr. Brownem do roku 1885. Podle dopi­su, kte­rý Marty od Browna dostal, byl stroj času poško­zen a v roce 1885 nee­xis­tu­je mož­nost jeho opra­vy, pro­to ho ukryl v jes­ky­ni, kde by ho Marty měl najít. Vzápětí Marty zjis­tí, že Doc byl něko­lik dnů po napsá­ní dopi­su zastře­len zeza­du jakým­si Bufordem Tannenem. Pustí se do opra­vy auta, aby se Marty mohl vydat Brownovi na pomoc, a zane­dlou­ho už star­tu­je na ces­tu do roku 1885. Tady se hned při­ple­te do ces­ty indi­á­nům, což má za násle­dek pali­vo­vou nádrž pro­stře­le­nou šípem. Ujme se ho rodi­na Seamuse McFlye. Marty se jim před­sta­ví jako Clint Eastwood a začne v měs­teč­ku pát­rat po Brownovi. Místo toho však nara­zí na Bufordův gang a málem na to dopla­tí živo­tem. Naštěstí včas zasáh­ne Brown. Společně pak začnou plá­no­vat návrat do budouc­nos­ti, při­čemž musí vyře­šit pro­blém s ben­zí­nem. Při pří­pra­vách se Brown sezná­mí s novou uči­tel­kou Clarou Claytonovou a oka­mži­tě se do ní zami­lu­je. Žena, kte­rá je nad­še­nou čte­nář­kou romá­nů Julese Vernea, jeho city opě­tu­je, a tak vědec dokon­ce začne uva­žo­vat o tom, že v minu­los­ti zůsta­ne. Martymu se poda­ří zma­řit Bufordův pokus o Brownovu vraž­du. Jenže situ­a­ce se poně­kud zkom­pli­ku­je. Nejprve Brown pro­zra­dí Claře, kdo ve sku­teč­nos­ti je, a ura­že­ná žena, kte­rá si mys­lí, že se jí vysmí­vá, ho opus­tí, a pak se ze žalu opi­je a pro­mešká dohod­nu­tou dobu odjez­du. Marty tak musí nastou­pit k sou­bo­ji s Bufordem. Jediné zku­še­nos­ti, kte­ré však Marty se stří­le­ním má, pochá­ze­jí z fil­mo­vých wes­ter­nů.

20:00-22:45 Prima Cool  X-Men 2 (2003)

V prv­ním díle se jed­na­lo hlav­ně o pro­blém Xavier ver­sus Magneto, a teď ve dru­hém se jed­ná o pro­blém Xavier + Magneto Stryker - gene­rál, kte­rý chce zni­čit mutan­ty úpl­ně všech­ny, pros­tě je vyhla­dit ze země. Do toho se ješ­tě „vrtá“ Worveline, kte­rý se postup­ně se sezna­mu­je se svo­jí minu­los­tí, čím pro­šel, kvů­li čemu ztra­til paměť a kvů­li čemu má v rukou vystr­ko­va­cí drá­py a kost­ru z nezni­či­tel­né­ho kovu.

Více v naší recen­zi

Neděle 22.7.2018

20:20-22:55 Prima  Indiana Jones a Poslední kří­žo­vá výpra­va (1989)

V roce 1938 dosta­ne Indiana Jones nabíd­ku od boha­té­ho sbě­ra­te­le Donovana, aby pře­vzal po svém otci, dok­to­ru Henry Jonesovi, kte­rý beze sto­py zmi­zel v Benátkách, pát­rá­ní po Svatém Grálu. V Benátkách najde Indiana v dopro­vo­du dok­tor­ky Schneiderové hrob kři­žác­ké­ho rytí­ře, jehož štít je sto­pou vedou­cí ke grá­lu. Také obje­ví otce a poda­ří se mu osvo­bo­dit ho z rukou nacis­tů, kte­ří po grá­lu rov­něž pasou. Důvodem je nejen význam relikvie, ale také pověst, že kdo se z něj napi­je, sta­ne se nesmr­tel­ným. Oba Jonesové se vyda­jí do Berlína pro odci­ze­ný deník, a přes­to­že je po nich vyhlá­še­no pát­rá­ní, poda­ří se jim ho zís­kat a za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí opus­tit Německo. Nacisté upla­tí sul­tá­na Hatajské repub­li­ky, aby moh­li pát­rat po Grálu, a přes­to­že jsou v chrá­mu s Grálem dřív než Jonesové, nepo­da­ří se jim pro­jít brá­nou, stře­že­nou tajem­ným Božím dechem. Indiana Jones je i se svý­mi dru­hy zajat a poté, co zrád­ný Donovan, pra­cu­jí­cí pro Němce, postře­lí jeho otce, je donu­cen jít pro Grál. S pomo­cí otco­va zápis­ní­ku pro­jde tře­mi nebez­peč­ný­mi zkouš­ka­mi, a setká se dokon­ce se sta­rým kři­žá­kem, chrá­ní­cím už sedm set let tajem­ství Grálu.

18:25-20:00 Nova Cinema- Příšerky s.r.o. (2001)

Příšerky s. r. o. je stra­ši­del­ná továr­na vede­ná Henrym J. Waternoosem. Jedním z jejích hlav­ních stra­ši­del je James P. Sullivan, jehož stra­ši­del­ným asi­s­ten­tem, nej­lep­ším pří­te­lem a spo­lubyd­lí­cím je Mike Wazowski. Do tajem­né­ho svě­ta pří­šer a stra­ši­del, kde se elek­tric­ká ener­gie zís­ká­vá z dět­ské­ho (vydě­še­né­ho) kři­ku, se nedo­pat­ře­ním dosta­ne hol­čič­ka Boo...

Zdroje: Stránky dis­tri­bu­to­rů & vlast­ní recen­ze Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53141 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55331 KB. | 21.09.2021 - 15:38:49