Kritiky.cz > Pro ženy > Sex a Vztahy > Jaký typ muže tě přitahuje?

Jaký typ muže tě přitahuje?

handsome1

Jsou to stej­ně sta­ří vrs­tev­ní­ci či zajíč­ko­vé, kte­ří dopo­sud nepo­zna­li bojiš­tě lás­ky, a kte­ří se rádi necha­jí zasvě­tit do tajů něhy a milo­vá­ní? A nebo tě nao­pak zlá­ka­li poměr­ně star­ší part­ne­ři, jež milu­jí roz­váž­ně a moud­ře; nabí­zí ti mno­hem víc, než by ti doká­zal dát jaký­ko­liv jiný  mla­dí­ček?

Nebo chceš zís­kat srd­ce nevší­mav­ce, jež tě igno­ru­je, i když jsi mu kdy­si byla tak po chu­ti? Otoč se k němu zády a klid­ně si zaflir­tuj s jeho nej­lep­ším kama­rá­dem, mož­ná  mu koneč­ně docvak­ne, o jak báječ­nou hol­ku asi při­šel…

Nebo se snad kaž­dou chví­li zakou­káš do zada­né­ho muže? Je sice prav­da, že ti nepři­taž­li­věj­ší už něko­ho mají, ale pokud svo­jí ženu sku­teč­ně milu­je, má s ní šťast­ný a spo­ko­je­ný  vztah, jen těž­ko ji opus­tí! Dopřej mu i ty to štěs­tí a poo­hlíd­ni se po někom jiném!

Vždyť po svě­tě krá­čí spous­ta atrak­tiv­ních, zají­ma­vých mužů, a mož­ná že mezi nimi je i ten tvůj vyvo­le­ný…  všich­ni v sobě ukrý­va­jí něco z pova­ho­vých rysů inte­lek­tu­á­la - uměl­ce, bavi­če, nedba­lé­ho, dob­ro­dru­ha, gentle­ma­na či pla­y­boye… a všech­ny tyto prv­ky se navzá­jem  mísí stej­ně jako bar­vy na malíř­ské pale­tě a vytvá­ří oje­di­ně­lá umě­lec­ká díla…

A to je dob­ře! Protože my ženy tak máme pří­le­ži­tost vybrat si z davu muž­ských toho, kte­rý by nám a našim potře­bám nej­víc vyho­vo­val… ostat­ně tak jako samot­ný život je o kom­pro­mi­sech, tak i při výbě­ru „doži­vot­ní­ho“ part­ne­ra je tře­ba spod­ní příč­ky žeb­říč­ku hod­not malin­ko pozmě­nit a vychut­nat si se zvo­le­ným pro­tějš­kem  prv­ní krůč­ky zami­lo­va­nos­ti.

hansome

Ale pozor! Vezmi nohy na rame­na před muži, jež si libu­jí v pěs­tě­né krá­se, v pře­lé­ta­vos­ti, v bohat­ství či pra­bíd­né pověs­ti, ale pokud i ty hle­dáš lás­ku na jed­nu noc, nemu­síš cho­dit zas až tak dale­ko. Je málo mužů, kte­ří řek­nou ne, neboť jak se říká, muži v tom­to smě­ru jsou odliš­ní než my ženy, a doká­ží sná­ze oddě­lit lás­ku od sexu, sex od lás­ky.

Možná za to mohou jejich geny, kte­ré se pře­nes­li z dáv­ných dob – pra­vě­ku, snad je to díky tomu, že jsou to prá­vě oni, co nemu­sí pod srd­cem devět měsí­ců nosit dítě. Snad pro­to se k této sku­teč­nos­ti sta­ví tolik odliš­ným způ­so­bem.

Proč muži dáva­jí před­nost chvil­ko­vým zná­mos­tem před trva­lý­mi? Toť otáz­ka! Proto si před těmi­to muži dávej vel­ký pozor, a pokud ti nejde čis­tě jen o sex, vyhni se jim obrov­ským oblou­kem a poo­hléd­ni se po jiném, dale­ko vhod­něj­ším kan­di­dá­to­vi…

 páv – svo­bod­ný muž

lev – snou­be­nec

osel – žena­tý muž

 

Intelektuál – umě­lec 

„Neviditelným svět­lem lás­ky bude jeho pohled jas­něj­ší a pro­ži­tek hlub­ší. V hloub­kách pod­vě­do­mí se tís­ni­ly nové síly, kte­ré ho pohá­ně­ly do prá­ce, dáva­ly mu tvůr­čí radost, a ta byla čis­tá, něž­ná a vzta­ho­va­la se na celý svět, na všech­ny lidi.“ (Cecilija Dinerová: Dívčí sou­boj)

Tento muž se čas­to utá­pí ve svých myš­len­kách, je stá­le zasně­ný a obrá­ce­ný do své­ho vnitř­ní­ho svě­ta. Snadno se nechá strh­nout k tvůr­čí prá­ci, aniž by sti­hl sle­do­vat, co se kolem něj děje.

Na jed­nu stra­nu doká­že být cit­li­vý, pozor­ný a neu­vě­ři­tel­ně lás­ky­pl­ný, ale jin­dy přes svo­je výky­vy nálad až nepří­jem­ný a nesne­si­tel­ný. Ve spo­leč­nos­ti lidí se sna­ží být vtip­ný, zábav­ný a šar­mant­ní, ale vět­ši­nou to všech­no poka­zí jeho ješit­ná pova­ha a ego­is­tic­ké cho­vá­ní.

Co se týče lás­ky, je doce­la neškod­ný. Jelikož u něj dochá­zí k vnitř­ní­mu boji s vel­ký­mi kom­plexy, nedo­stat­ky a křiv­da­mi pácha­ný­mi vůči jeho oso­bě, cho­vá se občas jako povrch­ní sobec nava­zu­jí­cí jen něž­ná přá­tel­ství s dív­ka­mi, aniž by po něm někdo poža­do­val lás­ky­pl­ná  vyzná­ní,

 

Nedbalý

„Jinoch se stá­vá mužem, když obe­jde kaluž, mís­to aby do ní vstou­pil.“ (Platón)

Nás ženy při­vá­dí k šílen­ství, a to zejmé­na svým sty­lem  nedba­lé­ho oblé­ká­ní jako např. zmač­ka­ná koši­le, sešla­pa­né boty, skvr­ny na miki­ně, natr­že­né kalho­ty atd. Prosím, omluv ho!

Těžko napra­víš zvy­ky napácha­né zane­dba­nou výcho­vou, rad­ši je pře­hlí­žej, a odmě­nou ti bude jeho nesmír­ná las­ka­vost a nad­při­ro­ze­ná schop­nost vcí­tit se do tvých poci­tů.

Dochvilnost a přes­nost není zrov­na jeho sil­nou strán­kou. Jste spo­lu už dlou­ho, ale stá­le cho­dí poz­dě? Nic naplat, staré­ho čer­ta novým kous­kům nena­u­číš a co se týče včas­ných pří­cho­dů, to už vůbec ne!  Raději schůz­ky plá­nuj tak, abys na ně moh­la při­jít poz­dě­ji, aniž bys ztrá­ce­la čas čeká­ním na své­ho opoz­dil­ce…

 

Playboy

„Až nebu­de koho čekat, zbu­de jen pře­bí­há­ní od jed­no­ho úto­čiš­tě k dru­hé­mu, noc bude úto­čiš­těm před den­ní­mi sta­rost­mi a úna­vou, den bude úto­čiš­těm před noč­ní samo­tou, samo­ta bude úto­čiš­těm před spo­leč­nos­tí lhos­tej­ných lidí, prá­ce před odpo­čin­kem a tak pořád doko­la.“ (Cecilija Dinerová: Dívčí sou­boj)

Všechny ženy se mu vrha­jí kolem krku, náru­če, někte­ré se sami zvou do jeho poste­le, a toto vše bere jako samo­zřej­most a kaž­do­den­ní rea­li­tu. Je pros­tě žáda­ný, a sám o sobě to moc dob­ře ví! Není tedy divu, že si je sám sebou a svý­mi kva­li­ta­mi napros­to jist, a dává to i pat­řič­ným způ­so­bem naje­vo tj. uvol­ně­ným drže­ním těla, pohle­dem, co řek­ne vše, či pal­ce nevě­dom­ky a nedba­le zasu­nu­té do kapes.

Pokud nechceš být nešťast­ná a pod­vá­dě­ná, radě­ji se tomu­to typu muže vyhni, věr­nost nepat­ří zrov­na mezi jeho sil­né strán­ky. I přes­to se ho nechceš vzdát, a chceš si zís­kat jeho srd­ce? Nezbývá mi nic jiné­ho, než ti držet pal­ce, a podat ti pořád­ně vel­ký kapes­ník na moře pro­bre­če­ných nocí, jež tě s ním čeka­jí…

 

Bavič

„Je vese­lá. Její srd­ce jásá a prá­vě to on potře­bu­je: roz­květ život­ní­ho jara, děv­če svě­ží a něž­né, ušlech­ti­lé a roz­já­sa­né jako šťast­ná lás­ka. Ne, nemu­sí se pře­tva­řo­vat.“  Cecilija Dinerová: Dívčí sou­boj)

Cítí se  dob­ře v kaž­dé spo­leč­nos­ti, ať už se jed­ná o dis­ko­té­ky, taneč­ní zába­vy, osla­vy, nebo i o spor­tov­ní utká­ní, neboť chce za kaž­dou cenu být stře­dem pozor­nos­ti. Svou vro­ze­nou vese­los­tí, poho­to­vým humo­rem a vel­kým množ­stvím vti­pů je vždyc­ky víta­ným spo­leč­ní­kem. Lehce si doká­že udě­lat legra­ci i sám ze sebe, poně­vadž pro něho není abso­lut­ně nic svaté…ale pozor, nesná­ší, když se někdo baví na jeho účet, natož aby ho zesměš­ňo­val!

Tenhle muž si potr­pí na uza­ví­rá­ní trva­lých přá­tel­ství a přá­te­lé jsou někdy pro něj důle­ži­těj­ší, než-li schůz­ka s milo­va­nou ženou. Jeho nakaž­li­vé­mu smí­chu se sice nedá odo­lat, a i když má vždy po ruce něja­ký dob­rý vtip zahá­ně­jí­cí i tu nej­chmur­něj­ší nála­du, přec budeš stá­le jen ta dru­há, a to po přá­te­lích a pub­li­ku, jež jsou k jeho srd­ci blíž!

handsome

Dobrodruh – kari­é­ris­ta

„Odejde navždy. V poko­ji zavlád­ne ticho. Všechno kolem bude mrt­vé, i ona umře, pro­to­že to bude jako smrt – nebu­de sly­šet jeho hlas, jak je zabra­ný do prá­ce a zapo­mí­ná na celý svět. Odejde navždy. Má ho poprosit, aby neod­chá­zel? Ráda by to udě­la­la, ale on neu­po­slech­ne.“ (Cecilija Dinerová: Dívčí sou­boj)

Tento muž bývá  vel­mi přá­tel­ský, spo­le­čen­ský, pro ženy vel­mi zají­ma­vý, stá­le s úsmě­vem na tvá­ři. Není však všech­no zla­to co se třpy­tí, a i tenhle dob­ro­druh má své zápor­né strán­ky. Když volá prá­ce, zapo­me­ne úpl­ně na všech­no, i na tu nej­lep­ší a nej­krás­něj­ší ženu pod slun­cem, jen aby se mohl věno­vat růstu své kari­é­ry.

Můžeš si být však napros­to jis­ta jeho věr­nos­tí, na to aby tě pod­ve­dl, by potře­bo­val více času, ale toho se mu díky prá­ci vůbec nedostává…a i když je zami­lo­va­ný, věnu­je se své prá­ci se stej­nou vytr­va­los­tí, s jakou se jí věno­val, než tě poznal.

I když tě bude stá­le pře­kva­po­vat nový­mi, vyna­lé­za­vý­mi věc­mi a nápa­dy, říkat ti vše pří­mo a ote­vře­ně, své prá­ci zůsta­ne věr­ný. Chceš-li ho i přes­to zís­kat, buď mu nej­lep­ší spo­leč­ni­cí, kte­rá nezka­zí žád­nou legra­ci a pone­chá mu dosta­tek vol­nos­ti na všech­ny jeho pra­cov­ní i mimo­pra­cov­ní akti­vi­ty.

 

Gentleman

„Muži pře­ce doká­ží milo­vat ženy i s nimi mlu­vit. Nechápu, jak by je moh­li milo­vat, kdy­by s nimi nemlu­vi­li a neby­li s nimi přá­tel­ští a důvěr­ní. Jak by moh­li?“ (Lawrence: Milence lady Chatterleyové)

Tenhle typ muže si pře­je­me potkat…  jestli­že si ho ulo­víš do svých sítí, urči­tě ti ho budou všech­ny ženy upřím­ně závi­dět! Pokud si potr­píš na to, aby se k tobě muž cho­val pozor­ně; pomohl ti vysvlék­nout a oblék­nout kabát, pomohl ti s žid­lič­kou, zapla­til účet jako pra­vý „gentle­man“, jsi na správ­né adre­se. Važ si ho! Pravých gentle­ma­nů je na svě­tě málo a jsou tak tro­chu na vymře­ní!

Toužíš-li po roman­tic­ké lás­ce, po něž­ném sně­ní, po večer­ních pro­cház­kách, po kou­pá­ní za úplň­ku, milo­vá­ní při svíč­kách, při­važ si k své­mu boku toho­to mužíč­ka!

Zdroj: Magie lás­ky, Andrea Bátovská

Zdroj Foto: Pixabay

  • SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky13. ledna 2020 SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky Pryč s konvenčním sexem? Už vás to nebaví? Potřebujete se dostat skrze bolesti, smutky a tuhé slupky zklamání ze sebe, ze života, z partnera? Tak toto jsou asi dvě nejdůležitější […] Posted in Pro ženy, Sex a Vztahy
  • Ničeho nelitujte!26. června 2020 Ničeho nelitujte! Lítost kvůli věcem, které jsme udělali, se může časem zmírnit. Neutišitelná je však lítost kvůli věcem, které jsme neudělali. (Sydney J. Harris) Nechcete žít tak, abyste na konci života […] Posted in Sex a Vztahy
  • Když samota bolí...14. ledna 2020 Když samota bolí... V našem  životě můžeme být obklopeni spoustou zajímavých lidí, a přesto se uvnitř cítit prázdní a osamělí. Ano, samoty se všichni zuby nehty bráníme, vyhýbáme, a v skrytu duše toužíme po […] Posted in Sex a Vztahy
  • Změny17. února 2020 Změny Nikdy není příliš pozdě stát se člověkem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough) Když chcete něco změnit, můžete začít koupí nových šatů, přestěhováním se, novým vymalováním bytu, získáním […] Posted in Sex a Vztahy
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Pták v kleci9. března 2020 Pták v kleci K posledním lidským svobodám patří vybírat si své vlastní postoje. (Victor Frankl) Slyšel jsem otázku: "Proč pták v kleci zpívá?" Svým způsobem jsme všichni ptáci v klecích, ale máme […] Posted in Sex a Vztahy
  • Trpělivost21. června 2020 Trpělivost To, co ničí vaše záměry, je netrpělivost. (Moliére) Jednou jsem slyšel příběh o manželovi, který se vrátil z války s postraumatickým stresovým syndromem. Manželka s ním po jeho návratu […] Posted in Sex a Vztahy
  • Děti: Ďáblové nebo andělé?29. dubna 2020 Děti: Ďáblové nebo andělé? Činy hovoří hlasitěji než slova. (Mark Twain) Vzhledem k tomu, že děti stejně většinou neposlouchají, nedělejte si příliš starostí s tím, co říkáte. Ale dělejte si hodně starostí s tím, co […] Posted in Sex a Vztahy
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Drahé kameny4. února 2020 Drahé kameny Jak stárneme, neměníme se ani k lepšímu, ani k horšímu, jen se stáváme sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se procházel po břehu řeky. Každý oblázek, který jsem viděl, měl ve […] Posted in Sex a Vztahy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...