Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Jaký typ muže tě přitahuje?

Jaký typ muže tě přitahuje?

handsome1
handsome1

Jsou to stej­ně sta­ří vrs­tev­ní­ci či zajíč­ko­vé, kte­ří dopo­sud nepo­zna­li bojiš­tě lás­ky, a kte­ří se rádi necha­jí zasvě­tit do tajů něhy a milo­vá­ní? A nebo tě nao­pak zlá­ka­li poměr­ně star­ší part­ne­ři, jež milu­jí roz­váž­ně a moud­ře; nabí­zí ti mno­hem víc, než by ti doká­zal dát jaký­ko­liv jiný  mla­dí­ček?

Nebo chceš zís­kat srd­ce nevší­mav­ce, jež tě igno­ru­je, i když jsi mu kdy­si byla tak po chu­ti? Otoč se k němu zády a klid­ně si zaflir­tuj s jeho nej­lep­ším kama­rá­dem, mož­ná  mu koneč­ně docvak­ne, o jak báječ­nou hol­ku asi při­šel…

Nebo se snad kaž­dou chví­li zakou­káš do zada­né­ho muže? Je sice prav­da, že ti nepři­taž­li­věj­ší už něko­ho mají, ale pokud svo­jí ženu sku­teč­ně milu­je, má s ní šťast­ný a spo­ko­je­ný  vztah, jen těž­ko ji opus­tí! Dopřej mu i ty to štěs­tí a poo­hlíd­ni se po někom jiném!

Vždyť po svě­tě krá­čí spous­ta atrak­tiv­ních, zají­ma­vých mužů, a mož­ná že mezi nimi je i ten tvůj vyvo­le­ný…  všich­ni v sobě ukrý­va­jí něco z pova­ho­vých rysů inte­lek­tu­á­la - uměl­ce, bavi­če, nedba­lé­ho, dob­ro­dru­ha, gentle­ma­na či pla­y­boye… a všech­ny tyto prv­ky se navzá­jem  mísí stej­ně jako bar­vy na malíř­ské pale­tě a vytvá­ří oje­di­ně­lá umě­lec­ká díla…

A to je dob­ře! Protože my ženy tak máme pří­le­ži­tost vybrat si z davu muž­ských toho, kte­rý by nám a našim potře­bám nej­víc vyho­vo­val… ostat­ně tak jako samot­ný život je o kom­pro­mi­sech, tak i při výbě­ru „doži­vot­ní­ho“ part­ne­ra je tře­ba spod­ní příč­ky žeb­říč­ku hod­not malin­ko pozmě­nit a vychut­nat si se zvo­le­ným pro­tějš­kem  prv­ní krůč­ky zami­lo­va­nos­ti.

hansome

Ale pozor! Vezmi nohy na rame­na před muži, jež si libu­jí v pěs­tě­né krá­se, v pře­lé­ta­vos­ti, v bohat­ství či pra­bíd­né pověs­ti, ale pokud i ty hle­dáš lás­ku na jed­nu noc, nemu­síš cho­dit zas až tak dale­ko. Je málo mužů, kte­ří řek­nou ne, neboť jak se říká, muži v tom­to smě­ru jsou odliš­ní než my ženy, a doká­ží sná­ze oddě­lit lás­ku od sexu, sex od lás­ky.

Možná za to mohou jejich geny, kte­ré se pře­nes­li z dáv­ných dob – pra­vě­ku, snad je to díky tomu, že jsou to prá­vě oni, co nemu­sí pod srd­cem devět měsí­ců nosit dítě. Snad pro­to se k této sku­teč­nos­ti sta­ví tolik odliš­ným způ­so­bem.

Proč muži dáva­jí před­nost chvil­ko­vým zná­mos­tem před trva­lý­mi? Toť otáz­ka! Proto si před těmi­to muži dávej vel­ký pozor, a pokud ti nejde čis­tě jen o sex, vyhni se jim obrov­ským oblou­kem a poo­hléd­ni se po jiném, dale­ko vhod­něj­ším kan­di­dá­to­vi…

 páv – svo­bod­ný muž

lev – snou­be­nec

osel – žena­tý muž

 

Intelektuál – umě­lec 

„Neviditelným svět­lem lás­ky bude jeho pohled jas­něj­ší a pro­ži­tek hlub­ší. V hloub­kách pod­vě­do­mí se tís­ni­ly nové síly, kte­ré ho pohá­ně­ly do prá­ce, dáva­ly mu tvůr­čí radost, a ta byla čis­tá, něž­ná a vzta­ho­va­la se na celý svět, na všech­ny lidi.“ (Cecilija Dinerová: Dívčí sou­boj)

Tento muž se čas­to utá­pí ve svých myš­len­kách, je stá­le zasně­ný a obrá­ce­ný do své­ho vnitř­ní­ho svě­ta. Snadno se nechá strh­nout k tvůr­čí prá­ci, aniž by sti­hl sle­do­vat, co se kolem něj děje.

Na jed­nu stra­nu doká­že být cit­li­vý, pozor­ný a neu­vě­ři­tel­ně lás­ky­pl­ný, ale jin­dy přes svo­je výky­vy nálad až nepří­jem­ný a nesne­si­tel­ný. Ve spo­leč­nos­ti lidí se sna­ží být vtip­ný, zábav­ný a šar­mant­ní, ale vět­ši­nou to všech­no poka­zí jeho ješit­ná pova­ha a ego­is­tic­ké cho­vá­ní.

Co se týče lás­ky, je doce­la neškod­ný. Jelikož u něj dochá­zí k vnitř­ní­mu boji s vel­ký­mi kom­plexy, nedo­stat­ky a křiv­da­mi pácha­ný­mi vůči jeho oso­bě, cho­vá se občas jako povrch­ní sobec nava­zu­jí­cí jen něž­ná přá­tel­ství s dív­ka­mi, aniž by po něm někdo poža­do­val lás­ky­pl­ná  vyzná­ní,

 

Nedbalý

„Jinoch se stá­vá mužem, když obe­jde kaluž, mís­to aby do ní vstou­pil.“ (Platón)

Nás ženy při­vá­dí k šílen­ství, a to zejmé­na svým sty­lem  nedba­lé­ho oblé­ká­ní jako např. zmač­ka­ná koši­le, sešla­pa­né boty, skvr­ny na miki­ně, natr­že­né kalho­ty atd. Prosím, omluv ho!

Těžko napra­víš zvy­ky napácha­né zane­dba­nou výcho­vou, rad­ši je pře­hlí­žej, a odmě­nou ti bude jeho nesmír­ná las­ka­vost a nad­při­ro­ze­ná schop­nost vcí­tit se do tvých poci­tů.

Dochvilnost a přes­nost není zrov­na jeho sil­nou strán­kou. Jste spo­lu už dlou­ho, ale stá­le cho­dí poz­dě? Nic naplat, staré­ho čer­ta novým kous­kům nena­u­číš a co se týče včas­ných pří­cho­dů, to už vůbec ne!  Raději schůz­ky plá­nuj tak, abys na ně moh­la při­jít poz­dě­ji, aniž bys ztrá­ce­la čas čeká­ním na své­ho opoz­dil­ce…

 

Playboy

„Až nebu­de koho čekat, zbu­de jen pře­bí­há­ní od jed­no­ho úto­čiš­tě k dru­hé­mu, noc bude úto­čiš­těm před den­ní­mi sta­rost­mi a úna­vou, den bude úto­čiš­těm před noč­ní samo­tou, samo­ta bude úto­čiš­těm před spo­leč­nos­tí lhos­tej­ných lidí, prá­ce před odpo­čin­kem a tak pořád doko­la.“ (Cecilija Dinerová: Dívčí sou­boj)

Všechny ženy se mu vrha­jí kolem krku, náru­če, někte­ré se sami zvou do jeho poste­le, a toto vše bere jako samo­zřej­most a kaž­do­den­ní rea­li­tu. Je pros­tě žáda­ný, a sám o sobě to moc dob­ře ví! Není tedy divu, že si je sám sebou a svý­mi kva­li­ta­mi napros­to jist, a dává to i pat­řič­ným způ­so­bem naje­vo tj. uvol­ně­ným drže­ním těla, pohle­dem, co řek­ne vše, či pal­ce nevě­dom­ky a nedba­le zasu­nu­té do kapes.

Pokud nechceš být nešťast­ná a pod­vá­dě­ná, radě­ji se tomu­to typu muže vyhni, věr­nost nepat­ří zrov­na mezi jeho sil­né strán­ky. I přes­to se ho nechceš vzdát, a chceš si zís­kat jeho srd­ce? Nezbývá mi nic jiné­ho, než ti držet pal­ce, a podat ti pořád­ně vel­ký kapes­ník na moře pro­bre­če­ných nocí, jež tě s ním čeka­jí…

 

Bavič

„Je vese­lá. Její srd­ce jásá a prá­vě to on potře­bu­je: roz­květ život­ní­ho jara, děv­če svě­ží a něž­né, ušlech­ti­lé a roz­já­sa­né jako šťast­ná lás­ka. Ne, nemu­sí se pře­tva­řo­vat.“  Cecilija Dinerová: Dívčí sou­boj)

Cítí se  dob­ře v kaž­dé spo­leč­nos­ti, ať už se jed­ná o dis­ko­té­ky, taneč­ní zába­vy, osla­vy, nebo i o spor­tov­ní utká­ní, neboť chce za kaž­dou cenu být stře­dem pozor­nos­ti. Svou vro­ze­nou vese­los­tí, poho­to­vým humo­rem a vel­kým množ­stvím vti­pů je vždyc­ky víta­ným spo­leč­ní­kem. Lehce si doká­že udě­lat legra­ci i sám ze sebe, poně­vadž pro něho není abso­lut­ně nic svaté…ale pozor, nesná­ší, když se někdo baví na jeho účet, natož aby ho zesměš­ňo­val!

Tenhle muž si potr­pí na uza­ví­rá­ní trva­lých přá­tel­ství a přá­te­lé jsou někdy pro něj důle­ži­těj­ší, než-li schůz­ka s milo­va­nou ženou. Jeho nakaž­li­vé­mu smí­chu se sice nedá odo­lat, a i když má vždy po ruce něja­ký dob­rý vtip zahá­ně­jí­cí i tu nej­chmur­něj­ší nála­du, přec budeš stá­le jen ta dru­há, a to po přá­te­lích a pub­li­ku, jež jsou k jeho srd­ci blíž!

handsome

Dobrodruh – kari­é­ris­ta

„Odejde navždy. V poko­ji zavlád­ne ticho. Všechno kolem bude mrt­vé, i ona umře, pro­to­že to bude jako smrt – nebu­de sly­šet jeho hlas, jak je zabra­ný do prá­ce a zapo­mí­ná na celý svět. Odejde navždy. Má ho poprosit, aby neod­chá­zel? Ráda by to udě­la­la, ale on neu­po­slech­ne.“ (Cecilija Dinerová: Dívčí sou­boj)

Tento muž bývá  vel­mi přá­tel­ský, spo­le­čen­ský, pro ženy vel­mi zají­ma­vý, stá­le s úsmě­vem na tvá­ři. Není však všech­no zla­to co se třpy­tí, a i tenhle dob­ro­druh má své zápor­né strán­ky. Když volá prá­ce, zapo­me­ne úpl­ně na všech­no, i na tu nej­lep­ší a nej­krás­něj­ší ženu pod slun­cem, jen aby se mohl věno­vat růstu své kari­é­ry.

Můžeš si být však napros­to jis­ta jeho věr­nos­tí, na to aby tě pod­ve­dl, by potře­bo­val více času, ale toho se mu díky prá­ci vůbec nedostává…a i když je zami­lo­va­ný, věnu­je se své prá­ci se stej­nou vytr­va­los­tí, s jakou se jí věno­val, než tě poznal.

I když tě bude stá­le pře­kva­po­vat nový­mi, vyna­lé­za­vý­mi věc­mi a nápa­dy, říkat ti vše pří­mo a ote­vře­ně, své prá­ci zůsta­ne věr­ný. Chceš-li ho i přes­to zís­kat, buď mu nej­lep­ší spo­leč­ni­cí, kte­rá nezka­zí žád­nou legra­ci a pone­chá mu dosta­tek vol­nos­ti na všech­ny jeho pra­cov­ní i mimo­pra­cov­ní akti­vi­ty.

 

Gentleman

„Muži pře­ce doká­ží milo­vat ženy i s nimi mlu­vit. Nechápu, jak by je moh­li milo­vat, kdy­by s nimi nemlu­vi­li a neby­li s nimi přá­tel­ští a důvěr­ní. Jak by moh­li?“ (Lawrence: Milence lady Chatterleyové)

Tenhle typ muže si pře­je­me potkat…  jestli­že si ho ulo­víš do svých sítí, urči­tě ti ho budou všech­ny ženy upřím­ně závi­dět! Pokud si potr­píš na to, aby se k tobě muž cho­val pozor­ně; pomohl ti vysvlék­nout a oblék­nout kabát, pomohl ti s žid­lič­kou, zapla­til účet jako pra­vý „gentle­man“, jsi na správ­né adre­se. Važ si ho! Pravých gentle­ma­nů je na svě­tě málo a jsou tak tro­chu na vymře­ní!

Toužíš-li po roman­tic­ké lás­ce, po něž­ném sně­ní, po večer­ních pro­cház­kách, po kou­pá­ní za úplň­ku, milo­vá­ní při svíč­kách, při­važ si k své­mu boku toho­to mužíč­ka!

Zdroj: Magie lás­ky, Andrea Bátovská

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47880 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55499 KB. | 17.05.2022 - 06:47:57