Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jakub Železný: Nabídneme originální pohled na dramatické dění dne 21. srpna

Jakub Železný: Nabídneme originální pohled na dramatické dění dne 21. srpna

PredStooLety

Jak bude pořad Dnes před 50 lety kon­ci­po­ván? Stejně jako u minu­lé­ho dílu, kte­rý jsme vysí­la­li k výro­čí komu­nis­tic­ké­ho pře­vra­tu, uvi­dí divá­ci během dne něko­lik dvou­mi­nu­to­vých vstu­pů. Tentokrát jich bude sedm a prv­ní pobě­ží už pět minut před dru­hou hodi­nou ran­ní, dal­ší pak kolem šes­té, kolem devá­té, kdy bude vstup sou­čás­tí vysí­lá­ní Studia 6, dále před poled-nem, pak před dru­hou hodi­nou a zhru­ba de-set minut po 16. hodi­ně. Poslední odvy­sí­lá­me před 18. hodi­nou.

Bude i ten­to­krát uza­ví­rat celo­den­ní tema-tické vysí­lá­ní hlav­ní večer­ní pořad?

Ano, hlav­ní večer­ní pořad nabíd­ne ori­gi­nál­ní pohled na dra­ma­tic­ké dění dne 21. srp­na, tedy prv­ní­ho dne inva­ze vojsk var­šav­ské smlou­vy. Byl to den, kdy došlo k prv­ním a dosti počet-ným ztrátám na živo­tech. Mnoho lidí bylo zra-něno a řada z nich se s násled­ky těž­kých zraně-ní potý­ká celý život. Máme tedy nejen pří­běhy, kte­ré zasa­dí udá­los­ti do sou­vis­los­tí, ale také mno­ho přímých svěd­ků. Pracujeme samozřej-mě i s dobo­vý­mi zábě­ry, z nichž někte­ré jsou vel­mi málo zná­mé, oprav­du uni­kát­ní.

Které kon­krét­ní momen­ty 21. srp­na 1968 pořad uká­že?

Celý 21. srpen byl na udá­los­ti vel­mi boha­tý. Nej-větším oříš­kem tak pro nás bylo udě­lat jaký­si výběr, pro­to­že v dva­a­pa­de­sá­ti minu­tách ne-můžeme reflek­to­vat úpl­ně vše. Zaměřili jsme se i na při­po­mín­ku obě­tí, o nichž se až do pádu reži­mu mlče­lo a o kte­rých také his­to­ri­ko­vé dlou­ho nemě­li veš­ke­ré úda­je.

Objeví se v pořa­du tvá­ře Československé tele­vi­ze?

Z tvá­ří ČST můžu pro­zra­dit Kamilu Moučkovou.

Dnes před 50 lety nava­zu­je na úno­ro­vý Dnes před 70 lety. Budou tyto pořa­dy v ně-čem odliš­né?

Doufáme, že ten­to díl bude ješ­tě pes­t­řej­ší, mimo jiné také díky tomu, že fil­mo­vých obra-zových archi­vů je ze srp­na 68 mno­hem více. Máme také více repor­té­rů, kte­ří infor­mu­jí pří-mo z teré­nu.

Jaké jste měli ohla­sy na úno­ro­vý Dnes před 70 lety?

Ohlas, kte­ré měl minu­lý díl, jsme vůbec nečeka-li a vel­mi nás potě­šil. Zdá se, že prin­cip for­má­tu, kte­rý sou­do­bý­mi zpra­vo­daj­ský­mi pro­střed­ky infor­mu­je o dění, jako by se dělo „prá­vě dnes“, a je, řek­ně­me, dyna­mič­těj­ší a pře­hled­něj­ší, di-váky oslo­vil. Pevně věří­me, že je dal­ší díl nezkla-me a že se dozvě­dí i něco nové­ho.

Nebojíte se, že pořad v lidech vyvo­lá­vá vel-ké emo­ce, když je pře­ne­se v čase a budou se cítit, jako kdy­by pro­ží­va­li zno­vu pří­mo ten den?

Naopak je důle­ži­té, aby to v lidech emo­ce vyvo-lalo a bude­me se o to sna­žit. I pod­le posled­ních prů­zku­mů je tohle datum jed­no z těch pro Če-chy (a věřím, že i pro Slováky) nej­dů­le­ži­těj­ších a vel­mi nega­tiv­ně vní­ma­ných. Je to význam­ný, tra­gic­ký den. A k němu emo­ce pat­ří! Já se za ně ve vysí­lá­ní sty­dět v ten­to den nebu­du.

Co by pod­le Vás lidé měli vědět o 21. srpnu 1968?

Že to byl den zra­dy, kte­rý stál mno­ho lid­ských ži-votů neoz­bro­je­ných Čechů a Slováků včet­ně dětí. Že to byl den, na kte­rý musí­me vzpo­mí­nat s po-citem han­by za ty, kte­ří nás zra­di­li, a s poci­tem pýchy na ty, kte­ří se nebá­li oku­pan­tům posta­vit. Je to pře­de­vším den památ­ky obě­tí oku­pa­ce.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK16. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - SNÍŽEK Q. Co je nejlepší na tom, že jsi spláchnutej? A. Už nejsem pod nadvládou arogantních lidí! Nepoutají mě okovy lidské společnosti! Jsem plně emancipován! Jsem vymaněný z pastí a nástrah […]
  • ROZHOVOR S REŽISÉREM TOMÁŠEM KUDRNOU7. března 2013 ROZHOVOR S REŽISÉREM TOMÁŠEM KUDRNOU S myšlenkou natočení filmu o první přímé volbě prezidenta přišli zkušení producenti z Negativu Kateřina Černá a Pavel Strnad, kteří vás oslovili k jeho režii. Proč si myslíte, že oslovili […]
  • Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám29. ledna 2016 Alžběta Bartošová: Nefér situacemi se nezabývám Dosud jste měla zkušenosti především s muzikály, případně televizními seriály, co pro vás znamenala tato první velká role ve filmu? Byla to pro mě velká výzva a zároveň příležitost. Před […]
  • Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou? Zdeněk Troška je výjimečný člověk. Vážím si jeho srdečné povahy a vzdělanosti a setkání s ním je pro mě vždycky velká radost. Jezdí k […]
  • Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová17. března 2018 Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových rolí a seriálů. A letos získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Bába z […]
  • Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos Co pro vás znamená Po strništi bos? Po strništi bos je vzpomínka na dobu protektorátu, kdy jsem byl přesazen z města na venkov a učil se tam žít. Naučil jsem se tam – a to vyjadřuje […]
  • Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým20. dubna 2018 Hastrman - Rozhovor s Karlem Dobrým Jak byste popsal postavu hastrmana? Našel jste s ním nějakou společnou řeč? V čem jste naopak rozdílní? Hastrman je živelný polobůh svíraný společností, v níž se právě nachází. To jsme […]
  • David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější27. května 2018 David Ondříček: Chtěl jsem, aby ten film byl co nejopravdovější Čím je pro Vás Dukla 61? Je to katastrofický film, rodinný film na pozadí katastrofy, nebo historické drama? První díl je rodinné drama, druhý spíš katastrofický film. Co pro Vás bylo […]
  • Jitka Rudolfová - scénář a režie12. srpna 2019 Jitka Rudolfová - scénář a režie Jak vlastně vznikl nápad napsat a režírovat pohádku? Vzniklo to vlastně už před pěti šesti lety, kdy jsem dokončila film Rozkoš. S Vaškem Neužilem a Jardou Pleslem jsme se z legrace […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]