Kritiky.cz > Recenze knih > Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová

Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová

jirina

Jakub Horváth se věnu­je pub­li­kač­ní čin­nos­ti zamě­ře­né na hud­bu, film i diva­dlo a exter­ně spo­lu­pra­cu­je s peri­o­di­ky Xantipa, Týdeník RozhlasHarmonie.

V této kni­ze se sou­stře­dil na drži­tel­ku mno­ha pres­tiž­ních oce­ně­ní, Jiřinu Bohdalovou. Podotýká, že si tato význam­ná osob­nost vydo­by­la na čes­ké fil­mo­vé i diva­del­ní scé­ně výji­meč­né herec­ké posta­ve­ní. Cílem pub­li­ka­ce je upo­zor­nit na její neprá­vem opo­mí­je­né role a záro­veň je dopl­nit o ty nej­no­věj­ší. Autor také oslo­vil 54 kole­gů této uměl­ky­ně, aby mu pomoh­li zjis­tit, v čem tkví její oje­di­ně­lost a talent.

Nejprve se zamě­řu­je na výběr fil­mů, v nichž se tato feno­me­nál­ní hereč­ka obje­vi­la, od nej­út­lej­ší­ho dět­ství až po sou­čas­nost. První mlu­ve­ný sní­mek, v němž se jako osmi­le­tá před­sta­vi­la coby dcer­ka zra­ně­né­ho dílo­ve­dou­cí­ho, byl Zlatý člo­věk reži­sé­ra Vladimíra Slavínského. O rok poz­dě­ji násle­do­val film Madla zpí­vá Evropě, kde ztvár­ni­la člen­ku Klánova dět­ské­ho sbo­ru. Představila se i v zapo­me­nu­tém fil­mu Anička jde do ško­ly, ve kte­rém hrá­la uči­tel­ku. Následovala díla Až při­jde kocour, Pršelo jim štěs­tíKomedie s Klikou. Dále nesmí­me opo­me­nout oce­ňo­va­ná psy­cho­lo­gic­ká dra­ma­ta Ucho či Kat nepo­čká a hoř­kou kome­dii Smích se lepí na paty, v němž zazá­ři­la po boku Vlastimila Brodského. Zajímavý je rov­něž film Ireny Pavláskové Corpus delicti, str­hu­jí­cí Fany Karla Kachyni, Vrásky z lás­ky a zatím posled­ní Každý mili­on dob­rý, jenž dle své­ho scé­ná­ře nato­čil Zdeněk Zelenka.

Jakub Horváth při­po­mí­ná i zda­ři­lé hudeb­ní cykly Babiččina kra­bič­kaBejvávalo reži­sé­ra Zdeňka Podskalského.

Tento netra­dič­ní živo­to­pis pokra­ču­je roz­ho­vo­rem s Jiřinou Bohdalovou z roku 2012 s dota­zy, kte­ré nikdy dří­ve neby­ly polo­že­ny, mimo jiné zda se zto­tož­ňu­je s rolí, již má hrát, jaká vlast­nost je pro her­ce nej­dů­le­ži­těj­ší, či zda hra­je radě­ji posta­vy, jejichž cha­rak­ter je jí blíz­ký.

Poté už při­chá­ze­jí na řadu glo­sy, postře­hy a vzpo­mín­ky jejích kole­gů dle pře­dem polo­že­ných dva­nác­ti otá­zek, pří­klad­ně kdy o ní sly­še­li popr­vé, k jaké zahra­nič­ní hereč­ce by ji při­rov­na­li, v jaké roli by ji chtě­li vidět a co by jí popřá­li do budouc­na.

Mezi osob­nos­ti, jež ji popi­so­va­ly, nále­ží reži­sé­ři Jiří Adamec, Hynek Bočan, Juraj Herz, Dušan Klein, Vojtěch Kotek, Zdeněk Troška, Václav Vorlíček či Zdeněk Zelenka. Z here­ček pak Ivanka Devátá, Květa Fialová, Daniela Kolářová, Naďa Konvalinková, Hana Maciuchová, Taťjana Medvecká, Jaroslava Obermaierová, Luba Skořepová a Gabriela Vránová.

Z kole­gů jme­nuj­me mezi dal­ší­mi rov­něž Michala Dlouhého, Josefa Dvořáka, Jaromíra Hanzlíka, Jiřího Krampola, Lubomíra Lipského, Petra Nárožného, Františka Němce, Viktora Preisse, Jana Přeučila, Jana Rosáka, Svatopluka Skopala, Jiřího Štěpničku, Václava Vydru, Josefa Zímu a Stanislava Zindulku.

Svazek obsa­hu­je foto­gra­fie z natá­če­ní sním­ků Bejvávalo, Buldoci a třeš­něCorpus delicti.

Potěší všech­ny, kte­ří mají rádi Jiřinu Bohdalovou a chtě­jí se dozvě­dět dal­ší podrob­nos­ti z její­ho živo­ta v názo­rech blíz­kých spo­lu­pra­cov­ní­ků či přá­tel. Kniha je sym­pa­tic­ká i v tom, že popi­su­je tuto pozo­ru­hod­nou osob­nost jako celek - upřím­ně, bez příkras a neu­vě­ři­tel­ně lid­sky. Obsahuje názo­ry všech gene­ra­cí, od té nejmlad­ší, repre­zen­to­va­né her­cem Janem Hofmanem nebo reži­sé­rem Vojtěchem Kotkem, až k nej­star­ší, zastou­pe­né Lubomírem Lipským a Ljubou Skořepovou. Všichni dotá­za­ní se sna­ži­li popsat tuto skvě­lou ženu ze své­ho pohle­du a k opa­ko­vá­ní infor­ma­cí dochá­zí jen ohled­ně výčtu jejích nej­lep­ších fil­mů, mezi nimiž vět­ši­nou jme­nu­jí Ucho či Fany a v při­po­dob­ně­ní k svě­to­vé hereč­ce Giuliettě Masině.

Též se shod­li na tom, že mat­ka Simony Stašové je uměl­ky­ně, jež u nás zatím nemá kon­ku­ren­ci. Dokáže zahrát úlo­hy nejen komic­ké, ale i dra­ma­tic­ké a niter­né, což v tako­vém roz­sa­hu nedo­ká­že žád­ná kole­gy­ně. Snaží se vždy posta­vu pocho­pit a co nej­lé­pe její pro­ži­tek zpro­střed­ko­vat divá­kům, ať už v diva­dle, či u tele­viz­ních obra­zo­vek. Srdce dětí si zas zís­ka­la záslu­hou růz­no­ro­dých pohád­ko­vých postav a Večerníčků, jimž pro­půj­či­la hlas.

Každý si ji pama­tu­je jinou, oso­bi­tou, avšak prá­vě pro­to tak výji­meč­nou. Bývá svým vypra­věč­ským talen­tem čas­to při­rov­ná­vá­na k Vladimíru Menšíkovi a její kome­di­ál­ní talent oce­nil dokon­ce Jan Werich. Jak říka­jí, těž­ší je divá­ka roz­pla­kat než roze­smát. A Jiřině Bohdalové se obo­jí daří na výbor­nou.

Hodnocení: 90 %


  • Autor: Jakub Horváth
  • Žánr: osob­nos­ti, film, diva­dlo
  • Nakladatelstvi: MOTTO
  • Datum vydá­ní: 25.04.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,55818 s | počet dotazů: 230 | paměť: 46838 KB. | 06.03.2021 - 00:10:09