Kritiky.cz > Pro domov > Jakou barvu zvolit na novou fasádu?

Jakou barvu zvolit na novou fasádu?

img a301206 w1994 t1511294615

Říká se, že dokud člo­věk nebyd­lí ve vlast­no­ruč­ně posta­ve­ném domě, nemů­že jej nazý­vat svým domo­vem. Tvrdit, že je toto tvr­ze­ní prav­di­vé, samo­zřej­mě nehod­lám, já sama byd­lím v bytě 2+1 , kte­rý se roz­hod­ně nedá pova­žo­vat za vysně­ný, a domov mu přes­to říkám.
Chcete-li se ale řídit tím­to sta­rým pra­vi­dlem, nebo jste se pod­le něj již zaří­di­li, jed­na z prv­ních věcí, kte­rou po dosta­vě­ní bará­ku bude­te řešit, bude zajis­té barva fasády. Jakou kom­bi­na­ci barev zvo­lit, aby dům nepů­so­bil pří­liš extra­va­gant­ně nebo nao­pak pří­liš fád­ně?
malíř fasády
3 tren­dy posled­ních let v kom­bi­na­cích barev fasád

1.      Zelená

Poslední dobou se stá­le více a více roz­ši­řu­je trend zele­né bar­vy, kte­rá je pří­jem­ná, navo­zu­je uklid­ňu­jí­cí, ale přes­to vese­lou atmo­sfé­ru. Samozřejmě důle­ži­té je, jaký odstín bar­vy zvo­lí­me – tma­vá zele­ná není vhod­nou vol­bou pro samo­stat­né nane­se­ní na fasádu, pro­to­že je, jak již název odstí­nu vypo­ví­dá, tma­vá, a tudíž i dost ost­rá pro při­hlí­že­jí­cí oči. Obecně se tmavší bar­vy dopo­ru­ču­jí pou­ze jako dopl­ně­ní jiných, svět­lej­ších barev, jako je tře­ba svět­le šedá, či svět­le oran­žo­vá.
Na dru­hou stra­nu svět­le zele­ná se hodí stej­ně tak jako samo­stat­ná barva, či barva dopl­ňu­jí­cí jinou.

2.      Červená

Tmavě čer­ve­ná barva je skvě­lou vol­bou pro jakou­ko­liv fasádu, ovšem v kom­bi­na­ci nej­lé­pe se šedou bar­vou, kte­rá ji krás­ně dopl­ní a zjem­ní. V tom­to pří­pa­dě se ani nemu­sí jed­nat o svět­le šedou, neboť i tma­vě šedá nám na fasádě odve­de výteč­nou prá­ci, a ani výsled­ný dojem nebu­de půso­bit pří­liš tma­vě.
Se svět­le čer­ve­nou opa­tr­ně! Rozhodně se nedo­po­ru­ču­je samo­stat­ně! Působí pří­liš vykři­če­ně (ne nadar­mo se urči­té­mu zaří­ze­ní v minu­los­ti říka­lo vykřičený/červený dům), těž­ko si ji doká­žu před­sta­vit jinak než v kom­bi­na­ci se šedou bar­vou, a i v tom­to pří­pa­dě bych byla opa­tr­ná.
luxusní nemovitost

3.      Oranžová

Stále více a více roz­ší­ře­nou bar­vou, kte­rá se na fasádách domů obje­vu­je, je barva oran­žo­vá, nej­čas­tě­ji v kom­bi­na­ci se zele­nou (jak je již uve­de­no u této bar­vy). S tou­to kom­bi­na­cí ovšem opa­tr­ně! Pokud bude­te kom­bi­no­vat tak dlou­ho, až vše pře­kom­bi­nu­je­te, může výsled­ný efekt půso­bit až dětin­sky, což nej­spíš není váš záměr. Samozřejmě se dá kom­bi­no­vat i se šedou bar­vou, kte­rá je pěk­ně neut­rál­ní a záro­veň ne tak vyhra­zu­jí­cí a do očí bijí­cí jako čer­ná a bílá.


Zdroj fotek: Pixabay

  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […] Posted in Pro domov
  • S moderními žárovkami budete spokojení i vy5. března 2020 S moderními žárovkami budete spokojení i vy Chcete se i vy obrátit na někoho, kdo vám dává vysoce kvalitní a moderní žárovky? Pokud je tomu tak, měli byste se vždy spolehnout na specialisty, kteří mají jak zkušenosti, tak i […] Posted in Pro domov
  • Ideální dům vnímáme všemi smysly17. března 2020 Ideální dům vnímáme všemi smysly Prostředí, v kterém žijeme, působí na všechny naše smysly. Jistě se tedy všichni shodneme v tom, že bydlet tak, aby to bylo příjemné všem našim smyslům, je více než důležité. Architekt […] Posted in Pro domov
  • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […] Posted in Pro domov
  • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […] Posted in Pro domov
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […] Posted in Pro domov
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […] Posted in Pro domov
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […] Posted in Pro domov
  • Skandinávský styl bydlení24. února 2020 Skandinávský styl bydlení Aktuálním trendům bydlení vévodí skandinávský, nebo také severský styl. Mezi jeho největší přednosti patří jednoduchost, vzdušnost a důraz na funkčnost interiéru. Zároveň je i […] Posted in Pro domov
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...