Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Jako v pohádce - román z prostředí nádherných vinic

Jako v pohádce - román z prostředí nádherných vinic

jako v pohadce
jako v pohadce

Kdo by neměl rád romá­ny Danielle Steel? I já pat­řím k jejím fanyn­kám. Mrzí mě, že tato úžas­ná dáma a spi­so­va­tel­ka již zemře­la, ale její romá­ny jsou stá­le nesmr­tel­né, plné lás­ky, těž­kých osu­do­vých roz­hod­nu­tí, napě­tí a nejen toho. Pojďte se spo­leč­ně se mnou začíst do jed­né novin­ky a tou je román Jako v pohád­ce. Camille, hlav­ní posta­va toho­to romá­nu nebu­de mít oprav­du život jed­no­du­chý, tak jako pohád­ko­vá Popelka. 

Camilla žije v Napa Valley se svou mat­kou a otcem mezi vini­ce­mi a podí­lí se na cho­du jejich vyhlá­še­né­ho vinař­ství. Její mamin­ka one­moc­ní rako­vi­nou prsu. Zpočátku se zdá, že nad nemo­cí zví­tě­zi­la, ale nako­nec rako­vi­na je sil­něj­ší než ona. Joy nako­nec umí­rá. Camilla se sna­ží spo­leč­ně se svým otcem Christophem řídit jejich vinař­ství. Její otec dlou­ho truch­lí, ale postu­pem času začí­ná cho­dit i do spo­leč­nos­ti, kde potká zají­ma­vou a atrak­tiv­ní hra­běn­ku Maxinu. Camilla nesou­hla­sí s tím, že se její otec s Maxinou schá­zí. Vidí, že chce její­ho otce pou­ze vyu­žít a zís­kat z něj pení­ze. Christophe se do ní ale bez­hla­vě zami­lu­je. Během jed­no­ho letu do Paříže jeho leta­dlo ztros­ko­tá. Osud se ke Camille zacho­vat už podru­hé špat­ně a při­jde i o dru­hé­ho rodi­če v mla­dém věku. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Usměje se na Camillu koneč­ně štěs­tí? Zvládne se se vším poprat? Kdo jí nej­ví­ce pomů­že? Jakou roli v jejím živo­tě sehra­je mat­ka Maxiny?

Román jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Musím říci, že mě moc bavil a za nece­lé dva dny jsem jej pře­čet­la. Způsob, jakým autor­ka vyprá­ví pří­běh, byl veli­ce zají­ma­vý. Román je roz­dě­len na 19 kapi­tol, cel­kem 272 stran. Kniha je veli­ce čti­vá a pře­hled­ná. Tuto kni­hu jsme si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Očekávala jsem její vydá­ní, jeli­kož jsem si na ní pře­čet­la pozi­tiv­ní ohla­sy a roz­hod­ně mě nezkla­ma­la. Doporučila bych jí všem milov­ní­kům Danielle Steel, ale také těm, co mají rádi vini­ce a krás­nou pří­ro­du. Autorka si dala zále­žet na způ­so­bu vyprá­vě­ní o pod­ni­ká­ní Joy a Christophe v oblas­ti vinař­ství. Myslím si, že se jí to oprav­du poved­lo. Kniha se mě dob­ře čet­la, její gra­fic­ké zpra­co­vá­ní odpo­ví­da­lo mému vku­su.

Několik slov o autor­ce:

Danielle Fernande Dominique Schuelein – Steel, zná­má pod pseu­do­ny­mem Danielle Steel, byla jed­nou z nepo­pu­lár­něj­ších spi­so­va­te­lek USA i na celém svě­tě. Je autor­kou více než osmi desí­tek romá­nů, kte­ré jsou před­klá­dá­ny ve čty­ři­ce­ti třech jazy­cích. Materiál ke svých pří­bě­hům sbí­ra­la dlou­há léta a mno­hé jsou inspi­ro­vá­ny vlast­ní­mi život­ní­mi zku­še­nost­mi. Několik jejích knih bylo pře­ve­de­no do fil­mo­vé a seri­á­lo­vé podo­by. Svými pří­běhy napí­na­la a dojí­ma­la řady čte­ná­řek již přes dva­cet pět let také u nás.

Autor: Danielle Steel

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Euromedia,  Praha

Počet stran: 272

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4067-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,08506 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55936 KB. | 24.05.2022 - 07:54:00