Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Jako nikdy - Tisková konference k filmu.

Jako nikdy - Tisková konference k filmu.

P91110991
P91110991

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá se kona­la po novi­nář­ské pro­jek­ci dne 11.9.2013, před­sta­vil  reži­sér Zdeněk Týc spo­lu s autor­kou námě­tu a scé­ná­ře Markétou Bidlasovou, pro­du­cen­tem Ondřejem Trojanem a před­sta­vi­te­li hlav­ních rolí Taťjanou Medveckou a Jiřím Schmitzerem  nový čes­ký film Jako nikdy. Komorní pří­běh o umí­rá­ní zača­la psát Markéta Bidlasová už před šes­ti lety a námět zau­jal reži­sé­ra Zděňka Týce. Spolu pak při­pra­vi­li fil­mo­vý scé­nář, kte­rý se zalí­bil i pro­du­cen­tu Ondřejovi Trojanovi. Do role umí­ra­jí­cí­ho malí­ře Vladimíra Holase se her­ci Jiřímu Schmitzerovi nijak nechtě­lo. „Scénář se mi líbil, ale hrát Vladimíra a umí­rat jsem nechtěl“ říká je své roli Schmitzer. Roli však při­jal a zahrál ji bra­vur­ně.

Režisér Zdeněk Týc novi­ná­řům sdě­lil, že pro dotvo­ře­ní atmo­sfé­ry výtvar­né­ho ate­li­é­ru posky­tl svá výtvar­ná díla malíř David Bartoň.

Scénáristka Markéta Bidlasová uved­la, že scé­nář měl něko­lik vari­ant závě­rů, z nichž někte­ré byly i nato­če­ny. S posled­ní vari­an­tou, kte­rá nechá­vá divá­kům pro­stor pro domýš­le­ní pří­bě­hu, je  spo­ko­je­ná.

Náklady fil­my se vešly do 20 mil. korun a Ondřej Trojan počí­tá, že film bude při­hlá­šen do někte­ré ze sou­tě­ží fil­mo­vých fes­ti­va­lů do kate­go­rie A.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na part­ner­ském ser­ve­ru 10Mpix.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35333 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55781 KB. | 22.05.2022 - 03:42:53