Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Jako malé děti -

Jako malé děti -

//
//

Jun
25

Jako malé děti - Recenze
V kate­go­rii: DVD Autor: Andrea Zahradníková

Vztahové dra­ma o dvou osa­mě­lých rodi­čích, kte­ří spo­leč­ně pod­vá­dě­jí své zákon­né part­ne­ry, není nako­nec pou­hým pří­bě­hem o spa­lu­jí­cí tou­ze, ale podá­vá kom­plex­ní pohled na před­měst­ský život.
O milost­ných troj­ú­hel­ní­cích, pří­pad­ně čtyř­úhel­ní­cích, už toho bylo nato­če­no nespo­čet­ně, přes­to jde o téma, kte­ré nepře­stá­vá fil­ma­ře zají­mat. Snad je to tím, že pokud tako­vý­to pří­běh umí­te dob­ře podat, jed­ná se o jeden z nej­sil­něj­ších a záro­veň nej­jed­no­duš­ších lid­ských kon­flik­tů. Také tvůr­ci ame­ric­ké­ho fil­mu Jako malé děti saha­jí k tomu­to osvěd­če­né­mu téma­tu, ale nabí­ze­jí i důle­ži­tou při­da­nou hod­no­tu, kte­rá jejich díl­ko povy­šu­je nad prů­měr­ná vzta­ho­vá dra­ma­ta.
Na počát­ku se sezna­mu­je­me se Sarah, ženou, jejíž momen­tál­ní pra­cov­ní nápl­ní je výcho­va malé dcer­ky. Sarah nená­vi­dí před­měs­tí, na kte­rém žije, nero­zu­mí si před­měst­ský­mi panič­ka­mi a vlast­ně se o to ani nesna­ží (to vše se dozví­me hned v prv­ních minu­tách pro­střed­nic­tvím dopro­vod­né­ho komen­tá­ře, jehož úko­lem je odkrý­vat niter­né poci­ty postav – posky­tu­je vlast­ně jakési usnad­ně­ní divác­ké per­cep­ce, pro­to­že to, co bys­te si nor­mál­ně muse­li domys­let z prů­bě­hu děje, je vám tady expli­cit­ně před­lo­že­no). Jednoho dne se na dět­ském hřiš­ti obje­ví něco neví­da­né­ho – osa­mo­ce­ný otec Brad. Všechny ženy k němu zálib­ně vzhlí­že­jí, ale pou­ze Sarah má odva­hu oslo­vit ho. Mezi Sarah a Bradem vznik­ne přá­tel­ské pou­to, kte­ré záhy pře­ros­te v něco vět­ší­ho, zapo­vě­ze­né­ho.
To je výcho­zí situ­a­ce fil­mu, ale sku­teč­ně zde nejde jen o pří­běh nevě­ry, jak bys­te se pod­le růz­ných pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů nej­spíš domní­va­li. Naopak, sní­mek pře­kva­pí kom­plex­nos­tí a pro­pra­co­va­nos­tí. Pokud jde o ústřed­ní vztah, dali si tvůr­ci zále­žet na pře­svěd­či­vém vykres­le­ní cha­rak­te­rů a moti­vů postav. Není tak vůbec jed­no­du­ché zaujmout jed­no­znač­né sta­no­vis­ko k nevě­ře, když víme, že Sářin man­žel se nechá­vá svést k sexu­ál­ním výstřel­kům lepou děvou z inter­ne­tu a nao­pak, že Bradova man­žel­ka nemá sice pří­liš času na svou rodi­nu, ale to jenom pro­to, že ji chce finanč­ně zabez­pe­čit. Postavy tu roz­hod­ně nejsou plo­ché ani čer­no­bí­lé, na pří­sluš­ném pro­sto­ru jsou jejich pova­hy vykres­le­ny v nej­lep­ší mož­né míře a občas i pro­střed­nic­tvím zají­ma­vých postu­pů (Sarah hovo­ří­cí o Flaubertově kni­ze Paní Bovaryová).
Vedle toho nám film ser­ví­ru­je kom­plex­ní pohled na život jed­no­ho před­měs­tí, ve kte­rém mají všech­ny posta­vy (jak­ko­li by se z počát­ku moh­li zdát zby­teč­né) pev­né mís­to. Zářným pří­kla­dem budiž míst­ní „úchy­lák“ Ronnie – člo­věk odsou­ze­ný za obna­žo­vá­ní se před dět­mi, kte­rý z počát­ku vyka­zu­je aspek­ty vcel­ku nad­by­teč­ně narou­bo­va­né posta­vy, ale jak pří­běh postu­pu­je, odha­lu­je­me, že ani tady není nic čer­no­bí­lé, a nako­nec je pří­běh toho­to mužem nej­sil­něj­ším z celé­ho fil­mu. Snímek Jako malé děti tedy postup­ně roz­ví­jí více­mé­ně nešťast­né osu­dy před­měst­ských lidí, aby vygra­do­val k mož­ná tro­chu zvlášt­ní­mu, ale roz­hod­ně půso­bi­vé­mu závě­ru. Jediným nega­ti­vem je kra­pet pře­pá­le­ná sto­páž, fil­mu by urči­tě pro­spě­lo zkrá­ce­ní a jis­té urych­le­ní někte­rých linií.
Na závěr musím ješ­tě pochvá­lit for­mál­ní strán­ku fil­mu. Nejen, že má kva­lit­ně zpra­co­va­ný pří­běh, jak jsem se pokou­še­la nastí­nit výše, ale film obsto­jí i po strán­ce tech­nic­ké. V Jako malé děti je cítit sil­ná režij­ní ruka a někte­ré scé­ny jsou výbor­ně nasní­ma­né (asi nej­lep­ší je scé­na, v níž se zmi­ňo­va­ný „úchy­lák“ pono­ří s potá­pěč­skou výzbro­jí do bazé­nu mezi děti). Vedle toho se film může pyš­nit bez­chyb­ný­mi výko­ny všech zúčast­ně­ných, her­ci hra­jí při­ro­ze­ně a jejich posta­vy jsou díky tomu oprav­du život­né a sku­teč­né. Dokládají to dvě nomi­na­ce na herec­ké­ho Oscara – pro Kate Winslet za roli Sarah a pro Jackieho Earlea za tra­gic­kou roli míst­ní­ho úchy­la Ronnieho, jímž všich­ni pohr­da­jí.
Verdikt: To, co se zpo­čát­ku jeví jakož­to sice dob­ře ztvár­ně­ný, ale veskr­ze oby­čej­ný pří­běh o nevě­ře dvou znudě­ných a ve svých živo­tech osa­mě­lých lidí, pře­růs­tá v půso­bi­vou mozai­ku živo­ta na před­měs­tí, kde nic není čer­no­bí­lé a všech­no je tro­chu slo­ži­těj­ší, než se na prv­ní pohled zdá.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51975 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55807 KB. | 22.05.2022 - 22:13:01