Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jako malé děti (Little Children)

Jako malé děti (Little Children)

Lákalo vás někdy být voye­u­rem? Sledovat živo­ty dru­hých, jejich lás­ky, jejich hád­ky, jejich intim­nos­ti? Potom je pro vás ten­to film jako stvo­ře­ný.

Nechybělo mno­ho, a ten­to film jsem v kině vůbec nena­vští­vil. Zvolil jsem ho jako znou­zectnost, pro­to­že se mi do ruky dosta­la vol­ná vstu­pen­ka do kina na jaký­ko­liv film. Vybral jsem si tedy z pes­t­ré nabíd­ky fil­mů ten, kte­rý nebyl takřka vůbec pro­pa­go­ván, o kte­rém se pří­liš nepsa­lo a kte­rý neměl ani pří­liš zná­mý herec­ký ansám­bl. Kate Winslet a Jennifer Connely jako jedi­ná dvě zná­má jmé­na sama o sobě divá­ky do kina nepři­táh­nou. Film tedy musí zaujmout svým dějem, a to byla ta deví­za, kvů­li kte­ré jsem se roz­ho­dl pro ten­to sní­mek. Když si někdo u nás, v České repub­li­ce, trouf­ne uvést do kin film, kte­rý neo­plý­vá hvězd­ným obsa­ze­ním, ale spo­lé­há na pří­běh, je to vel­ká odva­ha pro dis­tri­bu­to­ra, ale záro­veň také vel­ká výzva pro divá­ka. Já jsem tuto výzvu při­jal, a byl při­pra­ven na vše. A teď se s vámi poku­sím podě­lit o děj, o dojmy a o poci­ty, kte­ré ve mne film vyvo­lal. Jeden základ­ní pocit už jsem vám popsal. Při fil­mu jsem si totiž při­pa­dal jako voye­ur, a to není roz­hod­ně nad­ne­se­né. Film nepo­strá­dá hád­ky, vzruch, napě­tí, sexu­ál­ní moti­vy ani klid­né scé­ny. Chvíli fil­mo­vým posta­vám závi­dí­te, jak spo­ko­je­ně si žijí, aby jste si vzá­pě­tí nepřá­li být v jejich kůži. A to je to, co dělá film zají­ma­vým. A když jsem vysle­do­val v kino­pro­gra­mu, do jaké­ho žán­ru je ten­to film vlast­ně zařa­zen, pře­kva­pi­lo mne, že u něj byly uve­de­ny hned tři žán­ry: dra­ma – roman­tic­ký – kri­mi. Po zhléd­nu­tí fil­mu jsem však pocho­pil, že film se nedá jed­no­znač­ně zařa­dit a toto řaze­ní do třech žánrů je plně kom­pe­tent­ní k ději fil­mu. Ten může zaujmout i ty, kte­ří mají rádi smě­si­ci růz­ných žánrů v jed­nom fil­mu. Ale teď už, bez jaké­ho­ko­liv dal­ší­ho zdr­žo­vá­ní pře­jdu k samot­né­mu ději fil­mu.

 

Celý film začí­ná pohle­dem na tele­viz­ní obra­zov­ku, kde hla­sa­tel­ka ve zprá­vách ozna­mu­je, že byl z věze­ní pro­puš­těn exhi­bi­ci­o­nis­ta Ronnie, kte­rý při­chá­zí byd­let na měst­ské před­měs­tí ke své mat­ce. Nutno dodat, že exhi­bo­val před malý­mi dět­mi, a za to byl také odsou­zen. Po úvod­ních titul­kách se dějem se oci­tá­me na jed­nom ame­ric­kém před­měs­tí (sho­dou okol­nos­tí je to totéž, kam se při­stě­ho­val onen exhi­bi­ci­o­nis­ta Ronnie), kte­ré, jako by tro­chu kopí­ro­va­lo seri­ál Zoufalé man­žel­ky. Seznamujeme se s dět­ským hřiš­těm, kde je něko­lik matek i se svý­mi rato­lest­mi v čele se Sarah, kte­rou hra­je Kate Winslet. Vypravěč nám popi­su­je, jak to zde cho­dí, že Sarah poci­ťu­je, jako by se sem neho­di­la, což nám doká­že násle­du­jí­cí scén­ka. Zrovna při­chá­zí čas sva­či­ny, jen­že ouha. Sarah ji totiž zapo­mně­la doma, což se nelí­bí její dcer­ce, kte­rá se sva­či­ny doža­du­je. Ostatní mat­ky tuto scé­nu sle­du­jí s despek­tem a nepo­cho­pe­ním, jak může Sarah zapo­me­nout sva­či­nu doma. Nakonec se jed­na z nich smi­lu­je a Sarah podá kus ze svých zásob. V tom na hřiš­tě při­chá­zí pohled­ný muž i se svým malým syn­kem. Sarah se od ostat­ních doví­dá, že sem cho­dil už dří­ve, ale pár měsí­ců se zde neu­ká­zal. Ony mat­ky mu pře­zdí­va­jí „Král ple­su“, aniž by vědě­li, jak se doo­prav­dy jme­nu­je, co dělá, aniž by o něm zna­li jaké­ko­liv podrob­nos­ti. Po něja­ké době i se svým syn­kem odchá­zí a my máme mož­nost o něm zjis­tit něco víc. Vypravěč nám popi­su­je jeho život, jaká je jeho žena a dal­ší podrob­nos­ti. Onen otec se jme­nu­je Brad a jeho man­žel­ka je vel­mi zaměst­na­ná reží­ro­vá­ním doku­men­tů, tak­že o syna se přes den sta­rá on. Brada vel­mi trá­pí hlav­ně to, že když je jeho syn s ním, tak si za celou dobu nesun­dá šaš­kov­skou čepi­ci, kdež­to jakmi­le při­jde jeho man­žel­ka Kathy, tak si onu čepi­ci ihned sun­dá. Brad si při­pa­dá, jako by ho synek nebral váž­ně a čas s ním trá­ve­ný jako by pova­žo­val za nut­né zlo, za zabí­je­ní času. Dále se dozví­dá­me, že Brad vždy večer odchá­zí do knihov­ny, aby se mohl pořád­ně při­pra­vit na advo­kát­ské zkouš­ky, ze kte­rých už dva­krát po sobě pro­pad­nul. Brad však nikdy neza­mí­ří do knihov­ny, mís­to toho zůsta­ne stát na půli ces­ty u skej­to­vé­ho par­ku, kde jez­dí takhle večer mla­dí klu­ci a před­vá­dě­jí nej­růz­něj­ší kous­ky. Vydrží se na ně dívat i půl hodi­ny. Večer, když při­jde Brad domů a chce se se svou ženou maz­lit, brá­ní jim v tom jejich syn, kte­rý s nimi spí na jejich man­žel­ské poste­li, a tak jdou tedy všich­ni spát.

 

Následující den je opět Sarah s ostat­ní­mi mat­ka­mi na hřiš­ti a opět tam při­chá­zí Brad se svým synem. Dcera Sarah požá­dá svou mat­ku, aby ji pohou­pa­la na hou­pač­ce. Sarah jde tedy s dce­rou na hou­pač­ku, při­čemž na té ved­lej­ší hou­pe Brad své­ho syna. Sarah si s ním  začne poví­dat a oba zjis­tí, že toho mají hod­ně spo­leč­né­ho. Jejich pro­tějš­ky na ně nema­jí čas, trá­pí je řada stej­ných věcí. Hezky si popo­ví­da­jí, při­čemž když Brad odchá­zí, Sarah mu pro­zra­dí, že se s ostat­ní­mi mat­ka­mi, kte­ré na hřiš­ti jsou, vsa­di­la o deset dola­rů, že jí Brad dá tele­fon­ní čís­lo, ale navrh­ne, aby jí mís­to toho objal a dal pusu, Sarah chce totiž ostat­ní mat­ky vypro­vo­ko­vat, pro­to­že je nemá moc v lás­ce. A tak se sku­teč­ně obe­jmou a dají pusu, kte­rá je však del­ší, než by se bylo býva­lo slu­še­lo. Tím ostat­ní mat­ky pohor­ší a ony odchá­ze­jí. A nyní se sezna­mu­je­me s rodin­ným pro­stře­dím Sarah. Její man­žel je vel­mi zaměst­na­ný člo­věk, kte­rý pra­cu­je v kan­ce­lá­ři a na svou ženu a dcer­ku nemá prak­tic­ky vůbec čas, a tak dce­ru vycho­vá­vá Sarah. Máme mož­nost sle­do­vat její­ho man­že­la, jak je v prá­ci a na inter­ne­tu nara­zí na pla­ce­né ero­tic­ké strán­ky, kde se doslo­va zami­lu­je do jed­né z pro­sti­tu­tek a u jejích fotek mastur­bu­je, což se něja­kou dobu opa­ku­je. Jednou takhle sedí doma u počí­ta­če a zno­vu je na ero­tic­kých strán­kách, zno­vu mastur­bu­je, ten­to­krát má u toho na obli­če­ji dám­ské kalhot­ky. Náhodou ho však zahléd­ne Sarah a je zne­chu­ce­na. Manžel se z toho sna­ží nějak vymlu­vit, ale Sarah je naštva­ná. Vzpomene si, že jí Brad při jejich roz­ho­vo­ru na hřiš­ti říkal, že kaž­dý den cho­dí se svým synem pla­vat do veřej­né­ho bazé­nu. Protože se jí zachce, zno­vu ho vidět, a pro­to­že je naštva­ná na své­ho man­že­la, objed­ná si z mód­ní­ho kata­lo­gu plav­ky (toto je vel­mi roz­to­mi­lá scé­na, ve kte­ré pozná­vá­me, že Sarah na své oble­če­ní oprav­du nedbá, pro­to­že si ani nemů­že roz­po­me­nout na svou veli­kost pla­vek) a dru­hý den jde i se svou dce­rou do bazé­nu. A Brad tu sku­teč­ně je i se synem. Sarah si tedy dá deku ved­le Bradovy a zabřed­nou do hovo­ru. Tato scé­na dává tušit, že se spo­lu Sarah a Brad v blíz­ké budouc­nos­ti nebez­peč­ně sblí­ží. Ale násle­du­jí­cí scé­na je úpl­ně o něčem jiném. Brad jde zase, jako obvykle večer do knihov­ny, zno­vu tam nedo­jde a zno­vu sle­du­je skej­ta­ře. V tom u něj zasta­ví auto, kte­ré řídí jeho kama­rád Larry, kte­rý ho požá­dá, aby pomohl roz­vézt něko­lik pla­ká­tů, na nichž je foto­gra­fie ono­ho pedo­fil­ní­ho exhi­bi­ci­o­nis­ty Ronnieho. Larry je totiž hlav­ním orga­ni­zá­to­rem jakési štva­ni­ce pro­ti Ronniemu, kte­ré­mu nechce dát ani na chví­li klid. Pozve záro­veň Brada, aby si s nimi dal par­tič­ku večer­ní­ho zápa­su ame­ric­ké­ho fot­ba­lu, ale tato dějo­vá linie je pro odví­je­jí­cí se udá­los­ti zce­la nepod­stat­ná.

 

Další dny se schá­zí Sarah a Brad i se svý­mi dět­mi na kou­pa­liš­ti a sbli­žu­jí se nejen dospě­lí, ale i jejich děti ti ovšem pou­ze jako kama­rá­di. Jeden z těch­to dnů však naru­ší prá­vě Ronnie, kte­rý se vydal vykou­pat se do bazé­nu i s potá­pěč­ský­mi brý­le­mi. Nezpozorován vle­ze do bazé­nu, čehož si však všich­ni po chví­li všim­nou a vyže­nou své děti z vody. Tato scé­na je vel­mi emo­tiv­ní a záro­veň jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších v celém fil­mu. Tato scé­na je udě­la­ná tak, že divá­ko­vi není Ronnieho líto, nao­pak, pod­le toho, že si vzal potá­pěč­ské brý­le je více než jas­né, že ho děti láka­jí. Ale je to sku­teč­ně tak, je divá­ko­va deduk­ce správ­ná? To si musí kaž­dý vylo­žit po svém, kaž­do­pád­ně však poli­cie donu­tí Ronnieho vylézt z vody a jakmi­le je pryč, všich­ni zase v pokli­du naská­čí do vody. Neužijí si jí však dlou­ho, pro­to­že začne pršet a návštěv­ní­ci žha­ví po zchla­ze­ní ve vodě se jmou utí­kat pryč. Sarah ale nemá pro svou dce­ru kár­ku, pro­to­že je v ní nera­da, Brad naštěs­tí dis­po­nu­je kár­kou se dvě­ma mís­ty pro seze­ní, tak nabíd­ne Sarah, aby tam svou dce­ru polo­ži­la, a jdou k Sarah domů. Tam děti usu­ší, dají je spát, a sami si začnou poví­dat, ale z nezá­vaz­né kon­ver­za­ce se sta­ne něco mno­hem víc. Mezi obě­ma dojde k pohlav­ní­mu sty­ku. Oběma se to líbí nato­lik, že v tom příští dny pokra­ču­jí u Sarah doma, aniž by je někdo zpo­zo­ro­val. Když odjíž­dí Brad dělat advo­kát­ské zkouš­ky, čeká na něj Sarah, on k ní nase­dá do auta a odjíž­dě­jí spo­lu. Několik dní před tím se totiž dohod­li, že na zkouš­ky nepo­je­de a mís­to toho si udě­la­jí něko­lik nád­her­ných spo­leč­ných dnů. Když se Brad vrá­tí, jeho man­žel­ka Kathy se mu zmí­ní o tom, že jejich syn jí poví­dal, jak se ska­ma­rá­dil s dcer­kou Sarah, tak že by ji moh­li i s jejím man­že­lem pozvat na oběd. Brad je zpr­vu zasko­čen a zen­jis­těn, jest­li náho­dou Kathy neví něco víc, ale nako­nec sou­hla­sí. A při onom obě­du to Kathy dojde, všim­ne si, jak to mezi Bradem a Sarah jis­kří. A pro­to hned dru­hý den na Kathyno pozvá­ní při­jíž­dí její mat­ka, kte­rá má Bradovi přes den pomá­hat s výcho­vou syna, což nedá­vá našim dvou milen­cům šan­ci ani na jeden oka­mžik spo­leč­né­ho souzně­ní. A nyní se film zase věnu­je Ronniemu. Jeho mat­ka ho donu­tí napsat inze­rát do seznam­ky, pro­to­že si pře­je, aby tu, až jed­no­ho dne zemře, nezů­stal Ronnie sám. A sku­teč­ně mu něja­ká dív­ka odpo­ví a on s ní jde na ran­de. Bohužel si však nepo­ro­zu­mí a jejich ran­de kon­čí v oka­mži­ku, kdy jsou před Ronnieho domem, ona dív­ka zasta­ví a všim­ne si, že Ronnie v jejím autě mastur­bu­je. Ten jí pora­dí, aby to niko­mu neří­ka­la a odchá­zí. Dost dob­ře jsem však nepo­cho­pil, co měla tato scé­na zna­me­nat, asi měla divá­kům Ronnieho zne­chu­tit, aby ho nebra­li za moc vel­ké­ho chudáč­ka, když ho míst­ní oby­va­te­lé nene­cha­jí v kli­du, a to se také poda­ři­lo. Ale vrať­me se zpět k Bradovi. Ten odchá­zí na posled­ní zápas noč­ní ligy v ame­ric­kém fot­ba­le a s potě­še­ním zjiš­ťu­je, že tchýně se roz­hod­la zůstat doma. Zápas kon­čí Bradových tou­ch­dow­nem, což oce­ní jása­cí Sarah, kte­rá je jako jedi­ný člo­věk v hle­diš­ti. Potom, co všich­ni ostat­ní hrá­či ode­jdou, zůsta­nou Brad a Sarah na sta­di­o­nu sami a dojde samo­zřej­mě na vel­mi intim­ní chvil­ky. Brad se Sarah se záro­veň také domlu­ví, že spo­lu ute­čou někam pryč i se svý­mi dět­mi, že budou žít spo­lu. Druhý den pak jede Brad v autě s Larrym a aby řeč nestá­la, tak se ho Brad zeptá, jest­li už sly­šel o tom, jak Ronnie při­šel za bílé­ho dne na kou­pa­liš­tě. Larry se šíle­ně roz­zu­ří, oka­mži­tě jede k Ronniemu domu a začne na něj bušit. Otevře Ronnieho mat­ka, kte­rá se roz­čí­lí a chce, aby Larry ode­šel z její­ho pozem­ku, ten se s ní však pře­ta­hu­je, až Ronnieho mat­ka dosta­ne infarkt.

 

Následující scé­ny budou už jen emo­tiv­ní, a to přes­ně tak, jak má jen závěr správ­né­ho fil­mu emo­tiv­ní být. Ronnieho mat­ka v nemoc­ni­ci umí­rá, než však zemře, stih­ne Ronniemu napsat vzkaz, na kte­rém sto­jí: Buď hod­ný chla­pec. Když si to Ronnie pře­čte, popad­ne ho pocit zou­fal­ství, bez­na­dě­je a vzte­ku, polo­vi­nu věcí v domě roz­mlá­tí a jde na dět­ské hřiš­tě i s nožem. Jenže tady čeká Sarah i se svou dcer­kou na Brada, se kte­rým má odjet pryč. Ten se však jde po ces­tě za Sarah kolem skej­to­vé­ho hřiš­tě, kde si ho koneč­ně po dlou­hé době, kdy ho igno­ro­va­li,  všim­nou skej­ta­ři a půj­čí mu prk­no, aby si taky zajez­dil. Ten, pro­to­že se chce před nimi vytáh­nout, tak se roz­hod­ne pře­sko­čit scho­dy. V tuto chví­li se scé­na pře­ru­ší a opět se pohle­dem dostá­vá­me na dět­ské hřiš­tě. Sarah při­chá­zí k pla­čí­cí­mu Ronniemu a ptá se ho, jest­li nechce pomoct. Ten jen naří­ká, že jeho mamin­ka umře­la. Když se Sarah roz­hléd­ne, zjis­tí, že její dcer­ka je pryč a když jí najde, roz­hod­ne se, že už dál čekat nebu­dou a jede domů. Opět se vra­cí­me k Bradovi, jehož pokus o pře­sko­če­ní scho­dů skon­čil ošk­li­vým pádem. Brada tedy odvá­ží sanit­ka do nemoc­ni­ce a je jas­né, že Bradovi a Sarah není sou­ze­no žít spo­lu. Ještě se však vra­cí­me k Ronniemu na dět­ské hřiš­tě, ke kte­ré­mu při­chá­zí Larry. Ten si všim­ne, že Ronnie krvá­cí a drmo­lí jen, že už bude hod­ný chla­pec. Larry Ronnieho nalo­ží do auta a jede s ním do nemoc­ni­ce, a to je záro­veň konec celé­ho fil­mu. Nevím, jest­li jsem závě­reč­nou scé­nu pocho­pil správ­ně, kaž­do­pád­ně jsem si ji vysvět­lil tak, že se Ronnie sám od sebe poku­sil vykas­t­ro­vat. A to je vše, přá­te­lé.

 

Děj je vel­mi kom­pli­ko­va­ný, sna­žil jsem se jej popsat ale­spoň tro­chu pocho­pi­tel­ně, ale jak si sami může­te všim­nout, i tak mi to zabra­lo mno­ho mís­ta. Každopádně je jas­né, že název se k tomu­to fil­mu vel­mi hodí, pro­to­že zdej­ší dospě­lí se oprav­du cho­va­jí „jako malé děti“. Jak jinak si vysvět­lit jása­jí­cí Sarah na prázd­né tri­bu­ně jen kvů­li tomu, že Brad skó­ro­val ve zce­la bez­vý­znam­ném zápa­se, jak jinak si vysvět­lit cho­vá­ní lidí na kou­pa­liš­ti, když tam při­šel Ronnie, jak jinak si vysvět­lit cho­vá­ní zakom­ple­xo­va­né­ho Larryho, kte­rý se sna­ží za kaž­dou cenu ztrp­čit život Ronniemu, a takhle by se dalo jis­tě pokra­čo­vat dále. Název tedy není jen sym­bo­lic­ký, název sku­teč­ně odrá­ží cho­vá­ní všech zúčast­ně­ných. Jistě jste potom, co jsem popsal děj, pocho­pi­li, že ono žánro­vé zařa­ze­ní,  o kte­rém jsem se zmi­ňo­val na začát­ku, tomu­to fil­mu sedí. A dokon­ce, ač se to pod­le popi­su děje nemu­sí zdát vhod­né, jsem se asi u třech scén zasmál. Takže ten­to film se evi­dent­ně sna­ží o to, aby nebyl zaška­tul­ko­ván do jed­no­ho žán­ru. Rád bych se teď zasta­vil u herec­kých výko­nů. Jednoznačně nej­lep­ší výkon podal Jackie Earle Haley, kte­rý si zahrál Ronnieho. Jeho výkon byl vel­mi pře­svěd­či­vý, doká­zal mu dodat tra­gic­ké rysy, to se pros­tě musí vidět, jeli­kož tak­to to slo­vy pros­tě popsat nejde, a já k tomu mohu dodat jen tolik, že nomi­na­ce toho­to her­ce na soš­ku Oscara za roli Ronnieho byla roz­hod­ně opráv­ně­ná, pro­to­že před­ve­dl oprav­du úžas­ný výkon. A o to pře­kva­pi­věj­ší jeho výkon je, že se před kame­rou obje­vil po dlou­hých 13 letech. Ano, tak dlou­ho nestál ten­to herec před kame­rou. Neuvěřitelné, že? Dalším, kdo před­vá­děl úchvat­ný výkon, je Kate Winsletová v roli Sarah. Byla bez­chyb­ná, mís­ty dokon­ce doká­za­la do své posta­vy vlo­žit něco navíc, a roz­hod­ně to neby­lo mimo mísu. I v tom­to pří­pa­dě je nomi­na­ce na Oscara pro Kate Winsletovou opráv­ně­ná. Nutno dodat, že to byla už její pátá nomi­na­ce, a to je jí tepr­ve 31 let. Další herec­ké výko­ny byly v nor­má­lu. Patrick Wilson v roli Brada hrál výbor­ně, ale nijak zvlášť nevy­ční­val, pros­tě stan­dard­ní výkon. Totéž lze tvr­dit i o všech ostat­ních posta­vách, jejichž her­ci poda­li stan­dard­ní, vyrov­na­ný výkon. Jen ško­da, že více pro­sto­ru zde nedo­sta­la Jennifer Connelly, kte­rá v roli Bradovy ženy Kathy byla výbor­ná, ale obje­vo­va­la se na scé­ně jen pro­za­ic­ky.

 

Režie je vel­mi dob­ře pro­pra­co­va­ná, než začne­me pře­mýš­let o tom, co se prá­vě na plát­ně sta­lo, už jsme zase ve varu něja­ké jiné scé­ny, kte­rá je nemé­ně zají­ma­vá, než­li ta před­cho­zí. Režisér Todd Field jis­tě věděl co dělá. Jediné, co je zde tro­chu navíc, tro­chu mimo mísu, jsou scé­ny z noč­ní ligy, kdy muži v noci hra­jí ame­ric­ký fot­bal a plní si tak své klu­kov­ské sny, kdy kaž­dý kluk chce být zná­mým boha­tým spor­tov­cem. Jsou to scé­ny zce­la zby­teč­né a pro děj bez­vý­znam­né, ale mají své kouz­lo. Kdy jin­dy máte mož­nost sle­do­vat sport za tem­né noci, kdy je osvět­le­ný pou­ze sta­di­on? A věz­te, že ač ten­to film trvá dlou­hých 130 minut, doká­že vás zaujmout a při­ko­vat k sedač­kám tak, že se nebu­de­te chtít ani pohnout, aby vám náho­dou něco neu­nik­lo. Myslím si, že tak­též je zce­la zaslou­že­ná nomi­na­ce toho­to fil­mu za nej­lep­ší scé­nář, pro­to­že film má vel­mi sil­ný pří­běh hned na něko­li­ka lini­ích a roz­hod­ně není neza­jí­ma­vý. A jak bych film popsal já? Úchvatný, bez­chyb­ný, parád­ní, fan­tas­tic­ký, mír­ně depre­siv­ní pří­běh, kte­rý mne zau­jal tak, že jsem nikdy dopře­du nedo­ká­zal odtu­šit, co se ve fil­mu sta­ne. Tak byl scé­nář, potaž­mo celý film nepro­stup­ný. A na kon­ci, když Sarah čeka­la na Brada a při­šel tam Ronnie s nožem, jsem se dokon­ce šíle­ně bál a film ve mne doká­zal vzbu­dit pocit stra­chu a děsu, co se bude dít, a dokon­ce se při­znám, že už jsem na chvil­ku viděl Sarah ležet v kaluži krve na dět­ském hřiš­ti, tak to byla sil­ná scé­na. Prostě jed­ním slo­vem pará­da. Nádherný záži­tek, kte­rý mám na hod­ně dlou­hou dobu, a teď už mi nezbý­vá než čekat, až se film obje­ví na DVD a záro­veň dou­fat, že tam budou něja­ké zají­ma­vé bonu­sy, mini­mál­ně film o fil­mu by si ten­to sní­mek zaslou­žil, a nezlo­bil bych se ani za vystři­že­né scé­ny, to však uká­že čas. Jen bych se zde chtěl zmí­nit ješ­tě o jed­né věci, kte­rá mne vel­mi zkla­ma­la. Nedávno jsem si pro­čí­tal výsled­ky návštěv­nos­ti toho­to fil­mu a vel­mi mne zkla­ma­lo, když jsem se doče­tl, že na ten­to při­šlo do kina v prv­ním týd­nu pro­mí­tá­ní pou­ze 850 divá­ků. To je věc, kte­rá mne vel­mi mrzí, pro­to­že film, kte­rý má tak­to sil­ný pří­běh a je nomi­no­ván na tři Oscary by si zaslou­žil více divá­ků. Jinak bych chtěl podě­ko­vat fir­mě Warner Bros za uve­de­ní tak báječ­né­ho, milé­ho a las­ka­vé­ho sním­ku do kin. A vám, co jste ten­to film nevi­dě­li, radím, aby jste naň co nejdří­ve vyra­zi­li, pro­to­že urči­tě nebu­de­te zkla­ma­ní. Věřte mi, já jsem taky nebyl zkla­ma­ný, nao­pak, byl jsem vel­mi pří­jem­ně potě­še­ný a záro­veň šťast­ný, že doká­že vznik­nout tako­vý­to milý film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02793 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56280 KB. | 26.05.2022 - 05:14:01