Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Jako letní sníh - Komenský rules!

Jako letní sníh - Komenský rules!

Letni
Letni

Dokudrama Jako let­ní sníh mapu­je život­ní pří­běh Jana Amose Komenského (David Švehlík/Alois Švehlík), kte­rý se stal kvů­li svým pře­svěd­če­ním a názo­rům patr­ně nej­zná­měj­ším čes­kým vyhnan­cem. Většinu živo­ta strá­vil mimo svou vlast, ale přes­to svý­mi jedi­neč­ný­mi myš­len­ka­mi, kte­ré zazna­me­nal v téměř 200 kni­hách a spi­sů, zásad­ně před­bě­hl svo­ji dobu a ovliv­nil celý svět...

Jan Amos Komenský pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší osob­nos­ti čes­ké his­to­rie, kte­rý pře­de­vším ve vel­ké míře ovliv­nil kla­sic­ký typ uče­ní, zalo­žil moder­něj­ší pří­stup v rám­ci peda­go­gi­ky a napros­tým prá­vem bývá nazý­ván jako „ Učitel náro­dů“. Taková význam­ná his­to­ric­ká oso­ba by se poté měla dočkat též důstoj­né­ho audi­o­vi­zu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré nyní sku­teč­ně dora­zi­lo. Ne ovšem zrov­na v kla­sic­ké podo­bě.

Jako let­ní sníh je dokudra­ma­tem, což v pra­xi zna­me­ná, že jsou sku­teč­né udá­los­ti dra­ma­tic­ky sehrá­ny pro úče­ly audi­o­vi­zu­ál­ní­ho díla. Režie toho­to doku­ma­d­ra­ma­tu se poté ujmul Lubomír Hlavsa, kte­rý má s podob­ným typem fil­mů již své zku­še­nos­ti. Již před­tím točil Hlavsa nato­čil dokudra­ma Jan Hus- Cesta bez návra­tu nebo Poslední útěk Jeronýma Pražského. Hlavsa tak v zása­dě vkro­čil do už osvěd­če­ných vod a ten­to­krát si vzal na paškál prá­vě život uči­te­le náro­dů. A hned ze začát­ku roku vzni­kl doku­ment, kte­rý si urči­tě zaslou­ží svou pozor­nost. A to i pře­de­vším díky tomu jak vydat­ná podí­va­ná to ve výsled­ku je.

Jako let­ní sníh je fas­ci­nu­jí­cí zále­ži­tost, kte­rá uka­zu­je, že pře­ce jed­nou za čas může i v naších kon­či­nách vznik­nout důstoj­né pře­vy­prá­vě­ní his­to­ric­kých pra­me­nů a to i když se zamys­lím nad his­to­ric­kou věr­nos­tí a zda sku­teč­ně vznik­lo to nej­lep­ší ztvár­ně­ní Jana Amose Komenského. Nemůžu se sice pro­hlá­sit za kdo­ví­jak vel­ké­ho odbor­ní­ka na život­ní potí­že Jana Amose Komenského a jeho život jsem si do nejmen­ších detai­lů nena­stu­do­val, pocho­pil jsem ale jed­nu věc- Debutující sce­náris­ta Martin Fahrner pod Hlavsovým dohle­dem zvlá­dl dát dohro­ma­dy pro­jekt, kte­rý Komenského nezob­ra­zu­je jenom jako památ­nou oso­bu čes­ké (a do jis­té míry i svě­to­vé) his­to­rie, ale též jako lid­skou bytost, kte­rá se muse­la vyrov­nat se svý­mi ztráta­mi, kte­rá chy­bo­va­la a kte­rá se do mor­ku kos­tí byla za svůj názor a pří­stup. Jako let­ní sníh vyob­ra­zu­je Komenského jako nor­mál­ní lid­skou oso­bu a z jeho obsáh­lé­ho živo­to­pi­su schvál­ně vypíchl ty nej­zá­sad­něj­ší udá­los­ti, kte­ré for­mo­va­li nejen jeho, ale záro­veň i jeho pří­stup v živo­tě a jeho odkaz.

Jako let­ní sníh je pořád tele­viz­ní film, kte­rý se tak musel obe­jít s o hod­ně men­ším roz­poč­tem než vel­ké čes­ké his­to­ric­ké sním­ky, kte­ré násled­ně dora­zí do kin. Jako let­ní sníh se tak na tenhle úkor nemů­že násled­ně pyš­nit kdo­ví­jak roz­máchlou výpra­vou a přes­to jsem měl pocit, že během sle­do­vá­ní kou­kám na něco vel­ko­le­pé­ho. Velice sil­ně tomu napo­má­ha­jí i zpo­ma­lo­va­cí sek­ven­ce, kte­ré sku­teč­ně půso­bí jak z vel­ké­ho holly­wo­od­ské­ho bloc­kbus­te­ru a těch málo sku­teč­ně vel­kých scén díky tomu půso­bí parád­ně. Jenomže i přes­to, že v Jako let­ní sníh jde jinak spí­še vět­ši­nu času o kon­fron­to­vá­ní s odliš­ný­mi lid­mi, kte­rým chtěl Komenský co nej­ví­ce pro­dat svo­je vní­má­ní ide­ál­ní­ho uči­va a celé se to pořád ode­hrá­vá spí­še v inte­ri­é­rech, kde posta­vy půso­bi­vě komu­ni­ku­jí. Jenomže se při­tom všem doká­že navíc pro­dat ten dobo­vý kontext- Mluví se tu o Českém sta­vov­ském povstá­ní nebo ne zrov­na ide­ál­ním způ­so­bu vlá­dy Habsburků. Celé to při­tom sku­teč­ně sálá dobo­vým náde­chem a Jako let­ní sníh je bez­po­chy­by nej­lep­ší his­to­ric­ký čes­ký film za hod­ně dlou­hou dobu.

Vizuální strán­ka fil­mu je dal­ší výrazná část- Na celém dokudra­ma­tu je zce­la jas­ně poznat, že za kame­rou stal někdo, kdo si s obra­zo­vou kom­po­zi­cí a este­ti­kou pros­tě a jed­no­du­še vyhrál. Pavlu Koppovi se tak sku­teč­ně daří vytvo­řit nád­her­né zábě­ry, při­čemž výraz­ný počet z nich by dost mož­ná stál i za zará­mo­vá­ní. Kopp si záro­veň ohlí­dal prvotříd­ní osví­ce­ní, jeho kame­ra je sviž­ná a i díky němu Jako let­ní sníh tolik fun­gu­je. Je totiž záro­veň his­to­ric­ká a dobo­vá až na půdu, záro­veň je ale nato­če­na nesku­teč­ně svě­žím způ­so­bem. I díky tomu bude dost mož­ná pro mlad­ší divá­ky pří­stup­něj­ší než vět­ši­na kla­sic­kých doku­men­tár­ních sním­ků.

Jako let­ní sníh fun­gu­je i díky skvost­né­mu herec­ké­mu ansám­bl. Duo Švehlíků je v roli Komenského napros­to parád­ní a kaž­dý navíc dostá­vá pří­le­ži­tost zahrát zce­la odliš­ný typ Komenského- David Švehlík toho Komenského, kte­rý živo­tem pro­plou­vá, Alois Švehlík zase Komenského, kte­rý je živo­tem dáv­no pro­ško­len. Oba byli ide­ál­ní tre­fou do čer­né­ho a lep­ší cas­ting už snad nepři­pa­dá v úva­hu. Oba jsou v roli při­ro­ze­ní, i v poklid­ných scé­nách napros­to herec­ky tri­um­fu­jí a oba Švehlíci jsou tak v rám­ci toho­to fil­mu tre­fou do čer­né­ho. Kromě dvo­ji­ce Švehlíků se ale zde před­ve­de veli­ce skvost­ně i tako­vý Igor Bareš, kte­rý se v roli malí­ře Rembrandta nesku­teč­ně vyřá­dil nebo Vladimír Javorský, kte­rý rolí Mikuláše Drabíka doka­zu­je, že se do rolí alko­ho­li­ků a zblou­di­lých exis­ten­cí pořád nesku­teč­ně hodí.

Tohle dokudra­ma v ide­ál­ních chví­lích vyu­ží­vá cita­ci Komenského spi­sů a už vidím výtky, kte­ré budou smě­řo­vat smě­rem, že se film na celý ten pohled ohled­ně „ zlé kato­lic­ké církve“ dívá pří­liš jed­no­směr­ně a nepouš­tí se do pohle­du na dru­hou stra­nu min­ce. Je to ale holý nesmysl- Tenhle film má totiž mapo­vat pří­běh Komenského a tudíž by se měl zce­la jis­tě točit prá­vě i kolem jeho názo­rů a pohle­du na pro­blémy, kte­ré ho sužo­va­li. Vinou dél­ky 90 minut je to celé mož­ná zkrat­ko­vi­té až moc a tro­chu del­ší pasáž a roz­ta­že­ní někte­rých pře­sko­ků do minu­los­ti by Jako let­ní­mu sně­hu ješ­tě tro­chu více pro­spě­lo, jinak jsem ale sku­teč­ně měl pocit z toho, že lépe to snad ani udě­lat nešlo. A jed­no­du­še jsem byl nad­še­ný, jak moc se to vlast­ně celé poved­lo.

Už na začát­ku roku jed­no­du­še dora­zi­lo obra­zo­vě pod­ma­ni­vé dokudra­ma, kte­ré záro­veň vel­mi bra­vur­ně zpra­co­vá­vá kon­fron­ta­ci mezi star­ším Komenským a Rembrandtem. Celé ty dis­ku­ze mezi star­ším Komenským a Rembrandtem mě mož­ná ve finá­le bavi­li víc než pře­sko­ky do Komenského minu­los­ti a vůbec by mi vlast­ně neva­di­lo, kdy­bych byl na jejich roz­ho­vo­rech posta­ve­ný samot­ný film. Ty roz­ho­vo­ry totiž půso­bí sil­ně, nejen díky skvě­lé dvo­ji­ci Švehlík-Bareš, ale také díky fak­tu, že Komenský a Rembrandt se od sebe ve finá­le v zása­dě liší méně než by čeka­li. A lep­ší teč­ku za celým fil­mem si film snad vybrat nemohl.

Naprosto sebe­vě­do­mé dokudra­ma, kte­ré na Komenského mož­ná nevr­há úpl­ně nové svět­lo, jeho odkaz ale zpra­co­vá­vá skvě­le a celé to fun­gu­je díky nád­her­né­mu vizu­á­lu (Hezky Pavlis!), pove­de­né hud­bě, cel­ko­vé­mu parád­ní­mu dobo­vé­mu náde­chu a feno­me­nál­ním herec­kým výko­nům. Je to rea­lis­tic­ké dokudra­ma, kte­ré se může též rado­vat z pove­de­né­ho scé­ná­ře, kte­rý kom­pli­ko­va­ný pří­běh Jana Amose Komenského doká­zal pře­táh­nout do funkč­ní podo­by. Dlouho jsem u nás nevi­děl tak uni­kát­ní záži­tek, kte­ré­mu je z mno­ha důvo­dů fakt snad­né pod­leh­nout. Užil jsem si to hod­ně a jde v mno­ha ohle­dech o hod­ně spe­ci­ál­ní záži­tek. Komenský rules!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Česká tele­vi­ze / Radek Miča


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
 • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […] Posted in Filmové recenze
 • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
 • Mimořádná událost6. února 2022 Mimořádná událost Událost z února 2019 na trati Studenec-Křižanov, kdy motorová jednotka jela 14 minut bez řidiče, byla jednou z inspirací režiséra Jiří Havelky k tvorbě komedie s prvky společenské kritiky. […] Posted in Filmové recenze
 • Mimořádná událost – Recenze – 50 %2. února 2022 Mimořádná událost – Recenze – 50 % Nová česká komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky (Vlastníci) je volně inspirovaná skutečnou událostí, k níž došlo v únoru roku 2019 mezi Velkým Meziříčím a Martinicemi. Osobní vlak, […] Posted in Filmové recenze
 • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
 • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
 • Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog20. února 2020 Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog Scénář šestidílné minisérie vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a na základě příběhů policistů. Je těžké určit, zda je hlavní […] Posted in Filmové premiéry
 • Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka17. července 2019 Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka Snímek režiséra Roberta Sedláčka pojednává o skupince lidí, kteří se sešli na odlehlém místě Šumavy, aby zde společně bojovali se závislostí na drogách. Příběh začíná ve chvíli, kdy do […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Naprosto úžas­né! Děkuji ČT za podob­né pořa­dy a držím jí pal­ce i v jiných oblas­tech (Reportéři, 168 hodin, Otázky VM)!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,24748 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56030 KB. | 22.05.2022 - 00:53:31