Kritiky.cz > Pro ženy > JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY

JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY

nausnice

Svět, ve kte­rém zazá­ří­te.“Motto nizo­zem­ské šper­kař­ské znač­ky Cluse

Aktuální tren­dy aneb kru­hy z deva­de­sá­tek se vra­ce­jí na scé­nu

Každý rok jiný trend, a to nejen v oble­če­ní, ale také ve šper­cích a líče­ní. Někdy ten neu­stá­le se pro­mě­ňu­jí­cí mara­ton toho, co je zrov­na in, člo­věk ani nestí­há sle­do­vat. Jednu jis­to­tu však mód­ní návr­há­ři mají pro nás všech­ny, a to sice, že se vel­mi rádi vra­ce­jí zpět k tren­dům z minu­los­ti, jimž vlé­va­jí nový život.

Když v loň­ském roce 2018 šper­kař­ské­mu mód­ní­mu odvět­ví domi­no­va­ly visa­cí náuš­ni­ce nej­čas­tě­ji ve vin­tage sty­lu, asi málo­kdo tušil, co při­jde na řadu dal­ší sezo­nu. Takovým malým féni­xem, kte­rý se z pope­la deva­de­sá­tých let dostal zpět na výslu­ní, se sta­ly legen­dár­ní kru­hy. Ano, je to tak, letoš­ním hitem náuš­nic jsou kru­hy - asy­me­t­ric­ké, pompéz­ní, výraz­né, ale i malé.

Komu však kru­hy nese­dí a jejich noše­ní se radě­ji vyhý­bá, může zvo­lit náuš­ni­ce či pec­ky s moti­vy zvě­ro­kru­hu, slun­ce, měsí­ce nebo hvěz­di­ček. Pokud jste však vylo­že­ně roman­tic­ký typ, ved­le urči­tě nesáh­ne­te ani, když se roz­hod­ne­te pro šperk zdo­be­ný kvě­ti­na­mi, drob­ný­mi korál­ky nebo kré­mo­vý­mi mušlič­ka­mi. Na své si při­jdou i milov­ní­ci sezón­ní­ho ovo­ce a extra­va­gan­ce, kte­rá k létu pros­tě neod­mys­li­tel­ně pat­ří. Houpající se meloun­ky, třeš­nič­ky nebo jaho­dy ve vašich ušních lalůč­cích nebu­dou kro­kem ved­le, a navíc skvě­le pod­trh­nou vaši oso­bi­tost a hra­vost.

Stylově, chytře a „in“ s Brasty.cz

Pokud chce­te udě­lat radost sobě nebo shá­ní­te naho­nem dárek pro svou dra­hou polo­vič­ku nebo kama­rád­ku, na Brasty.cz si poho­dl­ně z domo­va vybe­re­te z téměř stov­ky ori­gi­nál­ních kous­ků náuš­nic i stá­le více oblí­be­ných pecek. Šperky zde může­te vybí­rat od pěti pro­slu­lých svě­to­vých zna­ček: nizo­zem­ské Cluse, tro­ji­ce ame­ric­kých Guess, Tommy Hilfiger nebo Rosefield a v nepo­sled­ní řadě také ele­gant­ní dán­ské Pandory. Záleží jen na Vás a Vašich pre­fe­ren­cích, zda půjde­te do zla­té nebo stří­br­né vari­an­ty šper­ku.

Cenové rozpě­tí u náuš­nic je vel­mi pří­z­ni­vé a pohy­bu­je se od pěti­set korun do dvou tisíc za ty nej­draž­ší kous­ky. A navíc máte dopra­vu zdar­ma!, což rodi­na Brasty.cz pova­žu­je v dneš­ní uspě­cha­né době za samo­zřej­most a sna­ží se tak ješ­tě více při­blí­žit svým zákaz­ní­kům.

Pokud u Vás zavlá­dl cha­os, pro kte­rý šperk se roz­hod­nout a od jaké znač­ky, nabí­zí­me sou­hrn toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho z port­fo­lia jed­not­li­vých mód­ních domů.

NÁUŠNICE CLUSE

Tato pro­gre­siv­ní nizo­zem­ská znač­ka s hlav­ním síd­lem v Amsterdamu nadchne milov­ní­ky čis­tých linií, mini­ma­lis­mu a ele­gan­ce. Je to prá­vě rafi­no­va­ná jed­no­du­chost a zamě­ře­ní se na detail, kte­ré doko­na­le pod­trh­nou sebe­vě­do­mí kaž­dé ženy, kte­rá tou­ží šper­kem vyjá­d­řit ve spo­leč­nos­ti svou jedi­neč­nost a oso­bi­tost.

Filozofie znač­ky:

Příběh znač­ky Cluse je o lidech, kte­ří v jed­no­du­chos­ti nalez­li krá­su. Jednoduchost však není o tom být pros­tým. Chceme, aby byl člo­věk důmy­sl­ný, nezdr­žo­val se zby­teč­nost­mi, ale zamě­řil se na věci, kte­ré jsou v živo­tě sku­teč­ně důle­ži­té. Každý den vybí­zí­me k vytvo­ře­ní svě­ta, ve kte­rém Vy bude­te zářit.“

Na Brasty.cz může­te vybí­rat z kru­ho­vých ele­gant­ních náuš­nic, ale i pecek ze ster­lin­go­vé­ho stří­b­ra i obec­né­ho kovu v ceno­vém rozpě­tí od 690 do 1690 Kč. Náušnice Cluse jsou urče­né ženám, kte­ré chtě­jí pod­trh­nout svou oso­bi­tost a indi­vi­du­a­li­tu a tou­ží vykro­čit z davu.

NÁUŠNICE TOMMY HILFIGER

Americká znač­ka Tommy Hilfiger, jejíž his­to­rie sahá až do roku 1985, skvě­le dopl­ňu­je svůj evrop­ský pro­ti­pól Cluse a to pře­de­vším svou hra­vos­tí. Představuje kla­sic­ký cool styl, inspi­ro­va­ný kul­tov­ní ame­ric­kou pop-kulturou. Se šper­ky Tommy Hilfiger zazá­ří­te kdy­ko­liv a kde­ko­li a při jaké­ko­liv pří­le­ži­tos­ti.

Filozofie znač­ky:

„Značka si v čele se svým dvor­ním návr­há­řem Tommym Hilfigerem zaklá­dá na kva­li­tě a mini­ma­lis­tic­kém vku­su. Designér a jeho znač­ka jsou pohá­ně­ni opti­mis­tic­kou vizí, jak poru­šit kon­ven­ce a osla­vo­vat indi­vi­du­a­li­tu.“

Na Brasty.cz může­te vybí­rat z širo­ké pale­ty náuš­nic a pecek z chi­rur­gic­ké oce­li ve zla­tém i stří­br­ném pro­ve­de­ní, zdo­be­ných barev­ný­mi zir­ko­ny v ceno­vém rozpě­tí od 1520 do 2140 Kč. Náušnice Tommy Hilfiger skvě­le pod­trh­nou vaši hra­vost a oso­bi­tost.

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Druhy hraček pro nejmenší13. listopadu 2019 Druhy hraček pro nejmenší Pokud tedy máte malé děti, jistě jim chcete vždy udělat obrovskou radost a to výběrem, těch nejkrásnějších i nejkvalitnějších druhů hraček. Podle věku i kategorie dětí, si smíte vybrat […] Posted in Pro ženy
  • Muži volí dům cihlový27. října 2019 Muži volí dům cihlový Po malém průzkumu mezi mladými páry, které se chystají na společný život, vyšlo najevo, že muži si pro svůj rodinný život představují klasické cihlové stavení, kdežto ženy by daly přednost […] Posted in Pro ženy
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […] Posted in Pro ženy
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […] Posted in Pro ženy
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […] Posted in Pro ženy
  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […] Posted in Pro ženy
  • Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá30. října 2019 Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá Se zdravým životním stylem je to někdy jako s ekologickým přístupem. Skoro každý z nás už třídí odpad. Papír k papíru, plast k plastu, hlavně, že myslím a jednám ekologicky. Nicméně […] Posted in Pro ženy
  • Retro styl20. prosince 2019 Retro styl Retro móda je oděvní styl, který vycházející z minulosti. Pojďme se společně podívat na oblečení ve stylu let '40, '50 a '60´.     40´ I přes […] Posted in Pro ženy

JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...