Jaká matka, taková dcera

slepici polevka pro lidskou dusi jaka matka takova dcera
Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak?

Matka a dce­ra jsou spo­je­ny jedi­neč­ným pou­tem, o kte­rém už bylo napsá­no množ­ství knih. Ani sesta­vo­va­te­lé Slepičích polí­vek pro duši nemoh­li zůstat stra­nou a vytvo­ři­li sbír­ku těch nej­lep­ších poví­dek, kte­ré na téma mat­ka a dce­ra během exis­ten­ce série vyšly. Některé z nich už v češ­ti­ně vyšly , tak­že je mož­né, že si je čte­ná­ři Slepičích polé­vek budou pama­to­vat, ale vět­ši­na z nich v čes­kém jazy­ku pub­li­ko­va­ná neby­la, tak­že i když sérií dob­ře zná­te, najde­te zde spous­tu pro vás ješ­tě nezná­mých pří­bě­hů.

„Skoro pro­ti své vůli jsem v dal­ších dnech obchá­ze­la buti­ky a obcho­dy a pro­hlí­že­la si šaty, kte­ré by se moh­ly mé mlad­ši dce­ři zamlou­vat. Nakonec jsem nara­zi­la na jed­no­du­chý model se splý­va­vé­ho bílé­ho muše­lí­nu, s dél­kou nas kot­ní­ky, s ovál­ným, výstři­hem a krát­ký­mi nabra­ný­mi ruká­vy. Byl pros­tý a při­tom krás­ný, a ne upja­tý, přes­ně jako moje dce­ra.“

Vzájemné učení a podpora

V kni­ze najde­te 101 pří­bě­hů o vzta­zích matek a dcer – o jejich podo­bě, spo­leč­ných zážit­cích i vzá­jem­né inspi­ra­ci. Dočtete se o vzá­jem­né pod­po­ře a uče­ní, o tom, co zna­me­ná být tu jed­na pro dru­hou, o darech, na kte­ré se neza­po­mí­ná, o vděč­nos­ti za všech­ny, i ty nejmen­ší, požeh­ná­ní, o ztrá­tě mat­ky i dce­ři a boles­ti, kte­rá tuhle ztrá­tu pro­vá­zí, o vzta­zích napříč gene­ra­ce­mi, o tom, že někdy pla­tí, že jaká je babič­ka, tako­vé jsou i mat­ka a vnuč­ka. Některé ženy opi­su­jí mimo­řád­né chví­le, kte­ré zaži­li se svo­jí mat­kou nebo dce­rou a zábav­né  zážit­ky, kte­ré je vždy, když na ně vzpo­mí­na­jí, roze­smě­jí.

Tara vyprá­ví, jak ji vyhle­da­la její bio­lo­gic­ká mat­ka, Annmarie popi­su­je, jak její mat­ka s obli­bou dělá­va­la zel­ní salát. Když ze ško­ly při­šel opis, že rodi­če mají na škol­ní slav­nost při­nést jíd­lo, kte­ré s obli­bou při­pra­vu­jí. Malá Annmarie se bála, že její mamin­ka při­ne­se vel­kou mísu zel­ní­ho salá­tu. Jaké bylo její pře­kva­pe­ní, když při­nes­la čoko­lá­do­vé dor­tíč­ky! Pro rodi­nu Bonnie se sta­ly sym­bo­lem lás­ky med­víd­ci, Marion tvr­dě pra­co­va­la, aby moh­la své mamin­ce kou­pit luxus­ní zele­né pyža­mo a když Regina hlí­da­la papouš­ka své šéf­ky, její dce­ra ho nau­či­la opa­ko­vat jedi­nou větu: Maminka potře­bu­je při­dat! 

Více na Kritiky.cz
Whitney Houston Whitney Elizabeth Houston (9. srpna 1963 Newark, New Jersey – 11. února 2012 Beverly Hi...
Jak se představí X-Meni v MCU? Jak by mohl být Venom součástí MCU? ...
Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk! Do Sebevražedného oddílu dáme přítelkyni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nejlepšího s...
Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na k...
Knihy ...

Příběhy z téhle kni­hy doka­zu­jí, že věta „Jaká mat­ka, tako­vá dce­ra“ je v urči­tých ohle­dech prav­di­vá a taky uka­zu­je, že pou­to mezi mat­kou a dce­rou je sku­teč­ně jedi­neč­né a pře­tr­vá i navzdo­ry růz­ným nesho­dám a spo­rům.

Hodnocení: 95%

SLEPIČÍ POLÉVKA PRO DUŠI - JAKÁ MATKA, TAKOVÁ DCERA

Sestavili: Jack Canfield, Mark VIctor Hansen, Amy Newmark

Originální název: Chicken Soup for the Soul: Like Mother, Like Daughter

Překlad: Petruše Klůfová

Vydáno: Práh, 2010

Počet stran: 312

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Práh. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skutečné příběhy o pravé lásce24. ledna 2018 Skutečné příběhy o pravé lásce Pravá láska neexistuje jen v knihách a filmech, ale i ve skutečném životě. Nevěříte? Tak, jak je v knihách ze série Slepičí polévka pro duši zvykem, 101 lidí se podělilo o příběhy ze […]
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]