Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Jak začít zdravě nakupovat...

Jak začít zdravě nakupovat...

fruit ripe shop store meal food 652223 pxhere.com

... a nena­le­tět vel­kým řetěz­cům, kte­ré se vám sna­ží pro­tla­čit rych­lé a nezdra­vé jíd­lo.

Kolikrát se vám sta­lo, že jste šli do obcho­du jen pro základ­ní potra­vi­ny - ovo­ce, zele­ni­na, mou­ka, luš­tě­ni­ny,... a při­nes­li jste si k tomu domů vel­kou tabul­ku čoko­lá­dy (pro­to­že na ní byla zrov­na akce), vel­ké bale­ní chip­sů (pro­to­že k té lah­vi vína byly pře­ce zdar­ma!) a kra­bi­ci přesla­ze­né­ho müs­li, kde je ve slo­že­ní cukr na prv­ním mís­tě (na kra­bi­ci byla pře­ce ta super štíh­lá žen­ská a psa­li, že je to plné vita­mí­nů). Chtěli jste udě­lat nákup maxi­mál­ně za čty­ři stov­ky a necha­li jste v obcho­dě přes tisí­cov­ku. A když to máte doma, tak to pře­ce musí­te sníst, to by byla ško­da peněz... Začarovaný kruh, kde se sta­la chy­ba?

Jak vel­ké řetěz­ce děla­jí, že kou­pí­te všech­ny ty nezdra­vé věci? - Je to pou­há obchod­ní stra­te­gie.

Pojďme se nej­pr­ve podí­vat na ty nej­vět­ší tri­ky, kte­ré na nás zkou­ší obchod­ní­cí a potom vám dám pár tipů, jak jim co nej­jed­no­du­še­ji pře­de­jít.

  1. Vchod a hud­ba

Hned na začát­ku vaší ces­ty si všim­ně­te, že vchod je na úpl­ně opač­né stra­ně než východ. I když jde­te pro jedi­nou potra­vi­nu, musí­te se pro­drat co nejdel­ší ces­tou k výcho­du, abys­te zapla­ti­li. A hud­ba? Většinou hra­je pří­jem­ná poho­do­vá muzi­ka, kte­rá vás hodí do kli­du a poho­dy. Rovnice je jed­no­du­chá:

Delší čas v obcho­dě + neru­še­né pří­jem­né naku­po­vá­ní = zdr­ží­te se déle v obcho­dě a nakou­pí­te více věcí.

2. Větší nákup­ní koší­ky

Je vše­o­bec­ně zná­mo, že když dáte člo­vě­ku vět­ší talíř, nan­dá si více jíd­la, kte­ré pak sní, pro­to­že se mu zdá pří­liš polo­prázd­ný. Podobně se cho­va­jí i obchod­ní­ci. Nákupní koší­ky jsou vět­ší a vět­ší, pro­to­že když do nich dáte pár věcí, rea­gu­je vaše mysl na to, že by se tam vlast­ně ješ­tě něco vešlo a tak při­dá­vá­te dal­ší a dal­ší potra­vi­ny...

Opět shr­nu­tí: vět­ší koší­ky + neko­neč­né množ­ství nabí­ze­ných potra­vin = vět­ší šan­ce, že bude­te naku­po­vat (a násled­ně jíst) více potra­vin.

3. Vůně a bar­vy

Hned jak vejde­te do obcho­du, uvi­dí­te voňa­vé pekař­ské výrob­ky, koše kvě­tin a pul­ty s voňa­vým gri­lo­va­ným masem. Všichni spo­lé­ha­jí, že jde­te naku­po­vat s prázd­ným žalud­kem a spe­ci­ál­ním osvět­le­ním na krás­ně čer­ve­ná jabl­ka, barev­né kvě­ti­ny a tak úžas­nou vůní prá­vě vyn­da­né­ho chle­ba, se vás sna­ží pře­svěd­čit, že všech­ny tyhle voňa­vé a barev­ně krás­né věci potře­bu­je­te. A nej­lé­pe všech­ny a teď hned!

4. Základní potra­vi­ny až úpl­ně vza­du

Potřebujete základ­ní potra­vi­ny jako mlé­ko, vajíč­ka, zele­ni­nu, maso, mou­ku. Abyste se dosta­li k těm­to potra­vi­nám, musí­te pro­jít celým obcho­dem až úpl­ně doza­du a nej­lé­pe přes zapekli­té boč­ní ulič­ky plné skvě­lých lev­ných a hlav­ně nezdra­vých věcí. Tak když už jde­te oko­lo, pár kous­ků se vám do koší­ku vždy vejde...

5. Ochutnávací vzo­reč­ky

Zdarma! Ochutnávka! Není nic jed­no­duš­ší­ho. V nej­ví­ce frek­ven­to­va­né ulič­ce se nabí­zí k ochut­ná­ní kous­ky čoko­lá­dy, nový jogurt, klo­bás­ka pěk­ně nakrá­je­ná... Stačí ochut­nat a tuto nabí­ze­nou potra­vi­nu, kte­rou máte na dosah ruky, vám ješ­tě stih­nou urov­nat do nákup­ní­ho koší­ku. Osobně jsem nikdy na ochut­náv­kách nevi­dě­la čer­s­tvý banán nebo jablíč­ko. Ale lev­ný­mi bale­ný­mi potra­vi­na­mi se to ve stán­cích jen hemží. A když ochut­ná­te, chce­te to!

6. Poslední nabíd­ka

Když už pro­jde­te sple­tí všech uli­ček a čeká­te u poklad­ny, čeká na vás posled­ní obchod­nic­ká past. Výborné, snad­no dostup­né výrob­ky, u kte­rých se musí­te zasta­vit a pro­hléd­nout si je. Bonbóny, čoko­lá­dy, žvý­kač­ky... a co když do toho máte dítě v koší­ku, kte­ré na to musí kou­kat a všech­no to chce, teď hned. Začne u poklad­ny tro­pit scé­nu a vy pros­tě nemů­že­te odjet, musí­te čekat, než na vás při­jde řada... a dítě kři­čí a lidé vás sle­du­jí. Celá situ­a­ce je vám nepří­jem­ná, tak ty jed­ny bonbó­ny kou­pí­te, už pro ten klid. A vlast­ně i pro vás... jsou tak dob­ré na ner­vy!

Zdravé tipy na rych­lé naku­po­vá­ní potra­vin, kte­ré chce­te

  1. Choďte po obvo­du obcho­du

Pokud nebu­de­te zabí­hat do postran­ních uli­ček a půjde­te pou­ze po kra­jích obcho­du, dosta­ne­te se hned k základ­ním potra­vi­nám, kte­ré chce­te.

2. Napište si nákup­ní seznam

Zabere vám to tro­chu více prá­ce doma, ale ušet­ří vám to spous­tu peněž v obcho­dě. Napište si oprav­du věci, kte­ré doma potře­bu­je­te a z kte­rých bude­te vařit a pro ty se vydej­te. Všechny si odškr­tá­vej­te a mys­le­te na to, že ta zmrz­li­na, kte­rá na vás volá z mra­zí­cí­ho boxu, pros­tě na sezna­mu není!

3. Před náku­pem se najez­te

Než půjde­te naku­po­vat, dej­te si doma pořád­né jíd­lo. Vaše tělo nebu­de rea­go­vat na voňa­vé ochut­náv­ky, tuč­né potra­vi­ny a nebu­dou vás lákat barev­né oba­ly plné slad­kých věcí.

4. Pozor na roz­ptý­le­ní při čeká­ní

Nenechte se ve fron­tě roz­ptý­lit slad­kost­mi, kte­ré na vás úto­čí ze všech stran a vy u nich musí­te stát. Vemte si s sebou časo­pis nebo tu napí­na­vou kníž­ku, kte­rou máte roze­čte­nou. Co vyhra­je? Nudný boj s cuk­ro­vin­ka­mi, nebo koneč­ně vyře­ní ten sym­pa­tic­ký detek­tiv tu krva­vou lázeň v Malmö?

5. Pozor na sle­vy!

Podívejte se na čer­stvé, chut­né zbo­ží a to, co je rych­le zlev­ně­no a měli bys­te si ho co nej­rych­le­ji odnést. Kupujte dob­ré kva­lit­ní jíd­lo, kte­ré vypa­dá zdra­vě a vykaš­le­te se na rych­lé sle­vy. Vše pak uvi­dí­te na svém talí­ři a na svém těle. Pochutnáte si lépe na krás­ném křu­pa­vém salát­ku nebo na pova­d­lých shni­lých lis­tech špe­ná­tu za pár korun.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,55203 s | počet dotazů: 209 | paměť: 50144 KB. | 10.04.2021 - 17:18:47