Kritiky.cz > Recenze knih > Jak vyznat v klimatu - encyklopedie pro školáky

Jak vyznat v klimatu - encyklopedie pro školáky

jak se vyznat v klimatu

Máte rádi kni­hy o poča­sí? Zajímáte se o růz­né změ­ny kli­ma­tu? Není vám lhos­tej­né, jak se lidé k naší pla­ne­tě cho­va­jí? Tak prá­vě vám je urče­na ency­klo­pe­die s názvem Jak se vyznat v kli­ma­tu. 

O čem kni­ha je?

O otep­lo­vá­ní na Zemi, o poča­sí a jeho změ­nách, v čem se liší kli­ma od poča­sí, co je to skle­ní­ko­vý efekt, proč je Slunce důle­ži­té, co jsou kli­ma­tic­ké zóny, co způ­so­bu­je stří­dá­ní roč­ních obdo­bí, jak ovliv­ňu­je poča­sí naše zdra­ví a jak může­me pozo­ro­vat změ­ny kli­ma­tu napříč ději­na­mi. Dále jak může­me vyrá­bět obno­vi­tel­nou ener­gii, jak stro­je ovliv­ni­ly výro­bu a pro­duk­ci vše­ho mož­né­ho. Součástí této báječ­né ency­klo­pe­die jsou i infor­ma­ce o tří­dě­ní odpa­du, jak může­me chrá­nit naše život­ní pro­stře­dí (tří­dě­ním odpa­du, správ­ným život­ním sty­lem, ohle­du­pl­nos­tí vůči ostat­ním i pří­ro­dě, výro­bou eko­lo­gic­kých aut a návrh, jak bychom moh­li v budouc­nos­ti žít.

Tato kni­ha mě oprav­du hod­ně zau­ja­la. Jelikož mám  doma dva ško­lá­ky, čas­to podob­né otáz­ky řeší­me. Díky této pře­hled­né ency­klo­pe­dii si oba doká­žou mno­ho zají­ma­vos­tí pře­číst a vyvo­lat v nich dal­ší otáz­ky k pře­mýš­le­ní.

Knihu dopo­ru­čím všem dětem mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, rodi­čům, kte­ří se o tuto pro­ble­ma­ti­ku zají­ma­jí, ale i peda­go­gům, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce do hodin země­pi­su nebo pří­ro­do­vě­dy.

Tato ency­klo­pe­die je vel­mi pove­de­ná. Autorka i ilu­strá­tor­ka si s ní dala obrov­skou prá­ci, aby se líbi­la jak dětem, tak i dospě­lým. Kniha je pří­mo nabi­tá infor­ma­ce­mi a kaž­dý si v ní najde to své pro svou prá­ci. Ilustrace dopl­ňu­jí krát­ké tex­ty, díky kte­rým si děti zapa­ma­tu­jí více zají­ma­vos­tí.

Výhodou této kni­hy je dosta­tek obráz­ků, ale i krát­ké tex­ty, kte­ré čte­ná­ře neza­hl­tí a umož­ní vám nad růz­ný­mi jevy pře­mýš­let. Zároveň ale odpo­vě­di na vaše otáz­ky najde­te v dal­ších čás­tech této ency­klo­pe­die.

Velké pozi­ti­vum této pub­li­ka­ce vidím v jejím obsa­ho­vém zamě­ře­ní o kli­ma­to­lo­gii, kte­rá je více spe­ci­fic­ká a mys­lím si, že podob­ná pří­ruč­ka na kniž­ním trhu roz­hod­ně chy­bě­la. Dále jed­no­du­chá sché­ma­ta vysvět­lu­jí zásad­ní pro­ble­ma­ti­ku mete­o­ro­lo­gie i kli­ma­to­lo­gie. Často se mi stá­vá, že se děti pta­jí na růz­né záko­ni­tos­ti o poča­sí i vyu­ži­tel­ných zdro­jích ener­gie. Díky kni­ze Jak se vyznat v kli­ma­tu si už budu více jis­tá, co jim odpo­vě­dět.

Na titul­ní strán­ce je něko­lik dětí růz­ných barev ple­ti, kte­rým není lhos­tej­né naše život­ní pro­stře­dí i pří­ro­da.

Několik slov o autor­ce:

Kristina Scharmacher Schreiber se živí jako pře­kla­da­tel­ka a spi­so­va­tel­ka popu­lár­ně - nauč­ných knih pro děti.

Stephanie Marian je ilu­strá­tor­ka knih pro děti.

Autor: Kristina Scharmacher Schreiber

Překlad lek­to­ro­val: RNDr. Erik Schwarzback, RNDr. Tereza Šmejkalová

Přeložila: Michaela Weberová

Ilustrace: Stephanie Marian

Žánr: popu­lár­ně - nauč­ná pub­li­ka­ce

Vydáno: 2020, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 95

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1639-1


Foto: PORTÁL, s.r.o


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...