Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.

Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.

1

Alespoň tak to cho­dí na ost­ro­vě Blp u Vikingů. A musím kon­sta­to­vat, že by se mi občas něja­ký ocho­če­ný drak doce­la líbil. Život s dra­ky je dob­ro­druž­ný i bez­peč­ný záro­veň. 2To ví dob­ře Škyťák i jeho kama­rá­di. Vikingové jdou ve své obli­bě dra­ků tak dale­ko, že malé dráč­ky hýč­ka­jí v dra­čích škol­kách a pro star­ší dra­ky mají spa­ci­ál­ní služ­by včet­ně masá­ží. Prostě dra­ci a Vikingové k sobě pat­ří a žijí spo­lu v rados­ti a poho­dě. Jenže nic netr­vá věč­ně. Na jed­nom z prů­zkum­ných letů mla­dí­ka Škyťáka nara­zí na lov­ce dra­ků. Škyťák létá na dra­ko­vi s poe­tic­kým jmé­nem Bezzubkou a oba si veli­ce dob­ře rozu­mí. Je to sehra­ná dvo­ji­ce, kte­rá se dob­ře zná, a v létá­ní nema­jí kon­ku­ren­ci. Jenže lov­ci dra­ků, kte­ří slou­ží tajem­né­mu Dragovi, potře­bu­jí chy­tit draka bez ohle­du na to, komu pat­ří. Škyťák sice není žád­ný ostří­le­ný bojov­ník, ale odva­ha i bojov­né srd­ce jsou mu vlast­ní. Srdce bojov­né­ho Vikinga má po otci, náčel­ní­ku Kliďasovi, odva­hu a lás­ku k dra­kům má po své mat­ce Valce. S tou se setká­vá v zemi dra­ků, kde si žiji v poho­dě, dokud se neob­je­ví zlý Dragov a jeho alfa­d­rak. Je jas­né, že s Dragovem nebu­de snad­ná řeč. Škyťák si však umí pora­dit v kaž­dé situ­a­ci, má dob­ré kama­rá­dy, obě­ta­vé rodi­če a dra­ky pros­tě milu­je.

4Animovaný dob­ro­druž­ný film urče­né pro rodi­ny s dět­mi nava­zu­je na úspěš­ný film Jak vycvi­čit draka z roku 2010. Tehdy vsa­dil Dean DeBlois  na jed­no­du­chý pří­běh, kdy se chla­pec Škyťák sezná­mý s dra­kem Bezzubkou a jejich vzá­jem­né přá­tel­ství najde klad­nou ode­zvu mezi náro­dem Vikingů. I ten­to­krát si Dean DeBlois napsal scé­nář a film reží­ro­val. Po divác­kém úspě­chu se roz­ho­dl nato­čit pokra­čo­vá­ní s názvem Jak vycvi­čit draka 2. Příběh začí­ná po něko­li­ka letech opět na ost­ro­vě Blp, kde si Vikingové rádi zalé­ta­jí na dra­cích. Hlavní hrdi­na Škyťák je sice o něco star­ší, ale stá­le půso­bí jako vel­ké dítě, kte­ré svou pozi­ci ve svě­tě dospě­lých tepr­ve hle­dá. Soužití Vikingů s dra­ky je poho­do­vé až nad­mí­ru. Problémy pro­to při­chá­zí z okol­ní­ho svě­ta. Postava Dragova ztě­les­ňu­je obec­né zlo, kte­ré je nebez­peč­né svou neú­stup­nos­tí pro dra­ky i pro lidi. Motiv vyu­ži­tí alfa­d­raka pro ovlád­nu­tí dra­ků může uka­zo­vat na mož­nost zne­u­ži­tí ovlá­dá­ní myš­le­nek. Jen sku­teč­ný cit a lás­ka může tako­vé­mu tla­ku odo­lat. Dále se v pří­bě­hu obje­vu­je něko­lik vari­ant cito­vých vazeb, kte­ré jsou pro děti sro­zu­mi­tel­né. Je tu setká­ní rodi­čů Škyťáka, kte­ří se mají stá­le rádi i po letech odlou­če­ní. Valka, mat­ka Škyťáka, doko­na­le rozu­mí dra­kům, má je ráda jako sou­část pří­ro­dy a prá­vě tato vaz­ba na dra­ky ji pro­po­ju­je se synem. Ačkoliv prá­vě ten­to vztah, vzá­jem­né setká­ní a dia­lo­gy mat­ky se synem mi při­pa­da­jí pří­liš úče­lo­vé, mys­lím, že dět­ský divák nebu­de nad náh­lým obje­ve­ním mat­ky nijak mudro­vat.  V pohád­ce je mož­né všech­no. A film spl­ňu­je to, co má správ­ná pohád­ka mít. Je tu hrdi­na, kte­rý má věr­né­ho pohád­ko­vé­ho kama­rá­da draka i lid­ské kama­rá­dy. Obraz rodi­čů se vybar­vu­je postup­ně do rolí milu­jí­cích ochrán­ců a národ Vikingů uzná Škyťáka jako své­ho vůd­ce. Draci jsou cit­li­vé bytos­ti stej­ně jako lidi. Ukáže se, že se hod­ní dra­ci a mož­ná i lidé mohou nechat ovlád­nout zlým člo­vě­kem. Konec pohád­ky vše špat­né napra­ví. Zlo je potres­tá­no a lidé i dra­ci se sna­ží žít v sou­la­du a v poho­dě dál.

3Film je sro­zu­mi­tel­ný dětem mlad­ší­ho škol­ní­ho a občas se obje­vu­jí i repli­ky smě­ro­va­né k dospě­lé­mu divá­ko­vi. Těchto pozná­mek však není mno­ho a v cel­ku sko­ro zapad­nou. Zásadní kva­li­ta fil­mu je v jeho výtvar­ném zpra­co­vá­ní a ani­ma­ci. Všechny posta­vy jsou vytvo­ře­ny a sty­li­zo­vá­ny jako pohád­ko­vé bytos­tí, peč­li­vě jsou zpra­co­vá­ny detai­ly oble­če­ní i drob­né změ­ny výra­zu postav, což umož­ňu­je vyja­d­řo­vat emo­ce lidem i jejich dra­kům.

Šikovně je ve fil­mu vyu­ži­tá hud­ba, kte­rou slo­žil John Powell (Shrek, Doba ledo­vá 2,3,4, Jak vycvi­čit draka, Pán a Paní Shmithovi). Záběry z létá­ní dostá­va­jí dyna­mi­ku a nechy­bí ani zami­lo­va­ná pís­nič­ka plná emo­cí.

Film je veli­ce dob­ře zpra­co­ván a dětem při­ne­se zába­vu, napě­tí i tro­chu pona­u­če­ní. Ani pro dopro­vá­ze­jí­cí rodi­če nebu­de film ztrá­tou času. Kromě pří­bě­hu mohou posou­dit kva­li­tu ani­ma­ce i množ­ství rea­li­zo­va­ných nápa­dů a neob­vyk­lých pohle­dů na situ­a­ci. Film při­chá­zí do kin čes­ký dabo­va­ný.

  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […] Posted in Články
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […] Posted in Filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze
  • Wonder Woman 198418. dubna 2021 Wonder Woman 1984 Tentokrát to není o filmu v kinech, ale v online filmotéce. Wonder Woman 1984 totiž měla jít do kin v ČR lednu, nakonec jsme se ji nedočkaly na začátku roku, ale až teď v dubnu […] Posted in Filmové recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 201718. března 2021 Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 2017 Stará Anglie je zmítána válkami mezi králem, povstalci a čaroději. Do této nevlídné doby však přichází pouliční rváč Artuš, který má všechno změnit. Příběh je velmi volně inspirován […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,37752 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53427 KB. | 23.04.2021 - 01:52:16
X