Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.

Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.

1
1

Alespoň tak to cho­dí na ost­ro­vě Blp u Vikingů. A musím kon­sta­to­vat, že by se mi občas něja­ký ocho­če­ný drak doce­la líbil. Život s dra­ky je dob­ro­druž­ný i bez­peč­ný záro­veň. 2To ví dob­ře Škyťák i jeho kama­rá­di. Vikingové jdou ve své obli­bě dra­ků tak dale­ko, že malé dráč­ky hýč­ka­jí v dra­čích škol­kách a pro star­ší dra­ky mají spa­ci­ál­ní služ­by včet­ně masá­ží. Prostě dra­ci a Vikingové k sobě pat­ří a žijí spo­lu v rados­ti a poho­dě. Jenže nic netr­vá věč­ně. Na jed­nom z prů­zkum­ných letů mla­dí­ka Škyťáka nara­zí na lov­ce dra­ků. Škyťák létá na dra­ko­vi s poe­tic­kým jmé­nem Bezzubkou a oba si veli­ce dob­ře rozu­mí. Je to sehra­ná dvo­ji­ce, kte­rá se dob­ře zná, a v létá­ní nema­jí kon­ku­ren­ci. Jenže lov­ci dra­ků, kte­ří slou­ží tajem­né­mu Dragovi, potře­bu­jí chy­tit draka bez ohle­du na to, komu pat­ří. Škyťák sice není žád­ný ostří­le­ný bojov­ník, ale odva­ha i bojov­né srd­ce jsou mu vlast­ní. Srdce bojov­né­ho Vikinga má po otci, náčel­ní­ku Kliďasovi, odva­hu a lás­ku k dra­kům má po své mat­ce Valce. S tou se setká­vá v zemi dra­ků, kde si žiji v poho­dě, dokud se neob­je­ví zlý Dragov a jeho alfa­d­rak. Je jas­né, že s Dragovem nebu­de snad­ná řeč. Škyťák si však umí pora­dit v kaž­dé situ­a­ci, má dob­ré kama­rá­dy, obě­ta­vé rodi­če a dra­ky pros­tě milu­je.

4Animovaný dob­ro­druž­ný film urče­né pro rodi­ny s dět­mi nava­zu­je na úspěš­ný film Jak vycvi­čit draka z roku 2010. Tehdy vsa­dil Dean DeBlois  na jed­no­du­chý pří­běh, kdy se chla­pec Škyťák sezná­mý s dra­kem Bezzubkou a jejich vzá­jem­né přá­tel­ství najde klad­nou ode­zvu mezi náro­dem Vikingů. I ten­to­krát si Dean DeBlois napsal scé­nář a film reží­ro­val. Po divác­kém úspě­chu se roz­ho­dl nato­čit pokra­čo­vá­ní s názvem Jak vycvi­čit draka 2. Příběh začí­ná po něko­li­ka letech opět na ost­ro­vě Blp, kde si Vikingové rádi zalé­ta­jí na dra­cích. Hlavní hrdi­na Škyťák je sice o něco star­ší, ale stá­le půso­bí jako vel­ké dítě, kte­ré svou pozi­ci ve svě­tě dospě­lých tepr­ve hle­dá. Soužití Vikingů s dra­ky je poho­do­vé až nad­mí­ru. Problémy pro­to při­chá­zí z okol­ní­ho svě­ta. Postava Dragova ztě­les­ňu­je obec­né zlo, kte­ré je nebez­peč­né svou neú­stup­nos­tí pro dra­ky i pro lidi. Motiv vyu­ži­tí alfa­d­raka pro ovlád­nu­tí dra­ků může uka­zo­vat na mož­nost zne­u­ži­tí ovlá­dá­ní myš­le­nek. Jen sku­teč­ný cit a lás­ka může tako­vé­mu tla­ku odo­lat. Dále se v pří­bě­hu obje­vu­je něko­lik vari­ant cito­vých vazeb, kte­ré jsou pro děti sro­zu­mi­tel­né. Je tu setká­ní rodi­čů Škyťáka, kte­ří se mají stá­le rádi i po letech odlou­če­ní. Valka, mat­ka Škyťáka, doko­na­le rozu­mí dra­kům, má je ráda jako sou­část pří­ro­dy a prá­vě tato vaz­ba na dra­ky ji pro­po­ju­je se synem. Ačkoliv prá­vě ten­to vztah, vzá­jem­né setká­ní a dia­lo­gy mat­ky se synem mi při­pa­da­jí pří­liš úče­lo­vé, mys­lím, že dět­ský divák nebu­de nad náh­lým obje­ve­ním mat­ky nijak mudro­vat.  V pohád­ce je mož­né všech­no. A film spl­ňu­je to, co má správ­ná pohád­ka mít. Je tu hrdi­na, kte­rý má věr­né­ho pohád­ko­vé­ho kama­rá­da draka i lid­ské kama­rá­dy. Obraz rodi­čů se vybar­vu­je postup­ně do rolí milu­jí­cích ochrán­ců a národ Vikingů uzná Škyťáka jako své­ho vůd­ce. Draci jsou cit­li­vé bytos­ti stej­ně jako lidi. Ukáže se, že se hod­ní dra­ci a mož­ná i lidé mohou nechat ovlád­nout zlým člo­vě­kem. Konec pohád­ky vše špat­né napra­ví. Zlo je potres­tá­no a lidé i dra­ci se sna­ží žít v sou­la­du a v poho­dě dál.

3Film je sro­zu­mi­tel­ný dětem mlad­ší­ho škol­ní­ho a občas se obje­vu­jí i repli­ky smě­ro­va­né k dospě­lé­mu divá­ko­vi. Těchto pozná­mek však není mno­ho a v cel­ku sko­ro zapad­nou. Zásadní kva­li­ta fil­mu je v jeho výtvar­ném zpra­co­vá­ní a ani­ma­ci. Všechny posta­vy jsou vytvo­ře­ny a sty­li­zo­vá­ny jako pohád­ko­vé bytos­tí, peč­li­vě jsou zpra­co­vá­ny detai­ly oble­če­ní i drob­né změ­ny výra­zu postav, což umož­ňu­je vyja­d­řo­vat emo­ce lidem i jejich dra­kům.

Šikovně je ve fil­mu vyu­ži­tá hud­ba, kte­rou slo­žil John Powell (Shrek, Doba ledo­vá 2,3,4, Jak vycvi­čit draka, Pán a Paní Shmithovi). Záběry z létá­ní dostá­va­jí dyna­mi­ku a nechy­bí ani zami­lo­va­ná pís­nič­ka plná emo­cí.

Film je veli­ce dob­ře zpra­co­ván a dětem při­ne­se zába­vu, napě­tí i tro­chu pona­u­če­ní. Ani pro dopro­vá­ze­jí­cí rodi­če nebu­de film ztrá­tou času. Kromě pří­bě­hu mohou posou­dit kva­li­tu ani­ma­ce i množ­ství rea­li­zo­va­ných nápa­dů a neob­vyk­lých pohle­dů na situ­a­ci. Film při­chá­zí do kin čes­ký dabo­va­ný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […] Posted in Články
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […] Posted in Filmové recenze
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13196 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56796 KB. | 28.06.2022 - 20:11:57