Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 V prv­ním fil­mu tým fil­ma­řů před­sta­vil myš­len­ku, že je tu dra­čí hie­rar­chie, a že se mon­stróz­ní „alfa“ drak ukrý­vá v jes­ky­ni, kde mu ostat­ní dra­ci podá­va­jí potra­vu, nebo ris­ku­jí, že je sám seže­re. Co když Rudá Smrt z prv­ní­ho fil­mu není na vrcho­lu potra­vi­no­vé­ho řetěz­ce? Co kdy­by tam bylo ješ­tě něko­lik pří­ček nad ní a na samém vrcho­lu, dra­čí mon­strum, vět­ší, než kdy kdo viděl?

„Když jsme se pus­ti­li do dru­hé­ho dílu, měl jsem pocit, že bychom na tom moh­li sta­vět,“ říká DeBlois. „Ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 exis­tu­je jen něko­lik Mrazidraků, kte­ří jsou roze­ný­mi „alfa“ dra­ky. Mají nevi­di­tel­nou schop­nost komu­ni­ko­vat a vynu­tit si svou vůli na ostat­ních dra­cích, to vše s výjim­kou dra­čích mlá­ďat, kte­rá nepo­slou­cha­jí niko­ho,“ vysvět­lu­je DeBlois. „Takže, pokud se vám poda­ří ovlá­dat „alfa“ dra­ky, může­te ovlád­nout všech­ny dra­ky na svě­tě.“

Dragovou taj­nou zbra­ní je jed­na tako­vá bes­tie, kte­rou nau­čil bojo­vat na roz­kaz. Když zjis­tí, že Valka ochra­ňu­je sho­ví­va­vé­ho Mrazidraka ve své sva­ty­ni, uve­de do pohy­bu plán, jak ho v epic­ké bitvě vylá­kat ven a pak se pus­tit do dran­co­vá­ní Blpu a zaje­tí všech jeho dra­ků.

Při vytvá­ře­ní bes­tie bes­tií, si dali fil­ma­ři za úkol zpo­chyb­nit před­sta­vu o tom, jak drak vypa­dá.

„Inspirace pro vzhled Mrazidraka při­šla od reži­sé­ra Deana Deblois,“ říká vedou­cí výtvar­ník P.O.V. „Říkal, že by chtěl mít ve fil­mu zví­ře, sil­né jako led­ní med­věd. To byl výcho­zí bod. Pak jsme muse­li odvést hod­ně prá­ce a pro­mě­nit led­ní­ho med­vě­da na jaké­ho­si draka. Když se Mrazidrak zved­ne na zad­ní, může­te v jeho ana­to­mii stá­le vidět, že má drže­ní těla led­ní­ho med­vě­da.“

Odpoutali jsme se sice od kon­ven­cí, ale zato jsme pro­šli mno­ha neú­spěš­ný­mi poku­sy při navr­ho­vá­ní toho­to tvo­ra,“ smě­je se DeBlois. „V jed­nu chví­li jsme měli huňa­té­ho mamu­ta, kte­rý vypa­dal jako drak, ale v oka­mži­ku, kdy pokry­je­te draka koži­chem nebo srs­tí, už to není ono.“

„Nakonec jsme při­šli na stvo­ře­ní s obrov­ský­mi kly, kte­ré byly inspi­ro­va­né huňa­tým mamu­tem,“ pokra­ču­je. „A jeho pro­por­ce byly inspi­ro­vá­ny vel­ký­mi piž­mo­ni sever­ní­mi.“

Baruchel pozna­me­ná­vá: „Mrazidraci jsou mohut­ní, a co je na nich úžas­né, nechr­lí oheň, ale masiv­ní kusy ledu.“

„Mrazidrak je moř­ským dra­kem, nasá­vá vel­ké množ­ství vody a uklá­dá si je do vole­te v krku,“ říká DeBlois. „V pří­pa­dě potře­by ji vyvrh­ne s tak extrém­ní silou, že odstře­lí svůj cíl, ale pro­to­že je jeho dech tak inten­ziv­ně ledo­vý, voda zmrz­ne a zís­ká­te vel­mi zají­ma­vé a alar­mu­jí­cí tva­ry, kte­ré jsou vytvo­ře­ny z ledu“...

... Což ​​se uká­za­lo být vel­mi nároč­né pro tým odbor­ní­ku přes vizu­ál­ní efek­ty. „Led je vel­mi obtíž­ným mate­ri­á­lem pro ren­de­ro­vá­ní,“ říká vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů, David Walvoord. „Není jako kůže nebo srst, kte­ré jsme už děla­li. Ty jsou sice taky nároč­né, ale už jsme jich vyro­bi­li hod­ně. Ale led! Neměli jsme poně­tí, jak by to mělo vypa­dat nebo jak je roz­po­hy­bo­vat. Stálo nás to hod­ně kon­zul­to­vá­ní a pře­mí­lá­ní růz­ných nápa­dů, než jsme našli něco, co by bylo uvě­ři­tel­né, a co by záro­veň bylo oso­bi­té a zvlášt­ní. Také bylo potře­ba docí­lit sil­né vizu­ál­ní výpo­vě­di.“

Když se dva Mezidraci střet­nou v boji, kon­trast mezi nimi je zará­že­jí­cí. Drago vycvi­čil své­ho draka být agre­siv­ním bojov­ní­kem, na své tma­vé kůži má mno­ho jizev z dří­věj­ších bojů. Valčin Mrazidrak je opro­ti tomu dru­hem stvo­ře­ní, kte­ré je záři­vě bílé a nád­her­né,“ říká P.O.V.

Tým designe­rů, kte­rý se zabý­vá tex­tu­ra­mi, odve­dl úžas­nou prá­ci a ujis­til se, že je jejich kůže zpra­co­va­ná do nejmen­ších detai­lů,“ říká Pablo Valle. V epic­ké bitev­ní sek­ven­ci se „kame­ra neu­stá­le při­bli­žu­je a divák zís­ká­vá pově­do­mí o šupi­na­té struk­tu­ře jejich kůže.“

Efektivní sví­ce­ní bylo roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem, kte­rý pomohl roz­li­šit dva Mrazidraky, říká Valle, zejmé­na když se střet­nou v urput­ných váleč­ných bojích; svět­lo pomá­há odli­šit dob­ré od zlé­ho.

„Určitě nechce­me divá­ky zmást,“ říká. „Mrazidraci jsou stej­ný­mi typy draka, je nut­né, aby bylo napros­to jas­né, na čí stra­ně kaž­dý z nich sto­jí. Největší výzvou byly jejich roz­mě­ry. Každý z nich je veli­ký jako hora. Je snad­né buď nezpro­střed­ko­vat dojem z jejich veli­kos­ti nebo je pros­tě nechat tak masiv­ní, že všech­no zastí­ní.“

Byla to stej­ně vel­ká výzva i pro ostat­ní týmy.

„Gil Zimmerman, náš vedou­cí desig­nér, věno­val hod­ně času a úsi­lí ve sna­ze dát tyto zábě­ry dohro­ma­dy, aby ve fil­mu navo­dil pocit dra­ma­tu a správ­né veli­kos­ti všech postav,“ říká P.O.V. „Je to doce­la slo­ži­té, pro­to­že máte lid­ské roz­mě­ry, máte dra­čí roz­mě­ry a máte roz­mě­ry vel­kých dra­ků. Není vždy snad­né to sesta­vit.“

Zimmerman tvr­dí: „Naše bitev­ní sek­ven­ce je, pod­le mých zku­še­nos­tí, něčím, o co se v ani­ma­ci nikdo ješ­tě nepo­ku­sil. Více se to podo­bá tomu, co děla­jí spo­leč­nos­ti ILM nebo Weta. Zcela jis­tě to byl nej­ná­roč­něj­sí úkol pro kaž­dý z našich týmů, už jen díky veli­kos­ti této scé­ny.“

Hlavní stři­hač sním­ku si obzvláš­tě užil prá­ci na této scé­ně.

„Stříhat bitev­ní scé­nu bylo zábav­né, pro­to­že když Kliďas boju­je s Dragem, vidí­te v dál­ce bojo­vat dva Mrazimraky, kte­ří zrca­dlí boj dvou Vikingů. Takže když Dragův Mrazimrak vyhrá­vá, Drago také sla­ví vítěz­ství; když se daří Kliďasovi, tak se daří i Valčině Mrazidrakovi.“

Walvoord při­ta­ká­vá: „V bitev­ní scé­ně uvi­dí­tě zábě­ry, kte­ré jsou napros­to mimo­řád­né. Hned na začát­ku máme záběr, kte­rý sestá­vá z osmi nebo deví­ti set fil­mo­vých polí­ček, kdy kame­ra letí nad bojiš­těm. Je tu nesmír­ně důle­ži­tá koor­di­na­ce mezi kame­rou, ani­ma­cí, davy lidí, svět­lem, efek­ty na posta­vách a dra­cích, kte­ří neu­stá­le pro­lé­tá­va­jí kolem. Křižujete oblo­hu nad hla­va­mi všech těch lidí a nad armá­da­mi, kte­ré se řítí do boje, je to pros­tě neu­vě­ři­tel­né a stej­ně tak úžas­né sle­do­vat.“

„Celá ta bitva je vizu­ál­ně jedi­neč­ná,“ pokra­ču­je. „Většina z nás je zvyk­lá, že ani­mo­va­né fil­my jsou barev­né a vese­lé. Tady máme téměř čer­no­bí­lou sek­ven­ci. Neberte mě doslo­va, ale jsou to tma­vé posta­vy na bílém sně­hu a my jsme jejich silu­et boha­tě vyu­ži­li, abychom dosáh­li efekt­ní­ho gra­fic­ké­ho výsled­ku. Dean chtěl, aby tato sek­ven­ce byla oprav­du jas­ná, ale záro­veň půso­bi­la jako sku­teč­ná bitva. Myslím, že se nám to poda­ři­lo.“

V cha­o­su bitvy se samo­zřej­mě nachá­zí tisí­ce dal­ších dra­ků, včet­ně Bezzubky, naše­ho draka hrdi­ny a někte­rých dal­ších zná­mých tvá­ří.

Proč je Bezzubka tak oblí­be­ný mezi divá­ky? Gil Zimmerman to při­čí­tá jeho schop­nos­ti napo­jit se na divá­ky.

Jsou chví­le, kdy se cho­vá jako ště­ně, pak jako kočka, jin­dy je to něco mezi,“ říká. „Bezzubka je nevin­nou posta­vou. Je inte­li­gent­ní nad rámec oby­čej­né­ho zví­ře­te, ale má v sobě urči­tou nai­vi­tu, což z něho dělá milo­va­nou posta­vu. Lidé v něm vidí své domá­cí maz­líč­ky. Neustále hle­dá­me dob­ré momen­ty, jak ve scé­nách vyu­žít Bezzubkova kouz­la.“

Bonnie Arnoldová, pro­du­cent­ka fil­mu, říká, že pub­li­kum oce­ní vel­ké množ­ství dra­ků, kte­ré se v JAK VYCVIČIT DRAKA 2 obje­ví.

„Nebudou zkla­ma­ní, až uvi­dí, co jim nabíd­ne­me. Staré i nové. Byli jsme schop­ni upra­vit dob­ře zná­mé dra­ky z prv­ní­ho fil­mu a udě­lat je ješ­tě zají­ma­věj­ší. Dali jsme jim vlast­ní jmé­na, více cha­rak­te­ris­tic­kých zna­ků a pro­pra­co­va­li jejich osob­nos­ti. Jak spo­lu­pra­cu­jí, Vikingové a jejich dra­ci se sbli­žu­jí. Je to zábav­né, ale občas také hrdin­ské a dojem­né.“

Kliďas má zbru­su nové­ho draka Drtileba, kte­rý se v prv­ním fil­mu neob­je­vil. „Je to něco mezi vel­kým dra­čím noso­rož­cem a pra­se­tem domá­cím,“ smě­je se DeBlois. „Je to veli­ce dych­ti­vý a při­tom seri­óz­ní drak sto­pař. Po čichu najde téměř coko­liv. Je jako poli­cej­ní sto­po­va­cí pes. Chtěli jsme draka, kte­rý by byl vel­ký, aby se na něj Kliďas mohl posa­dit, a aby drak une­sl jeho váhu a záro­veň v porov­ná­ní s ním Kliďas nevy­pa­dal směš­ně malý.“

Butler ho popi­su­je násle­dov­ně: „Drtileb je dra­čí ver­zí Kliďase. Je pyš­ný a nestr­pí hlu­pá­ky. Je to vel­mi moc­ný a sil­ný drak, kte­rý se jen tak nevzdá.“

Valčin drak Mrakošlap, vyka­zu­je hod­ně ze soví­ho cho­vá­ní. Je to úžas­né stvo­ře­ní se dvě­ma páry kří­del, kte­ré se mohou roz­dě­lit a dáva­jí na oblo­ze vznik­nout vel­mi výraz­né silu­e­tě. Zároveň to je stej­ný drak, kte­rý Valku před 20ti lety une­sl. Vzhledem k jejich dlou­ho­do­bé­mu vzta­hu „si vyvi­nu­li tako­vý intu­i­tiv­ní způ­sob spo­leč­né­ho létá­ní, že Valka ani nepo­tře­bu­je sed­lo,“ říká DeBlois. „Stojí na něm a doká­že se na něm udr­žet, i když drak během letu mané­vru­je.“

Vztah Astrid a Buřiny se vyví­jel, stej­ně jako u ostat­ních jezd­ců a jejich dra­ků. „Jsou spo­lu pět let, vzá­jem­ně si rozu­mí a do jis­té míry si jsou podob­né,“ říká DeBlois. „Astrid je vel­mi tvr­do­hla­vá a schop­ná. Zvolili jsme pro Buřinu tako­vý druh osob­nos­ti, aby se s Astrid dopl­ňo­va­la. Je spíš milu­jí­cím „psem při­ná­še­čem“ jako retrí­vr, ve smys­lu, že spl­ní kaž­dý pří­kaz s vel­kým nad­še­ním. Buřina zbož­ňu­je, když může coko­liv při­nést, ať už míč nebo člo­vě­ka! Mají oprav­du hra­vý vztah, což je pro Astrid dob­ré, pro­to­že je jinak tak váž­ná.“

Dvojčata Rafana a Ťafan jez­dí na stej­ném dra­ko­vi, dvou­hla­vém Zipákovi, kte­rý se jme­nu­je Krkoun & Blivoun. Každý z nich má odliš­nou osob­nost a neu­stá­le spo­lu vál­čí. „Rádi hra­je­me na tu notu, že i když jsou nuce­ni spo­lu­pra­co­vat, vzá­jem­ně jeden dru­hé­ho sabo­tu­jí,“ říká DeBlois.

Rybinoha a jeho Flákota jsou roz­to­mi­lou dvo­ji­cí. Flákota je Rybinohovou vyrov­na­nou a odda­nou kama­rád­kou. Působí, že je poně­kud nechá­pa­vá, což je vlast­nost, kte­rá se odrá­ží i na Rybinohovi. Ale nemů­že­me Rybinohu ode­psat jako tup­ce, pro­to­že on je vlast­ně doce­la inte­li­gent­ní. Flákota je mu vždy a za všech okol­nos­tí k dis­po­zi­ci… jen jsou oba tro­chu poma­lej­ší,“ říká DeBlois.

„Snoplivec a jeho drak, Tesák - Děsovec oblud­ný, jsou smě­lý­mi bavi­či. Pořád se sna­ží na sebe upo­zor­nit, udě­lat dojem. Tesák je jako mla­dý kluk, kte­rý řídí vel­ké dra­hé auto, jen aby zapů­so­bil,“ smě­je se DeBlois.

Tlamounovým dra­kem je Bručoun, vel­ký, líný, drak podob­ný mro­žo­vi. „A žije dle své­ho jmé­na,“ říká DeBlois. „Vždy je nevr­lý, vždy něko­mu leží v ces­tě, vždy usí­ná, což den­ně při­spí­vá k jeho mrzu­tos­ti.“

Ze všech dra­ků ve fil­mu, je tu jen jeden, Děsovec oblud­ný, kte­rý vypa­dá jako „tra­dič­ní“ drak a byl to náš záměr. „Vytvořili jsme dra­ky, kte­ří mají cha­rak­ter,“ říká. „Co zís­ká­te skří­že­ním bul­do­ka s dra­kem? Garvana. Hledali jsme inspi­ra­ci ve svě­tě zví­řat a nejen mezi pla­zy. Pokud bychom našli legrač­ní­ho ptá­ka, kte­ré­ho bychom chtě­li pro­mě­nit v draka, prav­dě­po­dob­ně bychom zacho­va­li něco z jeho barev­nos­ti i v novém tvo­ro­vi.“

Když došlo na vytvo­ře­ní vel­ké­ho množ­ství dra­ků bez­peč­ně ukry­tých ve Valčině sva­ty­ni, tvůr­čí tým vyu­žil své vlast­ní nové tech­no­lo­gie, kte­rá umož­ni­la dra­ky rych­le namno­žit. Více o tom­to téma­tu poz­dě­ji.

A pak tu máme dra­čí mlá­ďa­ta.

„Nazvali jsme je Dráčulata. Poprvé se s nimi setká­me v dra­čí oáze. Dráčulata jsou jako malí, zuři­ví spouš­tě­či ohně a to všu­de, kde se vyskyt­nou,“ říká DeBlois. „Jsou to jedi­ní dra­ci, kte­ří nepod­lé­ha­jí nad­vlá­dě Mrazidraka. Jak se poz­dě­ji ve fil­mu dozví­me, Škyťák je úspěš­ně vyu­ží­vá ke své­mu pro­spě­chu.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.7. května 2019 Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka. Alespoň tak to chodí na ostrově Blp u Vikingů. A musím konstatovat, že by se mi občas nějaký ochočený drak docela líbil. Život s draky je dobrodružný i bezpečný zároveň. To ví dobře Škyťák […] Posted in Retro filmové recenze
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […] Posted in Články
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […] Posted in Filmové recenze
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98180 s | počet dotazů: 226 | paměť: 58468 KB. | 13.08.2022 - 14:11:36