Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ

 Když skon­či­la výro­ba prv­ní­ho dílu dra­čí tri­lo­gie a než zapo­ča­la výro­ba dru­hé­ho, reži­sér Dean Deblois, pro­du­cent­ka Bonnie Arnoldová, vedou­cí desig­nér Gil Zimmerman, výtvar­ník Pierre Olivier Vincent (P.O.V.), vedou­cí ani­má­tor Simon Otto a vedou­cí stři­hač John Carr vyra­zi­li na výlet do Norska, načer­pat inspi­ra­ci ze sever­ské­ho pro­stře­dí.

Mluvili jsme o tom již při výro­bě jed­nič­ky, pro­to­že film byl vol­ně zalo­že­ný na vikin­ské kul­tu­ře, ale nedo­šlo k tomu,“ říká Arnoldová. „Pak jsme měli pocit, že pro to byl vhod­ný čas, ješ­tě než jsme zača­li s dvoj­kou a než Dean napsal scé­nář, a vyda­li jsme se na výlet do Norského lido­vé­ho muzea a Muzea vikin­ských lodí v Oslu.“

„Nejvíce mě inspi­ro­val náš výlet do fjor­dů, jejich napros­tá vzne­še­nost a pohled na vel­kou řeku s obrov­ský­mi hora­mi ros­tou­cí­mi z vody,“ říká Zimmerman, kte­rý zastá­vá podob­nou funk­ci jakou má kame­ra­man u hra­né­ho fil­mu, zod­po­ví­dá za pohyb postav a kame­ry, úzce spo­lu­pra­cu­je s reži­sé­rem a stři­ha­čem.

Arnoldová dodá­vá: „Nakonec se z toho sta­lo tak tro­chu foto safa­ri. Pro jed­nič­ku jsme udě­la­li hod­ně pro­drob­ný prů­zkum, ale věci, kte­ré jsme nalez­li v Norsku, nám pomoh­ly, aby byla dvoj­ka ješ­tě lep­ším zážit­kem.“

„Největší pří­nos toho­to výle­tu spat­řu­ji v tom, jak nás to stme­li­lo jako tým,“ dodá­vá Zimmerman. „Vynaložili jsme úsi­lí vzá­jem­ně se poznat a navzá­jem jsme se nau­či­li oprav­du dob­ře komu­ni­ko­vat. Tento film byl vel­kou výzvou, kte­rá vyža­do­va­la, abychom mezi sebou měli něco víc, ​​než jen firem­ní vztah.“

Tvorba jaké­ho­ko­liv fil­mu, ani­mo­va­né­ho nebo hra­né­ho, vyža­du­je spous­tu týmo­vé prá­ce. Dalo by se argu­men­to­vat, že JAK VYCVIČIT DRAKA 2, vzhle­dem k jeho výprav­nos­ti a roz­sa­hu, vyža­du­je ješ­tě vět­ší týmo­vou prá­ci, zejmé­na pro­to, že se jed­ná o zdán­li­vě nový pří­běh s mno­ha nový­mi loka­ce­mi. Ve sku­teč­nos­ti byla jen jed­na loka­ce z prv­ní­ho dílu (ost­rov Blp) zno­vu pou­ži­ta i ve dru­hém.

„Je to jed­na ze čtyř nej­slo­ži­těj­ších scé­nic­kých sta­veb, tak­že nám to pomoh­lo zejmé­na na začát­ku,“ říká Zimmerman. „Jedna z prv­ních scén, kte­rou jsme muse­li vyro­bit, se ode­hrá­va­la na Blpu, ale díky Škyťákovým prů­zkum­ným výle­tům, teď ve fil­mu exis­tu­je mno­ho růz­ných svě­tů. Nejdřív jsem se tedy pus­til do výbě­ru scé­nic­kých poza­dí spo­leč­ně s naším fil­mo­vým výtvar­ní­kem P.O.V.

Nesmírně nám pomoh­lo, že byl Dean s námi, když jsme se roz­ho­do­va­li, jak zin­sce­no­vat urči­té momen­ty ve fil­mu,“ pokra­ču­je. „Byl s námi v moti­on cap­tu­re stu­diu (pro sní­má­ní pohy­bu), když jsme tes­to­va­li pohy­by vir­tu­ál­ní kame­ry pří­mo ve scé­ně a vybí­ra­li, jak a kde zin­sce­nu­je­me jed­not­li­vé čás­ti akce.“

Jedna z raných fází výrob­ní­ho pro­ce­su se nazý­vá pre­vi­zu­a­li­za­ce. Filmaři během ní vychy­tá­va­jí chy­by a zdo­ko­na­lu­jí, jak budou scé­ny ve výsled­ku vypa­dat. Při výro­bě JAK VYCVIČIT DRAKA 2 tvůr­čí tým znač­ně spo­lé­hal na moti­on cap­tu­re tech­no­lo­gii jako na nástroj (asi 80 pro­cent z fil­mo­vých scén vznik­lo v mo-cap stu­diu), kte­rý umož­nil fil­ma­řům pra­co­vat s kame­rou kre­a­tiv­ně a pomohl jim zin­sce­no­vat scé­ny růz­ný­mi způ­so­by, aby dosáh­li co nej­vět­ší­ho emo­ci­o­nál­ní­ho účin­ku.

Gil má ve svém týmu dva chla­pí­ky, kte­ří jsou spe­ci­a­lis­ty na bojo­vá umě­ní,“ říká stři­hač John Carr. „Když plá­no­va­li sek­ven­ci, kde Kliďas boju­je s Dragem, natáh­li si mo-cap oble­ky pro sní­má­ní pohy­bů a sek­ven­ci zahrá­li. Přišli s celou řadou růz­ných bojo­vých cho­re­o­gra­fií.“ Tyto zábě­ry pak byly pře­dá­ny desig­né­rům a ani­má­to­rům, kte­ří na nich dále pra­co­va­li.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.7. května 2019 Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka. Alespoň tak to chodí na ostrově Blp u Vikingů. A musím konstatovat, že by se mi občas nějaký ochočený drak docela líbil. Život s draky je dobrodružný i bezpečný zároveň. To ví dobře Škyťák […] Posted in Retro filmové recenze
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […] Posted in Články
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […] Posted in Filmové recenze
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,92025 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56836 KB. | 28.06.2022 - 19:41:13