Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET

V roce 2010 „vle­těl“ do kin sní­mek Jak vycvi­čit draka z pro­duk­ce DreamWorks Animation. Diváci po celém svě­tě si ho zami­lo­va­li díky jeho letec­ké akč­nos­ti, ducha­pl­né­mu humo­ru a dra­ma­tic­ké hloub­ce. Film vydě­lal 495 mili­o­nů dola­rů v celo­svě­to­vých trž­bách a zís­kal dvě nomi­na­ce na Oscara - za nej­lep­ší ani­mo­va­ný celo­ve­čer­ní film a nej­lep­ší hud­bu.

Ale úspěch fil­mu (pod­le scé­ná­ře a v režii Deana DeBloise a Chrise Sanderse) byl pozvol­ný. Přestože se film během prv­ní­ho víken­du držel na prv­ním mís­tě v návštěv­nos­ti a skli­dil chvá­lu kri­ti­ky: „Nepřekonal oče­ká­vá­ní stu­dia,“ říká DeBlois. „Ale i nadá­le zůstá­val před­mě­tem zájmu. Udržel se na před­ních příč­kách v žeb­říč­ku návštěv­nos­ti celých sedm týd­nů. Byli jsme pyš­ní, že se mezi lid­mi o fil­mu mlu­vi­lo a to při­lá­ka­lo do kin nové divá­ky a postup­ně jsme oče­ká­vá­ní stu­dia pře­ko­na­li.“

Triumf Jak vycvi­čit draka dal vznik­nout tele­viz­ní­mu seri­á­lu, diva­del­ní show a celé řadě „dra­čích“ výrob­ků, ale i zástu­pům věr­ných fanouš­ků.

„Je pro nás zados­tiu­či­ně­ní, že nad­še­ní, kte­ré jsme do fil­mu vlo­ži­li, je opě­to­vá­no,“ dodá­vá DeBlois. „Vidíme, že se nám vra­cí tolik náklon­nos­ti (fanouš­kov­ská videa a obráz­ky postav), film exis­tu­je ve vět­ší míře, než jsme kdy zamýš­le­li.“

Vedení DreamWorks Animation od začát­ku vidě­lo v dra­čím fil­mu poten­ci­ál pro fran­ší­zu. Jeho vyni­ka­jí­cí při­je­tí u divá­ků a kasov­ní úspěch dalo snad­no vznik­nout plá­nům na pokra­čo­vá­ní. Vzhledem k tomu, že se Sanders sou­stře­dil na rea­li­za­ci Croodsových, stu­dio oslo­vi­lo DeBloise, aby se ujal režie JAK VYCVIČIT DRAKA 2 na vlast­ní pěst, se Sandersem v roli výkon­né­ho pro­du­cen­ta.

„Řekl jsem jim: Měl bych o to vel­ký zájem, pokud se bude jed­nat o tri­lo­gii,“ vzpo­mí­ná DeBlois. „První film může slou­žit jako prv­ní akt, o to bude vět­ší dru­hé děj­ství a pak to musí kul­mi­no­vat tře­tím aktem. Naštěstí se toho­to kon­cep­tu chyt­li.“

„Dean je v holly­wo­od­ské ter­mi­no­lo­gii oprav­du někdo,“ říká pro­du­cent­ka Bonnie Arnoldová. „Je to skvě­lý vypra­věč. Uvažuje jako kluk, což se vždyc­ky hodí, když dělá­te fil­my o klu­cích a dra­cích. Je kre­a­tiv­ní, ale nej­lep­ší na tom je, že dává ostat­ním čle­nům tvůr­čí­ho týmu pro­stor, aby při­spě­li tím nej­lep­ším, co mohou fil­mu nabíd­nout.“

S tím sou­hla­sí i vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů, David Walvoord: „Pracovat s Deanem je úžas­né. Není jen reži­sé­rem, ale i scé­náris­tou. Má neu­vě­ři­tel­ně zvlášt­ní vztah k posta­vám a jejich svě­tu. A má sil­nou vizi, jak by ten­to svět měl vypa­dat. Bylo to pro nás pro všech­ny oprav­du inspi­ru­jí­cí a záro­veň nám to naši prá­ci v mno­hém zjed­no­du­ši­lo. Je scho­pen přes­ně arti­ku­lo­vat, co hle­dá, což nás navá­dí tím správ­ným smě­rem.“

První fil­mo­vý díl, pod­le dět­ské kníž­ky z pera brit­ské autor­ky Cressidy Cowellové, před­sta­vil divá­kům vytáh­lé­ho dospí­va­jí­cí­ho Vikinga Škyťáka, jehož svět se obrá­tí noha­ma vzhů­ru, když se setká a spřá­te­lí se zra­ně­ným dra­kem Bezzubkou. Podle Arnoldové DeBlois viděl JAK VYCVIČIT DRAKA 2 jako pří­běh o dospí­vá­ní, ne jako dal­ší dob­ro­druž­ství Škyťáka a Bezubky“, jak se u někte­rých fil­mo­vých pokra­čo­vá­ní stá­vá. „Když Dean před­ne­sl před vede­ním DreamWorks Animation svůj nápad na dru­hý film, zásad­ním prv­kem v jeho pre­zen­ta­ci byl fakt, že chtěl, aby posta­vy zestár­ly o pět let,“ dodá­vá. „Rázem se to sta­lo mno­hem zají­ma­věj­ší a bylo to něco jiné­ho, co v ani­ma­ci tak čas­to nevi­dí­me. Byla to z jeho stra­ny odváž­ná vol­ba a my jsem oprav­du vděč­ní, že DreamWorks ten­to nápad pod­po­ro­val.“

Ne že by to byla vždy snad­ná vol­ba.

Návrhy postav vzni­ka­ly během dlou­hé­ho pro­ce­su plné­ho poku­sů a omy­lů. Zachovat kouz­lo a při­taž­li­vost kaž­dé z postav a při tom je nechat zestár­nout, bylo pod­le Debloise vel­kou výzvou.

„Nakonec jsme zjis­ti­li, že u vět­ši­ny postav sta­či­lo zacho­vat jejich silu­e­tu a tro­chu je zvět­šit, změ­nit jejich šat­ník, jem­ným způ­so­bem nechat zestár­nout jejich tvář a dát jim růz­né úče­sy,“ říká. „Škyťák byl asi nej­slo­ži­těj­ší, pro­to­že jsme chtě­li mít jis­to­tu, že se z něj během jeho dospí­vá­ní nestal kla­sic­ký holly­wo­od­ský hrdi­na. Musel si zacho­vat své čahoun­ství, pro­to­že v tom spo­čí­vá jeho kouz­lo, v té nemotor­nos­ti, kte­rou oplý­vá.“

Takže jsme se ujis­ti­li, že i když se stal vyš­ší, nikdy se neza­ku­la­til, jak to pro něj chtěl v prv­ním dílu jeho otec, kme­no­vý náčel­ník Kliďas,“ pokra­ču­je DeBlois. „Stále má štíhlou těles­nou kon­sti­tu­ci, ale vyrov­ná­vá to svou inte­li­gen­cí, vti­pem a pokro­ko­vým myš­le­ním.“

V roli Škyťáka se vra­cí herec Jay Baruchel, kte­rý pod­le DeBloise všech­ny tyto kva­li­ty ztě­les­ňu­je.

Nedokážu si před­sta­vit niko­ho jiné­ho, ​​kdo by mohl Škyťáka zahrát tím­to způ­so­bem, pro­to­že ta posta­va je do znač­né míry Jay,“ říká. „Zosobňuje tolik z toho, kým Škyťák je: člo­věk, kte­rý je bys­trý, inte­li­gent­ní, čiper­ný… dis­po­nu­je rozkoš­nou nemotor­nos­tí a je si toho dob­ře vědom a vyu­ží­vá to ve svůj pro­spěch.“

A díky Baruchelově schop­nos­ti vyjá­d­řit Škyťákovy emo­ce se s tou­to posta­vou pub­li­kum může zto­tož­nit, říká Arnoldová.

Publikum pro­ží­vá film pro­střed­nic­tvím Škyťáka. Co napl­ňu­je celý fil­mo­vý záži­tek je pocho­pe­ní, jak se Škyťák v dané situ­a­ci cítí,“ říká. „ Stejně jako je Dean skvě­lým auto­rem Škyťákových dia­lo­gů, Jay je skvě­lý ve své posta­vě. Je váš­ni­vý a odrá­ží se to v jeho hla­so­vém výko­nu. Jay zná Škyťáka lépe než kdo­ko­liv jiný.“

DeBlois s ní sou­hla­sí.

   „Jay čas­to upra­vu­je svůj vlast­ní dia­log, pro­to­že posta­vu tak dob­ře zná,“ říká.

Díky Škyťákově úsi­lí (v prv­ním fil­mo­vém dílu) nyní oby­va­te­lé Blpu, kte­ří kdy­si na dra­ky nahlí­že­li jako na zlo, kte­ré musí být vymý­ce­no, žijí po jejich boku v přá­tel­ství (a dokon­ce na nich jez­dí!). Tentokrát ale musí čelit jiné­mu dru­hu dra­čí­ho pro­blé­mu, jak­ko­liv je dob­rý: je jich mno­ho! Každý vlast­ní své­ho osob­ní­ho draka. Draci jsou běž­nou sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho živo­ta. A ost­rov Blp se stal dia­me­t­rál­ně odliš­ným mís­tem.

Aby pojmul nové dra­čí oby­va­te­le, a aby zde byl pro kaž­dé­ho životněco méně nebez­peč­ný, bylo nut­né na ost­ro­vě pro­vést mno­ho úprav. Vznikl nový akva­duk­to­vý sys­tém pro pří­pad rych­lé­ho uha­še­ní požá­rů; krmící sta­ni­ce, kte­ré zajiš­ťu­jí, že žád­ný drak nikdy nedo­sta­ne hlad; jes­ky­ně byly pře­mě­ně­ny na stáje; dra­čí zbroj­ni­ce slou­ží všem dru­hům potřeb.

Zbrojnice bývala původ­ně sta­rou kovár­nou, ve kte­ré se Škyťák vyu­čil,“ říká DeBlois. „O všech­no tam může být posta­rá­no - ať má drak bolest zubu nebo potře­bu­je nový sestřih.

Výtvarník Pierre Olivier Vincent (zná­mý pod pře­zdív­kou P.O.V.) říká: „Je to mno­hem vese­lej­ší, deko­ra­tiv­něj­ší pro­stor. Odráží se to v mno­ha nových bar­vách, kte­ré jsme pou­ži­li. Barvy hlav­ních postav dra­ků hrá­ly důle­ži­tou roli při našem roz­ho­do­vá­ní.“

Krok s poptáv­kou v dra­čí zbroj­ni­ci drží Tlamoun, ves­nic­ký kovář a Kliďasova pra­vá ruka. Vždy při­pra­ve­ný pus­tit se do jaké­ho­ko­liv dob­ro­druž­ství. Hlas mu i ten­to­krát pro­půj­čil Craig Ferguson.

Tlamoun je člo­věk, kte­rý musí vyro­bit všech­ny věci, kte­ré děla­jí život s dra­ky méně nebez­peč­ný. Touží po časech minu­lých, kdy se s dra­ky bojo­va­lo mís­to toho, aby se s nimi žilo v míru. Craig ztvár­ňu­je tuto frustra­ci vel­mi dob­ře,“ říká DeBlois.

I přes­to­že se jejich vztah změ­nil, jed­na věc se nemě­ní: Vikingové jsou stá­le Vikingové… a dra­ci jsou stá­le dra­ky. Tým sním­ku JAK VYCVIČIT DRAKA 2 si uvě­do­mil, že oby­va­te­lé Blpu potře­bo­va­li nový způ­sob, jak vybít při­ro­ze­nou agre­si­vi­tu dra­ků, tak­že vymys­le­li… dra­čí závo­dy!

S Vikingy na hřbe­tech dra­ků, „Dračí závo­dy jsou vzru­šu­jí­cí, pokud nejste ovcí,“ říká Jay Baruchel. To pro­to, že účast­ní­ci závo­du musí pro­le­tět kolem ost­ro­va, ulo­vit ozna­če­ná zví­řa­ta, sebrat je a vho­dit je do koše. Každé z nich má hod­no­tu jed­no­ho bodu; čer­ná ovce je za deset. „Je to něco jako Monte Carlo závod na Blpu,“ říká DeBlois.

Dračí závo­dy divá­kům před­sta­vi­li vyni­ka­jí­cím způ­so­bem nový Blp.

Úvodní sek­ven­ce fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 je „drs­ný pře­káž­ko­vý závod, ve kte­rém pře­lét­ne­me kolem vše­ho, co je na Blpu nové a po pěti letech zno­vu před­sta­ví­me zná­mé posta­vy z prv­ní­ho fil­mu spo­leč­ně s jejich osob­ní­mi dra­ky,“ říká DeBlois.

Tvrdá a sou­tě­ži­vá Astrid (America Ferrerová) kři­žu­je oblo­hu na Buřině, Nodru Smrťákovi; háda­vá dvoj­ča­ta Rafana (Kristen Wiigová) a Ťafan (TJ Miller) sedí na dvou­hla­vém Zipákovi, Krkounovi & Blivounovi; báz­li­vý a pla­chý Rybinoha (Christopher Mintz-Plasse) se potá­cí na jeho Garvanu Flákotě, zatím­co aro­gant­ní a domýš­li­vý Snoplivec (Jonah Hill) uhá­ní na Tesákovi, jeho obrov­ském Nočním Běsovi.

Má to být vel­mi ener­gic­ké, zábav­né a záro­veň ujis­tit divá­ky, kte­ří jsou sezná­me­ni s prv­ním dílem - vše, co na Blpu milo­va­li, je teď vět­ší a lep­ší - a to pomá­há nasta­vit lať­ku pro zby­tek fil­mu,“ říká DeBlois. „Zároveň vám dojde, že toto mís­to je Utopií a dří­ve nebo poz­dě­ji se musí obje­vit něco, co ji ohro­zí…”

V dra­čích závo­dech ale chy­bí Škyťák a Bezzubka. Místo toho si tato neod­dě­li­tel­ná dvo­ji­ce dělá, co má ráda nej­ví­ce – vzlét­nout k nebi a hle­dat nové dra­ky a nové kra­je, kte­ré by zakres­li­li do Škyťákovy neu­stá­le se roz­růs­ta­jí­cí mapy.

„Ve svém vol­ném čase, nejen že Škyťák a Bezzubka posou­va­jí hra­ni­ce létá­ní, ale mapu­jí svět, což se sta­lo jejich novým koníč­kem,“ říká DeBlois.

Vedoucí dra­ma­turg Tom Owens dodá­vá: „Vzali vikin­skou mapu z prv­ní­ho dílu a do všech svě­to­vých stran k ní při­dá­va­li nové čás­ti. Škyťák je zvě­da­vý a neklid­ný. Vždy vyhle­dá­vá nová dob­ro­druž­ství.“

Jednoho rána se Škyťákův dal­ší let do nezná­ma stal způ­so­bem, jak upus­tit tro­chu páry. Před zahá­je­ním závo­dů mu totiž jeho otec Kliďas sdě­lil, že je pro mla­dé­ho Vikinga na čase, aby pře­vzal vede­ní ost­ro­va, úkol, na kte­rý Škyťák není zatím při­pra­ve­ný.

„Kliďas, kte­rý je stat­ný, sval­na­tý, spo­le­čen­ský chlap, je navzdo­ry Škyťákově sub­til­nos­ti na své­ho syna neu­vě­ři­tel­ně hrdý pro to, co vyko­nal pro nasto­le­ní míru na Blpu,“ říká Gerard Butler, kte­rý Kliďasovi pro­půj­čil svůj hlas. „Jejich vztah se v posled­ních pěti letech změ­nil k lep­ší­mu. Škyťák býval Kliďasovou han­bou, ale teď chce, aby se jeho syn stal příš­tím vůd­cem ost­ro­va.“

Nejistý, co je sku­teč­ným smys­lem jeho živo­ta, Škyťák si nedo­ká­že před­sta­vit, že by měl pokra­čo­vat v otco­vých šlé­pě­jích - a to doslo­va i obraz­ně.

V pří­pa­dě Škyťáka se něco z jeho pří­sli­bu z prv­ní­ho fil­mu, napl­ní ve dru­hém,“ říká Baruchel o své posta­vě „ale povin­nos­ti spo­je­né s dospě­los­tí se začí­na­jí hro­ma­dit. Nemusí být génius, aby pocho­pil, že jako syn náčel­ní­ka je dal­ším na řadě a boju­je s tím.“

Zatímco se sna­ží najít smy­sl své­ho bytí, je si dob­ře vědom, kde leží jeho sil­né strán­ky a vklá­dá svůj talent a vyna­lé­za­vost do výro­by celé řady nástro­jů.

Škyťák a Bezzubka se čas­to setká­va­jí s nový­mi nepřá­tel­ský­mi dra­ky v nových zemích, kte­ré obje­vi­li, a tak Škyťák jako pokro­ko­vý mys­li­tel vyro­bil nástroj, kte­rý vyu­ží­vá sílu dra­čí­ho ohně,“ říká DeBlois. „Je to ruko­jeť meče se sklá­da­cím ostřím, ale uvnitř jsou dva zásob­ní­ky: jeden obsa­hu­je sli­ny mon­stróz­ní­ho Nočního Běsa, kte­ré jsou při­lna­vé jako hoří­cí napalm. Vysune se čepel pota­že­ná těmi­to sli­na­mi a pri­mi­tiv­ní zapa­lo­vač je pod­pá­lí. Pro dra­ky to je vel­mi pou­ta­vý obraz. Díky tomu nahlí­ží na Škyťáka jako na draka, pro­to­že doká­že zažhnout svůj vlast­ní oheň. Pokud Škyťáka obklí­čí ban­da nepřá­tel­ských dra­ků, pou­ži­je zad­ní konec meče, kte­rý obsa­hu­je zásob­ník s vyso­ce hoř­la­vým ply­nem z Ohavného Zipáka. Posprejuje kolem sebe kruh a zapá­lí ho. Vytvoří tak prud­kou explo­zi, kte­rá upou­tá jejich pozor­nost,“ říká DeBlois.

Baruchel se při­dá­vá: „Je to jeho svě­tel­ná šavle. Je oprav­du úžas­ná. Také vyro­bil můj nej­ob­lí­be­něj­ší před­mět v novém fil­mu: letec­ká kom­bi­né­za, kte­rá ho nejen udr­žu­je v tep­le a vypa­dá hez­ky, ale je na jeho před­lok­tí vyba­ve­na vším, co potře­bu­je během svých vzduš­ných výle­tů. Má tam dýku, kte­rá se pou­ží­vá jako nářa­dí; list papí­ru pro jeho roz­ši­řu­jí­cí se mapu; pero a pri­mi­tiv­ní kom­pas; a nejen že teď může létat na Bezzubkovi, může také létat bok po boku s ním, což je dost jedi­neč­né.“

Dean DeBlois byl nepo­stra­da­tel­ný během navr­ho­vá­ní Škyťákova kos­tý­mu, říká P.O.V. „Trval na tom, aby Škyťák měl oble­če­ní, kte­ré by uka­zo­va­lo, že za uply­nu­lých pět let sku­teč­ně pro­hlou­bil svou zna­lost dra­ků, a že se nau­čil cho­vat jako jeden z nich - ale­spoň v umě­ní létat. Škyťák je tak tro­chu jako Leonardo da Vinci.

Dalším člo­vě­kem, kte­rý při­spěl k roz­ší­ře­ní Škyťákovy mapy sko­ro stej­nou měrou jako on sám, je neú­stup­ná a odváž­ná Astrid, kte­rá se sta­la jeho spo­lu­ces­to­va­tel­kou - a víc než jen kama­rád­kou.

Astrid se sta­la Škyťákovou pří­tel­ky­ní,“ říká America Ferrerová, kte­rá se vra­cí v roli odváž­né vikin­ské dív­ky. „Je Škyťákovým obrán­cem čís­lo jed­na a zastán­ky­ní. Sama o sobě je vůd­čí osob­nos­tí a jejich vztah je vyrov­na­ný. Když se Škyťák vydá na dob­ro­druž­ství, nezů­stá­vá sedět doma v nadě­ji, že se jí v pořád­ku vrá­tí.“

Ačkoliv Astrid neu­va­žu­je stej­ným způ­so­bem jako Škyťák, zná ho nato­lik dob­ře, že je schop­ná ho správ­ně ponouk­nout, aby nale­zl řeše­ní, na kte­ré by sám nepři­šel,“ říká Tom Owens. „Ví, jak z něj dostat to nej­lep­ší.“

Jsem tak rád, že se America vrá­ti­la v roli Astrid,“ říká DeBlois. „Má tak sil­ný a moc­ný hlas a to této posta­vě dodá­vá kuráž. V jejím hla­se je záro­veň cítit sebe­jis­to­ta a rozum, přes­ně to v pří­bě­hu ztě­les­ňu­je posta­va Astrid.“

Astrid sto­jí Škyťákovi po boku, když v sever­ní čás­ti Norska obje­ví lov­co­vu pev­nost, kte­rá byla roz­me­tá­na na kous­ky během obrov­ské ledo­vé bou­ře; vše, co po ní zůsta­lo, jsou jen obrov­ské úlom­ky dře­va pokry­té masiv­ní­mi, ost­rý­mi kusy ledu. Když při­le­tí blíž, spat­ří loď a jeho pes­t­ro­ba­rev­nou posád­ku, kte­ré velí sval­na­tý mla­dý lovec dra­ků. Má opa­ku­jí­cí se jmé­no, pří­liš vel­ké ego a zálusk na Bezzubku a Buřinu.

„Eret, syn Ereta, je jed­nou ze tří nových postav fil­mu a je tro­chu namyš­le­ný. Tvrdí o sobě, že je nej­lep­ším lov­cem dra­ků na svě­tě,“ říká DeBlois „pro­to­že je již něja­kou dobu se svým týmem úspěš­ně chy­tá do pas­tí.“

Eret si mys­lí, že ví více o dra­cích, než kdo­ko­liv jiný. Ale uká­že se, že nemá ani zdá­ní o tom, jak hlu­bo­ký může vztah s dra­ky být,“ říká Tom Owens.

Postupem času se jeho názor změ­ní. „Je v něm ale mno­hem víc, než mu Škyťák s Astrid zpo­čát­ku při­pi­su­jí,“ říká DeBlois. „Díky jejich vli­vu si Eret uvě­do­mí, že dra­ci nejsou komo­di­tou, za jakou je pova­žo­val;jsou odda­ní, a pokud si dáte zále­žet a zís­ká­te jejich loa­ja­li­tu, udě­la­jí pro vás coko­liv.“

Filmaři si vybra­li Kita Haringtona, popu­lár­ní­ho mla­dé­ho brit­ské­ho her­ce ze seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, aby Ereta, syna Ereta při­ve­dl k živo­tu.

Kit se dostal mezi adep­ty pro namlu­ve­ní Ereta,“ říká DeBlois. „Znal jsem ho ze seri­á­lu Hra o trů­ny a s jis­to­tou mohu říci, že v tom­to seri­á­lu ztě­les­nil moji nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vu. Myslel jsem, že byl pro tuto roli ide­ál­ní.“

Arnoldová se při­dá­vá: „Eretovi je kolem 20ti, je ve stej­ném věku jako Škyťák. Líbilo se nám, že byl Kitův hlas mla­dist­vý, velí­cí a okouz­lu­jí­cí záro­veň.“

Když jsme se popr­vé setka­li, Hra o trů­ny se zrov­na zača­la vysí­lat a šťast­ným říze­ním osu­du Kit v násle­du­jí­cích v letech zís­kal na vel­ké popu­la­ri­tě,“ říká.

Eret nelo­ví dra­ky pro vlast­ní poba­ve­ní. Pracuje pro Draga Rudvista, kru­té­ho mega­lo­ma­na bez svě­do­mí a milo­sr­den­ství. Kdysi pro­hlá­sil, že je vyvo­le­ným, kte­rý osvo­bo­dí lid­stvo a zba­ví ho dra­čí tyra­nie. Ve sku­teč­nos­ti před­sta­vu­je mno­hem vět­ší nebez­pe­čí než Eret, kte­rý je pou­ze pro­střed­ní­kem. Drago sta­ví celou dra­čí armá­du.

„Drago Rudvist je muž zná­mý svou špat­nou pověs­tí po celé zemi,“ říká Gerard Butler. „Zabil mno­ho Vikingů a Kliďase děsí. Z vlast­ní zku­še­nos­ti ví, čeho je Drago schop­ný.“

Owens se při­dá­vá: „Drago oprav­du nemá rád dra­ky, ale podob­ně jako Škyťák, při­šel na to, jak s nimi pra­co­vat – v jeho pří­pa­dě, pou­ze nega­tiv­ním způ­so­bem. Je jako cvi­či­tel psů, kte­rý je učí úto­čit. Dokáže si dra­ky podří­dit pro­střed­nic­tvím stra­chu a nad­vlá­dy.“

Filmaři se obrá­ti­li na her­ce Djimona Hounsou (nomi­no­va­né­ho na Oscara), aby pro­půj­čil svůj hlas této divo­ké posta­vě. Hounsou je zná­mý svým plným nasa­ze­ním při ztvár­ňo­vá­ní inten­ziv­ních a čas­to impo­zant­ních rolí.

„Ten člo­věk má skvě­lý, sil­ný hlas,“ říká Owens. „Jednou jsem byl pří­to­men při Djimonově nahrá­va­cí frek­ven­ci. Viděl jsem ho, když se pro roli zahří­val a dělal všech­ny ty hla­si­té, prvot­ní zvu­ky, aby se dostal do nála­dy. Opravdu tu posta­vu dostal na dal­ší úro­veň. Během nahrá­vá­ní vypa­dal roz­zu­ře­ně, až se zpo­til. Bylo to vel­mi inten­ziv­ní a zábav­né ho sle­do­vat.“

Drago během love­ní dra­ků nará­ží na pře­káž­ku, tajem­nou dra­čí jezd­ky­ni, kte­rá sou­stav­ně dra­ky zachra­ňu­je, vysvo­bo­zu­je z Eretových pas­tí a pak je skrý­vá hlu­bo­ko v Arktidě. Jak se Škyťák sna­ží nalézt odpo­vě­di, pro­pa­dá se stá­le hlou­bě­ji do tajem­ství. Netrvá dlou­ho a spo­leč­ně s Bezzubkou sami sta­nou tvá­ří v tvář dra­čí jezd­ky­ni. Překvapení je o to vět­ší, když zjis­tí, že tajem­ná jezd­ky­ně je jeho mat­kou. Valka byla pohře­šo­vá­na 20 let. Unesl ji drak, když byl Škyťák ješ­tě nemluv­ně. Obyvatelé Blpu před­po­klá­da­li, že je dáv­no mrt­vá.

„V prv­ním fil­mu se neob­je­vi­la zmín­ka, že Škyťákova mat­ka byla vlast­ně mrt­vá; bylo to jen nazna­če­no,“ říká Owens. „To nám necha­lo ote­vře­ná vrát­ka, abychom moh­li říct, dob­ře, co když neu­mře­la?“

Ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 má Valka do umí­rá­ní dale­ko. Je vyni­ka­jí­cí zaří­ká­vač­kou dra­ků a zná jejich tajem­ství, kte­rá Škyťák dosud neob­je­vil.

Žije na Dračí hoře, impo­zant­ním ledo­vém útva­ru s úžas­nou tro­pic­kou mik­ro­kli­mak­tic­kou oázou, zasa­ze­nou pří­mo uvnitř v jeho jádru. „Celou tu dobu žila jako Dian Fosseyová, ale s tisí­ci dra­ků. Naučila se jejich způ­sobům a sta­la se jejich váš­ni­vou ochrán­ky­ní,“ říká DeBlois. Je to ve fil­mu vel­ký oka­mžik, když Valka před­sta­ví Škyťákovi mís­to, kte­ré nazý­vá domo­vem.

Hned od začát­ku měl Dean DeBlois jas­nou vizi dra­čí oázy,” říká Gil Zimmerman, vedou­cí týmů designe­rů.„Věděli jsme, že to bude pře­kva­pi­vé mís­to, kde ros­tou v ark­tic­ké oblas­ti rost­li­ny a je jich tolik, že doká­ží uži­vit spous­tu dra­ků.“

Z fil­mo­vé­ho hle­dis­ka jsme muse­li při­jít na to, jak toto mís­to uká­zat divá­kům. Jedná se o vel­mi půso­bi­vý moment a chtě­li jsme, aby byl vizu­ál­ně ohro­mu­jí­cí,“ pokra­ču­je. „Takže jsme šli ces­tou sta­ré ško­ly. Jedno sta­ré pra­vi­dlo říká, že pokud se chys­tá­te jít do vel­ké­ho, ote­vře­né­ho pro­sto­ru, začně­te ve vel­mi těs­ném, uza­vře­ném pro­sto­ru.“

Valka před­sta­ví Škyťákovi svůj svět, pro­ve­de ho tma­vým, těs­ným tune­lem. Jak se při­bli­žu­jí k oáze, prv­ním názna­kem, že divá­ci za oka­mžik uvi­dí něco vel­ko­le­pé­ho, je úzký záběr na Škyťákovu pře­kva­pe­nou tvář. „Pak divá­kům uká­že­me, jak je to úžas­né,“ říká Zimmerman.

Je to úchvat­né. Co se týče sví­ce­ní, byla to pro nás pří­le­ži­tost, jak to co nej­lé­pe vyjá­d­řit,“ říká vedou­cí týmu osvět­lo­va­čůPablo Valle. „Musíte zažít ten oka­mžik úža­su, když se před Škyťákem ote­ví­rá nový svět. Vidí to a nemů­že tomu uvě­řit, pro­to­že to je tak obrov­ské a tak krás­né. Bylo pro nás důle­ži­té držet se této myš­len­ky.

„V této scé­ně se ode­hra­jí dvě důle­ži­té věci a s kaž­dou z nich bylo zábav­né si pohrát,“ pokra­ču­je Valle. „Máte tady mat­ku a její dítě, kte­ří se set­ka­jí po toli­ka letech, a pak je tu Škyťák a jeho pozná­ní, že svět je mno­hem vět­ší, než si kdy doká­zal před­sta­vit.“

V tom­to neu­vě­ři­tel­ně obrov­ském pro­sto­ru tro­pic­kých kap­ra­din, divo­kých vodo­pá­dů a bubla­jí­cích hor­kých pra­me­nů žijí tisí­ce dra­ků.

Byl to jeden ze dvou klí­čo­vých oka­mži­ků ve scé­ná­ři (dru­hou byla epic­ká bitva), tak­že jsme muse­li vytvo­řit něco napros­to výji­meč­né­ho,“ dodá­vá Zimmerman.

Škyťák chce své mat­ce polo­žit spous­tu otá­zek. Setkání s ní je jako najít nepo­la­pi­tel­ný, chy­bě­jí­cí kou­sek do sklá­dač­ky. Brzy si uvě­do­mí, jak se Valce v mno­hém podo­bá.

Škyťák ví, že není věr­nou kopií své­ho otce a tuší, že je tam i jiná část jeho duše, kte­rá tou­ží po něčem víc. Vždyť se nej­lé­pe cítí, když je ven­ku se svým dra­kem a hle­dá svůj smy­sl živo­ta,“ říká DeBlois. „Takže setká­ní s jeho mat­kou a vědo­mí, že díky ní obje­vil smy­sl své­ho živo­ta, je pro Škyťáka význam­né. V té chví­li cítí, že našel chy­bě­jí­cí polo­vi­nu své duše. A nako­nec zjis­tí, kým je.“

Jediným pro­blé­mem je, že Valka a Škyťák mají roz­díl­né názo­ry na lid­ské sou­ži­tí s dra­ky. Valka se domní­vá, že jejich spo­leč­ný život není mož­ný, pro­to­že „Potkala pří­liš mno­ho zlých lidí,“ říká Deblois. Myslí si, že jedi­ný způ­sob, jak dra­ky udr­žet v bez­pe­čí, je scho­vat je před lid­mi. Škyťák na dru­hé stra­ně ví, že koexis­ten­ce je mož­ná nejen pro­to, že ji zažil z prv­ní ruky, ale také pro­to, že on sám doká­že změ­nit smýš­le­ní lidí a nasto­lit mír. To je pro­blém, kte­rý musí vyře­šit.

Od chví­le, kdy vymys­lel posta­vu Valky, DeBlois věděl, že by ji měla hrát drži­tel­ka Oscara® Cate Blanchettová.

Psal jsem posta­vu a měl Cate na mys­li, ani jsem nevě­děl, jest­li by o ni vůbec měla zájem,“ říká DeBlois. „Jen jsem si mys­lel, že byla doko­na­lou před­lo­hou. V minu­los­ti ztvár­ni­la posta­vy, kte­ré mají tako­vou ohni­vou sílu a sebe­o­vlá­dá­ní.

A pak, když jsme byli na pře­dá­vá­ní Cen Akademie, ten rok, co jsme byli nomi­no­vá­ni, vši­ml jsem si Cate před samot­ným cere­mo­ni­á­lem. Šel jsem k ní a před­sta­vil se. Řekl jsem jí „napsal jsem pro vás roli ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2, ať už o ni bude­te mít zájem nebo ne,“ smě­je se DeBlois. „Hned pří­mo na mís­tě chtě­la vědět víc. Tak jsem jí řekl něco o posta­vě. Řekla Dobře, poslou­chej­te. Moji klu­ci jsou vel­cí fanouš­ci prv­ní­ho fil­mu, čas­to se na to doma dívá­me a já momen­tál­ně nemám žád­né pra­cov­ní závaz­ky. Prosím, pošle­te mi scé­nář.“

„Všichni jsme byli nad­še­ní, že se k fil­mu při­da­la,“ říká Owens. „Je to ener­gic­ká hereč­ka a má ve svém hla­se emo­ci­o­nál­ní hloub­ku.“

Ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2 dojde nevy­hnu­tel­ně i na oka­mžik, kdy se Kliďas s Valkou zno­vu set­ka­jí po 20ti letech. Aby zce­la vyu­ži­li této význam­né udá­los­ti, fil­ma­ři se posta­ra­li o to, aby scé­na byla oprav­du dojem­ná. Koneckonců, není to kaž­dý den, co potká­me milo­va­né­ho člo­vě­ka, kte­rý je 20 let pova­žo­ván za mrt­vé­ho.

„Scéna, kde Kliďas uvi­dí Valku popr­vé, se prak­tic­ky od prv­ní ver­ze scé­ná­ře nezmě­ni­la,“ říká DeBlois. „Zůstalo to vel­mi čis­té. Chtěli jsme, aby Kliďas nemlu­vil, když ji potká. Má být ohro­men, jako kdy­by uvi­děl ducha. Zatímco Valka dělá vše pro to, aby se mu vyhnu­la, pro­to­že ví, že udě­la­la špat­né roz­hod­nu­tí, když se nevrá­ti­la ke své rodi­ně. Snaží se to ospra­ve­dl­nit neko­neč­ným blá­bo­le­ním, ale při tom je sama na zhrou­ce­ní. Kliďas se k ní krok pro kro­ku při­bli­žu­je, jako by nemohl uvě­řit vlast­ním očím. Všechno to skon­čí Kliďasovou krás­nou větou a polib­kem. Diváci ví, že je všech­no zapo­me­nu­to a pokud jde o něj i odpuš­tě­no. Libí se mi myš­len­ka, že Valka byla Kliďasovou jedi­nou lás­kou, a že nikdy neměl zájem o jinou.“

„Kliďas se smí­řil s živo­tem bez Valky a pak najed­nou, je tam,“ říká Butler. „Pro něj je to změ­na. Nikdy ho nena­padlo, že by bylo mož­né, aby svou ženu zís­kal zpět, aby měl Škyťák mat­ku a byli zase rodi­na. Je to roman­tic­ké, vzru­šu­jí­cí a srd­cervou­cí. Je z něj zno­vu mla­dík a je šťast­ný.“

Pro Škyťáka je také důle­ži­té vidět své rodi­če popr­vé spo­lu. V obou vidí ohni­vé, sil­né, tvr­do­hla­vé osob­nos­ti. Když je oba pocho­pí, zno­vu najde svou identi­tu.

„Tolik ani­mo­va­ných fil­mů bere za samo­zřej­most, že jeden z rodi­čů, nebo mož­ná oba rodi­če, chy­bí,“ říká DeBlois. „Viděli jsme tu pří­le­ži­tost jak rodi­nu, kte­rá byla od sebe navždy zdán­li­vě roz­tr­že­ná, spo­jit a uká­zat, že je Škyťákův život zno­vu úpl­ný. Může vstou­pit do nové kapi­to­ly své­ho živo­ta.“

„Nikdy jsem nevi­dě­la ani­mo­va­né posta­vy, kte­ré se zda­jí být tak slo­ži­té a hlu­bo­ké, mají sil­nou emo­ci­o­nál­ní vazbu,“ vysvět­lu­je America Ferrerová. „Konečně uvi­dí­te Škyťáka a jeho rodi­če jako rodi­nu. Uvidíte, jak by to vypa­da­lo, kdy­by jeho mat­ka a otec neby­li odtr­že­ni.“

Citové hnu­tí pod­po­ru­je hud­ba Johna Powella, nomi­no­va­né­ho na Oscara a píseň, kte­rou slo­žil spo­lu s island­ským pís­nič­ká­řem Jónsim, jed­na ze tří kusů, na kte­rých hudeb­ní­ci spo­lu­pra­co­va­li.

Dean tou­žil po něčem, co by zně­lo jako sta­rá lido­vá píseň, kte­rou by posta­vy moh­ly spo­lu zazpí­vat,“ říká Powell „Melodii, kte­rá kdy­si dáv­no zazně­la během jejich námluv. Takže jsme si s Jónsim spo­lu sed­li a zača­li sklá­dat. Píseň se sta­la ve fil­mu hlav­ním hudeb­ním téma­tem, kte­rý repre­zen­tu­je vztah Kliďase a Valky.“

Jónsi se při­dá­vá: „John a já jsme oba již pra­co­va­li na Jak vycvi­čit draka 1, ale ten­to­krát to bylo popr­vé, co jsme na hud­bě pra­co­va­li spo­leč­ně. I když naše sty­ly jsou tak roz­díl­né, hod­ně jsem se od něj nau­čil a jsem s tou­to pís­ní oprav­du spo­ko­je­ný, stej­ně jako s výsled­kem celé naší prá­ce.“

Jak se na obzo­ru rýsu­je hroz­ba z Draga a jeho armá­dy dra­ků, nača­so­vá­ní rodin­né­ho setká­ní nemoh­lo být lep­ší. Je to pro Kliďase, Škyťáka a Valku pří­le­ži­tost zís­kat sílu z jejich sjed­no­ce­né rodi­ny a spo­lu s věr­ný­mi přá­te­li spo­leč­ně bojo­vat pro­ti hro­zí­cí­mu nebez­pe­čí.

Tito věr­ní přá­te­lé jsou záro­veň zdro­jem komi­ky a odleh­če­ní ve fil­mu JAK VYCVIČIT DRAKA 2, zejmé­na Rafana, kte­rá se zami­lu­je do Ereta, syna Ereta a při­tom musí neu­stá­le odrá­žet své dva vlast­ní nápad­ní­ky, Snoplivce a Rybinohu.

„Kristen Wiigová hra­je Rafanu a dělá to tak dob­ře,“ DeBlois komen­tu­je její neu­stá­lé odmí­tá­ní chlap­ců a její otroc­ké pod­lé­zá­ní Eretovi. „Je posled­ní oby­va­tel­kou Blpu, kte­rá je neza­da­ná a děsi­vá. Nemá zájem ani o jed­no­ho ze svých nápad­ní­ků. V posta­vách Astrid a Valky máme vel­mi sil­né žen­ské cha­rak­te­ry. Mysleli jsme, že nám zbyl pro­stor mít jed­nu, kte­rá by byla zce­la povrch­ní a neza­jí­ma­vá,“ smě­je se. „Udělali jsme Rafanu tak komic­ky povrch­ní, jak jen to bylo mož­né. Je schop­ná kvů­li Eretovi udě­lat coko­liv, aby si jí vši­ml, stej­ně jako to Snoplivec a Rybinoha zkou­ší na ni.“

Tentokrát divá­ci uvi­dí jinou strán­ku her­ce Jonah Hilla. V posta­vě Snoplivce nasa­dil roman­tic­ký šarm, aby měl výho­du nad Rybinohou a zís­kal Rafaninu náklon­nost. Ale ve sku­teč­nos­ti se moc nezmě­nil.

„Snoplivec se vždy sna­ží na sebe upo­zor­nit a zapů­so­bit,“ říká DeBlois. „Ze všech přá­tel je Snoplivec jedi­ný, kte­rý se za posled­ních pět let nezmě­nil.“

Snoplivec mi při­pa­dá jako typ chla­pí­ka, kte­rý dosá­hl vrcho­lu na střed­ní ško­le, říká Tom Owens. „Mentálně zůstá­vá na této úrov­ni, i když zestár­nul a má vou­sy, na kte­ré je oprav­du hrdý. Ale v jádru je to cel­kem jed­no­du­chá duše.“

Christopher Mintz-Plasse se vra­cí v roli Rybinohy, vel­ké­ho, roz­to­mi­lé­ho hňu­pa, kte­rý ví o dra­cích všech­no. „ Díky jeho sou­tě­ži­vos­ti se Snoplivcem bude­me mít ten­to­krát pří­le­ži­tost poznat i jeho agre­siv­ní strán­ku,“ dodá­vá Owens.

Rafanino „nepřá­tel­ské“ dvoj­če ztvár­nil T. J. Miller.

„T. J. Miller je jeden z nej­vtip­něj­ších lidí na Zemi,“ říká DeBlois. „Všemožně impro­vi­zu­je a já toho rád vyu­ží­vám, kdy­ko­liv to je mož­né. Prostě se nemůžu naba­žit jeho žer­to­vá­ní s Kristen v rolích boju­jí­cích dvoj­čat. Jsou neu­stá­le ve váleč­ném sta­vu. Rádi si pohrá­vá­me s nápa­dem, že i když jsou nuce­ni spo­lu­pra­co­vat, vždy se sna­ží jeden dru­hé­ho sabo­to­vat.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.7. května 2019 Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka. Alespoň tak to chodí na ostrově Blp u Vikingů. A musím konstatovat, že by se mi občas nějaký ochočený drak docela líbil. Život s draky je dobrodružný i bezpečný zároveň. To ví dobře Škyťák […] Posted in Retro filmové recenze
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […] Posted in Články
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […] Posted in Filmové recenze
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,38610 s | počet dotazů: 214 | paměť: 56655 KB. | 29.05.2022 - 04:11:24