Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE

Umění a tech­no­lo­gie se ve spo­leč­nos­ti DreamWorks Animation setká­va­jí ve vel­kém sty­lu. Technologie zde vždy slou­ží uměl­cům a ani­ma­ci.

Do tech­no­lo­gic­ké­ho vývo­je zapo­ju­je­me uměl­ce a kon­co­vé uži­va­te­le, abychom se ujis­ti­li, že nevy­tvá­ří­me pou­ze tech­no­lo­gic­ká řeše­ní, ale prak­tic­ká řeše­ní pro sku­teč­né lidi, kte­ří děla­jí sku­teč­né věci,“ říká Kate Swanborgová, vedou­cí oddě­le­ní tech­no­lo­gic­ké komu­ni­ka­ce a stra­te­gic­kých ali­an­cí.

Jinými slo­vy, stu­dio má zájem na tom, aby jeho uměl­ci zís­ka­li tvůr­čí svo­bo­du díky sofis­ti­ko­va­ným nástro­jům, kte­ré jim umož­ní rea­li­zo­vat jejich vizi bez vel­ké náma­hy, účin­ně a efek­tiv­ně.

To je důvo­dem, proč se stu­dio DreamWorks Animation pus­ti­lo do roz­sáh­lé­ho vývo­je zce­la nové tech­no­lo­gie výro­by fil­mů. JAK VYCVIČIT DRAKA 2 je prv­ní film, kte­rý plně vyu­ží­vá nové paten­to­va­né tech­no­lo­gie Apollo. Technologie Apollo vzni­ka­la v DreamWorks pět let a umož­ňu­je uměl­cům snad­no ovlá­dat data a mani­pu­lo­vat s nimi intu­i­tiv­ním způ­so­bem. Konečný výsle­dek je vizu­ál­ně bohat­ší a vel­ko­le­pěj­ší.

Apollo má dva základ­ní soft­wa­ro­vé kom­po­nen­ty Premo a Torch: „Premo je ani­mač­ním nástro­jem, kte­rý umož­ňu­je uměl­cům pra­co­vat s posta­va­mi na table­tech v reál­ném čase a jakým­ko­liv způ­so­bem chtě­jí,“ říká DeBlois. „Premo jim umož­ňu­je pra­co­vat intu­i­tiv­ně, zatím­co dří­ve muse­li pou­ží­vat nume­ric­kou klá­ves­ni­ci a vypo­řá­dat se se vše­mi dru­hy kři­vek a gra­fů. Teď sta­čí jen klik­nout na posta­vu, pře­su­nout tu část, se kte­rou chce­te dále pra­co­vat, vytvo­řit klí­čo­vý sní­mek a pokra­čo­vat dál. To nejen zvy­šu­je jejich rych­lost, ale dělá to celý pro­ces mno­hem při­ro­ze­něj­ší.“

Otto dodá­vá: „Premo nám umož­nil zís­kat více detai­lů na dra­cích, mno­hem více detai­lů na letec­ké kom­bi­né­ze a cel­ko­vě nám umož­nil vytvo­řit slo­ži­těj­ší scé­ny. Bezzubka měl v prv­ním fil­mu asi čty­ři­krát více ovlá­da­cích mecha­nis­mů než Škyťák nebo jaká­ko­liv jiná posta­va se čtyř­ma noha­ma, dvě­ma kří­d­ly, oca­sem, smě­ro­vým sta­bi­li­zá­to­rem… Nyní, v tom­to dru­hém fil­mu, máme draka, kte­rý má dva páry kří­del; je to tako­vý X-Wing Fighter mezi dra­ky. S vyu­ži­tím Prema jsme moh­li pokro­čit v našem bádá­ní a polo­žit si otáz­ku, Jak může­me divá­kům před­sta­vit dra­ky nově, neotře­le? Pro vznik toho­to fil­mu jsme nasta­vi­li lať­ku vyso­ko a tím posu­nu­linaše oče­ká­vá­ní mno­hem výš.“ Nyní jsme schop­ni dělat lep­ší roz­hod­nu­tí a dělat je rych­le­ji. Když navr­hu­je­me jed­not­li­vé scé­ny, nemu­sí­me čekat na počí­tač, aby poža­dav­ky zpra­co­val a pak nám uká­zal, jak to bude vypa­dat; vidí­me to hned, pří­mo před naši­ma oči­ma.“

Torch je sadou nástro­jů pro sví­ce­ní 3D scén a vzni­kl s cílem ten­to pra­cov­ní postup zjed­no­du­šit. „Díky Torchi je naše sví­ce­ní pro­pra­co­va­něj­ší,“ říká DeBlois. „Jsme schop­ni náš svět, kte­rý je sám o sobě kari­ko­va­ný a má v sobě tro­chu roz­mar­nos­ti, zren­de­ro­vat tak uvě­ři­tel­ným způ­so­bem, že ten­to film pře­ko­ná­vá para­me­t­ry ani­mo­va­ných fil­mů z minu­los­ti.Usadil se ve zvlášt­ním mezi­pro­sto­ru, někde mezi hra­ný­mi fil­my a ani­ma­cí. V sou­čas­nou chví­li ten­to mezi­pro­stor pat­ří pou­ze nám.“

„Posledních 18 let jsme pou­ží­va­li stej­nou sadu nástro­jů a bylo na čase udě­lat gene­rál­ku, abychom se ujis­ti­li, že jsme na stej­né tech­nic­ké úrov­ni jako ostat­ní fil­mo­vý prů­my­sl a sta­no­vi­li si vlast­ní cíle, co s těmi­to nástro­ji bude­me dělat dál,“ říká Pablo Valle, vedou­cí týmu osvět­lo­va­čů. „Takže s námi od samé­ho začát­ku úzce spo­lu­pra­co­va­la úžas­ná sku­pi­na talen­to­va­ných vývo­já­řů a ti pro nás vymys­le­li nástroj, kte­rý v mno­hém mani­pu­la­ci se vše­mi ele­men­ty, kte­ré během sví­ce­ní vyu­ží­vá­me, zjed­no­du­šil.“

Tým osvět­lo­va­čů měl záro­veň vel­ké štěs­tí, že měl k dis­po­zi­ci obra­zo­vé­ho porad­ce, na Oscara desetkrát nomi­no­va­né­ho kame­ra­ma­na, Rogera Deakinse (jehož ohro­mu­jí­cí tvor­bu je mož­né vidět v tako­vých fil­mech jako Skyfall, Opravdová kuráž, Tahle země není pro sta­rý a Bratříčku, kde jsi?). Deakins již spo­lu­pra­co­val s DreamWorks Animation jako kon­zul­tant na prv­ním dílu dra­čí tri­lo­gie a na fil­mech Legendární par­taCroodsovi. „Stejně jako u hra­ných fil­mů i v ani­mo­va­ném fil­mu hra­je sví­ce­ní, pohy­by kame­ry a kom­po­zi­ce zásad­ní roli.“

Vedoucí týmu vizu­ál­ních efek­tů David Walvoord říká, že z vizu­ál­ní­ho hle­dis­ka je jeho nej­ob­lí­be­něj­ším momen­tem scé­na v kovár­ně, hned v úvo­du fil­mu.

Jeden z důvo­dů, proč se mi to tolik líbí je, že jsme ji vyro­bi­li jako sek­ven­ci z hra­né­ho fil­mu,“ říká Walvoord. „Roger to s námi všech­no pro­bral. Kdyby tam nebyl, asi bychom se o to nepo­kou­še­li. Není to totiž způ­sob sví­ce­ní, na kte­rý jsme byli v ani­mo­va­ném fil­mu vyško­le­ni. Je to neu­vě­ři­tel­ně slo­ži­tá sek­ven­ce. Jsou v ní paprsky svět­la a malé záři­vé zábles­ky, všech­no to jsou ele­men­ty, kte­ré by moh­ly půso­bit ruši­vě, ale jsou zre­a­li­zo­vá­ny tak, že ruši­vé nejsou. Opravdu to pod­po­ru­je atmo­sfé­ru ruš­né díl­ny, kde se na poza­dí točí vel­ké vod­ní kolo, kte­ré vytvá­ří krás­né stí­ny a ve vzdu­chu se vzná­ší prach z pilin. Dodává to pocit, že se tam děje spous­ta věcí a oprav­du se to poved­lo.“

Spolupráce s Rogerem pro mě před­sta­vu­je jeden z nej­lep­ších oka­mži­ků mé kari­é­ry,“ říká Pablo Valle . „Nestává se čas­to, že Vám na tom­to dru­hu fil­mu pomá­há někdo s tak obrov­ským talen­tem. Je to per­fekt­ní kom­bi­na­ce dra­čí­ho svě­ta, kte­rý všich­ni zná­me a milu­je­me, a vizi­o­ná­ře s leti­tý­mi zku­še­nost­mi jako Roger. Vnáší do naší prá­ce vizi a ener­gii. Stal se naším uči­te­lem. V jis­tém smys­lu nás osvo­bo­dil. Často jsme zůstá­va­li v „bez­peč­né zóně“, kde jsme to dob­ře zna­li a kde jsme vědě­li jak na to. Někdy je snad­né spad­nout do zaje­té kole­je, kdy si říká­te Udělejme to zno­vu. Ale on vám to nedo­vo­lí. Podívá se na sek­ven­ci a řek­ne, Víte, tohle je nej­dů­le­ži­těj­ší. Zjednodušuje. Je to skvě­lý umě­lec, pro­to­že je schop­ný jít k pod­sta­tě věcí a také je skvě­lý spo­lu­pra­cov­ník. Nestojí mu v ces­tě vel­ké ego. Nic nepři­ná­ší vět­ší uspo­ko­je­ní, než když jsou uměl­co­vy instink­ty odmě­ně­ny poté, co ris­ko­val, a když sly­ší reak­ci, vypa­dá to skvě­le. Můžeš tro­chu při­dat?

Pokud jde o 3D, pro všech­ny fil­my z pro­duk­ce DreamWorks Animation je typic­ké, že nikdy nevy­u­ží­va­jí tech­no­lo­gie jen pro efekt, pou­ží­vá se jako pro­stře­dek k posí­le­ní pří­bě­hu, aby se divák zce­la pohrou­žil do fil­mo­vé­ho zážit­ku. P.O.V. věří, že divá­ci při sle­do­vá­ní fil­mu zapo­me­nou na to, že tam něja­ká tech­no­lo­gie vůbec je.

„Filmy toho­to dru­hu jsou tech­no­lo­gic­ky slo­ži­té, ale my nemá­me zájem na tom, aby divá­ci při sle­do­vá­ní sním­ku mys­le­li na tech­no­lo­gii. Chceme, aby hlav­ním posta­vám poro­zu­mě­li, tak­že dělá­me vše pro to, abychom jim před­sta­vi­li svět, kte­rý sice ve sku­teč­nos­ti nee­xis­tu­je, ale po dobu, kdy ho divá­ci sle­du­jí, půso­bí uvě­ři­tel­ně. Ano, nástro­je, kte­ré máme dnes k dis­po­zi­ci, jsou sofis­ti­ko­va­né, ale dou­fej­me, že na to lidé nebu­dou mys­let.

„Ve fil­mu vyu­ží­vá­me tri­ků, ale to je sou­část řemes­la,“ pokra­ču­je. „Když zachá­zí­te se ste­re­em a 3D, pra­cu­je­te s pro­sto­rem. Když lidé sedí v kině, sna­ží­me se, aby nevní­ma­li plát­no jako plo­chu; chce­me, aby se na něj díva­li jako na okno, kte­ré jim ote­vře pohled do naše­ho svě­ta.“

Walvoord dodá­vá: „3D nám v mno­ha ohle­dech naši prá­ci s vizu­ál­ní­mi efek­ty kom­pli­ku­je. Věci zís­ká­va­jí pro­sto­ro­vé zob­ra­ze­ní. Mnoho let jsme si při tvor­bě fil­mo­vých tri­ků vysta­či­li pou­ze s kame­rou. Když bylo zapo­tře­bí, skry­li jsme hloub­ku obra­zu. Ale teď s 3D nebo ste­re­em máte dvě kame­ry a může­te vní­mat hloub­ku napl­no, a když se kame­ra začne pohy­bo­vat kolem, všech­ny tri­ky pro­zra­dí. Musíme být mno­hem víc ote­vře­něj­ší a čest­něj­ší v pří­stu­pu, jakým jed­not­li­vé tri­ky rea­li­zu­je­me. Už se nedá vyu­ží­vat kla­mu, tri­ky musí být věr­né pro­sto­ru, herec­kým výko­nům a akci. To dělá celý pro­ces výro­by nároč­něj­ší, ale na dru­hou stra­nu to má i obrov­ský pří­nos, zejmé­na když sle­du­je­te fil­mo­vou scé­nu a vní­má­te pro­stor způ­so­bem, jaký vám 2D neu­mož­ňu­je.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.7. května 2019 Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka. Alespoň tak to chodí na ostrově Blp u Vikingů. A musím konstatovat, že by se mi občas nějaký ochočený drak docela líbil. Život s draky je dobrodružný i bezpečný zároveň. To ví dobře Škyťák […] Posted in Retro filmové recenze
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní […] Posted in Články
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […] Posted in Filmové recenze
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31070 s | počet dotazů: 214 | paměť: 56453 KB. | 29.05.2022 - 03:45:38