Kritiky.cz > Pro domov > Jak vybrat ten správný dům

Jak vybrat ten správný dům

V živo­tě nejed­no­ho člo­vě­ka při­jde na řadu, výběr byd­le­ní. Jedněm vyho­vu­je žití v bytě, dru­zí zase tou­ží po pěk­ném domeč­ku. Zaměřme se dnes na ty dru­hé typy. Dům je vět­ší bře­me­no v živo­tě než byt, to urči­tě. Je potře­ba jej neu­stá­le udr­žo­vat v cho­du. Člověk se tak tro­chu stá­vá zahrad­ní­kem, klem­pí­řem, tesa­řem, zed­ní­kem a dal­ší­mi povo­lá­ní­mi. Ještě že žije­me v České repub­li­ce, kde máme zla­té ručič­ky.
stavba rodiného domu
V prv­ní řadě je však důle­ži­té vybrat ten správ­ný dům. Můžeme jej najít mezi již posta­ve­ný­mi stav­ba­mi a ten si upra­vit k obra­zu své­mu ane­bo oslo­ví­me archi­tek­ta a ten na zákla­dě našich poža­dav­ků navrh­ne dům pří­mo na míru. Otázku jis­tě hra­jí finan­ce. Pojďme se tedy podí­vat jaké kri­té­ria dodr­žet při hle­dá­ní byd­le­ní.

základy stavby
Pravidla

·         V blíz­kém oko­lí vaše­ho budou­cí­ho byd­liš­tě by měla být dob­rá občan­ská vyba­ve­nost, ško­la, škol­ka, dok­to­ři.
·         Myslete na dojez­do­vou vzdá­le­nost do prá­ce, škol­ních zaří­ze­ní a krouž­ků dětí.
·         Velmi pří­jem­ná je malá samo­ob­slu­ha v blíz­kém oko­lí, pro rych­lý nákup základ­ních potra­vin.
·         V domě, kte­rý navští­ví­te nebo kte­rý vybí­rá­te z kata­lo­gu, spo­čí­tej­te úlož­né pro­sto­ry a pro­mys­le­te, zda vám posta­čí na vaše věci a maje­tek.
·         Ujasněte si vaši pre­fe­ren­ci mate­ri­á­lu a na ten se zaměř­te. Pokud chce­te krás­né sta­ré dře­vě­né prken­né pod­la­hy či par­ke­ty, nehle­dej­te v novostav­bách, ale ve sta­le­tých domech.
·         V pří­pa­dě nut­né rekon­struk­ce požá­dej­te rodi­nu a přá­te­lé o dopo­ru­če­ní na kva­lit­ní řeme­sl­ní­ky.
·         V pří­pa­dě stav­by nové­ho domu na klíč si sežeň­te recen­ze i k deve­lo­per­ským fir­mám.
stavební plán
Vybrat nový domov jis­tě není snad­né. Na povrch vyply­ne tolik otá­zek, kri­té­rií, pri­o­rit apod., kte­ré mohou zamá­vat s nejed­ním vzta­hem. Je tedy nesmír­ně důle­ži­té, abys­te při roz­ho­do­vá­ní, vybí­ra­li s roz­va­hou, chlad­nou hla­vou a nešli do niče­ho po hla­vě. Hodně s part­ne­rem a celou rodi­nou, kte­ré se to týká, mluv­te o jejich poža­dav­cích a před­sta­vách. Jen tak lze vybrat ten správ­ný dům pro vás.

  • Kouzlo kovových trubek13. dubna 2020 Kouzlo kovových trubek Doplňky a dekorace, které jsou vyrobené z trubek, se skvěle vyjímají v interiéru, který je laděný moderně, nebo industriálně. Preferujete-li tento styl vybavení svého domova, jsou tyto […] Posted in Pro domov
  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […] Posted in Pro domov
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […] Posted in Pro domov
  • Moderní dětský pokoj19. března 2020 Moderní dětský pokoj Dětský pokoj vašich ratolestí už něco pamatuje nebo je ještě v miminkovském stylu a vaše děti už dávno nejsou miminky? Pusťte se do pořádné proměny pokoje pro vaše děti a proměňte ho […] Posted in Pro domov
  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […] Posted in Pro domov
  • Financování nové kuchyně24. března 2020 Financování nové kuchyně V dnešní době je mnoho různých druhů kuchyň. Pokud si člověk zařizuje nový byt, tak chce mít co nejhezčí nábytek. Samozřejmě také prostornou a praktickou kuchyň kde může pohodlně vařit. Je […] Posted in Pro domov
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […] Posted in Pro domov
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […] Posted in Pro domov
  • Krása divoké přírody13. dubna 2020 Krása divoké přírody Divokou zahrádku nejlépe vytvoříme, využijeme-li barevného efektu květů, které kontrastně vysázíme k sobě. Záhonky stejných barev se nikde neopakují, nevytváří pravidelné shluky a tvary. […] Posted in Pro domov
  • Podzimní zútulnění bytu27. února 2020 Podzimní zútulnění bytu Každé roční období je krásné. Často si sice stěžujeme, že už zase začíná podzim, a pak bude zima. Že máme mnohem radši to teplo a sluníčko. Ano, léto je pro mnohé z nás nejkrásnějším […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...