Jak vybrat ten správný dům

V živo­tě nejed­no­ho člo­vě­ka při­jde na řadu, výběr byd­le­ní. Jedněm vyho­vu­je žití v bytě, dru­zí zase tou­ží po pěk­ném domeč­ku. Zaměřme se dnes na ty dru­hé typy. Dům je vět­ší bře­me­no v živo­tě než byt, to urči­tě. Je potře­ba jej neu­stá­le udr­žo­vat v cho­du. Člověk se tak tro­chu stá­vá zahrad­ní­kem, klem­pí­řem, tesa­řem, zed­ní­kem a dal­ší­mi povo­lá­ní­mi. Ještě že žije­me v České repub­li­ce, kde máme zla­té ručič­ky.
stavba rodiného domu
V prv­ní řadě je však důle­ži­té vybrat ten správ­ný dům. Můžeme jej najít mezi již posta­ve­ný­mi stav­ba­mi a ten si upra­vit k obra­zu své­mu ane­bo oslo­ví­me archi­tek­ta a ten na zákla­dě našich poža­dav­ků navrh­ne dům pří­mo na míru. Otázku jis­tě hra­jí finan­ce. Pojďme se tedy podí­vat jaké kri­té­ria dodr­žet při hle­dá­ní byd­le­ní.

základy stavby
Pravidla

·         V blíz­kém oko­lí vaše­ho budou­cí­ho byd­liš­tě by měla být dob­rá občan­ská vyba­ve­nost, ško­la, škol­ka, dok­to­ři.
·         Myslete na dojez­do­vou vzdá­le­nost do prá­ce, škol­ních zaří­ze­ní a krouž­ků dětí.
·         Velmi pří­jem­ná je malá samo­ob­slu­ha v blíz­kém oko­lí, pro rych­lý nákup základ­ních potra­vin.
·         V domě, kte­rý navští­ví­te nebo kte­rý vybí­rá­te z kata­lo­gu, spo­čí­tej­te úlož­né pro­sto­ry a pro­mys­le­te, zda vám posta­čí na vaše věci a maje­tek.
·         Ujasněte si vaši pre­fe­ren­ci mate­ri­á­lu a na ten se zaměř­te. Pokud chce­te krás­né sta­ré dře­vě­né prken­né pod­la­hy či par­ke­ty, nehle­dej­te v novostav­bách, ale ve sta­le­tých domech.
·         V pří­pa­dě nut­né rekon­struk­ce požá­dej­te rodi­nu a přá­te­lé o dopo­ru­če­ní na kva­lit­ní řeme­sl­ní­ky.
·         V pří­pa­dě stav­by nové­ho domu na klíč si sežeň­te recen­ze i k deve­lo­per­ským fir­mám.
stavební plán
Vybrat nový domov jis­tě není snad­né. Na povrch vyply­ne tolik otá­zek, kri­té­rií, pri­o­rit apod., kte­ré mohou zamá­vat s nejed­ním vzta­hem. Je tedy nesmír­ně důle­ži­té, abys­te při roz­ho­do­vá­ní, vybí­ra­li s roz­va­hou, chlad­nou hla­vou a nešli do niče­ho po hla­vě. Hodně s part­ne­rem a celou rodi­nou, kte­ré se to týká, mluv­te o jejich poža­dav­cích a před­sta­vách. Jen tak lze vybrat ten správ­ný dům pro vás.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […]
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […]
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […]
  • Podzimní zútulnění bytu27. února 2020 Podzimní zútulnění bytu Každé roční období je krásné. Často si sice stěžujeme, že už zase začíná podzim, a pak bude zima. Že máme mnohem radši to teplo a sluníčko. Ano, léto je pro mnohé z nás nejkrásnějším […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Zahrada – místo, kde je nám dobře15. ledna 2020 Zahrada – místo, kde je nám dobře Zahrada u domu už neplní pouze funkci zásobárny ovoce a zeleniny na zimu, ale především má sloužit jako oáza, ve které si můžeme uzdravit unavené tělo i pocuchané nervy. Proto vzniká úplně […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Oáza klidu s jezírkem11. února 2020 Oáza klidu s jezírkem Každý majitel zahrady si může dopřát vodní plochu, která bude odpovídat jeho představám, prostorovým i finančním možnostem. V dnešní uspěchané době každý uvítá pohled na klidnou vodní […]